Nieuws

postadres: Uiterwaard 46 2841 BL Moordrecht
www.milieuvereniging.nl
milieuvereniging@gmail.com
of g.verhoef047@gmail.com  (secretaresse)

LOGO

Onze hoofddoelstelling:
MMVZ  zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder.
Wij zijn alert op aanpassingen in het groene gebied van de gemeente Zuidplas, ook in het middengebied alwaar het vijfde dorp is gepland.
Zie voor andere doelen ook in Home

Wij zoeken actieve mensen en bestuursleden!!!!! Wie geeft zich op?
Wij zijn blij met 2 nieuwe leden uit Nieuwerkerk die ons ondersteunen met advies en initiatieven. Roelof Oldenburger heeft zich opgegeven als versterking in ons bestuur. Hij stelt zich voor in het kopje bestuur.

Milieuvereniging Zuidplas zoekt enthousiaste leden:

Voel jij je ook aangesproken door een gezonde leefomgeving? Heb jij daar ideeën over? Ben je ook nog bereid daar een beperkte hoeveelheid tijd in te investeren? Aarzel dan niet om contact met ons te zoeken.
De Vereniging is ruim 30 jaar geleden in Moordrecht opgericht. De vervuilde Hollandsche IJssel was een belangrijke aanleiding. Maar daar is onze inspanning niet bij gebleven. Denk o.a. aan actieve bijdragen aan “de groen-blauwe zone” bij Westergouwe, de continue zorg over het wateropslag en waterniveau in de polder, de beelden- en stinzentuin en de “groene kunstroute”.
Momenteel zijn we direct betrokken bij de ontwikkeling van ” het Middengebied/ het 5e dorp”. Op termijn een dorp met 8000 nieuwe woningen. Dat levert diverse bedreigingen maar ook kansen op. Wij willen vanuit het positieve meedenken en waar mogelijk bijsturen. Denk aan vraagstukken over ontwikkeling natuurgebieden (zoals “de Groene Waterparel”); waterhuishouding (wat betekent bouwen in het laagste deel van Nederland); duurzame energie en mobiliteit.
Mede als partner in “Platform Mooi Zuidplas” hebben we periodiek overleg met gemeente, provincie, hoogheemraadschap en andere betrokken partijen. Maar we kunnen nog wel wat extra deskundigheid gebruiken voor het beste resultaat. Denk hierbij aan ecologische, milieukundige en waterhuishoudkundige kennis. Maar ook algemene belangstelling voor en kennis over duurzame energie en natuurontwikkeling is van harte welkom. Tegelijkertijd hopen we met deze extra inzet ook binnen de 4 bestaande dorpen een impuls aan een mooie en gezonde leefomgeving te kunnen geven.

Ben je geïnteresseerd geraakt om mee te doen en woon je in Zuidplas, stuur dan een mail naar milieuvereniging@gmail.com of bel naar de voorzitter Leo Loch 0616799088.

Op onze website milieuvereniging.nl vind je extra informatie onder het kopje nieuws waar wij voor staan.

Activiteiten in het kort:
Milieuvereniging Zuidplas is actief bezig met de verbreding van de A20, het toekomstige vijfde dorp, Parallelweg (terrein van Vliet), de Schone IJssel, veenweidegebieden, duurzaamheid, de wandel/fietsaansluiting van de groen-blauwe zone naar het Ambacht in Moordrecht, grondvervuiling bij de Moordrechtboog,  en de recreatie in en rond de gemeente Zuidplas .

PLANNING VOOR 2023:
-De geplande natuuractiviteiten in  maart 2023 in het kader van” NL doet ” zullen doorgaan. We zullen dan zomer en herfst bollen en planten in de grond stoppen om het park rondom Vivere te verfraaien. Ook gaan we de beelden schoonmaken, onkruid en afval verwijderen
– Aan de landelijke schoonmaak dag zullen we niet meedoen.

-Zaterdag 11 maart zal de groene kunstroute geopend worden in het park bij Vivere.
De mozaïektegels zijn in februari door de gemeente gelegd, zodat iedereen de route kan volgen. Bij de beelden staan QR codes, zodat men de betekenis van de kunstwerken kan beluisteren.
Met dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de totstandkoming daarvan:
Nicole van Zanten, de gemeente Zuidplas , Brains, Kapilotje, Historische Vereniging Moordrecht, Cultuurvijver.

Ledenvergadering  donderdagavond 5 oktober om 20.00 uur.
Het is de bedoeling dat we in september weer onze jaarlijkse ledenvergadering van de milieuvereniging Zuidplas (MMVZ zullen houden )in het ijsclubgebouw in Moordrecht. Alle leden zullen voor die tijd een jaarverslag en een uitnodiging ontvangen. De financiële verantwoording 2022 van de penningmeester is klaar en zal aan de kascommissie ter beoordeling aangeboden worden.

– november 2023
We doen natuurlijk mee met de jaarlijkse Natuurwerkdag in de stinzentuin bij Vivere in Moordrecht .
In de buurt kunt U zich ook inschrijven op andere projecten o.a. bij de Hennipgaarde in de Eendragtspolder

 

AVG en de milieuvereniging:
De milieuvereniging gebruikt uw adres- en mailgegevens alleen om Uw persoonlijk mededelingen te doen.

Gift
Begin januari werden we verrast met een gift van 1000 euro, Het bestuur heeft het gevoel dat de gulle gever waarschijnlijk de actuele activiteiten wil ondersteunen.
Daarom heeft het bestuur besloten om 350 euro te besteden aan biologische bloemen als voedsel voor inheemse bijen. Ze zullen geplant worden bij de beeldentuin en stinzentuin in het park rondom Vivere, 250 euro voor de ondersteuning aan het platform mooi zuidplas, die onlangs de visie “waar het om gaat”  in het middengebied, waar het vijfde dorp gebouwd gaat worden. Het platform moet altijd ruimte zoeken om bij elkaar te komen. (de visie staat hieronder) . Ook willen we geld besteden aan eventuele natuurexcursies voor kinderen.

Actueel:

Juni 2023 Waterkwaliteit in onze Zuidplaspolder en het gebied van Hoogheemraadschap Schieland:

Op 23 mei heeft de milieuvereniging vragen gesteld over de waterkwaliteit in onze omgeving. Het is opvallend hoeveel verontreiniging in ons oppervlakte zit en vooral bij de kassen. Een rapportage  gaf ons aanleiding om een aantal zorgpunten met het hoogheemraadschap  te delen in de hoop  dat wellicht  verbetering te realiseren is.
Zo zijn er in de omgeving van de kassenteelt meerdere normoverschrijdingen van diverse gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen. Onder andere het sinds 2019 inmiddels geheel verboden insecticide middel imidacloprid voor buitenteelt.  Dat is onder andere zeer slecht voor insecten, zoals bijen en hommels. Dat giftige insecticide is ook met normoverschrijding aangetroffen bij polderuitlaat Gouwe.
Ook is het gebruik van chloride vermeerderd.
De laatste 10 jaar zijn er meer normoverschrijdingen.

Jelly de Jong, ons lid uit Nieuwerkerk, heeft de vragen opgesteld.
Johan Van Tent van het hoogheemraadschap heeft de vragen zeer snel kunnen beantwoorden.
Hieronder een aantal vragen en de beantwoording van het hoogheemraadschap:

-De milieuvereniging constateerde dat er  in 2022 minder watermonsters van bestrijdingsmiddelen waren genomen in verschillende gebieden dan in de periode 2018-2021.
Wel werd er gezegd dat er in de periode 2018-2021 extra monsters zijn genomen  rond de glastuinbouw. Daarom heeft het hoogheemraadschap in 2022 minder monsters genomen.
Daardoor is het ook absolute aantal normoverschrijdingen uit de verschillende jaren niet goed met elkaar te vergelijken.  De laatste 10 jaar zijn er meer  normoverschrijdingen.

-Veel van deze verontreinigingen komen uit de glastuinbouw . Men zegt dat het moeilijk is  om te achterhalen hoe de stoffen in het water komen en wie de veroorzaker is.

-Het meeste vervuilde water komt uiteindelijk terecht bij gemaal Zuidplas. Daarna  gaat het water via de Ringvaart naar de Hollandse IJssel. Men verwacht dat het vervuilde  water  zich  niet  door ons gebied zal verspreiden, maar via de hoofdwatergangen naar het gemaal toestroomt.

-De zeer ernstige normoverschrijdingen van zeer giftige insecticiden bij Bleiswijk stroomt naar het gemaal de Kooi ten zuiden van de Bleiswijkse Zoom. Daarvandaan wordt het op de Rotte gepompt.

-Het water bij de recreatiegebieden Eendrachtspolder  en Tweemanspolder komt terecht bij gemaal de Kooi waar we ook wel eens overschrijdingen meten.  Wel minder vaak en minder ernstig.

-De gebieden ten oosten van de Rotte worden van water voorzien vanuit de Ringvaart van de Zuidplaspolder. Eventuele verontreinigingen vanuit Bleiswijk zullen daarom niet in de Eendragtspolder of de Tweemanspolder terecht komen.

Mooi is dat Jelly op verzoek van het hoogheemraadschap samen met andere vrijwilligers het water op 5 punten in Zuidplas gaat controleren.
Wij hebben ook samenwerking gezocht met Rotta die ook onderzoek doet.

 

Pers

Het is leuk om te vermelden dat ons nieuwe bestuurslid Roelof Oldenburg en onze voorzitter Leo Loch een interview hebben gegeven aan het AD. We mochten daar onze gedachten geven over het vijfde dorp.
Ook op 13 juni werd onze voorzitter geciteerd bij IJsselGouwenieuws over het kappen van wilgen bij het Kleuterpad in Nieuwerkerk.

We hebben ook een verontrustende brief gestuurd naar de gemeente over dit onderwerp:

De milieuvereniging Zuidplas heeft kennis genomen van het voornemen om  17 wilgen aan het Kleuterpad te kappen.

De veiligheid van het verkeer en in dit geval van de fietser vindt de milieuvereniging heel belangrijk.
De redenen dat er reeds begonnen is met het kappen van  de bomen in de broedtijd  is voor velen onduidelijk.
De wortels zouden vergroeid zijn met de beschoeiing,  de wilgen zouden scheef staan, het waterhoen kuiken was al groot geworden,  de koolmezen zouden al uitgevlogen zijn.
De gemeente heeft beloofd dat er nieuwe bomen geplant zullen worden.  Wilgen groeien snel, maar toch duurt het een tijd voordat de bomen weer zo groot zullen zijn.
Het is goed dat een ecoloog er naar gekeken heeft.
Maar helaas is het leed al geschied en is het vertrouwen in een goede communicatie met de burger geschaad.
We gaan er van uit dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren.

Platform
Zoals bekend werken we veel samen met het platform mooi zuidplas.
Het platform heeft meerdere bijeenkomsten over het vijfde dorp bijgewoond en heeft ook vele keren rond de tafel gezeten met de stuurgroep..
Als medeondertekenaar hebben we een brief naar de politieke partijen gestuurd om onze ideeën en vragen aan de politiek voor te  leggen. Wij zijn benieuwd naar hun reflecties en prioriteiten. We hebben al een afspraak met 2 partijen. Ook hebben 2 leden van het platform al een keer van gedachten gewisseld met 2 partijen.
De onderwerpen uit brief staan hieronder:

 1. Koning Willem I Bos:

Het KW1 bos heeft, zo bleek tijdens de voorlichtingsavond op 10 mei, voorlopig een oppervlakte van slechts 50 ha in plaats van de aanvankelijk voorgestelde 100 ha. De helft van het bos zou worden ingenomen voor energieopwekking.

De vraag is of de energieopwekking ten koste moet gaan van het bos. Als PMZ dringen wij er op aan het bos zijn oorspronkelijke omvang van 100 ha te laten behouden. Een bos van ca. 50 ha is nauwelijks een bos te noemen zeker als daarin ook nog buitenplaatsen, sportvelden, ruiter-, fiets- en wandelpaden moeten worden aangelegd.

Energieopwekking.

 • Kan de energieopwekking door zonnepanelen niet plaats vinden op de nieuwe bedrijventerreinen? De opwekking van energie is een bedrijfsmatig bezigheid waardoor inkomsten worden gegenereerd
 • Verplicht de nieuwe eigenaren van de nieuwe gebouwen in Gouwepark 2 en Doelwijk 2 zonnepanelen op hun dak aan te leggen. Dan wordt de doelstelling van de energiewinning ook veiliggesteld. Scherm de bedrijventerreinen af met bomen.

In Zuidplas heeft de politiek, vanwege zichtvervuiling, gekozen om geen windmolens te plaatsen. Maar overweeg, zo is ons advies, om in overleg met andere gemeenten in Midden-Holland gezamenlijk langs de A12 meerdere middelgrote windmolens te plaatsen met evenveel capaciteit als de zonnevelden. Bij elkaar opgeteld is dat naar onze mening minder hinderlijk en bespaart ruimte.

 Omvang Buitenplaatsen.

Op de informatieavonden is verteld dat de buitenplaatsen ongeveer 5 – 10% van het bos in beslag zullen nemen. Onduidelijk is of dat percentage van de 50 of van de 100 ha moet worden genomen. Het PMZ meent dat dit niet meer mag zijn dan 5 ha.

Inrichting van het bos.

PMZ heeft de volgende ideeën en suggesties voor de inrichting van het bos.

 • Bezuinig niet op de inrichting van het KWI bos, schakel daartoe een ecoloog in.
 • Het bos wordt in een polder gesitueerd en bovendien is het in tijden van hoog water een overstroomgebied, volgens ons ligt een moerasbos met vlonderpaden meer voor de hand. Als er voldoende ruimte is (dus een bos van 100 ha) kan een doe- moerasbos met waterspeelgoed een optie zijn (is leerzaam en recreatief – bij recreatiegebied het Twiske bij Zaanstad is dat in het groot te zien).
 • Als er bomen moeten worden gekapt, dan gelijk verjongen, kaalslag is slecht voor de natuur.
 • Voor de biodiversiteit en voedsel voor insecten op het juiste tijdstip is verschillende beplanting gewenst waarbij gedacht wordt aan
  – Inheemse bomen en struiken van verschillende leeftijden, zoals els, wilg, es, sleedoorn, vlier, hazelaar, ruwe berk, vogelkers, bessenstruiken, enz.
  – Kleinere planten en struiken in de onderlaag.
 • Gebruik geen pesticiden.
 • Maak waterreservoirs voor wateropslag.

 

Infrastructuur.

 • Leg wandel- en fietsverbindingen aan tussen het woongebied en het bos voor extensieve recreatie. Denk daarbij aan een trekbootje over de ringvaart naar de Oostpolder, zodat er een wandelverbinding ontstaat.
 • Zorg voor goede verbindingen tussen de verschillende delen van het bos, waardoor versnippering wordt voorkomen. Met name het gedeelte dat doorsneden wordt door de N 457 en de spoorlijn naar Den Haag (het visje).

 

 1. Het toekomstige dorp.
 • De wijken moeten, zoals in het MER staat, aantrekkelijk zijn met voldoende bomen, groenblauwe gebieden, regenwater opvang, wadi’s en bloemperken, kasten voor vogels en insecten.
  Om de leefomgeving te borgen stelt PMZ voor om op de woonomgeving de 3-30-300 regel toe te passen:
 • 3 bomen vanuit iedere woning zichtbaar moeten zijn,
 • 30 % van de wijk in de schaduw van een boom valt en
 • 300 meter van de woning een verkoelend park aanwezig is.

(De 3-30-300 regel is uitgedacht door de in Wageningen opgeleide groen-expert Cecil Konijnendijk van den Bosch).

 

 1. Groenblauwe ruimte.

PMZ heeft de volgende suggesties voor de groenblauwe ruimte

 • De route waarlangs de Ecologische Verbindingszone (EVZ) loopt is meermalen aangepast. Wij gaan er van uit dat deze nu via de Groene Schakel ook richting de Rotte zal gaan lopen en een onderdeel vormt van het Natuur Netwerk Nederland.
 • PMZ vindt de breedte van de EVZ van 50 meter minimaal en opteert voor 100 meter.
 • Laat alleen een laarzenpad door de EVZ aanleggen, zodat kleine zoogdieren en reptielen zo min mogelijk last hebben van moeilijk overbrugbare obstakels en menselijke activiteiten. Dus ook hier extensieve recreatie!
 • Voor ons is nog niet duidelijk wie het voortouw neemt bij de inrichting van de EVZ en de Groene Waterparel: de provincie of de gemeente. We vinden dat het gemeentebestuur een scherpe regiefunctie heeft bij de realisatie van de EVZ door de Groene Waterparel/ Groene Schakel en de inrichting van de hele Groene waterparel. De (recreatieve) bestemming van het gebied (bijv. moerasbos, natte teelt, recreatie, fiets- en wandelpaden) moet duidelijk worden aangegeven.
 • Geef duidelijk aan dat bedrijven in het gedeelte in de Groene Schakel dat als ‘Coulisselandschap’ (400 meter) wordt aangemerkt, niet kunnen uitbreiden en er ook geen investeringen kunnen worden gedaan. Dit gebied vormt immers samen met ‘de open polder’ het hart van de ‘Groene Schakel’ en moet dan ook als zodanig worden ingericht.
 • PMZ stelt voor om voor de ‘Agrarische Zone’ in overleg met de provincie een specifiek bestemmingsplan vast te stellen waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de ‘groene’ en ‘recreatieve’ bestemming die aansluit bij de ‘Groene Schakel’.
 1. Waterbeheer:

Met betrekking tot het waterbeheer heeft PMZ de volgende vragen:

 • Ons is niet helder hoe de wens van het MER-rapport zich verhoudt met de mogelijkheid van waterpeilen en de beoogde 0,8 en 1m ontwateringsdiepte bij wegen en huizen?
 • Hoe wil men een vloerpeil in de huizen realiseren tot – 4,45? NAP is -5,8.
 • Hoe kan HHSK de peilvakken daar reduceren?
 • Het is een goed streven om het hemelwater op te vangen in spaar/ opvangbekkens.
 • Hoe wordt voorkomen dat het (slechte kwaliteit) kwelwater te veel aan de oppervlakte komt?
 • Hoe kan de gemeente garanderen dat de grond en het water niet vol zit met meststoffen en andere nutriënten van o.a. de landbouw?

 

 1. Mobiliteit:

De verwachte mobiliteitsproblematiek is inmiddels ruimschoots in het nieuws geweest. Wij vinden het een goed idee om de groei van het autoverkeer op diverse manieren te reduceren, waaronder bijvoorbeeld het parkeren op korte afstand van huizen.
Naar onze mening lost dit de extra congestiedruk op het ontsluitende wegennet niet op. Per saldo komt er zeker bij de vordering van de bouw veel autoverkeer bij. PMZ suggereert de volgende aanpak:

 • Busverbindingen moeten al rijden in de beginfase van het Vijfde Dorp.
 • Zorg bij het begin al direct voor (nood)scholen zodat de kinderen niet per auto worden gebracht en gehaald.
 • Realiseer goede (snel) fietsverbindingen naar het openbaar vervoer, omliggende dorpen en Gouda voordat de nieuwe woningen worden gebouwd;
 • Zorg voor doorgangen onder de A 20 bij de 3e en/of 4e tochtweg voor fietsers en voor grond- en watergebonden fauna.
 • Er is nu al een overbezetting op het treintraject Rotterdam- Gouda.
 • De komst van een extra station is volgens ons een ‘wensdenken’ en zal de komende 10 jaar geen oplossing bieden.
 • In het gebied rondom het nieuwe dorp wordt de komende 5 jaar al vrij veel bijgebouwd (Nesselande, Westergouwe, Triangel en Koningskwartier) en zal de druk op het wegennet op korte termijn ook al vergroten
 • Wij stellen voor om een 1e mobiliteitsplan te maken voor de eerste 1500 woningen. Op basis van die ervaringen kan een nieuw 2e mobiliteitsplan worden gemaakt. Op die manier maak je de bouw van het aantal woningen afhankelijk van de mobiliteit. Voorkomen moet worden dat er straks 8000 woningen zijn gebouwd, maar dat er voor alle dorpen een mobiliteitsprobleem is ontstaan!

 

Ten slotte

De inwoners van de gemeente Zuidplas hebben er recht op om op tijd een helder beeld te krijgen over de grote veranderingen die hun leefomgeving de komende 20 jaar zeker zullen gaan beïnvloeden.

PMZ doet daarom een dringend beroep op de fracties om

 • de organisaties die in de gemeente Zuidplas actief zijn op het gebied van recreatie, cultuur en natuur bij de plannen in een vroeg stadium te laten participeren. Zij kunnen met hun ervaringen als bewoners van de gemeente Zuidplas een belangrijke toegevoegde waarde hebben;
 • in de ontwerpbestemmingsplannen een duidelijk en realistisch beeld te schetsen van het middengebied en het toekomstige dorp;
 • bij de realisatie van de twee ontwerpbestemmingsplannen (het ‘te bebouwen gebied’ en het ‘landschappelijke/recreatieve gebied’) een tijdpad aan te geven waarbinnen beide plannen zullen worden gerealiseerd.

De groene kunstroute is geopend op 11 april.

          

Deze mooie foto’s zijn genomen door Gouwe IJssel Nieuws en die mochten we gebruiken voor onze site.

Je ziet op de eerste en tweede foto wethouder Frans Klovert , die samen met de maakster van de starttegel , Mies, de officiële handeling verrichtte.
Op de vierde foto zie je Marijke Edel en Eef Oosterwijk van de historische vereniging, die samen met de milieuvereniging veel moeite heeft gedaan om de route te maken en tot stand te brengen. Brian van Brains heeft er voor gezorgd dat er 30 kinderen naar Kapilotje van Karin Molenaar kwamen om de tegels te mozaïeken. Samen met Nicole van Santen heeft onze voorzitter Leo Loch meerdere jaren de kar getrokken om alles voor elkaar te krijgen. Natuurlijk konden we niet zonder de subsidie van de gemeente Zuidplas.
De historische vereniging gaat nu excursies langs de beeldenroute en de groene kunstroute organiseren om de kinderen en volwassenen te leren over een deel van de geschiedenis van Moordrecht.
Al met al was dit een mooie samenwerking met meerdere verenigingen uit Moordrecht.
De opening was zondermeer een mooi feest met vele kinderen en volwassenen, met poffertjes en ballonnen, een mooie in bloei staande stinzentuin en mooi weer. 

Wetenswaardigheden over het Vijfde dorp
De ambitie van minister De Jonge en gemeente Zuidplas is om er een mooi klimaatdorp van te maken.
Dat is mooi, maar klimaat/energie neutrale woningen zijn extra duur. Dat zal betaald moeten worden. Zijn de ambities dan niet te hoog?

De naam van het vijfde dorp is enigszins verwarrend. Een vijfde dorp dat even groot wordt als 2 keer Moordrecht of 2 keer Nesselanden , waar toendertijd flink tegen geprotesteerd is, is op zijn minst een groot dorp .

De geplande 8000 woningen zullen zeker 16000 inwoners krijgen. Dat levert behoorlijk wat mobiliteit op. Er wordt wel gepraat over minder verkeer , maar het zijn wel minder, meer verkeersbewegingen. Er komt toch veel verkeer bij. Een nieuw groot dorp geeft ook minder leefbaarheid in de omliggende dorpen. Drukte, minder schone lucht, minder ruimte.

Waterbeheer.

Er is in de oude situatie veel wateropvang met vele bronnen waar kwelwater uit komt.
Er moet water voor waterruimte moeten komen d.m.v. “wateropvangbekkens” net zoals bij Westergouwe.
Hoogheemraadschap ziet het als hun taak om het waterniveau in de gaten te houden. Het gemaal Abraham Kroes heeft als taak om het teveel aan water af te voeren in de polder en omgeving, rekening te houden voor extreme regenval in de 10, 100 en 1000 jaar, ook om er voor te zorgen dat er ook in de zomer genoeg water is voor boeren en  drinkwater.

 Ecologische verbindingszone (EVZ)

-De EVZ is een strook van minimaal 50 meter breed, nog niet alle gronden zijn in bezit van de provincie en de gemeente.
-De EVZ geeft ruimte aan bijzondere “nattevoeten” planten en dieren, vooral bedoeld als ecologische ontwikkeling tot dynamisch moeras. De provincie heeft nog geen duidelijke plannen op papier.
-De vernieuwde EVZ zal volgens de provincie lopen van de Krimpenerwaard via het Restveengebied, de Groene Waterparel, de Groene Schakel (tussen de 2e en 3e Tochtweg) naar de N219 en bij de 4e Tocht weer aansluiten op de oude verbinding naar het Bentwoud.
-In de EVZ zal de basiskwaliteit van de natuur zijn als een otter er zich in kan verplaatsen.
-De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Groene Schakel

Groene Waterparel.

-De provincie is verantwoordelijk is voor de aanleg en de uitvoering van de Groene Waterparel. Het betreft een gebied van 135 ha waarvan 50-60% in handen is van de provincie en de rest in handen van particulieren (hoofdzakelijk landbouw- en/of veeteeltbedrijven).
-Het gebied bestaat uit drie delen waarvan het westelijk deel (bij afslag A20 Nieuwerkerk) een voornamelijk natte (plas/dras) bestemming zal krijgen. De overige 2 delen, richting Moordrecht blijft min of meer zoals het nu is: met kruidige graslanden.
-In aansluiting op het Restveengebied zal ook in dit gebied het waterpeil de nodige aandacht moeten krijgen. Er komt nog een extra gemaal bij de vierde tocht. De Groene Waterparel krijgt een ander waterpeil dan het 5e dorp en er wordt een buffer gecreëerd.
-Door de aanwezige kattenklei is er een specifieke ecologische ontwikkeling, die door de voorgenomen extra natuurontwikkeling versterkt zal worden. Een beperkt recreatief gebruik (bijv. een wandelpad) is mogelijk maar erg afhankelijk van de gebieden die in handen zijn van de provincie.
-Een geluidscherm is geen optie, men wil het open polderlandschap behouden.
-De provincie zal de inrichting van het gebied ontwerpen op basis van een 5 stappenplan.
-Het daadwerkelijk inrichten en onderhouden wordt uitbesteed aan natuurorganisaties of daartoe gecertificeerde particulieren zoals Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands landschap of Natuurmonumenten.
-De EVZ die ook door de Groene Waterparel loopt zal, in overleg met Rijkswaterstaat, via een onderdoorgang van de A20 naar het Restveengebied worden ontwikkeld en zijn hierover nog geen gegevens beschikbaar.

Waterhuishouding
-HHSK en milieuvereniging maken zich zorgen over het waterpeil in dit gebied.
– uitplaatsen waterruimte voor waterruimte, zodanig dat er ruimte komt om de waterhuishouding te controleren en te reguleren. Dat wil zeggen dat er voldoende water moet zijn voor de boeren en drinkwater in der zomer, maar ook dat een teveel aan water naar de IJssel gespuid kan worden.
-Ook op het te bouwen gebied van het vijfde dorp zijn er veel bronnen die kwelwater naar boven brengen. Dit kwelwater is mogelijk vervuild door overbemesting.
– met de waterhuishouding wordt rekening gehouden met stijging zeespiegel van 2 m, de gemeten stijging van temperatuur door knmi tot 2100, extreme regen in 10,.100 jaar en hevige regens laatste jaren, watertekort in de zomer, schaduwplekken, vluchtplaatsen in de huizen bij overstroming!!!

Wegen
– De voorgestelde ontsluitingswegen kleuren in de toekomst aardig rood.  Toch verwacht de gemeente desondanks een kleine demping van de groei in automobiliteit van 5 procent.
– De Middelweg, die nu na een aanpassing en opening van de Moordrechtboog autoluw is, met maar liefst 2 tunnels in het traject, moet het verkeer in de toekomst opnieuw van autoluw naar ontsluitingsweg!  De ontsluitende wegen verdubbelen qua intensiteit. Dat leidt tot veel extra overlast.
De voorgestelde ontsluitingsweg zou pas worden aangelegd als er meer dan 4000 woningen zijn gebouwd.

Auto’s in het vijfde dorp
-Zuidplas wil een maximale rem op de groei van automobiliteit voor 8000 woningen van 15 procent. Dus geen ca. 15000 extra auto’s maar 12.500 extra auto’s ten opzichte van nu. Zuidplas wil dat gezinnen maar 1 auto per huishouden mogen.
Is dat haalbaar?
-Zuidplas wil parkeren in de wijken en voor de deur aan banden leggen.
-Parkeer plaatsen buiten de wijk. Daarom Openbaar vervoer en fiets stimuleren.

Openbaar vervoer
-Er moet een goede fiets- en bus voorziening komen van 5e dorp naar metrostation Nesselande. Doortrekken van de metro is helaas te duur.
-De gemeente is positief over het plannen van het NS-station Westergouwe. Met Westergouwe, vijfde dorp en Moordrecht, alle drie op 1 a 2 km van het station zijn er mogelijk rond 16000 gebruikers.

Opmerkingen en mening over het vijfde dorp van de milieuvereniging Zuidplas: 

Ecologische verbinding
-De milieuvereniging en het platform zullen contact zoeken en houden met provincie en gemeente omdat de provincie betaalt en de gemeente EVZ uitvoert.
Milieuvereniging wil graag contact met een ecoloog, die ons kan adviseren bij de invulling van de EVZ.
-De milieuvereniging vindt de EVZ maar een te smalle strook, hoewel we weten dat de strook ook hier en daar breder kan zijn.
-Milieuvereniging en Platform willen de door Zuidplas voorgestelde verbinding naar de Rottemeren als extra mogelijkheid handhaven. (brief aan Anne Koning van de Provincie).
-Milieuvereniging wil dat de EVZ beperkt toegankelijk is voor recreanten (bijv. een Laarzenpad).
-Milieuvereniging vindt het onverstandig als de ontsluitingsweg van het 5 e dorp naar de 1 e tochtweg gaat, via de Groene Schakel. Er is een alternatief.

