Home


Postadres: Uiterwaard 46 2841 BL Moordrecht
www.milieuvereniging.nl
milieuvereniging@gmail.com
of g.verhoef047@gmail.com

LOGO

Welkom op de site!

Januari 2023.

Over de inhoud van de site:
Om op de hoogte te zijn van onze komende en laatste activiteiten willen we U uitnodigen om de pagina Nieuws te openen.
Op de pagina  bestuurlijke zaken zijn de jaarverslagen te lezen.
In het archief staat documentatie over Brinkhorst, Westergouwe, Hollandse IJssel, de grondbank, het restveengebied, jaarverslagen en verslagen van de verschillende activiteiten.

Milieuvereniging Zuidplas zoekt enthousiaste leden:

Voel jij je ook aangesproken door een gezonde leefomgeving? Heb jij daar ideeën over? Ben je ook nog bereid daar een beperkte hoeveelheid tijd in te investeren? Aarzel dan niet om contact met ons te zoeken.
De Vereniging is ruim 30 jaar geleden in Moordrecht opgericht. De vervuilde Hollandsche IJssel was een belangrijke aanleiding. Maar daar is onze inspanning niet bij gebleven. Denk o.a. aan actieve bijdragen aan “de groen-blauwe zone” bij Westergouwe, de continue zorg over het wateropslag en waterniveau in de polder, de beelden- en stinzentuin en de “groene kunstroute”.
Momenteel zijn we direct betrokken bij de ontwikkeling van ” het Middengebied/ het 5e dorp”. Op termijn een dorp met 8000 nieuwe woningen. Dat levert diverse bedreigingen maar ook kansen op. Wij willen vanuit het positieve meedenken en waar mogelijk bijsturen. Denk aan vraagstukken over ontwikkeling natuurgebieden (zoals “de Groene Waterparel”); waterhuishouding (wat betekent bouwen in het laagste deel van Nederland); duurzame energie en mobiliteit.
Mede als partner in “Platform Mooi Zuidplas” hebben we periodiek overleg met gemeente, provincie, hoogheemraadschap en andere betrokken partijen. Maar we kunnen nog wel wat extra deskundigheid gebruiken voor het beste resultaat. Denk hierbij aan ecologische, milieukundige en waterhuishoudkundige kennis. Maar ook algemene belangstelling voor en kennis over duurzame energie en natuurontwikkeling is van harte welkom. Tegelijkertijd hopen we met deze extra inzet ook binnen de 4 bestaande dorpen een impuls aan een mooie en gezonde leefomgeving te kunnen geven.

Ben je geïnteresseerd geraakt om mee te doen en woon je in Zuidplas, stuur dan een mail naar milieuvereniging@gmail.com of bel naar de voorzitter Leo Loch 0616799088.

Op onze website milieuvereniging.nl vind je extra informatie waar wij voor staan.

Onze hoofddoelstelling:

Milieuvereniging Zuidplas zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder.
Wij zijn alert op aanpassingen in het groene gebied van de gemeente Zuidplas, ook in het middengebied alwaar het vijfde dorp is gepland.

  • De volgende activiteiten hebben onze speciale aandacht:
    -landschapsonderhoud: werkzaamheden op Natuurwerkdagen en NL doet rondom de stinzen- en beeldentuin bij Zorgcentrum Vivere.
    -natuurbeleid: meedenken over de natuurontwikkeling met name in Groen-Blauwe-Zone en de Groene en Rode Waterparel, de ecologische verbindingen tussen Rotte, Bentwoud , Krimpernerwaard en de Reeuwijkse plassen, behoud van open landschap, agrarisch natuurbeheer, vernatting van natuur, enz.
    Milieuvereniging Zuidplas wil de mogelijke  verontreiniging van onze polders tegengaan, zoals de mogelijke vervuilde grond bij de Moordrechtboog en zet zich in voor het behoud van en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied . Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft onze aandacht.
  • planologie: Milieuvereniging Zuidplas werkt actief mee aan de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder en Moordrecht in het bijzonder . Ook de ontwikkeling van het vijfde dorp houden we scherp in de gaten. We streven naar samenwerking met overheden zoals gemeente, waterschap en provincie. Eventueel zullen we zienswijzen opstellen en die toesturen aan de gemeente. We nemen  deel aan inspraakmogelijkheden en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken instanties.
    We proberen onze aandacht te verbreden naar het hele gebied van Zuidplas en de Zuidplaspolder

In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de bouwactiviteiten in Moordrecht, de waterberging in de veengebieden, het behoud van natuurlijke waarde en de het onderzoek naar recreatie in Zuidplas. Wij hebben meerdere gesprekken met de gemeente gehad over de plannen van het vijfde dorp en over dat onderwerp meerdere brieven naar de politieke partijen, de gemeenteraad en B en W  gestuurd.

Milieuvereniging Zuidplas is daarnaast actief bezig met de verbreding van de A20, de Schone IJssel, veenweidegebieden, duurzaamheid, de wandel/fietsaansluiting van de groen-blauwe zone naar het Ambacht in Moordrecht , de groene kunstroute die zijn start zal hebben bij de beeldentuin, het snelfietspad, Hitland en de recreatiemogelijkheden in en rond de gemeente Zuidplas.

Als we meer (bestuurs-)leden van buiten Moordrecht hebben, willen we ons meer richten op de andere dorpen.

AVG en de milieuvereniging:
De milieuvereniging gebruikt uw adres- en mailgegevens alleen om Uw persoonlijk mededelingen te doen.

Iets meer over onze vereniging:
De Milieuvereniging Zuidplas is een actieve milieuvereniging met 250 leden.
De vereniging is in 1991 opgericht onder de naam van de Moordrechtse Milieu Vereniging de Zuidplaspolder en de eerste doelen waren een schonere Hollandse IJssel en het tegengaan van de ontwikkeling van Westergouwe.

Wij onderhouden contact met het Platform Mooi Zuidplas, het Groene Hart, Milieudefensie en andere milieu en groene organisaties in de omgeving.

Wilt u ook het veengebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk, Moerkapelle en Zevenhuizen groen houden? U kunt ons steunen door lid te worden met een jaarlijkse contributie van slechts 5 euro. (NL89 RABO 0343 0245 00 ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging.)