Home


Postadres: Uiterwaard 46 2841 BL Moordrecht
www.milieuvereniging.nl
milieuvereniging@gmail.com
of g.verhoef047@gmail.com

LOGO

Welkom op de site!

Mei 2022.

Over de inhoud van de site:
Om op de hoogte te zijn van onze komende en laatste activiteiten willen we U uitnodigen om de pagina Nieuws te openen.
Op de pagina  bestuurlijke zaken zijn de jaarverslagen te lezen.
In het archief staat documentatie over Brinkhorst, Westergouwe, Hollandse IJssel, de grondbank, het restveengebied, jaarverslagen en verslagen van de verschillende activiteiten.

Jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 20 september om 20.00 uur in het IJs clubgebouw in Moordrecht.

Onze hoofddoelstelling:

Milieuvereniging Zuidplas zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder.
Wij zijn alert op aanpassingen in het groene gebied van de gemeente Zuidplas, ook in het middengebied alwaar het vijfde dorp is gepland.

  • De volgende activiteiten hebben onze speciale aandacht:
    -landschapsonderhoud: werkzaamheden op Natuurwerkdagen en NL doet rondom de stinzen- en beeldentuin bij Zorgcentrum Vivere.
    -natuurbeleid: meedenken over de natuurontwikkeling met name in Groen-Blauwe-Zone en de Groene en Rode Waterparel, de ecologische verbindingen tussen Rotte, Bentwoud , Krimpernerwaard en de Reeuwijkse plassen, behoud van open landschap, agrarisch natuurbeheer, vernatting van natuur, enz.
    Milieuvereniging Zuidplas wil de mogelijke  verontreiniging van onze polders tegengaan, zoals de mogelijke vervuilde grond bij de Moordrechtboog en zet zich in voor het behoud van en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied . Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft onze aandacht.
  • planologie: Milieuvereniging Zuidplas werkt actief mee aan de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder en Moordrecht in het bijzonder . Ook de ontwikkeling van het vijfde dorp houden we scherp in de gaten. We streven naar samenwerking met overheden zoals gemeente, waterschap en provincie. Eventueel zullen we zienswijzen opstellen en die toesturen aan de gemeente. We nemen  deel aan inspraakmogelijkheden en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken instanties.
    We proberen onze aandacht te verbreden naar het hele gebied van Zuidplas en de Zuidplaspolder

In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de bouwactiviteiten in Moordrecht, de waterberging in de veengebieden, het behoud van natuurlijke waarde en de het onderzoek naar recreatie in Zuidplas. Wij hebben meerdere gesprekken met de gemeente gehad over de plannen van het vijfde dorp en over dat onderwerp meerdere brieven naar de politieke partijen, de gemeenteraad en B en W  gestuurd.

Milieuvereniging Zuidplas is daarnaast actief bezig met de verbreding van de A20, de Schone IJssel, veenweidegebieden, duurzaamheid, de wandel/fietsaansluiting van de groen-blauwe zone naar het Ambacht in Moordrecht , de groene kunstroute die zijn start zal hebben bij de beeldentuin, het snelfietspad, Hitland en de recreatiemogelijkheden in en rond de gemeente Zuidplas.

Als we meer (bestuurs-)leden van buiten Moordrecht hebben, willen we ons meer richten op de andere dorpen.

AVG en de milieuvereniging:
De milieuvereniging gebruikt uw adres- en mailgegevens alleen om Uw persoonlijk mededelingen te doen.

Iets meer over onze vereniging:
De Milieuvereniging Zuidplas is een actieve milieuvereniging met 250 leden.
De vereniging is in 1991 opgericht onder de naam van de Moordrechtse Milieu Vereniging de Zuidplaspolder en de eerste doelen waren een schonere Hollandse IJssel en het tegengaan van de ontwikkeling van Westergouwe.

Wij onderhouden contact met het Platform Mooi Zuidplas, het Groene Hart, Milieudefensie en andere milieu en groene organisaties in de omgeving.

Wilt u ook het veengebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk, Moerkapelle en Zevenhuizen groen houden? U kunt ons steunen door lid te worden met een jaarlijkse contributie van slechts 5 euro. (NL89 RABO 0343 0245 00 ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging.)

-Milieuvereniging Zuidplas zoekt met spoed nieuwe bestuursleden, die mee willen denken met de planologische ontwikkeling in Zuidplas en die Groen in hun genen hebben.

Wij zijn blij met 2 nieuwe leden uit Nieuwerkerk die ons voorlopig graag willen ondersteunen en ons advies geven.