Groene Waterparel
-De milieuvereniging en het platform willen graag op de hoogte gehouden worden over de ontwikkeling van de groene waterparel.

Juist in de groene waterparel zou er ruimte voor water gecreëerd kunnen worden  om meer tegendruk te geven om de kwel tegen te gaan. De landbouw in de omgeving kan overschakelen naar de teelt van natte gewassen, bijvoorbeeld lisdodde wat weer isolatiemateriaal oplevert voor de bouw. Hoogleraar Rotmans zegt dat men tegen het water versterkte stedelijke gebieden moet afwisselen met waterrijke gebieden.

Koning Willem 1 bos

Er wordt gepraat over een klimbos. Wat houdt dat in? We hopen dat er gedacht zal worden aan een moerasbos.  Voor de milieuvereniging zou het bos geplant moeten worden met oerzaad van inheemse bomen en planten. Dat is goed voor de biodiversiteit, het blijkt dat er  vaak ander goedkoper buitenlands zaad gebruikt wordt, waardoor insecten en de bloeiwijze van planten niet op elkaar afgestemd zijn. Het moet ook geen produktiebos worden . Dat roept na 15 jaar al verstoring op in de prille natuur, omdat dan al bomen gekapt moeten worden. We vragen ons af, of een zonneveld in het bos wel een goed idee is.

Energie
-Milieuvereniging wil vanwege zichtvervuiling nieuwe windmolens plaatsten op de a12 naast de bestaande 4, i.p.v. in het vijfde dorp plus een flink zonnecollectoren veld.

Waterhuishouding
-HHSK en milieuvereniging maken zich zorgen over het waterpeil in dit gebied.
– Controle over het uitplaatsen van waterruimte voor waterruimte. Dat moet evenveel zijn om de waterhuishouding op hetzelfde peil te houden.
-Zorg over de waterhuishouding bij een stijging zeespiegel van 2 m, extreme regen in 10,.100 jaar en hevige regens laatste jaren, watertekort in de zomer, schaduwplekken, vluchtplaatsen in de huizen bij overstroming!!!
-Er moeten waterbekkens komen om water te bergen bij extreme regen.
De milieuvereniging heeft zorgen over de kwaliteit van het kwelwater. In het verleden is de grond verpacht aan mesthandelaren. Wat is de milieuschade als gevolg van deze overbemesting? (Artikel AD van 28-11-2022)

Wegen
-De milieuvereniging maakt zich zorgen over de infrastructuur van het vijfde dorp.
-De milieuvereniging vindt dat er eerst een goede infrastructuur moet komen voor er gebouwd gaat worden.
– De ontsluitingsweg van het 5 e dorp naar de 1 e tochtweg moet niet door de Groene Schakel.
– De gemeente is te optimistisch over de demping van de groei in automobiliteit van 5 procent.
– De autoluwe Middelweg kan moeilijk een ontsluitingsweg worden met de twee tunnels. De ontsluitende wegen verdubbelen qua intensiteit.

Openbaar vervoer
-De gemeente moet een goede fiets- en bus voorziening realiseren van 5e dorp naar metrostation Nesselande.
-Milieuvereniging zet vraagtekens bij het plannen van het NS-station Westergouwe, ondanks de verwachtingen van Zuidplas.

Parkeerbeleid in Vijfde dorp
Milieuvereniging heeft vragen bij de haalbaarheid van de parkeerplannen van Zuidplas.

Natuurinclusief bouwen in het vijfde dorp.
De woningen dragen bij aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden met o.a. . groene gevels, groene daken, ingemetselde nestkasten voor vleermuizen en vogels, insectenmuren, afgekoppelde regenpijpen, waterdoorlatende bestrating en wadi’s ,verduistering van lichtbronnen voor nachtdieren, borders met vogel-, vlinder- en bij vriendelijke bloemen en struiken, bouwen met bio vezels zoals hennep, vlas en olifantsgras. Zulke items horen bij een klimaatdorp zoals de politici beogen.

Is ophogen met zand op veengrond wel verstandig ivm stiktof en co2? Er wordt ook gepraat over meer grond tijdens voorbelastingsperiode.
(Ook op de kreekruggen wordt met zand opgehoogd om meerdere traditionele woninglagen mogelijk te maken )

Bijeenkomst van de Mer over het vijfde dorp: (november2022)

Leo Loch en ons nieuwe bestuurslid Roelof Oldenburger zijn samen met leden van het platform naar de voorlichting van de Mer geweest over het Vijfde dorp. Het was een goede bijeenkomst, waarbij we in kleine groepjes bij deskundigen genoeg vragen en opmerkingen konden plaatsten. We hebben goede contacten kunnen leggen HHSK.  We hebben gegevens uitgewisseld en hebben binnenkort overleg met elkaar op het Kroesgemaal. Zij willen samen optrekken om waterproblemen / opslag te bespreken. We hebben ook gesproken met een vertegenwoordiger van de provincie. Rolf Willems heeft binnenkort overleg met het Platform.

-Mobliteit gaat blijkbaar uit van bouwen op een droom   De ontsluitingswegen kleuren in de toekomst aardig rood.
– Over de middelweg, die nu na een aanpassing en opening van de Moordrechtboog autoluw is, moet het verkeer opnieuw van  autoluw naar ontsluitingsweg!
-Het basisscenario gaat uit van kleine demping van de groei in automobiliteit van 5 procent.
Maar ontsluitende wegen verdubbelen ondertussen gewoon qua intensiteit. Dat leidt tot veel extra overlast.
-Men wist geen antwoord waarom de ontsluitingsweg van het 5 e dorp naar de 1 e tochtweg via de Groene Schakel zal gaan. De voorlichter vond het een goed alternatief om een vernieuwde paralelweg  te maken van de A20 naar de derde  tochtweg , waardoor de Groene Schakel en de N219 wordt ontzien.
De ontsluitingsweg zal pas worden aangelegd als er meer dan 4000 woningen worden gebouwd.
-Goede fiets en bus voorziening van 5e dorp naar metrostation Nesselande.
-Doortrekken van de metro te duur is en duidelijk geen optie.
-Projectmanager Marco van lente is positief over het plannen van het NS station Westergouwe. Hij zegt dat het mogelijk moet zijn met Westergouwe, vijfde dorp en Moordrecht, alle drie op 1 a 2 km van het station met mogelijk rond 16000 gebruikers.
-Parkeren in de wijken en voor de deur moet aan banden gelegd worden.
-Het lijkt noodzakelijk dat gezinnen maar 1 auto per huishouden willen.
-Parkeer plaatsen buiten de wijk. Openbaar vervoer en fiets stimuleren.
-Maximale rem op de groei van automobiliteit door 8000 woningen is 15 procent. Oftewel geen ca. 15000 extra auto’s maar 12.500 extra auto’s ten opzichte van nu.
-Misschien is de gemeente geïnspireerd door het boekje ˜Het recht van de snelste., dat mobiliteit benadert op basis van een sociologische benadering en niet vanuit verkeerskunde.

Ecologische verbindingszone
– de ecologische zone van 50.m minimaal, geeft ruimte aan bijzondere nattevoeten planten en dieren.
-De provincie betaalt, de gemeente voert ECZ uit.
-De provincie is verantwoordelijk is voor de aanleg en de uitvoering van de Groene Waterparel.
-De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Groene Schakel.
We hebben binnenkort contact met de provincie en vragen daar inspraak/ invloed.

Energie:
–Er staan mogelijk 4 windmolens gepland in het gebied. Naast een flink zonnecollectoren veld. Waarom de nieuwe windmolens niet plaatsen op de a12 naast de bestaande 4, vanwege zichtvervuiling?

Waterhuishouding
– uitplaatsen bedrijven door ruimte voor ruimte, zodanig dat er ruimte komt om de waterhuishouding te controleren.
– met de waterhuishouding wordt tekening gehouden met stijging zeespiegel van 2 m, de gemeten stijging van temperatuur door knmi tot 2100, extreme regen in 10,.100 jaar ,.hevige regens laatste jaren, watertekort in  de zomer, schaduwplekken, vluchtplaatsen in de huizen bij overstroming!!!
-HHSK wist niet alle antwoorden te geven op sommige wezenlijke vragen aan de gemeente en zij maken zorgen over het waterpeil.

 Het mozaïeken van de tegels is begonnen, oktober 2022:
Maandag 3 oktober zijn 10 kinderen in actie gekomen om een eigen stoeptegel te mozaïeken voor de groene kunstroute in Moordrecht.
De milieuvereniging Zuidplas en de Historische vereniging Moordrecht zijn blij dat hun plan na de moeilijke coronatijd wordt uitgevoerd.
Vanuit het park rond Vivere, waar ook de Stinzentuin en de beeldentuin is gesitueerd, start de groene kunstroute door het centrum langs de beelden van Moordrecht en de mooie Dorpsstraat met statige huizen en het graf van Drost IJserman.
We zijn blij dat Brains mee heeft gewerkt en 30 kinderen heeft gevonden om de tegels die de route markeren te mozaïeken. Ze doen dat in Kapilotje op de middelweg in Moordrecht onder bezielende leiding van Karin Molenaar, daarbij geholpen door Nicole van Zanten.
Wethouder Frans Klovert en de kinderburgemeester Thomas Schouten openden tijdens deze workshop ook het nieuwe Brains seizoen.De gemeente zal de tegels binnenkort gaan leggen, waarna de officiële opening van de groene kunstroute waarschijnlijk in maart 2023 zal gebeuren.
De Historische vereniging Moordrecht heeft beloofd om excursies te organiseren langs de groene kunstroute.
We houden u op de hoogte.

Nicole van Zanten is al sinds de bruisavond van enige jaren geleden nauw betrokken bij de groene kunstroute. Ze heeft alle vergaderingen met de historische vereniging bijgewoond, heeft de kunstroute al vele malen gelopen. Ze bepaalde de juiste plaats van de tegels met daarop de pijlen . Ook was een trouwe begeleidster van Karin van Kapilotje.
Als dank daarvoor kreeg ze samen met Karin een mooi boeket.

Karin en Nicole

     

      

Frank Klovert en de eerste groep kinderen.

Natuurwerkdag 4 november 2022
Ook dit jaar hebben vrijwilligers van de milieuvereniging  weer een dag in de Stinzentuin bij Vivere gewerkt om de tuin mooier te maken. Ze hebben zoals gewoonlijk opschot en onkruid  weggehaald . Van een gift die we dit jaar hebben gehad . hebben we biologisch gekweekte planten gekocht , die we in de tuin geplant hebben. Op deze manier wordt de tuin in het voorjaar steeds fraaier. Ook voor de zomer hebben we planten die insecten aantrekken geplant. Zo zijn we op de goede weg.
In de pauze hebben we een paar gezellige foto’s gemaakt.

                               

Jaarvergadering Milieuvereniging 2022

We hebben uitbreiding van het bestuur in de persoon van  Roelof Oldenburger. Hij komt uit Nieuwerkerk en heeft als specialisatie verkeer. Hij heeft zich voorgesteld bij het kopje bestuur.

Het verslag kunt u lezen door op de link te klikken. jaarverslag 2021 , concept 33

Notulen Jaarvergadering 2022

NL Doet,   maart 2022

Op de zaterdag van NL doet waren er  12 mensen lekker bezig in de stinzen/ beeldentuin rondom Vivere.  Onder hen waren 2 vrijwilligers uit Nieuwerkerk.
Omdat we een gift gekregen hebben van een anonieme gever, hebben we een flink deel daarvan kunnen gebruiken om nieuwe biologisch gekweekte plantjes in de tuin te planten. Suze heeft ons duidelijk gemaakt, dat deze plantjes op het juiste moment in bloei komen, als de insecten de nectar en stuifmeel nodig hebben. Andere planten van de reguliere tuincentra zijn regelmatig in het buitenland gekweekt en komen op andere tijden in bloei. Ook de hovenier van de gemeente heeft in de afgelopen tijd nieuwe planten neergezet.
We hebben bossen met hedera weggehaald, naast andere planten die we eigenlijk niet in de tuin willen hebben. Zoals op de foto te zien is hebben we de beelden mooi schoongemaakt. Ook zijn we het park rondgegaan om zwerfvuil op te ruimen. Ongeveer 13.00 uur zijn we met zijn allen tevreden huiswaarts gekeerd.

                 

                                                  

De natuurwerkdag van november 2021 is deze keer op een vrijdag gehouden.

Een grote groep vrijwilligers hebben gesnoeid, onkruid weggehaald, de kunstwerken schoongemaakt en zwefrvuil opgeruimd. De milieuvereniging heeft net als voorgaande jaren bolletjes gedoneerd, die natuurlijk geplant zijn.

                   

 

                   

Platform en het vijfde dorp.
We werken al meer dan 10 jaar samen met het platform mooi zuidplas. Onze bestuursleden Bert en Leo participeren daarin.
Het vijfde dorp gaat ons allen aan het hart. Moeten we daar in de lage polder wel een heel nieuw dorp met 8000 woningen bouwen?
Zowel de milieuvereniging als het platform hebben daar vele bedenkingen tegen. Echter de gemeenteraad is akkoord gegaan met de plannen, daarom zijn wij ook schoorvoetend meegegaan met de beweging . We willen ten alle tijden mee blijven praten en we gaan dus verder.
Het belangrijkste voor ons is de natuur, de groene schakels, de groene waterparel , cultuurhistorische waarden, bodemvervuiling en de infrastructuur (o.a. voet en fietspaden). Ook de burgerparticipatie vinden we belangrijk.
Een paar deelnemers (Vooral Arend Hoogeveen) van het platform heeft veel moeite gedaan om de visie van de deelnemende verenigingen op papier te zetten.

U kunt dat hieronder lezen door de link te openen.

Waar het ons om gaat! definitief

September 2021        Vervuilde grond bij de Moordrechtboog

De milieuvereniging heeft middels een mail aan B en W en gemeenteraadsleden van Zuidplas uitleg gevraagd over het gebruik van vervuilde grond bij de aanleg van de Moordrechtboog en verzoekt daarom Zuidplas om op de hoogte te worden gehouden van de resultaten van het onderzoek en het eventuele vervolgstappen daarna.

Het bestuur van de Milieuvereniging Zuidplas vernam onlangs vanuit de media, dat de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen bezorgd zijn over de bij de aanleg van de Moordrechtboog toegepaste thermisch gereinigde grond (hierna te noemen tgg) van het bedrijf Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM).
Door de Omgevingsdienst Midden-Holland is opdracht gegeven tot een vooronderzoek, waartoe een onafhankelijk adviesbureau is ingeschakeld.

Het bestuur van de Milieuvereniging Zuidplas deelt de zorgen van de provincie en de gemeente. We verwijzen naar het gebruik van vervuilde grond in o.a. Bunschoten, Zeeuwse Perkpolder en de Plas bij Heenvliet.
Het bestuur van de milieuvereniging verzoekt om informatie over het volgende:

 1. Wat zijn de aanwijzingen, die hebben geleid tot het instellen van een onderzoek naar de bij
  de aanleg van de Moordrechtboog toegepaste thermisch gereinigde grond?
 2. Welke schadelijke reststoffen worden vermoed in de toegepaste tgg?
 3. Aan welk adviesbureau is opdracht gegeven om een vooronderzoek in te stellen?
 4. Welke opdracht is aan het adviesbureau gegeven en wat omvat deze?
  Hierbij wordt gedacht aan onderzoek naar schadelijke reststoffen in de toegepaste tgg of wordt er ook onderzoek gedaan naar mogelijke uitspoeling van schadelijke reststoffen naar andere grondlagen, oppervlaktewater en grondwater.
 5. Is met het onderzoeksbureau afgesproken wanneer het onderzoek moet zijn afgerond en de resultaten gerapporteerd?

.

Augustus 2021
Ook Platform Mooi Zuidplas zet vraagtekens bij de ontwikkeling van het 5e dorp in het licht van het klimaatrapport van het IPCC.

Het mag bekend zijn dat de milieuvereniging samenwerkt met het platform mooi zuidplas. Daarom plaatsen we het volgend artikel van de site van het platform:

Mede naar aanleiding van het nieuwste rapport van het IPCC (het klimaatpanel van de Verenigde Naties) over de gevolgen van de klimaatverandering, hebben  diverse deskundigen zich in de media uitgesproken over het voornemen om in het middengebied van de Zuidplaspolder een 5e dorp te bouwen.

Op NU.nl heeft op 10 augustus 2021 een artikel gestaan onder kop ´De zeespiegel stijgt, de bodem zakt, moeten we nog wel bouwen in het Groene Hart? ´waarin een aantal deskundigen hun mening geven op de vraag of we nog wel moeten bouwen in de Zuidplaspolder
B&W hebben ook op NU.nl op 11 augustus 2021 hierop gereageerd in een artikel onder de kop: Bouwen in Groene Hart onverstandig toch komt er een compleet nieuw dorp. De argumenten van B&W om wel te gaan bouwen worden door de deskundigen in het artikel van 10 augustus juist betwijfeld.
Ook in ‘Trouw’ hebben op 10 augustus en 13 augustus 2021 artikelen gestaan waarin door deskundigen commentaar is gegeven op de bouwplannen in de Zuidplaspolder.

Adviezen van deskundigen
Gelet op het alarmerende rapport en de reacties van de deskundigen vragen wij ons als platform wel af of de uitvoering van het huidige Masterplan Middengebied Zuidplaspolder nog wel realistisch is. Moeten we bij de realisatie van het Masterplan niet veel meer de adviezen van de landelijke deskundigen uit verschillende disciplines inwinnen? Denk daarbij aan deskundigen op het gebied van klimaat, waterhuishouding, demografie, toekomstverwachtingen van de Randstad (als deltagebied van Nederland).
Ook zouden we de bouw van woningen ín het middengebied meer moeten zien als een ´mogelijkheid´ en niet als een ´opgaaf´. Alleen als vaststaat dat woningbouw en daarbij behorende infrastructuur zonder een grote kostenpost voor het onderhoud op de langere termijn, zou (beperkte) woningbouw verantwoord zijn.

Woningnood is een landelijk probleem
De woningnood is een landelijk probleem en hoeft niet in de dichtstbevolkte provincie en laagst gelegen polders van Nederland te worden opgelost.
Natuurlijk zijn de financiële consequenties van de gedane investeringen belangrijk en moet er een goede afweging worden gemaakt, maar die consequenties mogen geen argument zijn om (ondanks de waarschuwingen) toch door te gaan met de aanleg van een 5e dorp in de voorgestelde vorm.
Datzelfde geldt overigens ook voor de voorgenomen aanleg van bedrijventerreinen en zeker ook voor de glastuinbouw, waarvoor in de randstad geen of nauwelijks werknemers te vinden zijn. Uit de commentaren op het nieuwste rapport blijkt overigens ook dat als de opwarming van de aarde doorzet de investeringen in woningbouw, bedrijventerreinen en glastuinbouw op termijn beter plaats kunnen vinden op hoger gelegen locaties in het oosten en zuiden van ons land.

Veiligheid van de huidige laaggelegen woonwijken
De komende 30 jaar moeten we waarschijnlijk al de nodige investeringen doen om  de bestaande laaggelegen woonwijken en bedrijventerreinen in onze gemeente klimaatbestendig (en dus veiliger) te maken. Ook de infrastructuur in onze gemeente (waaronder de verkeersaders N219,N456, A20 en A12 en twee essentiële spoorlijnen van Gouda naar Rotterdam en Den Haag) zal op dit punt de nodige aandacht moeten krijgen.

 

In april 2020 heeft de milieuvereniging onderstaande brief over het masterplan naar b en w , plus de gemeenteraadsleden gestuurd:            Masterplan-brief b en w april 2020

Masterplan Middengebied Zuidplaspolder
De milieuvereniging is verheugd dat in in plaats van 30.000 woningen van het voormalige Zuidplaspolderproject 8000 woningen gebouwd zullen worden in het Middengebied, al geven wij de voorkeur voor het behoud van een open landschap in de diepste polder van Nederland vooral nu de zeespiegel steeds meer stijgt.
De infrastructuur voor de auto, (snel)fiets, metro, trein moet eerst in orde of bekend zijn voordat de bouw van het Vijfde Dorp begint. Het Vijfde Dorp met de buurtjes en voorgestelde bouwwijze kan een mooi dorp worden.
Wij brengen graag de volgende voorstellen onder uw aandacht.

Recreatieve wandel- en fietspaden
De bewoners van het Vijfde Dorp moeten zich kunnen ontspannen in groene gebieden in en buiten het dorp. De locatie van recreatieve verbindingen in het plangebied tussen natuur/recreatiegebieden en woonkernen is nog niet vastgelegd. Dit dient wel gelijktijdig te gebeuren vóór en met de realisatie van het Vijfde Dorp. Extensieve recreatie (wandelen en fietsen) moet ook mogelijk zijn in de Groene Waterparel.

De Slinger
De Slinger is de grens tussen het kreekrugdorp (4500 woningen) en de poldertuin (3500 woningen) en dient voor ontsluiting van langzaam autovervoer en “snel” fietsverkeer. De Slinger wordt voorzien met een ecologische rand. De milieuvereniging stelt voor een wandelpad en een recreatief fietspad binnen deze rand te voorzien en deze ecologische rand voldoende breed te maken, minimaal 120 meter, zodat je daar de natuur beleeft. Dit is niet alleen voor het dorp  van belang maar ook voor de omgeving.

Natuurcompensatie
Zuidplas en de voormalige fusiegemeenten hebben sinds 2000 bij woningbouw nimmer een bijdrage geleverd voor natuurgebieden, ook bij het bedrijventerrein Gouwepark niet.

Westergouwe heeft voor natuurcompensatie geleverd: de Groen-Blauwe-Zone, broedgebied in het land van Strijen en meebetaald aan natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard (Rood voor Groen). Voor Zuidplas zou behalve het Koning Willem 1 bos, natuurontwikkeling in de Schakel en de ecologische rand in de Slinger ook het Restveengebied aangeschaft moeten worden voor natuurontwikkeling en extensieve recreatie. Tijdens het  Zuidplaspolderproject was afgesproken dat het rijk de aankoop financiert.

Openbaar ververvoer: station bij Vijfde Dorp
Het metrostation Nesselande ligt op een afstand van 5 km van het meetkundig centrum van het Vijfde dorp. De stations Gouda en Nieuwerkerk liggen te ver voor dagelijks fietsverkeer vanuit het Vijfde Dorp. Nu de locatie van het Vijfde Dorp bekend is, kan een locatie van een NS station nabij het Vijfde Dorp onderzocht worden.

Een goede locatie is in het Koning Willem 1 Bos tussen de spoorbaan Den Haag-Gouda en het kreekrugdorp. De intercity moet een sprinter op het station kunnen passeren. De vraag is dus of de spoorlijn in het station verdubbeld kan worden. Onlangs is het NS station Lansingerland gerealiseerd.

 

Wegverkeer
Door het Vijfde Dorp zullen de provinciale wegen N219 (tussen de A12 en A200, Middelweg naar Westergouwe en provinciale wegen om Westergouwe (N456, N207) verbreed moeten worden.

Bouwen in hout
Het Vijfde Dorp met de buurtjes en voorgestelde bouwwijze zal een mooi dorp worden. De milieuvereniging stelt voor houten woningen te bouwen. Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn woningen van hout niet duurder dan van steen; is goekoper zodra fabrieksbouw op gang komt. Houten woningen zijn demontabel en kunnen verplaatst worden; bijvoorbeeld als de zeespiegel te hoog wordt. Bouwen in hout heeft waarde, ook omdat koolzuurgas blijft opgeslagen. Houtafval kan ook voor woningbouw benut worden.  Stenen woningen zijn moeilijk circulair te fabriceren.

Zomer 2020
Monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Zuidplas
Milieuvereniging Zuidplas MMVZ is zeer verontrust door een nieuwe door B en W voorgestelde lijst van waardevolle bomen . Deze wordt in oktober voorgelegd aan de raad.

Onze verontrusting bestaat uit twee punten:
– Het grote aantal bomen dat van monumentale/waardevolle boom naar structuur boom gaat. Van de 932 monumentale bomen blijven er 395 over. Dat is slechts 15% van het door de coalitie opgestelde  doel, te weten 1000 gemeentelijke bomen die niet zonder vergunning gekapt mogen worden. Deze doelstelling duurzame gemeente lijkt hierdoor verder weg dan ooit.
-Als wij de lijst doornemen voor een klein stukje Moordrechtzien we al meerdere fouten bijvoorbeeld:

De Rode beuk aan het Kerkplein, heeft als adres, Tuin van Bier
De zeldzame Kaukasische Eik op Westeinde 1, wordt niet genoemd (8 in geheel Nederland)
Een boom gesitueerd aan de Burgermeester Brandtstraat, heeft als adres Crocusstraat
Een Rode beuk op het Westeinde nr. 26, deze is wegens ziekte al weggehaald
Een Rode beuk, met als adres Dorpsstraat 4, staat op Westeinde 4
Een Rode beuk op de hoek Sluislaan/Westbuurtstraat kunnen wij niet vinden in de lijst
Deze fouten gelden voor een klein stukje van Moordrecht. Wij maken ons zorgen over de accuraatheid van deze lijst voor de hele gemeente Zuidplas.

Wij zijn zeer verwonderd over het feit dat het college de bestaande lijst voor monumentale/waardevolle bomen in de gemeente Zuidplas op deze manier gaat aanpassen. Maar bovenal zijn we bezorgd over het feit dat er zoveel waardevolle bomen verplaatst zijn naar een lagere categorie.

Daarom hebben we B en W en  de fracties onze verontrusting overgebracht in de hoop dat ze de voorgestelde lijst niet op korte termijn  vaststellen, zodat voorkomen kan worden dat monumentale bomen zonder  gedegen onderzoek gekapt kunnen worden.

 

Opening beeldentuin.
-Op 12 september is de beeldentuin in het park bij Vivere officieel geopend.
In verband met de coronacrisis is dat met een kleine groep gedaan . Er waren een dertigtal genodigden aanwezig. De wethouder Jan Verbeek onthulde de bordjes , waarop een uitleg werd gegeven van de stinzentuin en beeldentuin. Johan Verboom van Drost  IJserman onthulde het element met afbeeldingen uit het dorp, Aad de Wit onthulde de touwdraaier en hoogheemraad Paul van den Eijnden haalde het doek weg bij het kunstwerk van Ron van Savoijen. Het bestaat geheel uit elementen van de in 2019 gesloopte oude snelle sluis. Daarna werd er nog een drankje gedronken om de opening te vieren. De beeldentuin is een samenwerkingsproject van de historische vereniging Moordrecht, Drost IJzerman, gemeente Zuidplas, milieuvereniging Zuidplas e.a.

   

nieuwenhuijzen. maatschappij van nut van     Wethouder Jan Verbeek onthuldigt de
t algemeen.                                                                      naambordjes

           Plaquette van Basisschool Sint Jozef.                   Johan Verboom van stichting Drost Ijzerman

          Aad de Wit onthult de touwdraaier. 

 

Ron Gast.
Afgelopen zomer is onze oud wethouder en oud voorzitter Ron Gast verhuist naar Dordrecht. In de afgelopen jaren heeft hij ons meermalen kunnen adviseren over tal vanm onderwerpen. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn hulp.

Landschappelijk Studieproject Zuidplaspolder  Augustus 2020.
Restveengebied

Onze adviseur Bert Van Duijl heeft in augustus 2020 onderstaande beschrijving van het restveengebied gegeven n.a.v. een studie die wordt uitgevoerd door een groep van 35 – 40 studenten van de Hogeschool INHOLLAND te Delft, opleiding “Landscape & Environment Management”.

                                                   

Inleiding

In het projectgebied zullen vele duizenden woningen worden gebouwd. Eén of  meer ecologische verbindingen tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard zullen het projectgebied kruisen. Voorts is behoefte aan recreatieve verbindingen tussen de diverse natuur- en recreatiegebieden.

Wat het wonen betreft wordt voorgesteld om binnen de nieuwe woonwijken groene recreatieve verbindingen te voorzien, waarin je de natuur beleeft.

            Inhoud                                                                                       bladzij

 1. Projectgebied 1
 2. Stedelijke ontwikkelingen in het projectgebied 1
 3. Waterafvoer 2
 4. Risicogebied wateroverlast en overstroming 3
 5. Risicogebied voor opbarsting van (water)bodems 4
 6. Invloed van de zeespiegelstijging voor de woningbouw 5
 7. Monumenten 5
 8. Ecologische, recreatieve en groene recreatieve verbindingen 6

Bijlage 1   Kaart van het Projectgebied
Bijlage 2   Kaart van het noordelijk gebied van de Zuidplaspolder
Bijlage 3   Hoofdstructuur waterafvoer naar de 2 gemalen van de polder

 1. Projectgebied  (zie kaart op bijlage 1)

Het studiegebied omvat het natuurgebied de Groen-Blauwe Zone (GBZ, tussen Westergouwe en de Vijfde Tocht), het Restveengebied (tussen De A20, Tweede Tocht, de Ringvaart en de Vijfde Tocht), het te ontwikkelen natuurgebied de Groene Waterparel (langs de A20) en het zoekgebied voor een Vijfde Dorp met 4000 woningen (begrensd door de A20, de N219, de spoorbaan Den Haag-Gouda en de nieuwe provinciale weg de Moordrechtboog). Dit komt  nagenoeg overeen met het zuidelijk en het middengebied van de Zuidplaspolder, omsloten door de Ringvaart.

 1. Stedelijke ontwikkelingen in het projectgebied

Woningen worden gerealiseerd in de Brinkhorst (kaart, No 1, Moordrecht, 350 won.), Westergouwe (Gouda, 3800 won.) en Zevenhuizen (No 5, 2000 won.).

Sinds het begin van deze eeuw ontwikkelt zich het bedrijvenpark Gouwepark (kaart, No 2).

Het Truckbedrijf van Vliet in het Restveengebied zal uitgebreid worden (kaart, No 3).

De voetbalvelden in Moordrecht worden verplaatst naar het Restveen (kaart, No 4).

In Zevenhuizen (kaart, No 5) worden kassen ontzien; moeten verplaatst worden naar de glasparel.

Gouda heeft voetbalvelden aangelegd in de Oostpolder (kaart, No 6)

Het Vijfde Dorp was een product van het Zuidplaspolderproject uit de jaren 2004-2015 met bouwplannen voor de periode 2010-2030 als deel van 30.000 woningen te bouwen in de polder. Veel grond is aangekocht door de Regionale Grondbank, waarin de provincie en gemeenten participeren (Provincie40%, Rotterdam 40%, Zuidplas 9%, Gouda en Waddinxveen 11%).

Tijdens de economische crisis is het Zuidplaspolderproject opgeheven op grond van bezuinigingen van het Rijk tijdens de crisis. De gemeente heeft geen enkele verplichting meer om te bouwen in de polder. Mogelijk was destijds ook van belang dat de bevolking van Zuidplas stabiliseerde sinds de aandelencrash in 2000/2002. Ook in de omgeving stabiliseerde de bevolking. Zo daalde de bevolking van Gouda in het begin van deze eeuw met 1000 inwoners (1,4%). Jongeren trokken naar de GROTE STEDEN voor een opleiding en een baan en vonden naderhand een huis met een tuintje in de stad.

Echter na de economische crisis groeide juist de bevolking van Zuidplas en omliggende gemeenten. Zo is de bevolking van Gouda inmiddels met 3000 gegroeid. De oorzaak is dat Rotterdam er maar niet in slaagt om voor haar inwoners voldoende woningen met een tuintje te voorzien, ondanks de braak liggende haventerreinen in en bij de stad (1600 hectare).

Het college B&W van Zuidplas stelde in december 2017 voor om een Vijfde Dorp met 17.000 woningen te realiseren in het Projectgebied. De gemeenteraad verminderde dat aantal tot 4000.

Het college kwam in juni 2019 met een aangepast voorstel voor een Vijfde Dorp met 4000 woningen in het noordoosten van het Projectgebied. Voorts wilde het college de Eendragtspolder verbinden met de Groene Waterparel door een landschakel; een open gebied (agrarisch) met een breedte van 1200 tot 1600 meter.

Het Zuidplaspolderproject is ingetrokken, maar de levensduur van de Regionale Grondbank is regelmatig verlengd (onlangs tot 2025). De deelnemers van de Grondbank ervaren de waardevermindering van de grond en willen dat Zuidplas op hun grond bouwt om verdere waardevermindering van de grond te beperken en mogelijk zelfs te voorkomen.

Realisatie van de landschakel zullen de grondeigenaren ervaren als een schade van bijna 100 miljoen euro (350 hectare, waardevermindering €28 per vierkante meter). Niet alleen  de deelnemers van de Grondbank, ook een woningcorporatie in Rotterdam en particulieren hebben geïnvesteerd in grond.

Een alternatief is investeren in groene recreatie-verbindingen in de woonwijken waarin je de natuur beleeft (Zie hoofdstuk 8, Ecologische en Recreatieve verbindingen) 

 1. Waterafvoer  (bijlage 1)

De Zuidplaspolder is de laagste polder van Nederland. Het landoppervlak watert af van noordwest (NAP-4,50 m) naar zuidoost  (NAP-5,50 m). De bodem bestaat uit klei in het noordwesten, veen in het zuidoosten, kattenklei en moerige gronden in het middengebied. Kreekruggen zijn verhogingen in het gebied tussen de A20 en de Zuidelijke Dwarsweg, ontstaan door zandafzettingen.

De hoofdwatergangen (tochten) liggen op een onderlinge afstand van 800 meter en parallel aan de weg van Moordrecht naar Moerkapelle (Middelweg–Bredeweg). Het waterpeil in circa 100 peilvakken wordt met stuwen, en bij onderbemaling met pompen, in stand gehouden. Twee gemalen pompen al het overtollig water uit de Zuidplaspolder. De drie belangrijkste peilgebieden en de twee gemalen zijn aangegeven op de kaart. De gemalen zijn gebouwd in 1970.

Het Zuidplasgemaal pompt het water van de noordelijke helft van de Zuidplaspolder in de Ringvaart; zie bijlage 3.[1]  De Ringvaart is de boezem en dient voor opslag en vooral voor transport van water.

De afvoer van het resterende gebied van de polder wordt door het Abraham Kroesgemaal 9 meter omhoog gepompt direct in de Hollandsche IJssel.[2]  De totale pompcapaciteit van de 2 gemalen voor de polder is 580 m3/minuut. De pompcapaciteit verdeeld over het gehele polderoppervlak komt overeen met een waterschijf van 18 mm/dag (millimeter per dag).

Een extreme dagregenval in de Bilt, die gemiddeld eenmaal per 10 jaar voorkomt of wordt overschreden, bedraagt 55 mm. In Zuidplas regent het wat harder en wordt gerekend met een locatieopslag van 10%. De klimaatopslag was 10 jaar geleden nog 20%. De dagregenval met een locatie en klimaattoeslag, die naar verwachting eenmaal per 1000 jaar voorkomt, bedraagt 140 mm. Veel water wordt dus in de polder worden opgeslagen, voordat het afgevoerd kan worden.

In het Abraham Kroesgemaal zijn de pompen voor de polderafvoer en de boezem gecombineerd in één gebouw. De pompen voor de polderafvoer liggen ver beneden het waterpeil van de Derde Tocht. De pompen voor de boezem liggen onder het niveau van de Ringvaart. De vaart is van Nieuwerkerk doorgetrokken naar de Alexanderpolder. Het gemaal bedient dus de gecombineerde boezem Zuidplaspolder–Alexanderpolder en heeft een capaciteit van 450 m3/minuut.

Het peilvak Restveen tussen de Tweede en Vierde Tocht bevat vier onderbemalingen. Zie voor gedetailleerde kaart van alle peilgebieden: “kaart peilgebieden Zuidplaspolder 2015” van het hoogheemraadschap. De waterpeilen zijn door het hoogheemraadschap vastgesteld in 2014.

De afvoer in de Tweede Tocht naar het Restveen wordt geregeld met een stuw bij de A20.

De afvoer van de Vijfde Tocht naar het Restveen, afkomstig van het peilgebied van het Zuidplasgemaal, wordt geregeld met een stuw bij de spoorbaan Gouda-Rotterdam.

De afvoer van de zuidplaswijken van Nieuwerkerk met een vast waterpeil op NAP-6,92 wordt gemalen in de Tweede Tocht.

Overtollig water van de wijk Moordrecht-Noord tussen de Middelweg en de Vijfde Tocht met een vast waterpeil van NAP-6,27 m wordt met vaste stuwen afgevoerd naar het Restveen.

Voor het bestaande woongebied aan de andere zijde van de Middelweg is een regelbare stuw in het verlengde van de Vierde Tocht geplaatst met een waterpeil op NAP-6,27 m. Slechts een klein deel van het bebouwde gebied heeft dit vaste peil.

Het waterpel in de nieuwbouw Brinkhorst heerst het agrarische zomer/winterpeil NAP-6,37/-6,48 m.

De brede sloot tussen de Brinkhorst en de bestaande wijk Vijfakkers had een vast waterpeil van NAP-6,10 m dat geregeld werd door de eigenaar van de aangrenzende graslanden. De boer regelde ook de inlaat van water uit de Ringvaart via een leiding in de Middelweg. Met de nieuwbouw Brinkhorst is het waterpeil van de sloot verlaagd naar NAP-6,27 m met als gevolg dat tuinen en paden in de bestaande wijk zakten (het eerste jaar 2 – 3 cm). De waterpeilen van de vijver aan het eind van de Weidezoom en de sloot langs het Bertha van Moerdregtpad liggen op nog hogere niveaus.

De nieuwbouwwijk Westergouwe wordt opgehoogd en zelfs waterpeilen worden verhoogd. Voor de berging van water zijn plassen en een grotere variatie in waterspiegel bij extreme regens voorzien. Met regelbare stuwen wordt de afvoer beperkt tot de “pomkapaciteit van de polder” (18 mm/uur).

 1. Risicogebied Wateroverlast en Overstroming

Wateroverlast ontstaat wanneer het overtollig water niet afgevoerd kan worden.
Bij een dijkdoorbraak overstroomt een gebied.

Wanneer bij extreme regenval het waterpeil in het peilvak van het Zuidplasgemaal te hoog wordt, wordt via de stuw in de Vijfde Tocht meer water afgevoerd naar het Restveen (zie kaart, bijlage 1). Dit gebeurde omstreeks 2010 vijfmaal per jaar. Het overtollig water van de hoger liggende peilvakken wordt dus geborgen in het restveengebied om Moordrecht. Voor elk peilvak wordt wel getracht de trits “water vasthouden, bergen en afvoeren” aan te houden, maar het teveel aan water komt terecht in Moordrecht, de badkuip van de Zuidplaspolder.

Volgens het Bestuursakkoord Water 2003-2008) mag het vloerpeil van de laagste bebouwing niet vaker dan eenmaal per 100 jaar overstromen. Grasland mag niet vaker overstromen dan eenmaal per 10 jaar. Het teveel aan water wordt dus geborgen op de weidekavels om Moordrecht. De stuwen hebben een vaste hoogte en de hoogte van de regelbare stuwen eindigen ook in de sloot. Bij extreme regens stroomt het water over stuwen en over land naar Moordrecht. Het restveen en de GBZ beslaan 8% van het oppervlak van de Zuidplaspolder. Een onvoorziene afvoerschijf over de polder van 50 mm veroorzaakt een waterstijging van 62 cm. Een groot aantal huizen in Moordrecht worden dan overstroomd.

Het restveen is een “risicogebied wateroverlast” en dient dus niet bebouwd te worden.

De plannen voor de nieuwbouwwijk Westergouwe en het Zuidplaspolderproject zijn tegelijkertijd ontwikkeld in het begin van deze eeuw. Voor woningbouw in de Zuidplaspolder moet rekening worden gehouden met een dijkdoorbraak van de Hollandsche IJssel en de Gouwe. Het ingenieursbureau Deltares heeft berekend dat bij een dijkdoorbraak van de dijk bij Moordrecht het Restveen na 6 uur overstroomt met één meter waterdiepte. Door de verhoogde spoorbaan en de verhoogde A20 wordt het water tijdelijk vastgehouden in het Restveen.

In het begin van deze eeuw waren beide, het hoogheemraadschap en de milieuvereniging, tegen realisatie van Westergouwe in het restveenveengebied, maar na de rapportage van Deltares wijzigde HHSK van mening. Het hoogheemraadschap stelde vast dat vanwege het overstromingsrisico, het vloerpeil voor nieuwbouw moet liggen op NAP-4,70 m. Inmiddels is de dijk van de Hollandsche IJssel versterkt (aan de kant van de Zuidplaspolder met een damwand in de voet van de dijk).

De milieuvereniging had gepleit voor een regionale aanpak en voorgesteld de Goudse woningbouw in Westergouwe te realiseren  in het middengebied van de Zuidplaspolder nabij de Zuidelijke Dwarsweg. Elke locatie heeft voor- en nadelen voor de bevolking. Het bureau Rigo Research heeft in opdracht van de milieuvereniging de locatiekeuze voorgelegd aan de burgers van Gouda en Moordrecht en 400 burgers in Gouda bevraagt. 80% van de burgers in Gouda waren voor een locatie in het middengebied.

De TUDelft heeft de bebouwing voor de nieuwbouwwijk Brinkhorst (kaart, bijlage 1, nr 1) in het Restveengebied onderzocht en voorgesteld om het gebied niet op te hogen en alle gebouwen op palen te bouwen. De ruimte onder de gebouwen kan worden benut maar mag niet afgesloten worden.
Helaas is ook dit gebied opgehoogd.

Ophoging van het Restveen voor Westergouwe, Brinkhorst en voetbalvelden is een systeemfout, omdat het gebied voor de berging van water verkleind wordt. Voetbalvelden kunnen niet op palen gefundeerd worden en hoeven niet een vloerlpeil NAP-4,70 m te faciliteren. Het Restveen is risicogebied wateroverlast en overstroming en mag VOLGENS Afspraak niet bebouwd worden.

Bij een dijkdoorbraak van de Hollandse IJssel kan achter de Ringvaart dijk een waal ontstaan. De ontgronding kan de fundering van de woningen aantasten. Voorgeschreven is de eerste woningen te voorzien van kademuren om ontgronding in Westergouwe te voorkomen.

Voorts bestaat het gebied uit een dik laag veenpakket. Bij ophoging zal dit behoorlijk inklinken en de ophoging van de woonwijk om een vloerpeil van NAP –4,70 m te faciliteren vergt veel zand. Bouwen in Westergouwe is een kostbare operatie.

 5  Risicogebied voor opbarsting van (water)bodems
Als gevolg een hoge grondwaterdruk kunnen veenbodems opbarsten, waarbij het grondwater uit de zandlagen direct in de polder stroomt. Het water is afkomstig van de Krimpernerwaard, dat door de zandlagen onder de Hollandsche IJssel naar de polder stroomt.

Het risicogebied voor opbarsting van (water)bodems is:

 • Het veengebied zuid van de A20 en tussen de 1e Tocht en de Middelweg
 • het veengebied zuid van spoorbaan Rotterdam-Gouda tussen de Middelweg en de Oostpolder
 • het veengebied ten noorden van de A20 tussen de Ringvaart en de 1e Tocht.

Bron:  Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas 2006.

 1. Invloed van de zeespiegelstijging voor de woningbouw

In de periode voor 1980 werd nog uitgegaan van een stijging van de zeespiegel van 15 cm per eeuw. Het bestond uit een relatieve stijging van 10 cm van de zeespiegel en 5 cm daling van ons land. Dat het land daalt hebben we ondervonden. Bij het peilbesluit van het hoogheemraadschap voor de Zuidpaspolder in 2015 zijn alle peilen gezakt met 2 cm. Voor 2015 was het waterpeil van de wijk Moordrecht-Noord NAP-6,25 m. Dat is veranderd naar NAP-6,27 m, terwijl de stuwen in stand bleven.

Het VN-panel IPPC (Intergovernmental Panel on Climatic Change) heeft in 2019 een rapport uitgebracht (1170 pagina’s, 7000 publicaties, 100 auteurs, 36 landen).

De zeespiegel stijgt steeds sneller. De zeespiegel is in de twintigste eeuw met 15 cm gestegen (exclusief de geologische daling van 5 cm in Nederland). De zeespiegel stijgt door het afkalven van ijskappen in Groenland en Antarctica, het smelten van gletsjers in bergen en de uitzetting van warmer wordend zeewater.

In het meest gunstige scenario stijgt de zeespiegel met 30 tot 60 cm (gemiddeld 43 cm) tot 2100.

In een ongunstig klimaatscenario stijgt de zeespiegel met 60 tot 110 cm (gemiddeld 84 cm) in de 21ste eeuw.

In 2300 kan de totale verhoging van de zeespiegel variëren van 1 meter tot tussen de 2,3 en 5,4 meter. Bij 3 meter zeespiegelstijging is de verzilting (verzouting van de grond) een groot probleem; dan moeten we verhuizen naar hoger gelegen gebieden. Na 500 jaar is west Nederland zeker onder de zeespiegel.

We weten het niet, maar in 2050 weten we meer en kunnen maatregelen nemen voor 2100.

We moeten rekening houden met een beperkte levensduur van de steden in het westen. Bouw nu niet in lage polders. Gebruik duurzame materialen (hout, kunststof), zodat we de woningen kunnen verplaatsen. 

 1. Historische en markante locaties

Veenweg

Het middengebied van de Zuidplaspolder is via de historische Veenweg ontveend. Deze weg bestaat niet meer en liep van Gouda via ’t Weegje over de Kreekruggen tusen de A20 en de Zuidelijke Dwarsweg naar Rotterdam. 

Moordrechtse Tiendeweg

De Moordrechtse Tiendeweg werd ook benut voor de ontvening van het omliggende gebied. De weg liep van de 1e Moordrechtse Tiendeweg naar de Oude Spoorbaan, een fiets en wandelpad tussen de Middelweg en de 4e Tochtweg. De 1e Moordrechtse Tiendeweg ligt in de Oostpolder tussen de voetbalvelden en het bedrijventerrein de Gouwestroom. De Vogelgroep Moordrecht heeft veel Goudse potscherven gevonden in het tracé van de Tiendeweg door het Restveen. Veen werd vervoerd naar Gouda, afval kwam terug voor onderhoud van de weg. 

Laagste Punt van Nederland

In de vorige eeuw claimden drie gemeenten (Rotterdam, Waddinxveen en Nieuwerkerk a/d IJssel) het “Laagste Punt van Nederland”. In juni 1995 stelde de Rijkswaterstaat de locatie vast. Het Laagste Punt ligt in de veenweides van Van Vliet Trucks (kaart, No 3).

 1. de locatie is tussen het huidige bedrijfsterrein en de Derde Tocht
 2. het minimale oppervlak van het gebied is 50 x 50 meter
 3. het maaiveld ligt op een diepte van NAP -6,76 meter (in 1995 NAP -6,74). Dit gebied ligt beneden het waterpeil van de Derde Tocht, maar wordt beschermd door een brede oever.
 4. De RD-coordinaten van het midden van dit stukje zijn: X 103444 en  Y 444473.

De originele kavelsloten voor de ontwatering van het weidegebied en de verhoogde oever (door boeren op hoogte gehouden) zijn deel van het waterbouwkundig erfgoed “het Laagste Punt”.

Door het ontwerpbestemmingsplan van de uitbreiding van het van Vliet Trucksbedrijf zou het gebied van het Laagste Punt van Nederland opgehoogd worden. Afgesproken is dat de waterberging voor het bedrijf verplaatst wordt naar de grens van het bedrijf; tussen de waterberging en de Derde Tocht blijft het gebied van het Laagste Punt bestaan en zou het Laagste Punt voor het publiek toegankelijk worden.

Vraag is:  Is waterrecreatie mogelijk bij een ecologische verbinding langs de 3e Tocht?

Oorsprong Rotte
De oorsprong ligt aan de Rotte op ongeveer 1850 meter van de A12.

Arie Evegroen redt Zuid Holland

Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel is een monument voor schipper Arie Evegroen, waar tijdens de noordwesterstorm op 1 februari 1953 een gat in de dijk van 15 meter lengte ontstond. De burgemeester van Nieuwerkerk vorderde het schip en Arie dichtte het gat in de dijk door zijwaarts naar het  gat te drijven. Hierdoor werd voorkomen dat het gebied t/m Rotterdam, Den Haag en Leiden werd overstroomd.

Op 500 plaatsen in Nederland braken de dijken en 130.000 hectare land werd overstroomd.

 1. Ecologische, recreatieve en groene recreatieve verbindingen

Het bestemmingsplan van de Groene Waterparel en het Restveengebied is in 2008 vastgesteld als onderdeel van het Zuidplaspolderproject: een Centraal Park voor Zuidplas en omgeving. De koop van grond voor de Groene Waterparel (150 ha) en voor 175 ha Restveen tussen de 2e en 4e Tocht zou het Rijk financieren en de Provincie voor 2020 ontwikkelen. Toen het Zuidplaspolderproject tijdens de economische crisis werd ingetrokken, is de subsidie voor de koop van grond geschrapt en werd geen natuurontwikkeling gerealiseerd. De recreatieve verbindingen in het Centrale Park tussen de bestaande dorpen en natuur- en recreatiegebieden moeten nog gerealiseerd worden.

Het Vijfde Dorp met 4000 woningen in het noord-oosten van het middengebied zal snel ontwikkeld en daarna uitgebreid worden. Ecologische en recreatieve (fietsen, wandelen) routes verbinden het Bentwoud, het Rottegebied, ’t Weegje, de Krimpenerwaard met de nieuwe natuurgebieden (Groene Waterparel, Groen-Blauwe-Zone, Restveen) en bestaande dorpen in Zuidplas.

Een ecologische verbinding kan gecombineerd worden met een recreatieve route. Dat is gerealiseerd in Groen-Blauwe-Zone (GBZ) en tijdens een informatieavond getoond voor de Vierde Tocht.

Groen voor nieuwe woonwijken in het middengebied

Ecologische en recreatieve verbindingen doorkruisen de nieuwe woonwijken in het middengebied.

Voorgesteld wordt in de nieuwe wijken groene recreatieve verbindingen te voorzien waar je de natuur beleeft, die bestaan uit bomen, struiken, planten, gras en water, van voldoende breedte en zodanig ontwerp dat je de natuur beleeft en woningen niet of nauwelijks ziet. Hoe breed moeten de verbindingen worden, 150 meter? Het dorpsgroen en de waterpartijen kunnen zo veel mogelijk verwerkt worden in deze verbindingen. Deze oplossing is aantrekkelijk voor de lokale bewoners en voor heel Zuidplas en omgeving.

Een ecologische verbinding langs de Vierde Tocht in of aan een woonwijk kan gecombineerd worden met een groene recreatieve verbinding; het wordt een park voor de aangrenzende woonbuurten.

   Ecologische verbindingen:

De Groene Waterparel wordt deel van de Ecolologische Hoofdstructuur en verbonden met de bestaande natuurgebieden. De provicie had met het Zuidplaspolderproject al 80% van de 150 hectare benodigde gekocht. Zij wil de Parel ontwikkelen en het resterend gedeelte van de grond kopen.

Tussen de Moordrechtboog (provinciale weg) en de spoorlijn Waddinxveen-Gouda ligt het Boogpark voor de ecologische verbinding tussen Het Bentwoud en de Krimpenerwaard via de Groene Zone langs de Triangle in Waddinxveen en de Groen-Blauwe-Zone (GBZ). De provincie heeft enkele kavels grond gekocht. Het is onduidelijk of de bestemming van het Boogpark beklijft.

De Groen-Blauwe-Zone is omstreeks 2014 ontwikkeld als deel van de ecologische verbinding tussen het Bentwoud en de Krimpenerwaard. Het fietspad in GBZ loopt nabij de grens van Westergouwe en creëerde een nieuwe verbinding van zuid (Ringvaartkade) naar noord (provinciale weg. GBZ is een wandelgebied; de ecologische verbinding langs de Vijfde Tocht is met een hek afgeschermd.

Een probleem is de voormalige boerderij in GBZ met een oppervlak van 7 ha. Inmiddels heeft de eigenaar een nieuwe, nog gotere overdekte manege gebouwd. De gebouwen liggen bij de noord-oostelijke grens van het gebied. De ecologische verbinding loopt nu om het gebied van de manege en is gepland in het talud van de ringvaartdijk naar het verlengde van de Vijfde Tocht voor de oversteek naar de Hollandsche IJssel. Het talud is niet geschikt voor “plas en dras”, maar was rijk aan natuur. Het waterschap heeft inmiddels de natuur verwijderd.

Het Intergemeentelijk Structuurplan 2006 stelde de volgende ecologische verbindingen voor:

Uitgaande van de Groene Waterparel (GWP):

 • GWP naar Bentwoud via Vierde Tocht, Plantagekwadrant, Waddinxveen (zie ook bijlage 2)
 • GWP naar Eendrachtspolder via Vierde Tocht en N219
 • GWP naar Krimpenerwaard via 4e en 3e Tocht
 • GWP naar ’t Weegje en via het Boogpark en Groene Zone langs Triangle naar het Bentwoud

Uitgaande van de Groen-Blauwe-Zone (GBZ):

 • van GBZ naar het Bentwoud via Boogpark, Groene Zone langs Triangle en Waddinxveen
 • van GBZ naar de Krimpenerwaard in de lengterichting van de Vijfde Tocht

    Recreatieve verbindingen:

Restveen

De bestemming is agrarisch en na uiterlijk één generatie natuur (dus vanaf ongeveer 2030).

Vanaf 2016 is de provincie in gesprek met de boeren over de toekomst van het gebied.

In het Zuidplaspolderproject is een fietspad voorzien van Gouda/Westergouwe naar de 1e Tochtweg via de Oude Spoorbaan en loodrecht op de tochten (zie ook bestaand fietspad tussen de Middelweg en de Vierde Tochtweg). Opgemerkt wordt dat op de kaart van gemeente Zuidplas de “oude spoorbaan” nog doorloopt op een kavel van een boer, wel is waar onverhard.

Tussen een gebouw van van Vliet Trucks (zie kaart, no 3) en de spoorbaan is een brede groene strook met een fietspad gereserveerd voor het publiek (bestemmingsplan is in 2016 vastgesteld). Deze groene strook grenst aan het gebied van het het Laagste Punt van Nederland dat toegankelijk wordt voor het publiek. Het fietspad moet langs het spoor van de Spoorweglaan naar de 2e Tochtweg lopen. Het is jammer dat dit fietspad niet in de planning van de de gemeente is. Het fietsen op de Parallelweg van de A20 is levensgevaarlijk.

Afgesproken is dat het wandelpad en fietspad langs de Moordrechtse Tocht in Moordrecht-Noord wordt doorgetrokken naar het fietspad door de Groen-Blauwe-Zone.

Gevraagd wordt naar een route voor een wandelpad door het Restveen.

Het LAW pad op de Ringvaartdijk tussen de 3e Tocht en de 1e Tocht is afgesloten. Dit is onjuist. Het gehele wandelpad moet hersteld worden.

In Moordrecht-Noord (tussen Middelweg en 5e Tocht) is het Restveen vanaf een fietspad-wandelpad-woonstraat voor het publiek zichtbaar. In de Brinkhorst (no 1 op kaart) is dit voor de bestaande wijk verloren gegaan. Compensatie met een wandelpad in het Restveen is noodzakelijk.

Groene Waterparel

Een recreatieve route van de 2e Tocht naar de Middelweg om te genieten van de natuur.

    Rode Waterparel

Het gebied tussen de Groene Waterparel en de Zuidelijke Dwarsweg was bestemd voor duur wonen in natuur (bestemmingsplan de Rode Waterparel). De bodem bestaat voornamelijk uit katteklei en kreekruggen; is dus bijzonder geschikt voor natuurontwikkeling. De bestemming zal nu veranderen naar wonen. Dit gebied wordt woongebied en vergt een groene recreatieve route van de 2e tocht naar de Middelweg

Ringvaart

De Ringvaart is en wordt een recreatieve route

Uitgaande van de Groene Waterparel (GWP)

komen de volgende groene recreatieve verbindingen (in woonwijken) in aanmerking:

 • GWP naar het fietspad in het natuurgebied van de Eendragtspolder
 • GWP naar de Wollefoppenweg in Nesselande
 • GWP naar het Bentwoud via het Boogpark en groene verbinding langs Triangle (Waddinxveen)
 • GWP naar ’t Weegje

komen de volgende recreatieve verbindingen in aanmerking

 • GWP naar het Restveen en naar de de Groen-Blauwe Zone

[1]            Zuidplasgemaal, polder: twee pompen; totaal 230 m3/minuut (kubieke meter per minuut),

[2]            A. Kroesgemaal, polder: twee pompen: 150 m3/minuut (electrisch) en 200 m3/minuut (diesel),

boezem: twee pompen: 200 m3/minuut (electrisch) en 250 m3/minuut (diesel)

Stu-pro-INH-bijlagen-1-2-3-kaartenA4

Werkgroep Zinloos Lawaai Zuidplas

Een aantal inwoners van de gemeente Zuidplas heeft een werkgroep opgericht, die van gedachten wisselt over mogelijkheden om de geluidsoverlast in de gemeente aan de orde te stellen. Er is een website geopend met een mailadres waar informatie gegeven wordt over de verschillende aspecten van geluidsoverlast en mogelijkheden voor bewoners om hun bezorgdheid, klachten en suggesties te delen. Zij omschrijven ons initiatief met ‘zinloos lawaai’ omdat het hen niet gaat om geluid dat hoort bij normale activiteiten, maar om de productie van geluid zonder functionele reden en met schadelijke gevolgen voor andere inwoners van de gemeente.

Directe aanleiding voor het initiatief is de toenemende geluidsoverlast die ervaren wordt binnen onze Gemeente. De werkgroep denkt daarbij aan aspecten als de geluidoverlast van motorvoertuigen op populaire routes, de toenemende pleziervaart op de Hollandsche IJssel en het gebrek aan restricties op het gebied van snelheid en geluidsproductie en overlast door werkzaamheden binnen de Gemeente aan openbare voorzieningen.

De  afsluiting van de Schielandsche Hogezeedijk voor het verkeer in het Paasweekend 2020 heeft geleerd hoe prettig het kan zijn voor bewoners als er geen geluidsoverlast is. Het gaf ruimte aan fietsers en wandelaars en wij zouden graag zien dat deze positieve ervaring structureel toegepast wordt.

De RIVM, inmiddels een instituut dat bij ons allemaal bekend is, heeft net een onderzoek afgerond dat door de Minister is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat over de aanpak van het Omgevingslawaai in Nederland. Dit als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet die in 2022 van kracht wordt en strikte geluidsnormen stelt om geluidsoverlast in de woon – en leefomgeving aan te pakken. De RIVM stelt dat in Nederland 3,3 miljoen woningen niet voldoen aan de WHO-geluidswaarde langs stedelijke wegen en 114 duizend langs provinciale wegen.

De werkgroep Zinloos Lawaai wil graag in gesprek met de Gemeente Zuidplas, met andere overheden en instanties om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om tot een goede aanpak van de geluidsoverlast te komen. Daarnaast wordt er  nauw samengewerkt met andere geluidsgroepen in het land en wordt er een landelijke federatie opgericht die zich met dit onderwerp gaat bezighouden. Zij zijn van mening dat geluidsoverlast naast de aanpak van de CO2 belasting en de stikstofproblematiek een belangrijke milieufactor is waar tot op heden onvoldoende aandacht voor is.

Met deze oproep wil de werkgroep  in contact komen met andere bewoners in de gemeente die mee willen denken en een mogelijke bijdrage willen leveren. U kunt hen bereiken via onderstaand mailadres. Verdere informatie over ons initiatief is te vinden op de web site.

W: www.zinlooslawaaizuidplas.nl
E:  zinlooslawaaizuidplas@gmail.com

 

Het bestuur wil graag een nieuw boek over biodiversiteit onder Uw aandacht brengen:

In het boek ‘Bescherming van Biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging’
wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste knelpunten bij het
beschermen van de biodiversiteit in Nederland; daarnaast worden
aanzetten gegeven om tot een beter beleid te komen. Het boek is van belang voor iedereen die geïnteresseerd is in de bescherming van de biodiversiteit.

De auteurs zijn Jan van der Straaten, Willem van Kruijsbergen en Henk Sierdsema (www.saxifraga.nl) tel 06-53967416

Het boek kan tot 1 juni besteld worden tegen de voorintekenprijs van € 34,95.

NL doet 14 maart 2020.
Op de mooie zaterdag van 14 maart is het bestuur van de milieuvereniging weer samen aan het werk geweest met de vrijwilligers van de Stinzentuin. Ondanks dat Nl doet in het land was geannuleerd hebben we samen lekker in de buitenlicht met voldoende afstand van elkaar vele karweitjes mogen doen. We hebben zwerfvuil opgeruimd, nieuwe plantjes langs  het water en in de perken geplant, weer de nodige opschot gesnoeid, kortom , we zijn lekker bezig geweest. Ook het Hart van Holland heeft dit opgemerkt; we zagen een stukje van hen in de krant. Dank voor de aandacht.

30 januari 2020 Holocaust herdenking in de beeldentuin.
Op donderdag 30 januari waren in de beeldentuin bij Vivere een 20-30 tal mensen aanwezig om de oorlogstijd te herinneren en daarbij vooral de 104000 Joden, zigeuners en Sinty , die in de gaskamers van de concentratiekampen zijn omgekomen, te herdenken.

Wethouder Jan Hordijk stak het levenslicht van de kunstenaar Daan Roosegaarde aan met het uitspreken van de woorden dat we die tijd nooit mogen vergeten. In de donkere ruimte van het park lichten de stenen elke keer blauw op en “ademen “in licht. In Moordrecht lag een deel van de 104000 stenen. De stenen symboliseren het leven, dat in Moordrecht nu gemist wordt en doen ons beseffen dat 75 jaar vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Meerdere bestuursleden van de milieuvereniging en de historische vereniging waren bij de plechtigheid  aanwezig.
 

Zuidplas en de grondbank.
In 2013 vroegen we ons al af wat Zuidplas met de 300 ha van de grondbank zou moeten doen. (zie ook op de bladzijde van de grondbank):
MMVZ heeft nog geen eenduidigheid over wat we met de 300 ha grond moeten doen. Verkopen?…… zodat er geen renteverlies en kapitaalverlies is. Of juist het verlies beperken door alternatieven te bedenken.
Anno 2019  vragen we ons nog steeds  af, of verkopen niet reëel zal zijn. Maar we begrijpen ook dat er huizen in Nederland gebouwd moeten worden. Daarom onderstaande gedachten n.a.v de brief van juni 2019 aan B en W en de raadsleden.

Meetings over het vijfde dorp.
In september 2019 zijn  er 2 meetings geweest over het te bouwen vijfde dorp. We hebben het hart van Holland een opiniestuk gestuurd om aan te geven dat wij het vijfde dorp, als het toch gebouwd moet worden, beter in de NW hoek gerealiseerd kan worden.

Het bestuur heeft ook een afvaardiging naar de meetings gestuurd. Daarnaast hebben we een gesprek met de projectleider en de planoloog van Zuidplas gehad.
We hebben onze verontrusting en ideeën ter sprake gebracht.
Een verslag kunt U lezen door op de volgende link te drukken:
Verslag gesprek nav wob verzoek met de projectleider Marco van Lenten en planoloog Jolande Niemeijer – (1)

Uit het gesprek blijkt overigens dat de gemeente Zuidplas de ideeën om in de ZW hoek te bouwen niet overneemt. Als argument wordt o.a. gebruikt, dat de grond daar minder geschikt is.

Beeldentuin

In de beeldentuin bij het park rondom Vivere zijn op donderdag 24 oktober 2019 twee beelden door de aannemers van Vink en Bos op zijn plaats gebracht. Dit onder toeziend oog van de bestuursleden van de historische vereniging en de milieuvereniging. In de loop van de komende maanden zullen nog meer beelden en de bordjes met tekstuitleg geplaatst worden. In april 20120 zal de beeldentuin officieel geopend worden.

                           

 

Zuid-Hollands Actieplan Stikstof.
De milieuvereniging staat achter dit plan
van de milieufederatie . Er moet in onderling overleg met alle belanghebbenden ( o.a. regering, boeren, natuurverenigingen )een goede oplossing gezocht worden. 

Er is nu veel te doen is rondom stikstof: bouwbedrijven hebben zorgen omdat projecten stilliggen, boeren voeren actie omdat ze bang zijn dat maatregelen hun bedrijfsvoering gaan raken en politici weten niet goed hoe de impasse doorbroken moet worden.

Het belangrijkste is echter dat de natuur jarenlang heeft moeten lijden onder een gebrekkig stikstofbeleid en er nu slecht voor staat. Een oplossing moet dus niet primair gevonden worden in de vraag hoe er na de Raad van State uitspraak toch doorgegaan kan worden met activiteiten die leiden tot meer stikstofuitstoot, maar hoe we de natuur er weer zo snel mogelijk bovenop gaan helpen.

Naast het Rijk spelen ook de provincies een belangrijke rol bij die opgave. De provincie Zuid-Holland moet nu onderkennen, dat nu hét moment is om werk te maken van een effectieve aanpak die leidt de structurele reductie van stikstofemissies en het herstellen en versterken van natuur.

De milieufederatie heeft hiervoor een actieplan opgesteld met 14 concrete maatregelen in Zuid-Holland. De belangen van reguliere agrariërs die nu actief protesteren moeten niet de boventoon gaan voeren in het provinciale stikstofbeleid. Er moet nu gezocht worden naar echte oplossingen waarmee heel Zuid-Holland erop vooruit gaat.

Zon op Zuidplas.

Het is niet voor iedereen mogelijk om zonnecollectoren op het eigen dak te installeren.Daarom is door de duurzaamheidscommissie de mogelijkheid gegeven om mee te doen met het project zon op Zuidplas. Heeft U interesse dan kunt u de volgende link openen:       Project Zuidplas

Campagne De Kortste Weg 

Met de campagne De Kortste Weg worden consumenten uit Zuid-Holland opgeroepen om vaker te kiezen voor voedsel uit de eigen  regio.

Op www.dekortsteweg.nl is een overzicht te vinden van alle deelnemende initiatieven in de buurt, men kan een proefpakket met vers voedsel uit Zuid-Holland bestellen en het manifest lezen, waarin de gemeenschappelijke strijdwaarden zijn geformuleerd.

 

Moet het vijfde dorp gebouwd worden? ……..maar dan wel in de ZW hoek!
En waar is het landschapsplan met zijn groenstroken?

Ook de Milieuvereniging Zuidplas begrijpt goed dat er in Nederland huizen gebouwd moeten worden. Er is weinig ruimte in Nederland, dus we willen best begrijpen dat Zuidplas wil bouwen op de gronden van de Grondbank, die voor 9%  in handen is van Zuidplas. (voor 40% van Rotterdam en voor 40% van de provincie). Die gronden zijn indertijd ook aangekocht om te bouwen.
De milieuvereniging  wilde eigenlijk geen vijfde dorp!  De milieuvereniging heeft jaren geroepen, dat er weinig behoefte was aan nieuwe woningen in Zuidplas. De grote steden groeien, maar in de omliggende gemeenten stabiliseert de bevolking. Dat hebben we onderbouwd met cijfers uit het verleden. (in de jaren 2010-2018 produceerde  Zuidplas   110 woningen per jaar)  Als er dan gebouwd moest worden , dan wel aan de grenzen van de bestaande dorpen.

Tijden zijn veranderd. Gezien de woonbehoefte in Zuidplas en in de rest van Nederland vindt de milieuvereniging hoogstens 200 woningen per jaar reëel. We denken dan aan starters- en seniorenwoningen, naast sociale woningen, waarbij duurdere woningen aan de rand van het vijfde dorp en bij de Rode Waterparel gebouwd kunnen worden.

Als er nu gebouwd moet worden in de polder, dan is het beter om het Vijfde Dorp in de Zuid-West hoek bij de nieuwe wijk het Koningskwartier te plaatsen; dat ligt 900 meter van het centrum van Zevenhuizen. Bovendien grenst het ”Middengebied” aan de Zuidplasweg en het Koningskwartier. Dit gebied ligt dicht bij Nesselande waar metrovoorzieningen zijn en nabij de N219.
Het is logisch om vanuit Koningskwartier in het Middengebied te bouwen. Men kan voorlopig gebruik maken van de voorzieningen in Zevenhuizen en Nesselanden. Volgens onderzoek is de voorspelde groei in Zevenhuizen enorm.
Door te bouwen in de Zuid-West hoek kunnen de voorzieningen geleidelijk versterkt worden en kan de bestaande noodzakelijke infrastructuur (wegen en openbaar vervoer),  liefst van tevoren, en anders gaandeweg worden aangepast aan het toenemende verkeersaanbod.
Dat is nodig, omdat de wegen in en rond Zuidplas nu dichtslibben . Er is al flink gebouwd  in Nesselanden,  er zijn al uitbreidingen in Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwerkerk, de Brinkhorst in Moordrecht en de Triangel in Waddinxveen.

Het is de milieuvereniging een doorn in het oog, dat er nu zo weinig gesproken wordt over de Groene Waterparel en de kreekrugzone van de Rode Waterparel, waarvan de bestemmingsplannen nog niet zijn aangepast . Wij zijn bang dat de polder volgebouwd wordt. Dat gaat ten koste van ons woongenot en leefklimaat. De mens in de Randstad heeft ook behoefte aan natuur en recreatie.

Voordat de plannen uitgevoerd worden, moet daarom eerst grondig nagedacht worden over een landschapsplan door de plaatsing van groenstroken van 150 meter om een scheiding te creëren tussen de woongebieden, zodat je de beleving van natuur behoudt.

U kunt de brief aan de raad lezen door op de link te drukken. Vijfde Dorp bij Koningskwartier eindversie (1)
De brief van Rotta en de milieuvereniging die in 2018 naar de provinciale staten en de gemeenteraad hebben gestuurd ziet u , als u op de volgende link drukt. z br-naar-provincie – bidboek Zpp

-September 2019 .    Hoe zit het met de door de milieuvereniging voorgestelde nieuwe kansen om de ecologische zone bij Moordrecht te bereiken?
In de gemeenteraad van Zuidplas is op 6 maart 2018 het besluit genomen om de voetbalvelden van v.v. Moordrecht, de scouting en de duivenvereniging te verplaatsen naar de gronden nabij de wethouder Visweg en het industrieterrein Het Ambacht. Het spreekt vanzelf dat de gemeente het bestemmingsplan moest aanpassen. Nu komt de tijd dichterbij dat de plannen uitgevoerd gaan worden.
Omdat de verenigingen worden uitgeplaatst, komt er plaats voor sociale woningbouw, waaraan in Moordecht grote behoefte is.
Na goed overleg met de verenigingen lijken zij zeer tevreden met de aangeboden mogelijkheden.

Milieuvereniging Zuidplas ziet extra kansen:
Als extra mogelijkheid met deze ontwikkeling biedt het de gemeente de kans �om op een eenvoudige manier een fiets-en wandelpad naar de ecologische zone aan te leggen.
We hebben vanuit Moordrecht meerdere mensen ontmoet, die ons op de mogelijkheid van een derde opening naar de wezen. Nu kun je alleen vanuit de provinciale weg N457 of vanuit de ringvaart de groen-blauwe zone bereiken, dat is een heel groot ommetje !!!! Wandelaars en natuurgenieters kunnen met deze mogelijkheid een korter rondje maken en hoeven niet helemaal naar de provinciale weg te lopen.

Het fietspad komt overigens overeen met eerdere plannen om van Westergouwe naar Moordrecht, Nieuwerkerk en Rotterdam te gaan. (zie ook middentraject snelfietspaden.)

Bovendien lijkt de tijd rijp tot een nette afronding van het lelijke industrieterrein Het Ambacht met zijn blokkendozen. Het kan net zoals de toekomstige voetbalvelden omringd worden met bomen en struweel.

De milieuvereniging Zuidplas heeft deze ideeën in maart 2018 voorgelegd aan de raadsleden en het college van B en W. We gaan ervan uit, dat de nieuwe raad deze mogelijkheden zal onderzoeken.

In april 2018 heeft de milieuvereniging een onderhoud met ambtenaren van de gemeente gehad. De ambtenaren (RO en Verkeer) zullen de ideeën meenemen in de voorbereidingen. De ambtenaren waren enthousiast over onze ideeën. Dat leek dus een positief gesprek.

Wat blijkt nu in september 2019?  Niets van de door de milieuvereniging voorgelegde ideeën zijn in de bestemmingsplannen meegenomen. Daarom hebben we weer contact gehad met de planoloog van de gemeente. Zij heeft beloofd de ontsluiting nader te onderzoeken. Daar moeten we voorlopig vertrouwen in hebben.
schets verplaatsing Sportcomplex landschappelijke inpassing (2)

brief Verplaatsing_sportcomplex – verbinding GBZ

Snelfietsroute in Moordrecht.
In Moordrecht is veel discussie ontstaan over de plaatsbepaling van de te plannen snelfietsroute. Er is door een aantal ongeruste bewoners van de Oost en WestRingdijk een zienswijze ingediend. Zij hebben tal van argumenten om de fietsroute daar niet te plaatsen.
De milieuvereniging staat achter de bezwaren van de bewoners. Moordrecht heeft een 30 km zone. Snelfietsen rijden aanmerkelijk harder. We zijn benieuwd naar nieuwe voorstellen om een snelfietspad aam te leggen. Langs de IJsseldijk of langs de A20? Of zelfs een nieuw aan te leggen fietspad.
De zienswijze met de argumenten kunt u lezen door op de volgende link te drukken. Zienswijze Snelfietsroute F 20 .def 15 aug.19 (1)

 

 

PLANNING VOOR 2019:
-Op 16-3-2018 doet de milieuvereniging mee NL doet.
We hebben als thema Nederland Zoemt (www.nederlandlzoemt.nl) We organiseren in de Stinzentuin bij Vivere tal van activiteiten. We zetten bijenvriendelijke planten neer om de leefbaarheid voor de wilde bij en andere insecten te vergroten. Ook zullen we andere tuinactiviteiten doen en we zullen de vogel-insectenhuisjes schoonmaken en opnieuw inrichten. Ook gaan we vuilruimen en de paden in het speelbosje van nieuwe houtsnippers voorzien.
En dit allemaal met hulp van onze gemeentelijke groenaannemer GKB.
U kunt zich opgeven bij jeng.verhoef@outlook.com of bij de website van NL doet. Zie ook onze affiches bij de verschillende winkels.

– 23 maart 2019 wordt er een landelijke schoonmaakdag gehouden. Je kunt je opgeven bij de website van Nederland Schoon. De milieuvereniging doet dit jaar niet actief mee met deze dag. We kiezen dit jaar voor de activiteit met NL doet.

-17 april 2019, 20.00 uur.    Jaarvergadering van de milieuvereniging Zuidplas (MMVZ) in het IJsclubgebouw. We hopen dat er die avond ook een nieuw bestuurslid zich aanmeldt. Maarten Box is na 6-7 jaar gestopt met zijn bestuursactiviteiten. We danken hem voor zijn inzet.
Als U de volgende link opent ziet u het jaarverslag 2018 ( Jaarverslag-2018-versie-april-19 (1)) en de agenda van de jaarvergadering ( agenda jaarvergadering 2019 (1) )

-18 april 2019, 20.00 uur.    Kick-off van de beeldentuin in het IJsclubgebouw.
Dit is een samenwerkingsproject van de historische vereniging Moordrecht, Drost IJzerman, gemeente Zuidplas, milieuvereniging Zuidplas e.a.

Een aantal jaren geleden hebben wij gevraagd aan de historische vereniging of het niet mogelijk was om enkele historische attributen in de tuin rond Vivere te plaatsen.
De kunstobjecten worden in 2019 en 2020 in het park geplaatst, zoals het reliëf van de Jozefschool, delen van de snelle sluis, plaquette van de stichter van de maatschappij tot het algemeen nut de heer Nieuwenhuyzen en elementen uit het kunstwerk van het verzorgingshuis Moerdregt.
Op onze bruisavond is daar nog het plan opgevat, om dat aan te vullen met een cultuurwandeling rond het dorpscentrum omdat daar ook meerdere beelden en mooie bomen staan.  Om de route van de cultuurwandeling met foto’s te bekijken, kunt u de volgende link openen:    beeldentuin 2018

– 2 november 2019,      9.00-13.00 uur: Natuurwerkdag in de stinzentuin bij Vivere in Moordrecht.
U kunt zich opgeven bij jeng.verhoef@outlook.com

 

Milieubewust voedsel:
De natuurfederatie start binnenkort start de campagne De Kortste Weg waarmee men zo veel mogelijk mensen enthousiast willen maken voor voedsel uit de eigen streek, uit de korte keten. Voedsel uit de korte keten gaat met maximaal één tussenstap van ‘boer naar bord’.  In de buurt van Moordrecht levert “Meer genieten” vlees van Krimpenerswaard rundvlees en zijn er op GOUDASFALT in Gouda op de Gouderaksedijk 36 regelmatig mooie activiteiten.

 

 Verslagen van de activiteiten in 2019:

NL doet/ Nederland zoemt, zaterdag 16 maart 2019 .

Op zaterdag 16 maart zijn we met maar liefst 19 man aan het werk gegaan in de stinzentuin bij Vivere. En dat ondanks de slechte weersomstandigheden met veel wind en in het begin regen. We voelden ons verplicht om de activiteit door te laten gaan, zo veel mensen kun je niet teleurstellen. Suze Peters en Gerda Verhoef hadden een heel plan gemaakt van wat er gedaan moest worden. Er moesten meer dan 500 planten gepoot worden, de sneeuwklokjes moesten vermeerderd worden, de paden van het speelbosje moesten van nieuwe houtsnippers voorzien worden, plastic en ander vuil moest opgeruimd worden en de vogel- en insectenhuisjes moesten worden nagekeken. Kortom werk genoeg.
Om 8 uur waren Gerda en Jaap al bezig de tent, de spullen en de koffie klaar te zetten.
Der twee werknemers van GKB haalden hun scheppen, kruiwagens en planten van de wagen. Rond 9 uur arriveerden de vrijwilligers, waaronder burgemeester Servaas Stoop, en de wethouders Daan de Haas, Jan Verbeek en Jan Willem Schuurman. Iedereen voelde zich gelijk geroepen om aan het werk te gaan. Het college pakte de schop en de kruiwagens om de houtsnippers naar de speelbospaadjes te brengen, Suze , Gerda en Maartewn namen het voortouw om de plantjes op de goede plaats neer te zetten. Rond half 10 werd met een welkom door Leo de activiteit officieel geopend met een lekker bakje koffie en een koek. Met zoveel man en vrouw ging het werk vlot en rond half 1 was de klus geklaard.
Zeer voldaan kon een ieder naar huis gaan. In de loop van het jaar zal de stinzenwerkgroep van Suze Peters nog vele malen aan het werk gaan in de tuin, die met het jaar mooier wordt.
Iedereen kreeg nog een klein aandenken mee van NL doet en Nederland zoemt.

NL doet 2019 met college

het college wordt bijgepraat
ook de hoveniersaannemer GKB werkt mee

tal van insectenvriendelijke planten worden gepoot 

Verslagen van de activiteiten in 2018:
Westringdijk 56.

In de gemeente Zuidplas is afgesproken dat de op het restveen wonende agrariërs  voor 1 generatie hun bedrijf mogen uitvoeren. Daarna is de grond bestemd voor natuur en extensieve recreatie, zoals wandelen, fietsen en varen op de tochten.

In de raad van november wordt voorgesteld om op Westringdijk 56 de kassen en de bedrijfsgebouwen af te breken en de grond te saneren.  Ter compensatie mag de eigenaar een tweede woning bouwen.

De bewoners van Westringdijk 56 wil in strijd met het bestemmingsplan geen recreatieve bestemming van de strook grond langs de rand van zijn gebied voor een wandelpad naar de derde tocht. Dat is jammer.
Volgens het bestemmingsplan mag een gedeelte van het gebied al eerder de natuurbestemming verkrijgen. De milieuvereniging is zeer verheugd dat het perceel een natuurbestemming zou krijgen (Naar ons idee, het eerste gebied in Moordrecht). Vanzelfsprekend kan natuur ook bestaan uit grasland voor het houden van runderen.

De milieuvereniging zou graag het tweede huis aan de oostkant plaatsen, zodat de mogelijkheid open blijft om een wandelpad naar de derde tocht te realiseren.
ook zou er dan mogelijk in het polderlandschap een picknickplaats gerealiseerd kunnen worden.

Het begrip natuur is niet duidelijk beschreven in het bestemmingsplan. Het veenweidegebied om Moordrecht lijdt aan overbemesting. Dat is slecht  voor de mensen, dieren, vogels en insecten.
Graslanden in natuurgebieden daarentegen bevatten hagen, rietlanden en veel bloemen. Dat is beter voor mensen, dieren, vogels en insecten.

De raad is niet akkoord gegaan met onze zienswijze. Wel is de mogelijkheid geopperd om een wandelpad vanaf het Kroesegemaal te realiseren.
Ook heeft het college beloofd de mogelijkheden van het restveengebied nader te onderzoeken.
Door op onderstaande link te drukken kunt u de zienswijze van de milieuvereniging inzien. Zienswijze Gem-raad OntwBp-W-ringdijk 56 (1)

Woonvisie 2025
In november 2018 heeft de milieuvereniging een zienswijze ingeleverd over de woonvisie van 2025.

De kwaliteit van het wonen wordt uitgebreid en goed besproken in de Woonvisie. Wij hopen op realisatie van nieuwe woningen voor starters, ouderen bij centrum en bushalte of experimentele woonvormen en woningen (waaronder tiny houses), etc.

Wij vinden echter de prognoses van de woonbehoefte van het Onderzoeksbureau Atrivé, waarop de Woonvisie gebaseerd is, niet realistisch. Er wordt geen rekening gehouden met de demografische ontwikkelingen in Zuid-Holland, waardoor de woonbehoefte van Zuidplas veel te hoog is aangenomen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw daalde de bevolking in de regio met 0,1% per jaar, maar Zuidplas groeide nog met circa 40 inwoners per jaar ten koste van Gouda en Waddinxveen.
In de periode 2003 – 2010 nam de bevolking van onze dorpen af met 440 inwoners.
Van 2010 tot 2018 groeide de bevolking met 1160 inwoners; dus gemiddeld met 145 inwoners per jaar. Voor migratie naar Zuidplas moeten dan 60 woningen per jaar gebouwd worden.
De provinciale aanname voor de eigen woonbehoefte is 100 woningen per jaar.
De cijfers van het CBS komen niet geheel overeen met de cijfers van de Woonvisie.

We verwachten dat tot 2030 minimaal 1200 woningen gebouwd zullen worden en maximaal 2400 woningen gebouwd kunnen worden.

De maximale hoeveelheid wordt  voornamelijk bepaald door  migratie van Rotterdam naar Zuidplas. In 2006 heeft Rotterdam zich teruggetrokken uit het Zuidplaspolderproject met 8000 woningen. In Rotterdam is nog voldoende ruimte voor de eigen groei. (1600 hectare open haventerrein en op locaties met goede verbindingen met Rotterdam)

De Woonvisie voorspelt een bevolking in 2030 van 45.500 tot 48000 zielen. Dat geeft een bevolkingstoename van totaal 4930 tot 6430 of gemiddeld 410 tot 535 inwoners per jaar.  de milieuvereniging vindt dat onwaarschijnlijk hoog en niet te verklaren.

Indien de volledige zienswijze wilt inzien, moet u de volgende link openen.
Zienswijze Woonvisie Zuidplas Woonvisie Zuidplas 2025 (1)   

De populieren van de Hitlandselaan in Nieuwerkerk worden gekapt.

In december kreeg Zuidplas te horen dat de 50 jaar oude populieren op de Hitlandselaan gekapt zullen worden. Ook in 1998 en 2008 is er sprake geweest om deze bomen te kappen. Hetrecreatieschap vindt dat de bomen te veel takken laten vallen, ze zijn  ongezond, de wortels in de grond en op de laan zijn een onveilige barrière voor fietsers en auto’s.

Wij vinden, dat er de afgelopen jaren te laat is in gegrepen, men kon beter een deel van de bomen te verversen en de weg in stukken te renoveren.
De milieuvereniging heeft mede op verzoek van verschillende leden van het platform mooi zuidplas een zienswijze ingediend.  De zienswijze is te lezen door onderstaande link te openen. Zienswijze renovatie Hitlandselaan    Overleg iz renovatie Hitlandselaan

Tijdens een inloopavond konden we met leden van het bestuur praten. Er werd ons verteld, dat men de veiligheid van de burger niet kon garanderen. Een week later werd ons via het hart van Holland medegedeeld dat de kap door zou gaan en dat men mee kon denken op welke wijze de Hitlandselaan in de toekomst met nieuwe bomen er uit zou komen te zien met o.a. passeerplaatsen en mogelijk een 30 km zone, goed voor auto’s en fietsers.

De milieuvereniging betreurt deze gang van zaken.

 

Welke activiteiten zijn er ontstaan na de bruisavond in 2018

Repaircafe.

Peter Rommens is de trekker van het op te zetten Repaircafe. Het doel is om het sociaal contact te bevorderen, maar ook het voorkomen van klein afval, door klein huishoudelijke apparaten te repareren in een cafésetting. (Geen fietsen e.d. Als er een mogelijkheid is, kan er ook kleding verzameld worden. )

Er zijn 3 vrijwilligers beschikbaar via het Senioren Aktief Zuidplas. Het Inloophuis in de Dorpsstraat in Nieuwerkerk stelt 1x per week een middag haar locatie beschikbaar tegen vergoeding voor stroom en verwarming. Voor de opslag van gereedschap is het misschien mogelijk samenwerking te zoeken met de Vitaminefiets.

Er is al contact met het duurzaamheidsplatform. De milieuvereniging kan 50 euro startgeld doneren en de contacten voorlopig met de gemeente en de pers onderhouden.

Beeldentuin en cultuurwandeling.

De Stinzentuin is het initiatief van Suze Peters van Plantaardig.  De milieuvereniging is elk jaar tijdens de natuurwerkdag en af en toe tijdens NL doet in de weer in de stinzentuin bij het oude gemeentehuis in Moordrecht. Zij doen dan grote klussen, zoals rode kornoelje en vlier weghalen, bollen planten enz. Meerdere keren per jaar zijn er vrijwilligers ook in de stinzentuin aanwezig om de tuin netjes te houden.

Marijke Edel van de Historische Vereniging Moordrecht heeft samen met de milieuvereniging  al meermalen overlegd over een in te richten beeldentuin in het park bij het oude gemeentehuis. De kunstobjecten worden in 2019 en 2020 zin het park geplaatst, zoals het reliëf van de Jozefschool, delen van de snelle sluis, plaquette van de stichter van de maatschappij tot het algemeen nut de heer Nieuwenhuyzen en elementen uit het kunstwerk van het verzorgingshuis Moerdregt.

Er zijn meerdere contacten geweest met Drost IJzerman en de gemeente om de beeldentuin te realiseren.

Er wordt geprobeerd om subsidie te genereren bij de gemeente en ondernemers. De milieuvereniging en de historische vereniging levert vrijwilligersuren en mogelijk een donatie.

Op de bruisavond is het idee ontstaan om vanuit het park een groene cultuurwandeling te organiseren om op deze wijze aandacht te vestigen op in de dorpskern staande bijzondere bomen, maar ook rijksmonumenten en beelden. Graag willen we dan met hulp van subsidies en donaties de dorpskern vergroenen met steenbreek en plantenbakken.
De wandeling met bezienswaardigheden is te zien als U de volgende link opent. beeldentuin 2018 (5)

Schooltuinen op de Knollentuin in Moordrecht.
Henk Meijers van de Knollentuin heeft het voorstel gedaan om grond van de knollentuin beschikbaar te stellen voor schoolkinderen. Onder leiding van vrijwilligers kunnen kinderen na schooltijd op een vast tijdstip met hun ouders een stukje grond bewerken, terwijl het nut van eigen voedsel kweken en liefde voor de natuur wordt bijgebracht.

Er is contact gezocht met Suze Peters en er is nu een oproep in het boekje van Brains in de hoop dat er minstens 10 enthousiastelingen met een ouder zich voor februari opgeven.
De knollentuin zorgt ook voor zaad.

 

Natuurwerkdag november 2018

Op zaterdag 3 november vond de Landelijke Natuurwerkdag plaats. Iedere eerste zaterdag in november gaan veel vrijwilligers aan de slag op verschillende locaties.In Nederland zijn totaal 15.801 mensen op 611 locaties aan het werk geweest. In Zuid-Holland totaal 1792 vrijwilligers. Ondersteuning hiervoor komt van De Groene Motor waar gereedschap wordt geleend en kennis gedeeld.

 In  Moordrecht is door de Moordrechtse Milieuvereniging Zuidplas, samen met andere vrijwilligers, weer gewerkt in het gedeelte van de Gemeentetuin die Stinzentuin wordt genoemd. Meer dan 1000 verwilderingsbollen en dovenetel zijn gepland, struiken gesnoeid, opschot van vlier en kornoelje weggehaald, onkruid verwijderd en de paden zijn geveegd,

 Kortom er is hard gewerkt waarmee MMVZ en de werkgroep Stinzentuin erg blij zijn.

      

Verslag Bruisavond, 4 oktober 2018

Op donderdag 4 oktober heeft de Milieuvereniging Zuidplas in het IJsclubgebouw een bruisavond georganiseerd. Het doel is om burgerinitiatieven te verzamelen om natuur en duurzaamheid in Zuidplas te bevorderen. Meer dan 15 mensen zijn op de avond afgekomen die enthousiast o.l.v. Heleen van Praag van de Ideeënbrouwerij aan de slag zijn gegaan.

Vele ideeën zijn gelanceerd:
De aanwezige burger wil meer groen, bomen en vogel/ insectenvriendelijke planten in en rond de kernen van de dorpen, maar ook langs de provinciale weg, minder steen in de tuinen, jaarlijkse controle van alle bomen in Zuidplas door een boomchirurg. Wilde bloemen in de berm en natuurvriendelijke oevers worden gestimuleerd. Het belang van cultuur en natuur zou gecombineerd kunnen worden.

De gemeente zou meer wandel- en fietspaden met natuurspeelplaatsen en bankjes moeten overwegen. Een mooi fiets/wandelpad van Westergouwe door de groen-blauwe zone langs het kanaal, tot het gemaal en naar Nieuwerkerk zou overwogen moeten worden. Ook kanomogelijkheden in Zuidplas kunnen uitgebreid worden (riet snoeien).

Ook de irritatie van veel burgers over het vele zwerfafval en het lage niveau van groenonderhoud in Zuidplas werd genoemd. Waarom wordt burgers niet gestimuleerd zwerfvuil te verzamelen (met een grijper). Meer gemeentelijke voorlichting geven over de gevolgen van het gebruik van plastic.

Om duurzaamheid onder de aandacht te brengen werd een Repaircafe voorgesteld, waar materialen gerepareerd kunnen worden, we missen in de dorpen een kringloopwinkel/ duurzaamheidswinkel.

Ook aan de jeugd wordt gedacht. Er zal meer voorlichting aan de jeugd gegeven moeten worden over duurzaamheid, milieu, voedselvoorziening en volkstuinen.

Er zou meer samenwerking gezocht moeten worden tussen Rotta, I.V.N. , Milieufederatie, Velt, Groene Motor, en de hoveniersbedrijven zoals GKB , Promen en Kraan.

Nadat de voorkeuren van de deelnemers zijn geïnventariseerd, worden op deze avond vier groepen samengesteld.

-Het verbinden van de Stinzentuin bij Vivere met historische elementen, in en rond het dorpscentrum van Moordrecht.
-Het opzetten van tuinlessen voor de jeugd i.s.m. de Knollentuin in Moordrecht.
-Het opzetten van een Repairwinkel in de dorpen.
-Het bevorderen van een hogere waarde in groenonderhoud in Zuidplas om ook vervuiling op straat tegen te gaan.

Op donderdag 22 november gaan we in het IJsclubgebouw verder met het uitwerken van deze ideeën.

   

 

 

NL doet/ Nederland zoemt.

In het kader van NL-doet en Nederland zoemt is de milieuvereniging weer lekker bezig geweest in het park nabij het oude gemeentehuis /Vivere.

Onze dorps groen aannemer GKB stuurde twee werknemers, die ons graag wilde helpen, plus een zoon van een van hen, een zeer jonge groenwerknemer dus.
GKB leverde ons ook de tuingereedschappen en veel insectenvriendelijk planten.
Een viertal NL-doetvrijwilligers mochten die in een perkje net achter VIvere planten.

Andere vrijwilligers legden op paadjes wilgentakken neer, zodat de jeugd in de verleiding kon komen om daar hutten mee te bouwen, maar ook om insecten een kans te geven om lekker te schooieren.

In de aanloop naar de werkdag heeft het bestuur contact opgenomen met de kinderboerderij De Krom en het dagcentrum De Schakel. Ze konden tegen een acceptabele prijs insectenhotels en vogelhuisjes leveren. Op deze manier was het een win win situatie.
We gingen dus op de werkdag gingen de ladder op om ze in de bomen van het park te hangen. Insecten en vogels zullen er blij mee zijn.

Ondertussen kregen we ook bezoek van de Groene Motor. Zij namen foto’s en om polshoogte te nemen naar de vooruitgang in de Stinzentuin. De Groene Motor leverde ons in het verleden elke natuurwerkdag in november de tuingereedschappen. De foto’s zijn hierondere te zien.

We zijn lekker bezig geweest, vele belangstellenden vroegen aan ons informatie. Op deze manier konden we de nodige uitleg geven over het nut van insecten, bijen en vogels.Zonder insecten wordt ons leven steeds moeilijker. De landbouwgewassen en bloemen worden dan niet meer door insecten bezocht, zodat onze voedselvoorziening in gevaar kan komen.

Rond 13.00 uur was er nog een kop soep, waarna we wel voldaan naar huis konden gaan.
Als extra verrassing had GBK voor iedere vrijwilliger nog wat zomerbollen meegebracht.
GKB, vrijwilligers en bestuursleden worden hartelijk bedankt voor de samenwerking en wie weet tot een volgende activiteit.

Grutto’s bij het Weegje.

Op 19 februari zijn in het Weegje de eerste grutto’s weer geland . Dit meldde het vogelboek van Adri de Groot. u kunt zich abonneren op zijn mailadres: vogeldagboek@vogeldagboek.nlU krijgt dan bijna dagelijks de mooiste vogelfoto’suit de regio toegestuurd.

februari 2018

Actie tegen het vijfde dorp in de groene polder.
Namens de Milieuvereniging Zuidplas en Natuur- en Vogelwacht Rotta hebben we een persbericht uitgegeven vanwege de plannen om een vijfde dorp te bouwen en te reageren op het bidboek dat de gemeente Zuidplas heeft uitgebracht. brief-iz-bidboek Zuidplas-bezwaar tegen bouwen in groen (1)

Zuidplas wil alleen maar bouwen.

Het gemeentebestuur van Zuidplas heeft op 22 december een bidboek (voorstel) voor de bouw van 4.000 woningen in een nieuw te stichten dorp tussen de A20 en Zevenhuizen bij de provincie ingediend. Het nieuwe dorp heeft een woningdichtheid tot 35 woningen per hectare. Bijna de helft van de woningen wordt gebouwd in het voor natuurontwikkeling bestemde gebied. Het centrum van het dorp ligt aan beide zijden van de Zuidelijke Dwarsweg.

Bouwen in natuur is in strijd met de wet. De bestemming is vastgelegd in de bestemmingsplannen de Groene Waterparel en de Rode Waterparel. Deze gebieden liggen tussen de A20 en de Zuidelijke Dwarsweg en tussen de Vierde Tocht en de Middelweg. Het concept-voorstel van het gemeentebestuur laat zelfs zien, dat, als het dorp uitgebreid zou worden tot 17.000 woningen, de waterparels nagenoeg geheel volgebouwd worden. De inwoners van Zuidplas hebben veel te verliezen.

Bouwen in voor natuurontwikkeling bestemde gebieden is niet nodig. Volgens de bestemmingsplannen is tussen de Zuidelijke Dwarsweg en Zevenhuizen plaats voor vele duizenden woningen. In Zuidplas is zelfs ruimte voor 15.000 tot 30.000 nieuwe woningen.

De waterparels omvat het kreekrug- en kattenkleigebied van Zuidplas, een gebied met inherente eigenschappen van hoge natuurwaarde en zeldzame planten. De Groene Waterparel is voor natuur met stille recreatie (wandelen, fietsen, picknicken) en de Rode Waterparel voor wonen in natuur (maximaal 10 inwoners per hectare). Deze gebieden zijn juist door de provincie in samenwerking met maatschappelijke organisaties bestemd voor natuur. De groenbeleving in de polder wordt door de voorstellen in het bidboek aanzienlijk verslechterd.

De verenigingen Milieuvereniging Zuidplas en Natuur- en Vogelwacht Rotta hebben hun bezwaren tegen het bidboek op 2 februari ingediend bij de provincie. Wij zijn van mening dat Zuidplas zich meer moet inzetten de bestaande natuur- en recreatiegebieden te behouden,te versterken en de natuurgebieden de Groene Waterparel, de Rode Waterparel, het Restveengebied, het Boogpark et cetera te realiseren.

Het Ambitiedocument Kwaliteit Zuidplaspolder van februari 2014, opgesteld door de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder, gaat ervan uit dat het vijfde dorp niet gerealiseerd wordt en dat het natuurgebied de Groene Waterparel met extensieve recreatie gelijktijdig ontwikkeld wordt met de Rode Waterparel. De inrichting van het natuurgebied de Groene Waterparel dient dus nu, mede vanwege de aantrekkende woningmarkt, zo snel mogelijk in uitvoering te worden genomen.

Januari 2018.
Over de uitbreiding van het vliegverkeer staat hier een uitvoerig document over de geschiedenis van hetvliegverkeer rond Zestienhoven. Webs-Archief Geluidsoverlast vliegverkeer

Geluidsoverlast van vliegverkeer

De luchthavens Schiphol en Zestienhoven willen hun norm van respectievelijk 500.000 en 51.000 vliegbewegingen (per jaar) verhogen, terwijl het vliegverkeer de afgesproken geluidsnorm reeds overschrijdt. De milieuvereniging maakt zich zorgen dat de geluidsoverlast van het vliegverkeer boven Zuidplas toeneemt. De ontwikkelingen in 2017 worden besproken.

Wat Schiphol betreft heeft het Platform Duurzaamheid (van Zuidplas) in september 2017Gemeente Zuidplas verzocht zich aan te sluiten bij de actie van een aantal gemeenten in het Groene Hart Geef stilte een stem. Wethouder van Woudenberg heeft het platform laten weten, dat de gemeente verder geen actie onderneemt tegen het toenemende vliegverkeer.

Het vliegverkeer van Zestienhoven lijkt gering, maar Zevenhuizen ligt nabij en direct in de richting van de landingsbaan van het vliegveld. Bovendien gaan vliegtuigen vanuit het zuiden of Rotterdam over Moordrecht, draaien boven Gouda om te landen in Rotterdam. De norm van 660 nachtvluchten wordt aanzienlijk overschreden; het aantal is nu 849. De Vereniging van Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV-Rotterdam) heeft in september 2017 een rechtszaak tegen overschrijding van de norm voor nachtvluchten gewonnen. BTV-Rotterdam heeft 840 leden in alle omliggende plaatsen van Zestienhoven. Zie ookwww.btv-rotterdam.nl .

Hierna worden de luchthavens meer in detail besproken.

Luchthaven Schiphol

In 1980 vlogen veel toestellen van de Kaagbaan over Kaagdorp bij Leiden/Oegstgeest; vanaf ’s morgens 6.00 uur het ene na het andere vliegtuig. De internationale luchthaven geeft een belangrijke bijdrage aan de economie. Schiphol heeft inmiddels 5 banen in diverse richtingen en de luchthaven heeft nu behoefte aan een zesde baan. Toch kan het aantal vluchten wel verminderd worden. Zo maakte de vlucht New York-Tel Aviv een stop in Amsterdam waarbij de meeste passagiers bleven zitten. Dergelijke stops zouden niet meer gemaakt moeten worden in een overbezette luchthaven als Schiphol. Een tweede en derde mogelijkheid die thans besproken worden zijn het verplaatsen van vakantievluchten naar kleinere luchthavens (bijvoorbeeld Lelystad) en het verbieden van korte-afstand vluchten, die vervangen kunnen worden met een super-snelle treinverbinding (bijvoorbeeld Parijs, Berlijn, Londen, MA?nchen).

De rijksoverheid heeft in overleg met de luchtvaartsector, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners een maximum van 500.000 vluchten per jaar afgesproken. Schiphol groeide meer en veel sneller dan oorspronkelijk verwacht. De directie van de luchthaven verwacht dat het plafond in 2020 bereikt wordt en wil de luchthaven uitbreiden vA?A?r 2020.

Een aantal gemeenten in het Groene Hart, waaronder Gouda en Bodegraven-Reeuwijk, heeft een actie geef stilte een stem geA?nitieerd om op te komen voor de belangen van het Groene Hart: Inwoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers en bestuurders roepen de politiek op meer rekening te houden met het leefklimaat in deze regio. Wellicht bestaan er nog andere mogelijkheden voor economische ontwikkeling waarbij het plafond van 500.000 vluchten per jaar past.

Een bestuurslid van de milieuvereniging neemt deel aan het Platform Duurzaamheid van Gemeente Zuidplas. Het platform (een aantal ondernemingen en verenigingen) heeft op 27 september 2017 een brief verstuurd aan gemeente Zuidplas met het verzoek zich aan te sluiten bij de actie Geef stilte een stem met een handtekening. Het duurzaamheidsplatform zal zelf ook een handtekening plaatsen.

De handtekeningen worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Wethouder van Woudenberg heeft het platform laten weten, dat Gemeente Zuidplas verder geen actie onderneemt tegen het toenemende vliegverkeer.

Ofschoon het plafond van 500.000 vluchten nu nog niet bereikt is, moet helaas opgemerkt worden, dat de geluidsnormen voor de inwoners nabij de luchthaven niet gehandhaafd worden en dat de rijksoverheid de inwoners met opzet fout informeert (voormalig VVD-minister Winsemius). Winsemius is door dagblad Trouw in 2009 uitgeroepen als de meest invloedrijke duurzame Nederlander.

Luchthaven Zestienhoven.
Een melding kan gemaakt worden bij de DCMR Milieudienst Rijnmond Zie www.dcmz.nl .

De milieuvereniging neemt deel aan het Beraad van de Stichting Groene Hart voor overleg met lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties. Omstreeks 3 jaar geleden werd vastgesteld dat vliegtuigen vanuit het zuiden/Rotterdam over Moordrecht op een hoogte van 600 meter vliegen en bij Gouda draaien richting Rotterdam Airport. Volgens een vliegenier kan ook op een hoogte van 2000 meter gevlogen worden.

Het bestuur van de luchthaven RTHA (Rotterdam-The-Hague-Airport) wil het aantal vliegbewegingen verhogen van 50.800 in 2015 naar 85.000; dit is het voorkeursscenario uit 6 alternatieven. Het aantal passagiers zal hierbij bijna verdubbelen (1,7 miljoen in 2015 naar 3 miljoen).

De bewonersvereniging BTV-Rotterdam verzet zich, sinds 1985, tegen toename van de vliegtuigoverlast. Zie www.btv-rotterdam.nl . Het hoofdpunt van BTV is geen uitbreiding van de geluidsnorm RTHA, eerder krimp. RTHA moet een kleine zakenluchthaven worden. Probleem is dat er steeds meer vakantievluchten bijkomen.

Voorts wil BTV, behalve een beperking van het aantal nachtvluchten tot 660, ook de duur van het nachtregime langer maken. Het is nu 23.00 07.00 uur. BTV wil voor alle dagen het nachtregime laten beginnen om 22.00 uur en zaterdag en zondag laten doorlopen tot 10.00 of 12.00 uur. Deze eis heeft de rechter (in september 2017) verworpen.

BTV participeerde met de demonstratie tegen vliegtuigoverlast in Lelystad op 11 november, omdat de overheid sjoemelt met geluidsdata.

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben een bestuurlijke regiegroep BRR gevormd om de uitbreiding van de luchthaven te beoordelen. BRR een onafhankelijk verkenner (Joost Schrijnen) benoemd voor advies. De verkenner voerde gesprekken met diverse omliggende gemeenten, waaronder met de voormalige wethouder H.A. Muller van Zuidplas. Gemeente Lansingerland had al in januari 2017 een zienswijze tegen de uitbreiding ingediend.

BRR heeft in mei 2017 een conceptbesluit gepubliceerd. Volgens BRR is er geen draagvlak voor het verhogen van de geluidsnorm. BRR gaat akkoord met het verminderen van het aantal toegestane nachtvluchten tot 660; BRR wil niet het nachtregime langer maken. Deze eis van BTV-Rotterdam is ook afgewezen door de rechter (in september 2017).

Voorts wil BRR de helikopters (traumahelikopter) verplaatsen naar een andere locatie en de geluidsruimte die hierdoor vrij komt gebruiken voor uitbreiding van de luchthaven. BTV daarentegen wil de uitplaatsing van de traumahelikopter en de daardoor ontstane ruimte binnen geluidsnorm ten goede laten komen aan omwonenden.

Bewonersbijeenkomsten zijn in juni op diverse locaties georganiseerd voor informatie en inspraak.

De provincie heeft een hoorzitting gehouden in augustus. Ingesproken is door diverse organisaties en personen.

Het luchtvaartbesluit wordt in 2018 genomen.

Verslagen van activiteiten in 2017:

NATUURWERKDAG 4 NOVEMBER 2017
Op een mooie novemberzaterdagochtend gingen bestuursleden en een aantal vrijwilligers aan de slag in een gedeelte van de Oude-Gemeentetuin van Moordrecht, gelegen aan het Westeinde. Dit gedeelte is naar een ontwerp van Suze Peters veranderd in een Stinzentuin: onder de kale bomen zullen in het voorjaar allerlei bollen en andere voorjaarsplanten bloeien.
De struiken en bomen langs het pad en in het dijktalud waren behoorlijk gegroeid en moesten weer worden gesnoeid. Verder was er onkruid zoals brandnetels en opschot van bomen om weg te halen.
Gelukkig waren er voldoende sterke mannen die aan onze oproep in Hart van Holland hadden gehoor gegeven, zodat er flink wat groenafval kwam te liggen op de parkeerplaats van Zorgcentrum Vivere.
Het gereedschap kon weer worden geleend van De Groene Motor, een groen organisatie in Zuid-Holland die vrijwilligers ondersteunt. De tarp was dit keer niet nodig voor de regen, maar als middelpunt voor koffie en theepauzes, met als afsluiting een heerlijke soep van Suze.

Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Zoals bekend willen de deelnemers van het Platform Mooi Zuidplas een draagvlak creëren voor behoud en versterking van milieuaspecten en landschappelijke, culturele en natuurwaarden. De lokale organisaties inzake natuur, milieu en cultuur kunnen via de deelnemers van het platform hun activiteiten afstemmen om zo hun eigen of gezamenlijke doelen te bereiken. Het platform initieert en coA�rdineert daarbij.

Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, hebben de deelnemers van het platform een constructieve dialoog gevoerd over de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Zuidplas. Welke boodschap willen zij de politiek meegeven ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen, mogelijke bouwplannen, natuur, recreatie en cultureel erfgoed?

Naar aanleiding van deze dialoog is aan de fractievoorzitters van de Gemeenteraad van Zuidplas een brief gezonden. In die brief zijn een aantal zienswijzen door de deelnemers van het platform geformuleerd en is verzocht deze zienswijzen te betrekken bij het vaststellen van hun verkiezingsprogramma.

De brief, waaraan onze milieuvereniging bij het opstellen actief heeft meegewerkt:
http://www.mooizuidplas.nl/wp-content/uploads/2013/07/brief-fractievoorzitters-2017-V.-def1.pdf

Geluidsoverlast van vliegverkeer (update)

De luchthavens Schiphol en Rotterdam willen hun aantal van respectievelijk 500.000 en 51.000 vliegbewegingen verhogen, terwijl het vliegverkeer de afgesproken normen reeds overschrijdt. De milieuvereniging is zeer bezorgd over de toegenomen vliegbewegingen van Rotterdam en Schiphol. Het bestuur zal de ontwikkelingen kritisch volgen.

Het Platform Duurzaamheid van Zuidplas, waar de milieuvereniging ook deel van uit maakt, verzocht Gemeente Zuidplas in september 2017 zich aan te sluiten bij de actie van een aantal gemeenten in het Groene Hart Geef stilte een stem. Wethouder van Woudenberg heeft het platform laten weten, dat Gemeente Zuidplas verder geen actie onderneemt tegen het toenemende vliegverkeer.

Vliegtuigen vanuit het zuiden of Rotterdam vliegen over Moordrecht en draaien boven Gouda om te landen in Rotterdam. Zevenhuizen ligt in de richting van de start- en landingsbaan. DeRTHA (Rotterdam-The-Hague-Airport)wil het aantal vliegbewegingen verhogen naar 85.000. De norm van 660 nachtvluchten wordt aanzienlijk overschreden; het aantal is nu 849. BTV-Rotterdam (Vereniging van Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast) heeft in september 2017 een rechtszaak tegen overschrijding van de norm voor nachtvluchten gewonnen. BTV-Rotterdam heeft leden in alle omliggende plaatsen van Zestienhoven. Zie ookwww.btv-rotterdam.nl .

Volgens BRR (prov.Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland)is er geen draagvlak voor het verhogen van de geluidsnorm(mei 2017). De BRR wil de helikopters (traumahelikopter) verplaatsen naar een andere locatie en de geluidsruimte die hierdoor vrij komt gebruiken voor uitbreiding van de luchthaven. BTV daarentegen wil de uitplaatsing van de traumahelikopter en de daardoor ontstane ruimte binnen geluidsnorm ten goede laten komen aan omwonenden. Ook wil de BTV het nachtregime langer maken, maar dit voorstel is zowel door BRR als de rechtbank afgewezen.

Bewonersbijeenkomsten zijn in juni op diverse locaties georganiseerd voor informatie en inspraak. De provincie heeft een hoorzitting gehouden in augustus. Ingesproken is door diverse organisaties en personen. Het luchtvaartbesluit wordt in 2018 genomen.

Voor meer informatie zie Archief Geluidsoverlast van vliegverkeer.
Zie ook hieronder in de rubriek nieuws.

Een vijfde dorp in Zuidplas?
Samen met leden van het Platform Mooi Zuidplas heeft het bestuur van de milieuvereniging hun zorg uitgesproken tegen de ontwikkeling van meer dan 7000 woningen in Zuidplas. Vooral is de milieuvereniging bang voor het ontwikkelen van een vijfde dorp midden in het groene gedeelte van de gemeenteZuidplas.
De brief is te downloaden via:
http://www.mooizuidplas.nl/wp-content/uploads/2013/07/Brief-BW-ontwikkelingen-zuidplas-V.-2-20112017.pdf,maar ook hieronder te lezen:

Geacht College,A�
Wij vragen u dringend om het uitbrengen van een bieding aan de provincie ten aanzien van hetA�aantal te bouwen woningen (17.000) in Zuidplas tot 2040 uit te stellen tot na de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ondergetekenden zijn van mening dat een 5
e dorp ingaat tegen het belang van de burger en dat een bieding nu (nog) niet noodzakelijk is. Daarbij vindenA�we het niet raadzaam om zo kort voor de verkiezingen een uitspraak/bieding te doen.
Bij uitstel kunnen de politieke partijen zich vA?A?r de verkiezingen duidelijk uitspreken over deA�noodzaak tot de eventuele ontwikkeling van een 5e dorp en het aantal te bouwen woningen. DeA�nieuwegemeenteraad (zeker 10 van de huidige raadsleden keren niet terug in de raad) kan zich danA�in alle rusta��, in samenspraak met de inwoners van Zuidplas, de komende 4 jaar buigen over eenA�goed onderbouwde en doordachte bieding.
Hierna motiveren we waarom we voor uitstel pleiten.
Motivatie
Een aantal deelnemers van het Platform Mooi Zuidplas heeft de voorlichtingssessies op 31 oktober ofA�op 2 november 2017 met veel belangstelling bijgewoond. Op die bijeenkomsten werd gesprokenA�over een minimum aantal van 7000 woningen die de gemeente Zuidplas, al dan niet in een 5e dorp,A�zou willen bouwen. Ook werd aangegeven dat de gemeente vA?A?r 1 januari 2018 een bieding bij deA�provincie neer moet leggen om te voorkomen dat de gemeente door andere ontwikkelpartners (o.a.A�de Gemeente Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland) wordt overruleden de gemeente voor eenA�voldongen feit zouden kunnen worden gesteld.
Wij vragen ons af of de datum van 1 januari 2018 nu wel zo’n hard gegeven is en of de gemeenteA�zich nu al moet vastleggen op een minimum aantal woningen. In het kader van de StructuurvisieA�Zuidplas 2030 (hoofdstuk 4.1) zijn en worden er al zo’n 3.700 woningen gebouwd. Ook wordt inA�voornoemde Visie gesproken over 4.000 12.000 woningen (hoofdstuk 4.3) die door deA�ontwikkelpartners in een mogelijk 5e dorp zouden moeten worden gebouwd. Het zouden er dus ookA�4.000 kunnen zijn, maar zeker niet de 17.000 woningen (35.000 inwoners) die u voorstelt. TerA�vergelijk: Krimpen aan den IJssel heeft ca. 29.000 inwoners.A�Ook de gedeputeerde van de provincie, mw. Bom-Lemstra, zegt in het Algemeen Dagblad van 18november 2017, dat het bouwen in de polder nu juist niet meer de bedoeling is. In een bericht vanA�11 oktober 2017 op www.vastgoedactueel.nl geeft zij ook aan dat er een overcapaciteit aanA�bouwplannen in niet-stedelijke gebieden is; in niet-stedelijke gebieden kunnen we volgens deprovincie alleen bouwen voor de eigen woonbehoefte(Zie https://www.vastgoedactueel.nl/nieuws/zuid-hollandse-regio%E2%80%99s-hebben-te-veelbouwplannen-buiten-de-stadA�enA�www.mooizuidplas.nlmail:platform@mooizuidplas.nl)
Ook de Gemeente Rotterdam maakt geen haast.A�Uit een persbericht van 8 november 2017
blijkt dat er juist diverse projecten zijn gestart om de stadaantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen om te voorkomen dat juist deze, veelal kapitaalkrachtige, gezinnen uit de stad vertrekken.A�De Structuurvisie Zuidplas 2030 met als ondertitel Ruimte voor dorps wonen in de Randstad geeft aandat Zuidplas zich wil onderscheiden van aangrenzende gemeenten met een bewuste keuze voor rust,A�groen en het dorpse karakter, met als kernkwaliteit de groen/blauwe buffer om de dorpen. Dit pastA�ook in de visie van de provincie.A�In de Structuurvisie wordt ook aangegeven dat de ontwikkeling van een eventueel 5A�e dorp eenA�complexe ruimtelijke opgave is. Wij zijn dan ook van mening dat de gemeente Zuidplas de periodeA�tot 2025 moet gebruiken voor een degelijke voorbereiding op een evenwichtige ontwikkeling dieA�past binnen de hierboven aangegeven kernwaarde van de Structuurvisie Zuidplas 2030.A�Gelet op het vorenstaande en het belang van een goede besluitvorming, is een bieding voor 1A�januari 2017 niet noodzakelijk. De bieding heeft een grote impact op de leefomgeving van deA�inwoners en moet goed doordacht en besproken worden.A�Waarom die haast? De financiA�le belangen zijn groot, maar loopt het College va B&W nu niet te hardA�van stapel? De indruk mag niet ontstaan dat een bieding onder tijdsdruk er door wordt A?gejastA?.A�In de bieding moet ook aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van natuurgebieden enA�gebieden voor intensieve/extensieve recreatie om recht te doen aan de Recreatievisie Zuidplas 2025,A�teneinde de gemeente Zuidplas te ontwikkelen als Tuin van de zuidelijke Randstada��.
Kortom:
– Draagvlak bij de inwoners van Zuidplas is een absolute voorwaarde, dus uitstel tot na de
verkiezingen van maart 2018
– Geen 5A�eA�dorp, maar bouwen aan de rand van de bestaande kernen.
– Behoud van het weids polderlandschap en ontwikkeling van natuur- en recreatiegebieden.
Met een vriendelijke groet,
Namens de deelnemers van het Platform Mooi Zuidplas,
Leo Loch (leoloch50@gmail.com)
A. Hoogeveen (hoogeveen.a@hetnet.nl)
K. van der Glas (k.vd.glas@hetnet.nl)

zie https://www.ad.nl/groene-hart/gedeputeerde-bouwen-in-polder-alleen-bij-hoge-uitzondering~a8d6dbeb/
Zie : https://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/2255/Ruimte-voor-gezinnen-in-Rotterdam/

juniA�2017: gemeente Zuidplas en de Krimpenerwaard hebben het pontje tussen Gouderak en Moordrecht subsidie toegewezen.
De komende jaren kunnen wandel- en fiets recreanten gelukkig overdag overvaren naar de overkant. Sport- en andere verenigingen zijn blij met het besluit.

Milieuvereniging Zuidplas is initiatiefnemer van een verzoekschrift aan de gemeente Krimpenerwaard en Zuidplas tot behoud van het pontje Moordrecht -Gouderak.
Een aantal verenigingen uit Moordrecht ( Wandelnet,Te Voet Wandeloverleg Zuid Holland, Fietsersbond Zuidplas, Milieuvereniging Zuidplas, Vrouwen van Nu, De Boezemvrouwtjes, Korfbalvereniging IJsselvogels, Voetbalvereniging Moordrecht, Tennisvereniging Moordrecht,Scouting Moordrecht)
hebben in december 2016 in een brief aan de gemeenten Zuidplas en Krimpenerwaard dringend verzocht om de pont tussen Moordrecht en Gouderak ook na 1 juli 2017 in stand te houden.

In die brief wijzen zij op de volgende zes aspecten die de instandhouding van de veerdienst noodzakelijk maken.
-De (sociale)contacten tussen de bewoners van Gouderak en Moordrecht, die al eeuwenlang bestaan.
-Sommige leerlingen uit de Krimpenerwaard zijn aangewezen op Moordrechts onderwijs
-Het verenigingsleven is afhankelijk van de inwoners van beide dorpen.
-De pont is ook belangrijk voor het autoverkeer bij mogelijke verkeersinfarcten op de provinciale weg van Gouda naar Schoonhoven en op de provinciale weg van afslag Moordrecht naar de sluizen in Gouda.
-Met het komst van de woonwijken in Waddinxveen (Triangel ) en Gouda (Westergouwe) wordt het achterland groter en zal de behoefte aan een korte verbinding alleen maar groter worden.
-De noodzakelijke aansluiting op de recreatieve wandel- en fietsroutes tussen de Zuidplas en de Krimpenerwaard. Voor wandelaars, die een korte actieradius hebben, is de veerpont een onmisbare schakel.

Met betrekking tot het laatste punt wordt door de verenigingen nog met nadruk gewezen op het volgende.
Door het verdwijnen van het veer zouden wandelaars en fietsers meer dan vijf kilometer moeten omlopen of omrijden. De pont is dan ook een belangrijke schakel in de routes van de wandelnetwerken en het netwerk van fietsknooppunten. Dit is bijvoorbeeld niet alleen het geval voor het Grote Rivierenpad, een lange afstandswandeling (LAW) tussen Hoek van Holland en Kleef (Duitsland), maar ook voor de gebruikers van het wandelroutenetwerk in de Krimpenerwaard en (binnenkort) in de Zuidplas.
Beide netwerken zijn of worden gerealiseerd met subsidie van de provincie Zuid-
Holland en zijn tot stand gekomen door de inzet van veel vrijwilligers.
De aanwezigheid van de veerpont is dus ook van cruciaal belang voor de toerist en recreant rondom de Hollandse IJssel!

Jaarvergadering 2017
Op 10 mei heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Gelukkig waren er ook dit jaar meerdere leden, die interesse hadden voor het werk van het bestuur.
Dit jaar hebben we A�gekozen voor een open bestuursvergadering, waarbij iedereen zijn inbreng kon hebben. Het jaarverslag en de notulen zijn elders op de site te vinden.

Landelijke Opschoondag 25 maart 2017:
Een aantal bestuursleden is met behulp van enkele leden zijn aan de slag gegaan om watergangen en oevers van A�Ringvaart, sloten langs Middelweg, diverse Tochtwegen, het Wilgenlaantje etc. te ontdoen van zwerfvuil. Tezamen zijn ongeveer 20 grote zakken vuil opgehaald. Tevens waren er andere groepen actief zoals de Kindergemeenteraad met Moordrechtse schoolkinderen en een Marokkaanse Jeugdgroep.
De schoonmaakdag was een groot succes, we zullen volgend jaar weer op de een of andere manier meedoen.
Daarnaast hebben Suze Peters en Gerda Verhoef net als verleden jaar op een woensdagmiddag het traject langs de ringvaart tussen Moordrecht en Nieuwerkerk schoon gemaakt. Ook dit was weer een succes.

Uit de Goudse courant
16-02-2017

Lancering nieuwe wandelkaart voor Gouda en omgeving:

Gouda De nieuwe wandelkaart van het Gouwe Wierickegebied en de Krimpenerwaard met 21 thematische routes wordt vrijdag 17 februari officieel gepresenteerd in hetA�IJsselhuis MuseumhavencafA�. De wandelroutekaart met ruim 300 kilometer wandelplezier wordt aangeboden aanA�Annette ter Kuile, bureauhoofd Groen provincie Zuid-Holland, Hilde Niezen, wethouder gemeente Gouda en Dilia Blok, wethouder gemeente Krimpenerwaard.

Struinen en Vorsen heeft 21 thematische wandelroutes langs meer dan 55 Struin- en Vorspunten uitgezet. Struinpunten zijn locaties waar voor jong en oud iets te beleven is; kaasboerderijbezoek, leuke workshops, terrasjes, vaartochten, je eigen ijsje maken, musea, stadswandelingen en landelijk overnachten. Vorspunten zijn punten op de route die verbonden zijn met een streekverhaal over natuur, landschap of erfgoed.

Goudse Uitwaai Route
Voor de kleintjes zijn routes uitgezet van circa 5 kilometer zoals a��t Koekeloerenpad en t Baggerlaarzenpad. Voor de echte natuurstruiners zijn tochten uitgezet van 20 tot50 kilometer;de Ruige Natuur Route en Zwerven door de Waard. Ook zijn er wandelingen uitgezet voor op een mooie zondagmiddag van 10 tot 15 km lang zoals t Polderpassiepad, de Goudse Uitwaai Route of Smokkelroute Koeneschans.A�De routes zijn smartphone proof, voorzien van GPS- en QR-codes, wandelknooppunten en uitprintbare routebeschrijvingen. De wandelroutes zijn onderdeel van het provinciebrede Wandelroutenetwerk Zuid-Holland.

De wandelroutekaart is na 17 februari onder meer verkrijgbaar bij de VVV Gouda en is te downloaden via www.struinenenvorsen.nl/downloads.

Er wordt ook gewerkt aan een wandelknooppuntennet en nieuwe recreatiekaart voor Zuidplas

Januari 2017,A�Milieuvereniging volgt de plannen over de uitbreiding van vliegveld Zestienhoven kritisch.

Vliegtuigoverlast luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Ook binnen de gemeente Zuidplas, met name in de omgeving van Zevenhuizen/Oud-Verlaat, wordt hinder ondervonden van het vliegverkeer van en naar de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Vooral nu er plannen zijn ingediend om het vliegverkeer uit te breiden, bestaan er de nodige zorgen bij de omwonenden.

Op de vergadering van het Platform Mooi Zuidplas, waarin wij participeren, heeft de voorzitter van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV), Hubert van Breemen, uitleg gegeven rondom de vliegtuigoverlast.

De voorgenomen uitbreiding heeft onder andere tot gevolg dat het aantal vliegbewegingen zullen worden verhoogd van 50.800 in 2015 naar 85.000 als het voorkeursscenario van RTHA wordt gevolgd. Het aantal passagiers zal toenemen van 1,7 miljoen in 2015 naar 3 miljoen in het voorkeursscenario van RTHA.
Belangrijkste negatieve effecten van een uitbreiding zijn naast de geluidhinder ook toename van de CO2 uitstoot en de ontwikkeling van (ultra)fijnstof in een gebied wat al te kampen heeft met een te hoge concentratie. De standpunten van BTV zijn o.a.:

Hoofdpunt: eerder krimp dan uitbreiding van de geluidsnorm RTHA.

RTHA moet een kleine zakenluchthaven worden.

Het gaat de BTV om meer dan alleen kiezen uit de 6 projectalternatieven.

Uitplaatsing traumahelikopter. De daardoor ontstane ruimte binnen geluidsnorm (groten)deels ten goede laten komen aan omwonenden.

Nachtvluchten: minder categorieA�n van (nu tussen 23u en 7u) toegestane nachtvluchten.

Openingstijden (dag- en nachtregiem): maandag t/m vrijdag vanaf 22u (aangescherpt) nachtregiem, in weekend (aangescherpt) nachtregiem laten doorlopen tot bijv. 10 of 12u.

Mocht u meer willen weten over de ontwikkelingen van de luchthaven en de activiteiten van de vereniging BTV dan wordt verwezen naar de website: www. BTV-RotterdamAirport.nl. Via die website kunt u zich ook aanmelden voor een lidmaatschap.

Voor het laatste politieke nieuws verwijzen wij u nog naar een artikel in Hart van Holland online: http://www.hvhonline.nl/pages/posts/slecht-nieuws-uit-verschillende-hoeken-voor-vliegveld-rtha

Op 24 september 2016 bestond de milieuvereniging zuidplas (MMVZ) 25 jaar.
Dat hebben we laten zien door ons te presenteren met een kraampje voor de AH winkel in Moordrecht. Wij hebben genoeglijk met meerdere bewoners van gedachten mogen wisselen over onze ideeën rondom natuur en milieu in Zuidplas. We mochten een twintig tal nieuwe leden begroeten. Daar zijn we blij om.
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan hebben we ook een A3 verspreid door het Hart van Holland. Mocht U alsnog het A3 bekijken, dan kunt u de volgende link openen. 1b. 25 jaar a3 def. (1)

3 November 2016 Natuurwerkdag
Ook dit jaar hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers het nodige werk verricht in de Stinzentuin bij Vivere in Moordrecht. We hebben weer opschot weggehaald. Op deze manier is in de loop der jaren de stinzentuin al echt veranderd in een veiliger stukje park. Buurtbewoners en hondenbezitters kunnen elke dag tevreden van het resultaat genieten.

Snelle sluis, juni 2016
Ook de bestuursleden van de milieuvereniging staan achter de acties va de Historische vereniging Moordrecht tegen het afbreken van de Snelle sluis in het Kanaal bij Moordrecht. De sluis hoort bij het gezicht van Moordrecht en is een belangrijk historisch monument. De sluis is een laatste monument dat hhrde bij de oorspronkelijke afwatering van de Zuidplaspolder naar de Hollandse IJssel.

Hollandse IJssel, September 2016
De Milieuvereniging denkt mee met belanghebbenden, (zoals vertegenwoordigers van gemeente Gouda, Zuidplas en Capelle, hoogheemraadschap, ondernemers, Platform mooi zuidplas,) om de steeds schonere IJssel meer voor recreatie open te stellen. Er wordt gedacht aan watersport (pleziervaartuigen, kano’s, waterskiA�rs, zwemmers), maar ook aan faciliteiten voor wandelaars, fietsers en vissers. Zo zijn er volgens ons te weinig aanland mogelijkheden voor pleziervaartuigen, te weinig vissteigers, te weinig parkeermogelijkheden, strandjes en bankjes.
De milieuvereniging heeft zich in het verleden met goede resultaten ingezet voor een schone IJssel.

Schoonmaken oevers van de Hollandse IJssel, Voorjaar 2016
De milieuvereniging helpt sinds dit jaar mee met het organiseren van de jaarlijkse landelijke schoonmaakdag in Moordrecht.
In de week van 19 maart ging Suze Peters met een 20 tal enthousiaste kinderen op 2 woensdagen de ringvaart langs om vuil op te halen. Het was een leerzame tocht langs de vissentrap, over landbouwhekken heen en zelfs over het trekpontje bij de scouting van Nieuwerkerk. Ook op weg naar Moordrecht langs de IJssel haalden de kinderen en meerdere ouders vele zakken vuil op.
Op zaterdag 19 maart haalden volwassenen langs de dijk van de Hollandsche IJssel tussen Moordrecht en de firma Bos in de richting van Gouda meer dan 20 zakken plastic, flessen en papier op. Vooral in het riet lag er veel afval, wat er jaren over doet om te vergaan. Gelukkig hoefden ze niet alle zakken al die tijd mee te sjouwen, omdat ze ondersteuning hadden van de boot van Lex Boere.
Op de terugweg haalden ze ook nog vuil op langs het fietspad.
Het waren geslaagde dagen, eigenlijk zouden we dat meerdere keren per jaar moeten doen.

FinanciA�le steun van onze milieuvereniging
-Wij hebben een project van Velt( http://www.velt.be/categorie/pesticiden) ondersteund met een gift van 100 euro. Zij gaan er voor om voor het jaar 2020 iedereen te overtuigen dat gif schadelijk is voor mens, dier, insecten zoals bijen, kortom voor het milieu.
“Onlangs lanceerden we onze campagne 2020pesticidevrij”, vertelt Barbara. “Doel is om tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken te hebben. Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat je het perfect zonder pesticiden kunt doen.”

-De milieuvereniging werkt samen en ondersteunt de stichting het Groene Hart.(Meulmansweg 27, 3441 AT Woerden)
Er zijn verschillende organisaties en instanties betrokken bij het Groene Hart, zowel op recreatief als beleidsmatig gebied. Samenwerken met deze partners is van groot belang voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen. De stichting zet hier hoog op in. Directeur Sjoerd Veerman benadrukt deze noodzaak van samenwerken voor een betere promotie van de regio.

Met Stuurgroep Groene Hart heeft SGH de handen ineen geslagen voor de Kwaliteitsatlas. Door middel van het ondersteunen van de Green Business Club Woerden erkent SGH de belangrijke rol die het bedrijfsleven speelt in het gebied. En door intensievere samenwerking met recreatieve organisaties zoals Groene Hart Kloppend Hart en Stichting Merk en Marketing wil SGH de promotie van het gebied versterken.

Uitvoering bestemmingsplan bij van Vliet.
In de loop van 2016 hebben we 2 keer rond de tafel gezeten met de gemeente en het bedrijf van Van Vliet. We mochten meedenken om tot een betere oplossing te komen voor het gebied. We hebben in ieder geval bereikt, dat het laagste punt behouden blijft.
We zijn nog steeds niet blij met de uitvoering van het bestemmingsplan, omdat het polderaanzicht flink aangetast wordt.

MMVZ heeft in januari 2016 een tweetal zienswijzes ingediend vanwege de voorgestelde bestemmingsplannen op de Parallelweg (terrein van Vliet) Ook denken we nog steeds mee over de Schone IJssel.
Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215

Gemeente Zuidplas heeft het plan om in het kader van de Schone IJssel het terrein van Van Vliet langs de IJssel te laten ontruimen voor woningbouw. In ruil daarvoor mag van Vliet zijn terrein aan de Parallelweg naar achteren uitbreiden.
Door het Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215 zal de trots van Zuidplas en van het bedrijf van Vliet, het huidige laagste punt van Nederland worden vernietigd. Het mooie monument zal geen waarde meer hebben.
Het huidige laagste punt van Nederland is ontstaan bij de drooglegging van de Zuidplaspolder in 1841. De toestemming voor het droogleggen is gegeven in 1816 door koning Willem de Eerste.
De Zuidplas was toen nog een meer dat ten westen van Gouda lag, van Waddinxveen in het noorden tot Nieuwerkerk aan den IJssel in het zuiden. Het meer ontstond doordat eeuwenlang veen werd gebaggerd. Dit veen werd gedroogd tot turf en gebruikt als brandstof.
Volgens het plan worden de weilanden van het laagste punt tussen het bestaande bedrijf en de Derde Tocht en ook tot de spoorbaan opgehoogd
Door de mogelijke uitbreiding van het bedrijf tot aan de spoorbaan wordt de huidige agrarische verbinding tussen het Moordrechtse gedeelte en het Nieuwerkerkse deel van het restveengebied verbroken.
Bovendien is de Milieuvereniging zeer benieuwd hoe het gaat met de kosten van de sanering op het terrein langs de IJssel.
Wij stellen voor dat het college het ontwerpbestemmingsplan intrekt en repareert om het nationale monument te behouden.

Aanvulling op zienswijze BP Parallelweg-Zuid 215 (1)
Zienswijze op BP Parallelweg-Zuid-215 (2)

Het Nationaal Monument van Nederland is het behouden waard

Bestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215 (Van Vliet Truck Motors)
Bezwaren:
1. Groene verbinding tussen Restveengebieden van Moordrecht en Nieuwerkerk
In het verleden is afgesproken, dat er alleen ten noorden van de A20 gebouwd mag worden. De groene schil rond Moordrecht zou beschermd worden.
Het bedrijf wordt uitgebreid in de richting van de Derde Tocht en de spoorbaan.
Daardoor wordt de bestaande groene verbinding aanzienlijk versmald. De minimale en gemiddelde breedte worden ongeveer 30 en 60 meter. Een gemiddelde van 150 meter is gewenst.
De verbinding tussen de Moordrechtse en Nieuwerkerkse restveengebieden wordt verbroken.
De weiden zijn van belang voor de ontwikkeling van een toekomstig natuurgebied. De nest- en fouragegebieden van de meervleermuis en de weidevogels zoals grutto’s worden verkleind.
Langs de spoorbaan wordt een recreatieve route (fietspad) met een parkachtig landschap voorzien.
Fietsen of wandelen langs een bedrijfsgebouw in een natuurgebied is niet fraai.

2. Laagste Punt van Nederland overstroomt en verdwijnt door ophoging
Het gebied van het Laagste Punt is door de Rijkswaterstaat opgemeten en vastgesteld door de Rijkswaterstaat in 1995. Het bestaat uit veenweide als aangegeven op de kaart, waarvan tenminste één hectare op een niveau van NAP -6,74 m (6,74 meter beneden gemiddelde zeespiegel) moet liggen. In 1995 is vastgesteld dat het gebied 2 cm is gezakt.
Het gebied van Het Laagste Punt verdwijnt door overstroming van het huidige gebied (75 cm) en door ophoging met 110 cm van de bomenwei. Dit is niet besproken in het bestemmingsplan.

3. Sanering terrein aan de Hollandse IJssel
In ruil voor de uitbreiding van het bedrijf aan de Parallelweg komt het terrein van Van Vliet aan de Hollandse IJssel beschikbaar voor woningbouw. Een vraag is wie betaalt de sanering van het gebied aan de Hollandse IJssel?

4. Bestemmingsplan maakt onderhoud van 1600 mm waterleiding onmogelijk (Dunea)
Langs de Derde Tocht ligt een waterleiding waarvoor een 18 meter brede strook beschikbaar moet blijven voor onderhoud (zie kaart). Volgens het bestemmingsplan wordt de onderbemaling van het plangebied opgeheven. Hierdoor overstroomt een belangrijk gedeelte van de onderhoudsstrook. Dat mag alleen met toestemming van de beheerder.
Bovendien ligt een gedeelte van de onderhoudstrook in de waterberging, waarbij minimaal circa 90 cm diep ontgraven moet worden. Het bestemmingsplan is buitengewoon onzorgvuldig opgesteld en ten behoeve van Dunea gewijzigd.

5. Maten van het bouwvak op de kaarten zijn niet gegeven en onjuist
Volgens het bestemmingsplan dient circa 108 meter bedrijfsruimte beschikbaar te zijn tussen het bestaande gebouw aan de Parallelweg en de bomenwei. In werkelijkheid is 80 meter beschikbaar. Het bestemmingsplan is onzorgvuldig voorbereid, omdat de maten niet goed aangeven zijn.

Het bestemmingsplan dient ingetrokken te worden om dit zorgvuldig te repareren. Uitgaan van het water, daarna laagste punt en dan pas vanuit het bedrijf ontwikkelen.
Activeer link om de laart van het bestemmingsplan te activeren. Figuur 3 bp Parallelweg215-voorstel op kaart

Volgens het B en W van Zuidplas in een artikel in het ad van 10-2-2016 zou het laagste punt niet verdwijnen. Voor de eerlijkheid tonen we ook dit artikel
Leesredirect

Milieuvereniging Zuidplas vindt de uitspraak van de Raad van State over Brinkhorst teleurstellend voor de burgers in Moordrecht

zie ook archief Brinkhorst met de reactie van het bestuur

De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 inzake het bestemmingsplan bepaald, dat de nieuwe buitenwijk De Brinkhorst van Moordrecht gebouwd mag worden.
Er mag nu een stedelijke wijk verschijnen met appartementen op vier locaties 14 en 17 meter hoog en kapwoningen van 12,5 meter hoog. En dat pal naast de beschermde groene schil (tijdelijk agrarisch, toekomstig natuurgebied) rond Moordrecht.
De milieuvereniging Zuidplas heeft de noodzaak van de bouw van een nieuwe woonwijk in Moordrecht bekritiseerd, omdat zij uit de statistieken berekend had, dat er voor de eigen bewoners voldoende woningen beschikbaar waren.

Het valt niet te begrijpen dat het dorpse wonen niet wordt toegepast bij de Brinkhorst. Volgens de structuurvisie mag hoogbouw alleen toegepast worden in de buurt van het station.
Ook in de bestaande wijk Vijfakkers, waaraan Brinkhorst grenst, is de maximale bouwhoogte 10 meter.
In de nieuwe wijk Esselaag in Nieuwerkerk met 550 woningen mogen helemaal geen appartementenflats gebouwd worden en is de maximale bouwhoogte is 11,0 meter.. De sociale woningbouw in Esselaag bestaat uit gezellige grondgebonden woningen (klein maar fijn).

Bovendien vindt de milieuvereniging het een tegenvaller van de uitspraak, dat er na 2021 te weinig ruimte is voor de bouw van woningen voor de eigen inwoners van Moordrecht. De locatie van de Brinkhorst is namelijk het laatste stukje grond in Moordrecht, waar nog buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden.
Mensen worden steeds ouder en het aantal eenpersoonshuishoudens blijft volgens het CBS (Centraal Bureau voor Stastistiek) en de provincie tot 2040 toenemen.
Volgens de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar wordt de Brinkhorst volgebouwd in de periode 2016-2021. De vraag is of dat voor de bewoners van Moordrecht is of voor migranten uit Gouda en elders.

Omdat de gemeente Zuidplas procedurefouten heeft gemaakt, krijgt de milieuvereniging wel de proceskosten terug. Dat is een pleister op de wond, die toch wel ontstaat met de bouw van de nieuwe wijk in deze vorm.

Natuurwerkdag 2015 in Moordrecht.
In de Stinzentuin bij het oude gemeentehuis (nu Vivere) van Moordrecht hebben 11 vrijwilligers zaterdag 7 november 2015 hard gewerkt. Dit na een oproep van de milieuvereniging Zuidplas in het Hart van Holland. Vlierbomen en kornoelje werden weggehaald. Dat was zwaar werk, want de wortels zaten diep. Op deze manier krijgt de oorspronkelijke beplanting weer licht en lucht. Er waren vele kruiwagens nodig om het groenafval af te voeren. Ook werden er met houtsnippers nieuwe paden uitgezet.
Om 12 uur werd met een vuurkorf de zelfgemaakte erwtensoep en courgettesoep warm gemaakt. De vrijwilligers lieten zich de soep en broodjes goed smaken. Na 5-6 uur werken is de het door De groene motor beschikbaar gestelde materiaal verzameld en konden we tevreden terug kijken op een nuttige dag vrijwilligerswerk in de natuur.
Komende weken zal de border in de bocht van het muurtje aangelegd worden door de vrijwilligers groep o.l.v. Suze Peters. In het voorjaar gaan we genieten van de bollen.
Bent U nieuwsgierig geworden naar de resultaten .de stinzentuin is altijd open.
Wilt U op de hoogte blijven van nieuwe groenactiviteiten? Kijk dan op Facebook.com/stinzentuin of op www.milieuvereniging.nl/nieuws
Voor de foto’s : zie pagina groenprojecten

Persbericht september 2015
De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder (alias Milieuvereninging Zuidplas) en de Stichting Dorpsbelangen Zuidplas hebben gezamenlijk beroep ingediend bij de Raad van State.
MMVZ en Dorpsbelangen zijn in eerste instantie zeer verheugd, dat de voorzieningenrechter in de vorige uitspraak heeft gezegd, dat hij de hoogbouw aan de rand van Brinkhorst niet goedkeurt.

Toch hebben zij nog steeds bezwaren:
_ er is volgens onze berekening geen actuele woonbehoefte voor De Brinkhorst
– er moet eerst binnen de bebouwde kom gebouwd worden
– een stedelijke wijk op de rand van Moordrecht voldoet niet aan de provinciale kwaliteitseisen voor een goede overgang van het dorp naar het landelijk gebied.
_ we vinden de hoogbouw in ons dorp nog steeds niet passend
_ wij moeten zuinig zijn op het laatste stuk bouwgrond, wat nog voor Moordrecht beschikbaar is tot 2030?
_ Het gaat ten koste van een uniek stuk veenweide gebied met zijn flora en fauna.

Bestemmingsplan De Brinkhorst Bodemprocedure

Openbare zitting van de Raad van State op 11 september 2015

Met de uitspraak van de Raad van State, naar verwachting eind oktober, komt er een eind aan een langdurige procedure. De voormalige fusiegemeente Moordrecht heeft in 2009 woningbouw in Vijfakkers-Noord (nu De Brinkhorst genoemd) met de bevolking besproken. Gemeente Moordrecht heeft in december 2009 vastgesteld dat er in de eerste 5 jaar geen behoefte is aan woningbouw op de locatie Vijfakkers-Noord en dat er een onderzoek komt naar de de behoefte aan recreatieve en sociale-culturele voorzieningen en de ruimtelijke inrichting van het plangebied. Dit onderzoek is van groot belang, omdat het plangebied het laatste gebied is waar nog buiten de bebouwde kom gebouwd kan worden, omdat het overig landelijk gebied om Moordrecht een toekomstige natuurbestemming heeft.
Het onderzoek is nog steeds niet uitgevoerd.

Het kan niet waar zijn, maar het is toch gebeurd, dat gemeente Zuidplas en de projectontwikkelaar in maart 2011 een overeenkomst sluiten voor het realiseren van een stedelijke wijk met tot 17 meter hoge appartementengebouwen en 12,5 meter hoge kapwoningen in de polder op de buitenrand van Moordrecht. De in Moordrecht gebruikelijke voorontwerpfase, waarbij, voordat de juridische fase begint, burgers hun wensen en ideeën kunnen geven, werd overgeslagen.

Op 15 oktober 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld op grond van een onjuiste voorstelling door consultants van de projectontwikkelaar met een ongeldig beeldkwaliteitsplan ook als bijlage toegevoegd aan de planregels. Dit plan gaat uit van kapwoningen met een hoogte van 10 meter en twee bouwlagen. Volgens de planregels van het bestemmingsplan is de maximale hoogte van grondgebonden woningen 12,5 meter en mogen in plaats van kappen platte dagen toegepast worden, dat 4 woonlagen mogelijk maakt. De consultants voor water verkondigen tijdens de raadsvergadering dat de waterspiegel in de watergang langs de Weidezoom niet verlaagd wordt, terwijl in werkelijkheid de waterspiegel verlaagd wordt met 10 cm, zoals onder meer blijkt uit de waterparagraaf. Wat de flora en fauna betreft heeft de consultant geen rekening gehouden met de vliegroute van de beschermde meervleermuis, terwijl dit toch algemeen bekend is.

De milieuvereniging en de Stichting Dorpsbelangen Zuidplas hebben gezamenlijk beroep ingediend bij de Raad van State. Een verzoek om schorsing van het (gehele) bestemmingsplan tot de uitspraak van de bodemprocedure is niet gehonoreerd door de voorzieningenrechter, omdat De Brinkhorst door de regio op de regionale projectenlijst is geplaatst en goedgekeurd is door de provincie. De voorzieningenrechter heeft wel besloten dat het appartementencomplex aan de rand van de wijk er niet mag komen, maar dat is voor ons niet voldoende.

Volgens de regels van het Rijk (duurzame ladder voor verstedelijking) en de provinciale verordening Ruimte en Mobiliteit is De Brinkhorst onterecht op de projectenlijst verschenen omdat:
i�� er is geen actuele woonbehoefte voor De Brinkhorst
i�� er moet eerst binnen de bebouwde kom gebouwd worden
i�� een stedelijke wijk op de rand van Moordrecht voldoet niet aan de provinciale kwaliteitseisen voor een goede overgang van het dorp naar het landelijk gebied.

De actuele woonbehoefte voor Moordrecht in de periode 2012/2029 bedraagt 397 woningen, dat is gemiddeld 22 woningen per jaar. Het bestemmingsplan is globaal, dus de projectontwikkelaar bepaalt en zal het bouwplan overeenkomstig de planning realiseren in 2016-2021; dat zijn 60 woningen per jaar. De Brinkhorst is te omvangrijk voor Moordrecht. Bovendien moet er eerst binnen de bebouwde kom worden gebouwd, voordat gebieden buiten de bebouwde kom hiervoor worden gebruikt.

Diverse locaties binnen de bebouwde kom geven ruimte voor 220 woningen, dat is voldoende voor de komende 10 jaar. Bovendien is er in Moordrecht de laatste jaren al teveel gebouwd, zodat er op dit moment maar weinig woonbehoefte is van de eigen inwoners.

De Brinkhorst wordt volgens de planregels van het bestemmingsplan een stedelijke wijk met vier appartementencomplexen, waarvan twee van 17 meter hoog op en nabij de nieuwe dorpsrand, twee van 14 meter hoog. Daarnaast zijn 12,5 meter hoge kapwoningen in het plan opgenomen, die vier woonlagen mogelijk maken ebn waarbij platte daken zijn toegestaan. Dit is geen goede overgang van het dorpcentrum en de woonwijken in de polder naar het landelijke gebied.

Gemeente Zuidplas wil in Moordrecht bouwen voor de bovengemeentelijke vraag. Met de provincie is echter in 2012 afgesproken dat er in het Zuidplaspolderproject 1250 woningen voor 2020 gebouwd kunnen worden voor de bovengemeentelijke vraag. De (door Raad van State) goedgekeurde bestemmingsplannen geven al ruimte voor 1400 woningen bij Zevenhuizen en 500 woningen bij Moerkapelle.

Opgemerkt wordt dat als De Brinkhorst in 2021 gerealiseerd zou zijn, Moordrecht nog steeds een woonbehoefte heeft voor de eigen inwoners. Immers de eigen woonbehoefte voor 2021-2029 en eventueel daarna kan niet voor 2021 gerealiseerd worden. De eigen woningbehoefte ontstaat door groei van de eenpersoonshuishoudens. Zo groeide de bevolking van Zuidplas niet in de periode 2002 t/m2009, terwijl de woningvoorraad wel toenam met gemiddeld 150 woningen per jaar.

Voor meer informatie voor de zitting wordt verwezen naar de volgende documenten. U kunt ze lezen door op een document te klikken.

2014-12-22 beroepschrift bp de Brinkhorst2015-02-23 RvS-Verweer gemeente -uitgebreid2015-02-23 RvS-Verweer gemeente -uitgebreid (1)2015-04-24 Planologisch onderzoek De Brinkhorst2015-08-05 Regionale proj-lijst – monitor Woon – Afw-kader2015-08-27 nadere memorie beroepschrift
2015-08-21 aanvullend verweer gemeente

Verslag van de natuurexcursie op 4 juni 2015.
Op een mooie zonnige donderdagavond zijn we met een flinke groep enthousiastelingen op de fiets naar de Berkenwoudse driehoek gegaan. Daar wandelden we door een mooi natuurgebiedje o.l.v. Cors Modderkolk.
Hij liet ons vele planten zien, zoals het blad van een orchidee, de gele ratelaar, de kale jonker (een distel), maar ook het bekende kleefkruid. In de wilgen langs de sloot zaten vele vogels, in de sloot zwom een zwanenechtpaar met jongen, in de elzenbomen zagen we parende elzenhaantjes( een kevertje), en van achter het vogelscherm zagen we visdiefjes( een sternsoort), in de lucht zagen we en hoorden we grutto’s, scholeksters, ganzen en een enkele buizerd. Op een takje zagen we een kneu en een fitis en meerdere zwartkopmezen. Het was een heerlijke avond, die afgesloten werd met een tocht door de polder en via de Julianasluizen weer terug naar Moordrecht.
FullSizeRender (9) FullSizeRender (6) kale jonker juni 2015 IMG_0624 FullSizeRender (7)

Worden de statuten van de milieuvereniging aangepast?

Aan te passen statuten (april 2015)
(1) Missie:
-De milieuvereniging Zuidplas staat voor het bewaken en versterken van de unieke woonomgeving, met behoud van het landschappelijk karakter en natuurwaarden, de open ruimte en de leefbaarheid van onze omgeving, zodat onze en toekomstige generaties hiervan blijvend kunnen genieten.
-De milieuvereniging is werkzaam in de gemeente Zuidplas.
-De vereniging komt op voor de bescherming van bestaande natuurwaarden, flora en fauna en zet zich in voor het herkenbaar maken van bestaande waarden in het landschap zoals historische wegen en paden.
-De vereniging wil burgerinitiatieven ondersteunen en stimuleren, die zich inzetten voor natuur- en milieuwaarde in Zuidplas.
-De vereniging volgt de bouwplannen / ruimtelijke ordening in gemeente Zuidplas en kijkt hierbij naar de noodzaak en alternatieven die de gemeente helpen om de kwaliteit van onze leefomgeving op niveau te houden.
-De vereniging wil haar doelen bereiken door samen te werken met de overheid (gemeente, waterschap, etc.). Dit doen we onder meer door de burger en overheid zo goed mogelijk te informeren en te streven naar transparantie.

(2) Naamgeving:
De Moordrechtse Milieuvereniging De Zuidplaspolder, ( alias MMVZ, alias Milieuvereniging Zuidplas, alias Natuur en Milieuvereniging Zuidplas) is opgericht op 25 juni 1991 te Moordrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, nummer 40465681.
(3) Hoofddoelstelling:
-Het behoud en versterken van de bestaande natuurwaarden van groen, van de open ruimte en van de leefbaarheid van de Zuidplaspolder.
-Het behartigen van de Moordrechtse milieubelangen met betrekking tot het tegengaan van het storten van milieubelastende stoffen in bergingsdepots.
Uitsplitsing van de doelen:
De vereniging organiseert jaarlijks meerdere excursies en natuurwerkdagen.
-De dreiging van misbruik van de schone polder blijft actueel. Daarom wil de milieuvereniging de groene schil rondom Moordrecht blijven beschermen.
-De milieuvereniging wil het veenweidegebied ten zuiden van d A20 en tussen de vierde Tocht en Westergouwe blijven beschermen. Het is aangemerkt als risicogebied wateroverlast en overstroming en is tot uiterlijk 2037 bestemd als natuur.
-De milieuvereniging blijft zich inspannen om de flora en fauna.
-De milieuvereniging stelt zich kritisch op t.a.v. uitbreiden van bouwplannen rond de kernen in de Zuidplaspolder en bouwen op private grond.

-De vereniging hecht grote waarde aan een juist gebruik van ons leefmilieu in algemene zin.
-De vereniging blijft zich inspannen voor de voortzetting van het project Hollandse IJssel, waarbij de nadruk ligt op de milieu- en recreatieaspecten van het project.
(4) Leden:
Het bestuur houdt een register bij waarin namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Door het gebruik van bekende mailadressen kunnen leden snel geA?nformeerd worden.
Lidmaatschap eindigt : -door opzegging van het lid, door opzegging namens de vereniging, door ontzetting door het bestuur, door overlijden van het lid.
(6) Lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap : kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van 4 weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
(7) Jaarlijkse bijdragen:
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld
(8) Donateurs :
De vereniging kan donateurs hebben.
(9) Bestuur: Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
(10) Bestuur : Een bestuurslid treedt uiterlijk 2 jaar na zijn benoeming af, volgens een rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt door bedanken of door opzegging van het lidmaatschap.
(11) Bestuursfuncties : Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan alsmede een voorzitter. Een bestuurslid kan meer dan 1 functie bekleden. Van de bestuursvergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld.
(12) Bestuurstaken :
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, ook bij minder dan 5 personen is het bestuur bevoegd. Het bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen door werkgroepen te laten uitvoeren, waarbij het bestuur leden kan benoemen en ontslaan. Het bestuur heeft toestemming van de algemene vergadering nodig voor het aangaan van rechtshandelingen boven Euro 2500.
(13) Jaarverslag :
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuur is verplicht een altijd te raadplegen administratie te voeren. Het bestuur zorgt op een algemene vergadering, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, voor een jaarverslag over de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid en legt een balans van en een staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de jaarstukken. De Algemene vergadering benoemt een kascontrolecommissie bestaande uit 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Alle jaarverslagbescheiden dienen tien jaren lang te worden bewaard.
(14) Algemene vergadering:
Aan de Algemene vergadering komt alle bevoegdheden die niet door de wet of door de volledige statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Bestuursleden, adviseurs en leden van werkgroepen worden voorgesteld; in eventuele vacatures wordt voorzien.
(15) Toegang / Stemrecht :
Toegang tot de jaarvergadering hebben leden, bestuursleden en donateurs. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft 1 stem.
(16) Voorzitter / Notulen :
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
Van het verhandelde wordt door de secretaris notulen gemaakt die op de eerstvolgende ledenvergadering worden vastgesteld en ondertekend.
(17) Besluitvorming :
Het uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is bindend. Alle besluiten van de Algemene vergadering worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden niet. Indien bij een verkiezing van personen niemand een meerderheid heeft dan vindt herstemming plaats. Stemmingen geschieden mondeling tenzij een schriftelijke stemming wordt gewenst, dit geschiedt dan door gesloten briefjes.
(18) Bijeenroepen Algemene vergadering :
Dit gebeurt door het bestuur, schriftelijk en ten minste tien dagen van te voren.
(19) Statuten :
Alleen door een besluit van de Algemene vergadering kunnen wijzigingen worden aangebracht met 2/3e van de uitgebrachte stemmen en nadat de notaris hiervan akte heeft opgemaakt.
(20) Ontbinding :
De vereniging kan door de Algemene vergadering worden ontbonden.
(21) Huishoudelijk regelement :
Het reglement kan worden vastgesteld door de Algemene vergadering en mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten. (Op dit moment is er geen Huishoudelijk reglement)

Tanken voor de milieuvereniging bij van Gennep.
Wij zijn blij dat we mee mogen doen aan de actie van Tank en Schenk bij de benzinepomp van van Gennep.
Wij kunnen alle extra’s goed gebruiken om onze doelen waar te maken.
Wij roepen onze leden op om ons ook via deze weg te steunen.
Ook dit jaar zijn we flink bezig om te strijden voor een groen en veilig Moordrecht en Zuidplas.
Het zal U niet ontgaan zijn dat we vogelexcursies, natuurwerkdagen organiseren, maar ook onze stem laten horen in de ontwikkelingen rondom de nieuwe wijk Brinkhorst.

Op vrijdag 17 april waren weer een vijftal enthousiastelingen in het park bij het oude gemeentehuis van Moordrecht hard aan het werk met zevenblad rooien en om tal van plantjes te poten. Doel van dit groepje vrijwilligers is om van een deel van het park een stinzentuin te maken.
Stinzenplanten zijn knollen en bollen die in het eerste vroege voorjaar hun kopjes boven de grond steken om het zonlicht op te pikken. Voorbeelden zijn de reeds in de middeleeuwen bekende sneeuwklokjes, crocus, blauwe druifjes, sterhyacinten, wilde narcissen, vogelmelk, gele anemoon, sleutelbloem, longkruid, judaspenning, enz. Deze plantjes zijn beschermd en het is de bedoeling dat ze in het park verwilderen. Deze bolletjes en knolletjes worden in het najaar gepoot.
De planten die afgelopen vrijdag geplant zijn, zijn naast een paar stinzenplanten ook vooral vaste planten die in de zomer en herfst kleur geven aan de stinzentuin.
Suze Peters had weer de leiding en zette de planten op de goede plaats, terwijl de anderen de planten in de grond zetten. In het najaar bij een volgende natuurwerkdag gaan de bolletjes de grond in. Doet U dan ook mee? Opgeven voor een volgende natuurwerkdag : tel (0182) 373459. www.facebook.com/stinzentuin of www.milieuvereniging.nl.
fot1 fot2 fot3,2015

Natuurwerkdag in de gemeentetuin bij Vivere.
Na de inspiratieavond voor bewoners van Moordrecht in Vivere op 16 maart 2015, die georganiseerd is door Gemeente Zuidplas, is het nu zo ver.
Op zaterdag 28 maart staat Suze Peters weer klaar om een natuurwerkdag te leiden i.s.m. de milieuvereniging.
Op deze opschoondag zijn 8 vrijwilligers aan de gang gegaan om de vele zaailingen van de kornoelje te snoeien of zo mogelijk weg te halen voor de nieuw in te richten Stinzentuin in het park bij het oude gemeentehuis van Moordrecht.
Het was ook de bedoeling om nog meer onkruid en zevenblad weg te halen, maar dat is niet helemaal gelukt vanwege de tijd. Er werd door jong en oud gezaagd, geknipt en gegraven met het door de groene motor aangeleverde tuingereedschap.
Stinzenplanten zijn knollen en bollen die in het eerste vroege voorjaar hun kopjes boven de grond steken om het zonlicht op te pikken. Voorbeelden zijn de reeds in de middeleeuwen bekende sneeuwklokjes, krokus, druifjes, hyacinten gele anemoon, akelei, longkruid, judaspenning, hoefblad enz.
Deze beschermde planten stonden vroeger al op de landgoederen van Friesland met de bedoeling dat ze in het park verwilderen. (stins= stenen huis).
Tijdens het werk werden we verrast door een ambtenaar van de gemeente die ons een versnapering bracht. Ook was er aandacht van omroep Zuidplas en het hart van Holland.
Rond half 1 was er veel snoeiafval verzameld en vele vierkante meters tuin staat nu voor ons klaar zodat we op vrijdag 17 april 2015 de stinzenplanten in de grond kunnen zetten.

Opgeven voor een natuurwerkdag : tel (0182) 373459. (www.facebook.com/stinzentuin)

Activiteiten Milieuvereniging Zuidplas voorjaar 2015

Vogelexcursie 14 maart 2015.
Zaterdag, om 9 uur precies, stond een groepje enthousiaste vogelaars voor Bakker Johan in het winkelcentrum van Moordrecht. Ze trotseerden de ijzige wind en hadden als doel om naar de Zevenhuizerplas te fietsen.
Excursieleider Cors Modderkolk had ons vele soorten weide- en watervogels beloofd.
Bij de plas, voorbij Nesselande, stopten we en pakten we de verrekijkers uit de hoezen. In het water zagen we vele waterhoentjes, de gewone eenden, maar ook kuifeenden. In de lucht vlogen grauwe ganzen en meeuwen. In de bosjes achter ons, hoorden we vinken en mezen. Een einde verderop vloog een reiger met een tak in zijn bek om een nest te maken. Het voorjaar was echt begonnen.
Aan de noordkant van de plas staan een paar dode bomen in een moerasje. Daar maakten we een klein wandelingetje en zagen we in het water nog meer kuifeenden en een wintertalingpaartje.
We waren behoorlijk koud geworden, daarom waren we blij, dat het bestuur van de milieuvereniging voor warme koffie had gezorgd. De door Bakker Johan gedoneerde krentenbollen smaakten opperbest.
Bij de Alexander roeibaan zagen we langs de kant tientallen puttertjes opvliegen. Op de eilandjes zagen we groepen brandganzen en verderop zagen we een samenscholing spreeuwen en een speurende buizerd. Even later vloog een vroege tureluur over het water, en daar vloog een paartje bergeenden weg.
Op naar het Korenmolengat! Daar zagen we in de bomen nesten met aalscholvers met 6 weken oude jongen. We konden goed zien, dat de jongen gevoed werden.
Terwijl we voldaan naar Moordrecht terugkeerden, zagen we nog een nestkast van een torenvalk. Die zat een paar meter verderop in de luwte van de wind op het dak van een kas te loeren naar muizen.
Wilt u in mei ook nog mee met een vogelexcursie? Hou dan de site www. milieuvereniging.nl in de gaten.
vogel 4 vogel 1 vogel 2 vogel 3 vogel 5

Jaarvergadering Donderdag 21 mei
Jaarverslag 2014, goedgekeurd door het bestuur ,24-2-2015
De leden zullen er bij de volgende jaarvergadering op 21 mei over buigen.

Milieuvereniging Zuidplas LOGO

Jaarverslag 2014
Algemeen
De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder (MMVZ) wil zich meer gaan profileren als Natuur- en Milieuvereniging. Tijdens de jaarvergadering is de werknaam Milieuvereniging Zuidplas positief ontvangen. Een foto van de Zuidplaspolder is met ons logo het nieuwe briefhoofd. Er moet nog een nieuw logo ontwikkeld worden. De website www.milieuvereniging.nl geeft veel informatie en kan worden gebruikt als online-archief. Ook is een Facebook-account aangemaakt onder de naam van de Milieuvereniging, waarop nieuwsfeiten kunnen worden geplaatst om zo voldoende aandacht te kunnen krijgen voor activiteiten. Direct contact kan worden gezocht via het mailadres : milieuvereniging@gmail.com

Natuuractiviteiten :
-Geslaagde Vogel- en Natuurexcursie op zaterdag 11 oktober 2014 onder leiding van dhr. Modderkolk. Twaalf enthousiaste vogelaars namen de pont naar de Krimpenerwaard om na een fietstocht met veel tussenstops een wandeling te maken in de Berkenwoudse Driehoek.
-De landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 1 november 2014 werd voor de tweede keer helemaal door MMVZ georganiseerd. Onder leiding van Maarten Box en tuinontwerpster Suze Peters hebben een tiental vrijwilligers aan het Spoorweglaantje gewerkt. Zaad en jonge planten werden beschikbaar gesteld door de Gemeente Zuidplas. Ook werd geleerd hoe bestaande bomen effectief kunnen worden gesnoeid, tevens werden een aantal wilgen gesnoeid.
-Zaterdag 28 maart 2015 is de volgende Natuurwerkdag, ditmaal in de tuin van Oude Gemeentehuis. Het voorstel is om hiervoor een aparte werkgroep te maken o.l.v Suze Peters : Werkgroep Stinzentuin Moordrecht. Dit geeft meteen het uiteindelijke doel weer, onder de bomen een verbetering van het aanzicht door het planten van daarvoor geschikte planten en bollen. Traject : werving, bewonersavond voor omwonenden, een opschoningsdag op 28 maart, met regelmatige activiteiten (elke paar maanden), voor onderhoud en overige activiteiten. Hierover is positief overleg met Gert-Jan Rozendaal van Gemeente Zuidplas, groenbeheer. Gerda neemt deel aan deze werkgroep.
-Er wordt mogelijk o.l.v. Suze Peters gewerkt aan een werkgroep die zich bezig zal houden met het opzetten van groente- en bloementuintjes met kinderen/ouders en bewoners van de zorg/ kinderboerderij de Krom. I.v.m de vogelgriep is er nog weinig contact geweest met de belanghebbenden.
-De ransuilen op de recreatieparken in Moordrecht worden mogelijk bedreigd als de dijkverzwaring op de IJssel aangepakt gaat worden. Als broedende uilen last krijgen, nemen we contact op met hoogheemraadschap.

Biodiversiteit en Duurzaamheid :
-De werkgroep Groenstructuur komt regelmatig bij elkaar. Deelnemers zijn Maarten, Gerda, Suze Peters en Gert-Jan Rozendaal, groenbeheerder Gemeente Zuidplas. In 2015 moet er een nieuw structuurplan voor de gehele gemeente worden opgesteld, voor Moordrecht betekent dit overleg een manier om mee te kunnen denken over invulling van verbeterpunten zoals de huidige inrichting van de Middelweg, verbetering verbinding tussen scholen en Kinderboerderij. Net als het verbeteren van natuurwaarden in straten met weinig groen, zo mogelijk in samenwerking met woningbouw corporaties.
-Zelfbeheertuin Prinsessenkwartier : Kinderen vanuit de wijk beginnen de tuin te ontdekken, Maarten probeert hier een educatief tintje aan te geven.
-Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) gaat bomen en struiken kappen langs de Ringvaart, in 2015 vanaf de manege tot aan de Kerklaanbrug. I.v.m. het onderzoek van HHSK is er contact geweest met de bewoners van de woonboten. De grote bomen in het talud vanaf de weg tot de Ringvaartsloot zullen alleen waar nodig worden gekapt, nodige heraanplant zal plaatsvinden na overleg met Groenbeheer Gemeente Zuidplas.

Planologische activiteiten :
-Bestemmingsplan De Brinkhorst, Moordrecht : 350 Woningen en brede school
De zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan, die de milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas gezamenlijk in 2013 bij de gemeenteraad hebben ingediend, omvatten de bezwaren: hoogbouw tot 17 en 14 meter op 4 gereserveerde rechthoekige blokken, dichte bebouwing; plan is in strijd met provinciale en gemeentelijke regelgeving; niet de gemeente maar de projectontwikkelaar bepaalt de invulling van het plan (de anterieure overeenkomst, het beeldkwaliteitsplan, etc. hebben geen juridische waarde, omdat ze geen deel zijn van het vastgestelde bestemmingsplan); hoge en belangrijke natuurwaarde voor weidevogels en de meer vleermuis gaat verloren en wordt niet gecompenseerd; waterhuishouding (zie Watervergunning).
De Brede School voor Moordrecht ligt in het plangebied van De Brinkhorst. De bouw van de brede school heeft de procedures al doorlopen. De bouw wordt uitgevoerd in het schooljaar 2014-2015.
Op 22 januari 2015 hebben de milieuvereniging en met name Dorpsbelangen Zuidplas ingesproken voor de Programmacommissie Ruimte van de Gemeenteraad en de bezwaren toegelicht.
Op 8 juli zijn 3 technische presentaties gehouden, helaas met onjuiste informatie voor raadsleden. Onjuist is onder meer de bewering van de gemeente dat de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar en het beeldkwaliteitsplan leidraad zijn voor het globale bestemmingsplan. Deze bewering is juridisch onjuist, omdat deze producten geen deel zijn van het bestemmingsplan. Schriftelijke vragen van raadsleden zijn beantwoord. De (nieuwe) programma commissie heeft het ontwerpbestemmingsplan op 17 september 2015 besproken, zonder tot een advies te komen voor de gemeenteraad.
Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente heeft ervoor gekozen geen inspraak tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad toe te laten. De gemeente heeft ook het voortraject van een voorontwerpbestemmingsplan, waarbij gemeente en haar burgers vrij praten over de plannen, weggelaten (juridisch is deze onvriendelijke gang naar de burger mogelijk). De milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas hebben gezamenlijk beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld. Het beroepschrift is op 22 december 2014 door de advocaat van beide organisaties bij de Raad van State ingediend.
-Watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst
De milieuvereniging heeft op 31 maart 2014 via haar advocaat een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-watervergunning voor de projectontwikkelaar van De Brinkhorst. De voornaamste bezwaren zijn: verlaging van het waterpeil van de sloot langs de Weidezoom met 10 cm; ophoging van weilanden voor de bouw van woningen; variA�rend waterpeil in plaats van een vast waterpeil in de nieuwe wijk.
Toch heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 28 mei de watervergunning verleend, waarop de milieuvereniging via haar advocaat op 1 augustus een beroepschrift met nadere gronden tegen vergunning heeft ingediend bij de Rechtbank Rotterdam . Het hoogheemraadschap heeft een verweerschrift tegen het beroepschrift naar de Rechtbank gestuurd, waarop de milieuvereniging via haar advocaat een nadere memorie in beroep heeft ingediend op 31 januari 2015.
De Rechtbankzitting vindt plaats op 10 februari 2015. De bezwaren:
Door verlaging van het waterpeil van NAP 6,15 naar -6,27) zakt het maaiveld (grondoppervlak), waardoor schade ontstaat aan tuinen, wegen, paden, pleinen en riolen; een belangrijke schadepost voor de bewoners en de gemeente. Peilverlaging is waterbouwkundig onjuist, omdat de overige watergangen om Vijfakkers hoger zijn (NAP 6,05 m).
Bij een rampscenario stroomt al het overtollig water van de Zuidplaspolder naar Moordrecht. Het water, dat niet door de twee gemalen aan beide zijden van Moordrecht (Abraham Kroesgemaal en Zuidplasgemaal) uit de polder gepompt wordt, wordt op de weilanden geborgen. Het veenweidegebied tussen Nieuwerkerk en Westergouwe is aangemerkt als risicogebied wateroverlast en overstroming, dat niet opgehoogd mag worden.
Het watersysteem van de nieuwe wijk wordt één geheel met het landelijk gebied. Een woongebied eist een vast waterpeil voor efficiA�nt beheer. Het landelijk gebied is nu agrarisch, waarbij het polderpeil zakt om de daling van het maaiveld te volgen. Zo is het zomerpeil in 2012 met 5 cm verlaagd. Doordat de bestaande Zuidplaswijken een vast waterpeil hebben, ontstaat in deze wijken geen schade door verlaging van het polderpeil. In de toekomst (na 30 jaar) wordt het landelijk gebied natuur, waar om een hoger waterpeil gevraagd wordt. Bij een hoger waterpeil voor natuur gaat in de nieuwe wijk waterberging verloren.
-Veenweidegebieden Moordrecht : Het is steeds kostbaarder de huidige gebieden rondom Moordrecht (tussen dijk en Ringvaart, vanaf Gouda tot aan Waterzuiveringsinstallaties Nieuwerkerk a/d IJssel.) voldoende droog te houden. Waterbeheerders geven deze gebieden de naam knikpuntgebieden. Het ontwikkelen van een visie is een eerste stap om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van deze gebieden. Maarten zal zich hiermee bezig houden.

Politiek en Duurzaamheid :
-Diverse politieke bijeenkomsten met als thema Duurzaamheid in de Regio. Maarten is naar een bijeenkomst geweest waar St. Duurzame Samenleving toelichting gaf over het gebruik van gegevens voor de Gemeentelijke Duurzaamheid Index. Deze GDI is gericht op kansen om samen in de regio tot meer duurzaamheid te komen. Er komt nog voor de zomer een bijeenkomst in Capelle a/d IJssel. De deelnemende wethouders zullen tot die tijd verder overleggen en de initiatiefnemers werken aan meer gedetailleerde informatie over de besproken onderwerpen.
-Hollandse IJsselproject : Dit samenwerkingsverband van het nieuwe dijkversterkingsproject, de hernieuwde Stuurgroep Hollandse IJssel heeft dit jaar nog weinig bijeenkomsten gehad. Arjan van der Mark zal dit proces voor MMVZ volgen. Samen met Lex Boere controleert hij maandelijks de oever van de IJssel.

Platform Mooi Zuidplas. www.mooizuidplas.nl
Contactpersoon Leo Loch. Dit samenwerkingsverband van o.a. historische verenigingen, Wandeloverleg Te Voet, St Groene Hart en MMVZ, houdt jaarlijks 5 keer bijeenkomsten. Er is een i.s.m. de gemeente een mooie recreatiekaart samengesteld, op basis hiervan worden regelmatig wandeltochten georganiseerd door het Platform.

FinanciA�n :
De kosten van de rechtszaken rond De Brinkhorst zijn kostbaar voor de Milieuvereniging, de reserves moeten flink worden aangesproken. Naar aanleiding van de voorgaande jaarvergadering met tevens verzoeken tot betalen van contributie over 2014 en/of voorgaande jaren, zijn er opzeggingen geweest. In november is er door enkele bestuursleden een actie geweest in wijk Vijf Akkers, vanaf Stevensstraat tot aan Weidezoom, om nog niet betaalde contributies alsnog te innen. Tevens werd gevraagd een email-adres op te geven zodat er snel gecommuniceerd kan worden met onze leden. Naar aanleiding van deze (extra) verzoeken is er beduidend meer achterstallige contributie binnen gekomen.

Tot zover het jaarverslag 2014.

Ransuilen op de Moordrechtse recreatieparken.

Volgens de planning van het Hoogheemraadschap gaan zij in de periode april-oktober 2016 en april-oktober 2017 aan de gang om dijkverzwaringsplannen uit te voeren. Dijkverzwaring is noodzakelijk voor de veiligheid, maar er zijn mogelijk ook alternatieven waarbij niet geheid hoeft te worden. (zie ook omgevingsvergunning Oosteinde Moordrecht, waarbij onderzoek gedaan door de Antea groep.)

Op de parken zijn in de afgelopen 10 jaren in de bomen meermalen ransuilen gezien. Volgens het Hoogheemraadschap komen de uilen slechts incidenteel voor.
De uilen zullen veel last hebben van het slaan van een damwand van enkele meters diep.
De afstand van de dijk tot de roestplekken van de uilen is ongeveer 300 meter.
Omdat er overdag geheid wordt, juist als de uilen slapen, is het bijna onvermijdelijk dat de vogels daar last van hebben.
In de Flora- en Faunawet staat, dat beschermde diersoorten, zoals ransuilen NIET VERSTOORD MOGEN WORDEN.
Als er dit jaar in oude ekster- en kraaiennesten gebroed wordt en er jongen komen, roepen we uilenliefhebbers en de bewoners van de parken de mensen op foto’s te maken.

Wellicht kunnen we dan in overleg met het hoogheemraadschap voorkomen dat de ransuilen van de Moordrechtse parken verdreven worden.

Wat gebeurt er op de Oostringdijk te Moordrecht? Bomenkap?
In verband met werkzaamheden door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is op verzoek van verontruste bewoners van woonboten aan de Oostringdijk te Moordrecht contact gezocht met HHSK. De walkanten tussen vaart en weg en het talud van de Oostringdijk moeten worden versterkt i.v.m. veiligheid van het achterland. Het huidige traject loopt vanaf de boerderij / manege tot aan de Kerklaanbrug in Moordrecht. In een volgend stadium wordt het traject tot aan het Oude Gemaal in Nieuwerkerk aan de IJssel versterkt.
Na onderzoek door HHSK worden de hoge bomen, en zonodig het onderschot, tot 5 meter van de sloot onderaan het talud gekapt. Ook bomen in de tuinen van de woonboten worden zonodig gekapt. Hierover is overleg geweest met de bewoners. De werkzaamheden zijn reeds begonnen.
HHSK zal waar mogelijk voor herplanting zorgen, dit alles in overleg met de Dienst Groenbeheer van de Gemeente Zuidplas. De weg zal niet worden opgehoogd door Gemeente Zuidplas i.v.m. bezuinigingen.

Wil je meedenken over de invulling van de openbare ruimte in Zuidplas en met name in Moordrecht?
Lees dan het volgend document van de gemeente Zuidplas>
We gaan binnenkort ook aan de slag in het park van de gemeentetuin bij het oude gemeentehuis van Moordrecht. Op 16 maart is de eerste bijeenkomst in Vivere in Moordrecht.
img-206152449-0001 (1)

Hoorzitting van de Raad van State
In zake de voorlopige voorziening van het bestemmingsplan De Brinkhorst
op dinsdag 3 maart 11.30 uur in Den Haag, Kneuterdijk 22

Nu het bestemmingsplan De Brinkhorst op 15 oktober 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld, wil de projectontwikkelaar graag onmiddellijk beginnen met bouwen. Om dit te verhinderen hebben de milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas niet alleen gezamenlijk een beroepschrift ingediend bij de Raad van State, maar ook een voorlopige voorziening aangevraagd met het verzoek de bouwwerkzaamheden op te schorten totdat de bodemprocedure afgehandeld is. Dit verzoek wordt op 3 maart door de voorzieningenrechter van de Raad van State behandeld.
Belanghebbenden en belangstellenden zijn welkom.

De bodemprocedure (uitgebreide behandeling van het bestemmingsplan) met het verzoek het bestemmingsplan te vernietigen wordt voor of na de zomer behandeld.

Grootschalige stedelijke ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, als De Brinkhorst met 350 woningen, mogen niet in het veenweidegebied ten zuiden van de A20 plaats vinden, maar moeten in het noordelijk kleigebied van de polder gerealiseerd worden. Dit is vastgelegd in de ISV (Interregionale Structuurvisie Zuidplas 2004) opgesteld door overheden en maatschappelijke organisaties. Dit wordt bevestigd in de Provinciale Verordening Ruimte.

Onderhoud van stedelijke infrastructuur is duur, terwijl veenweides een hoge natuurwaarde hebben. De 30.000 woningen gepland voor het Zuidplaspolderproject ten noorden van de A20 zijn achtereenvolgens verminderd naar 15.000 en 7000 woningen. Nu hopen we dat er nog 2000 woningen tot 2040 gebouwd kunnen worden.

Binnen de bebouwde kom van Moordrecht is nog plaats voor 150 tot 200 woningen. Volgens de Provinciale Verordening Ruimte mag niet buiten de bebouwde kom gebouwd worden als er nog plaats is binnen de bebouwde kom. Volgens de gemeentelijke richtlijnen mag er in Moordrecht alleen voor de eigen behoefte gebouwd worden. Er is geen enkele behoefte aan woningbouw in Moordrecht, omdat in de periode 2012-2014 circa 120 woningen zijn gebouwd (exclusief nieuwbouw voor sloop). Uit de provinciale en gemeentelijke wetten en regels volgt dus dat een grootschalig project als De Brinkhorst niet in Moordrecht gerealiseerd kan worden.

Het bestemmingsplan voldoet ook niet aan de kwaliteitseisen van de provincie. De wijk met hoogbouw van gestapelde woningen van 12, 14 en 17 meter hoog past niet in het landschappelijk karakter van Moordrecht. Bovendien is het een globaal bestemmingsplan, waarbij niet de gemeente maar de projectontwikkelaar de inrichting van de wijk met de locatie en het aanzicht van de woningen bepaalt. Het beeldkwaliteitsplan en de anterieure overeenkomst (tussen de gemeente en de projectontwikkelaar) hebben geen enkele juridische waarde, omdat zij geen deel zijn van het bestemmingsplan. De kwaliteit kan dan ook nimmer gegarandeerd worden.

Een gevolg van het bestemmingsplan is dat waterpeilen van sloten in het aangrenzende bebouwde gebied verlaagd worden. Bij een verlaagd waterpeil, oxideert veen, dat verdwijnt waardoor de bodem zakt. Hierdoor zakken tuinen, straten, pleinen, paden en riolen; een enorme schadepost voor de bewoners en voor de gemeente. In de voormalige gemeente Zuidplas zou ook nimmer een waterpeil binnen de bebouwde kom verlaagd worden.

Bovendien behoren de weilanden beschikbaar te blijven voor waterberging. Bij zeer extreme regens stroomt overtollig water van de Zuidplaspolder naar de twee gemalen aan beide zijden van Moordrecht. Water dat niet direct uit de polder gepompt kan worden, wordt geborgen in de sloten, maar vooral ook op de weilanden. Wij zitten hier op het laagste punt van de badkuip. Het hoogheemraadschap heeft onder meer onvoldoende rekening gehouden met zeer heftige regenbuien die wel in onze omgeving, maar nog niet in Zuidplas gevallen zijn.

De natuurwaarden van het plangebied zijn bijzonder hoog. Bij realisatie van het bestemmingsplan wordt een belangrijk weidevogelgebied (gebied tussen de Weidezoom en de begraafplaats, met name voor de grutto) aangetast en vermindert het foerageergebied voor de zeldzame meervleermuis. De natuurwaarden zijn onvoldoende onderzocht.

De gemeentelijke documenten van het bestemmingsplan staan op de website van de gemeente.
Klik hier voor het beroep> 2015-02-19 nadere aanvulling op beroepschrift De Brinkhorst (1)

Rechtbank Rotterdam behandelt het beroep van de milieuvereniging
tegen de watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst

Persbericht
De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder, alias Milieuvereniging Zuidplas, heeft beroep ingesteld tegen de watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst, voorheen Vijfakkers-Noord genoemd. Deze vergunning is op op 28 mei 2014 door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verleend aan de projectontwikkelaar van het plan.

Het beroep van de milieuvereniging wordt op dinsdag 10 februari 2015 om 9.00 uur door de Rechtbank Rotterdam behandeld. De zitting is openbaar en vindt plaats in Rotterdam, Wilhelminaplein 100-125, Rechtbank Sector Bestuursrecht. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen dus de zitting bijwonen.

De milieuvereniging zet zich in voor de leefbaarheid van de Zuidplaspolder. Zij maakt bezwaar tegen de afwenteling van de waterproblemen van de nieuwe wijk naar de omgeving.
De afwenteling wordt uitvoerig besproken in het beroepschrift, dat gebaseerd is op diverse onderzoeken uitgevoerd door consultants (in opdracht van de provincie, het hoogheemraadschap en gemeente Gouda) en dat aangevuld is met eigen onderzoek door de vereniging. Het beroepschrift.

Samenvatting van de bezwaren

Ophoging van weilanden voor de bouw van woningen
De milieuvereniging maakt bezwaar tegen de ophoging van de weilanden voor De Brinkhorst, omdat deze weilanden bij zeer heftige regenval de afvoer van water van hoger liggende peilvakken van de Zuidplaspolder moeten bergen. Bij ophoging gaat de waterberging op de weilanden verloren. Een rampscenario is bijvoorbeeld als de zeer extreme regens die in de omgeving van Zuidplas al zijn gevallen in de toekomst de Zuidplaspolder treffen (waarom niet?).

De nieuwe wijk ligt in het veengebied tussen Nieuwerkerk, Moordrecht en Westergouwe. Dit gebied is officieel aangemerkt als risico-gebied wateroverlast en overstroming, omdat het al het water van de Zuidplaspolder ontvangt. Het teveel aan overtollig water, dat niet direct door de gemalen afgevoerd kan worden, wordt in de sloten en, zodra de sloten vollopen, op de weilanden geborgen. In de hoger liggende peilvakken is er geen probleem, omdat het water naar beneden stroomt. Door ophoging van weilanden worden de waterproblemen afgewenteld naar de omgeving.

Verlaging van het slootpeil in bebouwd veengebied.
De watervergunning verlaagt het waterpeil in de watergang langs de Weidezoom met 10 cm. Hierdoor zakt het maaiveld (grondoppervlak) uiteindelijk ook met 10 cm, omdat de bestaande Zuidplaswijken bestaan uit veen en is opgehoogd met veen dat uit de kruipruimtes van de woningen komt. Hierdoor zakken ook wegen, pleinen, paden, riolen en tuinen. Dit wordt een belangrijke schadepost voor de bewoners en de gemeente. Dit is afwenteling naar de bewoners van de bestaande wijk Vijfakkers, omdat de watergang op de grens van de nieuwe wijk en Vijfakkers ligt.

één peilvak voor de nieuwe wijk en het landelijk gebied
In de watervergunning wordt gekozen voor één peilvak voor de nieuwe wijk en het landelijk gebied, zodat het woongebied en het landelijk gebied hetzelfde slootpeil hebben. Het landelijk gebied is agrarisch en krijgt in de toekomst (na 30 jaar) een natuurbestemming. Efficiënt waterbeheer vraagt om een vast waterpeil voor een woongebied, terwijl in een agrarisch gebied het waterpeil verlaagd wordt voor een optimale bedrijfsvoering. Een natuurgebied vraagt om een verhoging van het waterpeil. De milieuvereniging kiest voor een separaat peilvak voor de nieuwe wijk. Alle bestaande wijken van Nieuwerkerk en Moordrecht hebben een vast peil. Zo is bij de verlaging van het polderpeil in 2012 (Peilbesluit Zuidplaspolder) voorkomen dat er schade ontstaat in de Moordrechtse Zuidplaswijken.

Het beroepschrift kunt u lezen op deze website lezen door te klikken op
https://www.milieuvereniging.nl/wp-content/uploads/2015/01/beroepschrift-tegen-watervergunning-Brinkhorst-1-8-2014.pdf

Rechtzaak in Rotterdam op 10-2-2015 over de watervergunning in Brinkhorst.
Op de pagina van het archief staat al veel vermeld over de activiteiten van de milieuvereniging rondom de nieuwe wijk Brinkhorst in Moordrecht.
Op 12-2-2015 komt bovengenoemde zaak voor de rechtbank. De milieuvereniging gaat in beroep tegen het besluit van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, waarbij een vergunning wordt verleend voor het verharden van oppervlakten en het dempen en graven van watergangen in de Brinkhorst.
Volgens de milieuvereniging is dit in strijd met het beleid van het hoogheemraadschap.
Wilt U mee weten over de redenen van de milieuvereniging, open dan de link. beroepschrift tegen watervergunning Brinkhorst, 1-8-2014

Bovendien gaat de milieuvereniging in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van Zuidplas, waarbij het bestemmingsplan de Brinkhorst is vastgesteld, omdat het in strijd is met het provinciale beleid, zoals verwoord in de verordening Ruimte van de provincie Zuid Holland. Deze verordening is bindend voor de raad van Zuidplas. Wanneer deze zaak voor de Raad van State komt hoort U binnenkort.
Wilt U mee weten over de redenen van de milieuvereniging, open dan de link. beroepschrift bestemmingsplan Brinkhorst, 22-12-2014

Den Haag, 28 januari 2015

Leve(nd) Zuid-Holland met 15 natuurtoppers
Doe mee met het manifest voor de provinciale verkiezingen

Wie zou het nu niet leuk vinden om tijdens een wandel-, fiets-, of vaartocht in de natuur een glimp op te vangen van een otter, zeearend of zeehond? Natuurtoppers zoals deze soorten verfraaien de landschappen in Zuid-Holland en zijn een graadmeter voor een schoon milieu en een rijke natuur. De natuurorganisaties in Zuid-Holland hebben daarom samen een manifest opgesteld om in te zetten op een aantrekkelijk, natuurrijk Zuid-Holland. De provinciale verkiezingen zijn cruciaal om dit mooie toekomstbeeld te realiseren. Zuid-Hollandse inwoners en organisaties worden uitgenodigd het manifest te ondersteunen op www.natuurmanifest.nl.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en IVN maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied nog onverminderd door. Van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren is nog maar 15% overgebleven. Het kan echter ook anders. Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich in Zuid-Holland vestigen als de omstandigheden goed zijn.

In het manifest staan 15 natuurtopperscentraal: soorten die symbool staan voor een soortenrijke provincie. Wie vindt het nu niet leuk om bevers te zien, het prachtige gezang van nachtegalen en het gejubel van grutto’s te horen of om te kanoA�n in het spoor van de otter? Om dit te behouden A�n op meer plaatsen te realiseren moet de provincie deze natuurtoppers hoog in het vaandel dragen. Met het manifest roepen de natuurorganisaties de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten verkiezingen hiertoe op. Het manifest is te lezen op de website www.natuurmanifest.nl. Ook kunnen Zuid-Hollandse inwoners en organisaties op deze website het manifest ondersteunen.

De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.

Het Natuurmanifest is een initiatief van: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Holland Landschap en IVN.

Een feest voor vogels scharrelkids in de Winter 2015 (2) (1)
Vogelfeest

In de deel van Kinderboerderij In de Kromin Moordrecht druppelde net als de regen op 18 januari rond 13 uur ouders en kinderen binnen, alles bij elkaar zo’n 30 kinderen en 23 volwassenen. Dit keer geen buitenactiviteit, maar binnen knutselen. En wel lekkere hapjes maken voor de vogels. Er waren vier tafels met verschillende dingen om te maken. Vetbollen maken met een bloempot erboven, vormpjes vullen met vogelvoer in de gelatine, takken ingesmeerd met vogelpindakaas en daarna door vogelzaad gerold en tenslotte nog een tafel met pinda’s waar je op een prikker een gaatje in de pinda kon maken en deze daarna gemakkelijk aan een draad kon rijgen. Als je ergens klaar mee was, dan ging je verder aan de volgende tafel. De zak vol met je eigen vogelhapjes mocht mee naar huis. Ook voor de kinderen was het een feestje. Tineke had weer haar lekkere pondkoek gebakken en dat ging erin als koek. Na het spelletje alle vogels vliegena��, ging de muziek aan en deden we met zijn allen de Vogeltjesdans.
Suze Peters.

Scharrelkids wordt georganiseerd door IVN IJssel en Gouwe in samenwerking met een aantal enthousiaste ouders

november 2014 Hervatting chloortransporten per spoor?

Burgemeester Kats van Zuidplas kan chloortransporten per spoor door de gemeente Zuidplas niet verbieden. Dat laat hij de raadsfractie van de SP weten. Die had vragen gesteld over hervatting van chloortransport.

Het gaat zou gaan om zestig incidentele chloortransporten die Akzo Nobel laat uitvoeren als gevolg van een staking. Door de staking moeten transporten langs en door dichtbevolkte gebieden zoals Utrecht, Rotterdam en ook Zuidplas.

Bij Zuidplas zijn ze niet aangemeld, zo blijkt uit de beantwoording van vragen van de SP. Het college van burgemeester en wethouders verwacht niet dat er weer structureel chloortransporten gaan plaatsvinden door Zuidplas. Evenmin zijn er aanwijzingen bij Zuidplas dat actiegroepen binnen de gemeente het transport zouden proberen te verhinderen.

,,Als deze acties er zijn, zullen deze in eerste instantie gericht zijn op het ministerie,” antwoordt het college van Zuidplas op vragen van de SP. In het verleden reed de chloortrein al door Nieuwerkerk aan den IJssel. ,,Hoewel het risico erg klein is dat het misgaat, is en blijft het de gevaarlijkste stof die per spoor kan worden vervoerd,” meende de SP. ,,Je kunt zo veel rekenmodellen over veiligheid maken, maar een lekkende wagon en het leed is niet te overzien,” zei fractievoorzitter Jan Baas.

De Milieuvereniging Zuidplas blijft dit onderwerp geA?nteresseerd volgen.

Natuurwerkdag 1 november 2014.
Op zaterdag 1 november hebben een tiental vrijwilligers op initiatief van de Milieuvereniging Zuidplas op het Spoorweglaantje in Moordrecht gewerkt om de borders van het openbaar groen te verrijken en te verfraaien. Het zaad en de jonge aanplant is beschikbaar gesteld door de gemeente Zuidplas. Rond 10 uur waren een tiental enthousiaste vrijwilligers verzameld, waaronder 2 jeugdige deelnemers en omroep Zuidplas.
Het was zowel een educatieve, maar ook nuttige ervaring.
Van de ervaringsdeskundigen Maarten Box en Suze Peters hebben we geleerd hoe we met selectief zaaien, de vrij eenvormige grasvegetatie kunnen verrijken met bloeiende wilde planten.
Ook hebben we de inheemse struikgewassen rode kornoelje en vlier toegevoegd aan de bestaande beplanting. Deze gewassen bloeien rijker en/of dragen vruchten, zodat de Oude Spoorbaan aantrekkelijker is geworden voor allerlei diersoorten.
Als laatste activiteit hebben de vrijwilligers geleerd hoe we op een goede en effectief de bestaande bomen kunnen snoeien, zodat de vitaliteit verbetert. Van het vrijkomende snoeihout hebben we een schuilgelegenheid voor kleine (zoog)dieren gemaakt.
Enkele rauwdouwers hebben ook de onderste takken van meerdere wilgen gesnoeid. Rond 2 uur zijn de gereedschappen, die door het voormalige landschapsbeheer beschikbaar zijn gesteld, weer verzameld en konden we vermoeid van het harde werk terug zien op een leuke en nuttige dag.
De vrijwilligers waren zo enthousiast dat ze graag in januari nog een keer aan het werk gaan om in het openbaar groen mooier te maken.
Wilt U dan ook mee doen, houdt dan de pers en onze website in de gaten.
De milieuvereniging houdt u via haar website (www.milieuvereniging.nl ) op de hoogte van de ontwikkelingen van de Oude Spoorbaan in het groeiseizoen van 2015. Natuurlijk kunt u zelf ook genieten van de resultaten van het werk via een wandeling of fietstocht.

IMG_0676 CIMG2196 (1) IMG_0677 IMG_0678 IMG_0678 3i. snoeien (1)

De milieuvereniging heeft zijn jaarvergadering begin oktober gehouden>
Het verslag kunt u downloaden door de volgende link te openen. Ledenverg. 2 10- 2014
Het jaarverslag 2014 kunt u downloaden door de volgende link te openen jaarverslag 2014

CIMG2170 CIMG2168

Geslaagde vogel- en natuurexcursie op zaterdag 11 oktober
De milieuvereniging heeft i.s.m. de heer Modderkolk een natuurexcursie in de Berkenwoudse driehoek georganiseerd.
Er waren 12 enthousiaste vogelaars die om 9 uur precies bij de pont in Moordrecht met een verrekijker in de hand klaarstonden. Na een rustige fietstocht waarbij we meerdere keren bij de weilanden stopten om naar vogels te kijken, hebben we een leuke wandeling gemaakt in de mooie natuur van de Krimpenerwaard. We hebben meerdere soorten eenden, zwanen, buizerds, kiekendieven, witte reigers mogen observeren. Daarnaast prikkelde de heer Modderkolk ons nog door wat over de planten te vertellen die we tegenkwamen. Het was een genoeglijke excursie.
Houdt U de website in de gaten. Medio januari/ februari gaan we met een groepje naar de Reeuwijkse plassen.
CIMG2186 CIMG2175 (1) CIMG2187 CIMG2183 CIMG2178 CIMG2182

De bestuursleden van de milieuvereniging hebben zich op de Groei en Bloei Fair 20 september 2014 gepresenteerd aan een groter publiek.

Wat wilden wij bereiken?
Nieuwe leden en actieve leden voor onze milieuvereniging en voor een natuurrijke en duurzame gemeente Zuidplas door
i?? Bezwaar maken tegen ongewenste ontwikkelingen (Westergouwe)
i?? Genieten van natuur, duurzaamheid als aantrekkelijke ontspannende leefstijl
i?? Verdienmogelijkheiden bv. via besparen op de energienota en (nieuwe) werkgelegenheid op het gebied van natuur en duurzaamheid

We hadden twee kramen waarin we voorlichting gaven over onze milieuvereniging, de zelfbeheertuin de Witte Prinses, de ecologische zone Westergouwe, de bouwactiviteiten van onze en de gemeenten rondom ons woongebied, het platform Mooi Zuidplas en de pas uitgegeven recreatiekaart.
Ook gaven we informatie over onze natuurexcursie op 11-10-2014 en de natuurwerkdag op 1-11-2014 langs de Spoorbaan. Daar gaan we wilde plantenzaden zaaien en planten leren snoeien.

Daarnaast hadden we een groene Kraam met
i?? VELT groentenbak
Via VELT (Vereniging voor Ecologische Leef en Teeltwijze) een bak met groenten en fruit laten die aansluit op hun werkwijze.
foto bak

i?? Geveltuin
Zeven stoeptegels met daarboven potten met een doorsnede van 30 cm. om te laten zien wat je met een geveltuin kan.
– Bollenpakketten

De dag was een groot succes. Er hebben zich meerdere mensen aangemeld als lid.

In juli 2014 is de milieuvereniging in beroep gegaan tegen watervergunning voor De Brinkhorst”
Wilt U onze uitgangspunten en argumenten weten, open dan de link Persbericht 20 juli 2014 ( 2), site

Via de volgende link vindt U een uitgebreider verhaal vinden met onze redenen : website mmvz – Beroep tegen watervergunning voor DE Brinkhorst Zie ook archief Brinkhorst .

Op zaterdag 12 juli 2014 heeft de milieuvereniging zich voorgesteld aan de nieuwe raadsleden tijdens de speeddating in Zevenhuizen. Dat was volgens ons een groot succes zowel voor ons , maar ook voor de politici.

Leden van de milieuvereniging werken mee met de gemeente Zuidplas om een recreatiekaart van de Zuidplaspolder te maken.
In de eerste maanden van 2014 hebben vertegenwoordigers van het Platform Mooi Zuidplas (waar wij ook in meedenken als MMVZ) en de gemeente Zuidplas hard gewerkt om een recreatieve kaart van Zuidplas te maken, waarop vele natuur- en cultuur historische bezienswaardigheden te zien zijn.
Verleden jaar nam het platform dit initiatief, omdat zij vonden dat Zuidplas meer is dan een weidegebied met een paar dorpjes.
Wij willen de inwoners van Zuidplas wijzen op recreatiemogelijkheden en mooie gebouwen in onze gemeente. De Zuidplaspolder staat bovendien in verbinding met andere mooie recreatiegebieden zoals de Krimpenerwaard, de Rottemeren, het Bentwoud en de Reeuwijkse Plassen.
Met de hulp van de fietsbond Zuidplas en een groep enthousiaste wandelaars in Zuidplas zijn er meerdere fiets- en wandelroutes uitgezet. De beschrijving met foto’s en gpx bestanden zijn op de site van www.mooizuidplas.nl te downloaden.
Deze kaart geeft de mensen aan, dat je voor een dag recreëren gewoon in de buurt kunt blijven. Iedereen kan op de recreatiekaart zijn eigen Zuidplas-parel ontdekken.

Mocht U de recreatieve kaart niet hebben ontvangen, ga dan na 25 juni langs bij de gemeentebalie in Nieuwerkerk of mail leoeleen@gmail.com

Hij is er,de recreatiekaart van Zuidplas met een aantal wandelroutes.
De kaart is op 23 juni 2014 officieel aangeboden aan wethouder van Woudenberg bij de molen Windlust.
In de week daarvoor stond er al een artikel in het Hart van Holland om de kaart onder de aandacht te brengen.U kunt het artikel lezen door het met de muis te activeren. Op de recreatiekaart kan ieder een eigen Zuidplas-parel ontdekkena�� DSC_1355<ahref=”https://www.milieuvereniging.nl/wp-content/uploads/2014/05/Bq0qgSsIQAIFaPb.jpg”>Bq0qgSsIQAIFaPb

30 mei 2014
Kort gras in onze Zuidplaspolder , en onze weidevogelnesten dan?
Wie afgelopen periode de polder is ingelopen, zal het niet zijn ontgaan. De meeste percelen liggen er weer als een vers, gladgestreken biljartlaken bij. Dat kon ook haast niet anders, want de afgelopen weken was het bijzonder groeizaam weer. Lange perioden met zon werden afgewisseld met een sporadische bui. De meeste boeren hebben voor de hevige regen van begin deze week, al het gras tijdig kunnen inkuilen. Wat achterblijft is een kaal land, waar een enkele Grutto nog tevergeefs naar de jongen roept en enkele kraaien die er de resten van wat eieren mee pikken.
Triest wordt ik ervan. Wetende dat bij iedere maaibeurt, talloze nesten en jonge vogels sneuvelen. Ze maken geen schijn van kans, als de hele polder gelijktijdig lijkt te worden kort geschoren. Een neerwaartse spiraal bovendien, want de vogels keren ieder jaar terug naar de polder waar ze geboren zijn. En met slechts een handvol jongen dat groot wordt, houdt de lokale populatie geen stand. Het gevolg: steeds minder vogels in de polder.
Natuurlijk moet het gras gemaaid worden. Brood moet op de plank. Het één gaat echter prima samen met het ander. En ook dat is te zien als je de polder inloopt. Gemaaide percelen met slechts her en der een pluk gras of één ongemaaid perceel tussen de gemaaide percelen. Weidevogelbedrijven, waar boeren en vrijwilligers zich inzetten om de weidevogels te inventariseren en beschermen. Door de nesten te markeren in het veld en aan te tekenen op de plattegrond van de boerderij, kunnen de boeren de nesten ontzien bij het maaien. Ook als er vee in het weiland komt, kan het nest beschermd worden door er een nestbeschermer (een soort ijzeren constructie) over heen te plaatsen, wat vertrapping voorkomt. Het is een kwestie van goede samenwerking tussen de boer en de vrijwilligers.
Gelukkig gaan steeds meer boeren mee doen met deze vrijwillige weidevogelbescherming. Zo kunnen steeds meer vogels worden beschermd. Wat zou het mooi zijn als uiteindelijk alle boeren mee zouden doen. Daarnaast is de Weidevogelgroep Moordrecht ook nog op zoek naar (vooral jonge) vrijwilligers die willen bijdragen aan de bescherming van onze weidevogels. Voor opgave of voor meer informatie kunt u terecht bij Rick van der Weijde via rick@corotauria.nl.

download download (3) download (2)

grutto kievit scholekster

Op woensdag 23 april 2014 zijn bestuursleden van de Moordrechtse Milieuvereniging Zuidplas op initiatief van Mooi Zuidplas lid Ron Gast op bezoek geweest bij de ecologische zone van Westergouwe.

We werden vriendelijk ontvangen door de (Goudse) projectleiders van Westergouwe en van de ecologische zone. Er werd gememoreerd dat MMVZ in het verleden rechtszaken had aangespannen om het plan Westergouwe tegen te houden. De leden van MMVZ wilden absoluut geen woonwijk in de achtertuin van Moordrecht in een van de laagste polders van Europa. Er is ondertussen veel water door de Hollandsche IJssel gestroomd en enkele jaren geleden zijn de voorbereidingen begonnen om de weilanden van Westergouwe voor te bereiden op de nieuwe woonwijk.
Er is voor miljoenen aan zand gestort. Ook zijn er wanden geplaatst om het zand niet te laten verzakken in de veengronden. Volgend jaar zal de eerste paal geslagen worden, deelde men ons mee.

Het plan was om ruim 4000 woningen te bouwen. Gezien de economische situatie is besloten om de komende jaren kleine buurtjes van rond 50 woningen te bouwen. Men verwacht, dat er 100-150 woningen per jaar gerealiseerd worden. Gouda kan dus tientallen jaren vooruit. Bestuurlijk vindt Gouda de nieuwe wijk echt noodzakelijk. (Daar kan je dus anno 2014 genuanceerd over denken !)

De bestuursleden waren zeer benieuwd naar de ontwikkeling van de ecologische zone en de waterberging rond de Vijfde Tocht. (circa 50 ha) Men heeft op Moordrechts grondgebied grote stroken grond uitgegraven om het gebied te voorzien van de nodige waterberging. Men verwacht in 2015 daarmee klaar te zijn. Omdat de subsidiekraan langzaam dichtgedraaid is, wordt het gebied niet recreatief van opzet, maar krijgen de natuurwaarden meer kans. Dat laatste was de bedoeling van de MMVZ in de tijd dat er geprocedeerd werd.

Er ligt nu een verbindingszone naar omliggende gebieden, zodat vogels, reptielen en andere dieren ongehinderd naar de andere gebieden buiten de polder kunnen komen..Er komen grasgebieden, plasgebieden, moeras- en rietgebieden en bosschages waar insecten, ringslangen hun habitat krijgen en vleermuizen, weidevogels en zwaluwen kunnen rondvliegen en nestelen. Daarnaast komen er in de buurt van de woonwijken een paar speelplekken en langs de vaarten een paar struinpaden. Er komen 2 fietspaden: Een van Moordrecht ’t Ambacht naar de rotonde bij Karwei, de ander van de Provinciale weg langs de (stads) rand van de ecologische zone. tot de Oostringdijk.

Het bestuur van MMVZ was blij met de uitleg. Daarna hebben we met veel interesse de veranderende polder met eigen ogen van dichtbij kunnen bekijken. MMVZ heeft aangeboden om contact te houden en mee te willen denken over ideeën om de ecologische zone mooi te houden. Op ons voorstel zou men onderzoeken of het natuurlijk begrazen door schapen een mogelijkheid kan zijn in de toekomst.

Overigens zou het mooi zijn als de gemeente Zuidplas de industriegebouwen bij ’t Ambacht af zou willen afschermen met bomen en struiken. Vanuit de polder is Moordrecht nu geen mooi visitekaartje.

CIMG1625 CIMG1616 CIMG1618CIMG1622