Oud Poldernieuws

-Artikelen uit de kranten van toen

PoldernieuwsOude exemplaren:

Uitgave febr./maart 2006

Beste lezers van Poldernieuws,

In dit eerste nummer van Poldernieuws in 2006 krijgt u uitgebreide informatie over de stand van zaken rond de plannen voor de Zuidplaspolder. Daarnaast staan we ook (kort) stil bij de ontwikkelingen met betrekking tot Westergouwe, de groen-blauwe zone en de sanering van de Hollandsche IJssel. Maar allereerst vragen wij u in onderstaand artikel aandacht voor uw steun aan de MMVZ, in de vorm van uw contributiebetaling voor dit jaar. Voor reacties op de artikelen in dit nummer kunt u contact opnemen met onze secretaris, Piet van Montfort, tel. 374271.

Het bestuur

Contributie 2006, graag uw financiA�le medewerking! In de algemene ledenvergadering van 29 september 2005 stond als een van de vaste punten op de agenda de financiA�le situatie van de vereniging. Op dat moment bleken nog niet alle leden de contributie te hebben betaald. Een schriftelijk verzoek eind 005 aan die leden om dat alsnog te doen heeft gelukkig veel respons opgeleverd. Toch hebben ongeveer 200 leden nog niet op ons verzoek gereageerd. Om geen drempel voor het lidmaatschap op te werpen is de contributie ook voor het verenigingsjaar 2006 tot een minimum beperkt: (minimaal) 5,-. Bijgaand treft u een stortingskaart aan waarmee u uw contributie 2006 over kunt maken. Heeft u uw bijdrage over 2005 nog niet betaald, dan verzoeken wij u (minimaal) 10,- over te maken. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Het ISP Zuidplas

Nadat voor het Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas (ISP), de daaraan gekoppelde streekplanherziening en de Strategische Milieu-Beoordeling, eind vorig jaar een inspraakronde is gehouden, hebben de gemeenteraden van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Gouda en Waddinxveen onlangs het ISP vastgesteld. Daarmee is realisering van de plannen, in ieder geval in procedurele zin, een stap dichterbij gekomen. Het ISP heeft betrekking op ontwikkelingen in de periode tot 2030 en zal binnen deze periode gefaseerd worden uitgewerkt en uitgevoerd. Belangrijke ijkmomenten zijn 2010, 2020 en 2030, samenvallend met de wettelijke termijn die geldt voor herziening van streekplannen.
Zoals u van ons bestuur mag verwachten, hebben wij in de inspraakfase de bijeenkomsten (in zowel Moordrecht als Nieuwerkerk aan den IJssel) en de beraadslagingen in de gemeenteraden van deze gemeenten bijgewoond. Daarnaast is door ons een zeer uitgebreide en kritische reactie (zienswijze) ingediend. In de Nota van Beantwoording en Wijziging op
de zienswijzendie hierop volgde, hebben wij tot onze teleurstelling moeten lezen dat onze zienswijze (en overigens van bijna alle andere instanties, organisaties en particulieren) niet heeft geleid tot aanpassing van het ISP en de streekplanherziening. Er is echter nog een lange weg te gaan, met diverse inspraakmomenten, voordat de plannen worden gerealiseerd, A�ls ze al worden gerealiseerd. Wat we daarmee bedoelen, zal uit de volgende toelichting blijken.

 

Woningbouw

Het ISP gaat uit van de a��gefaseerde- bouw van 30.000 woningen tot 2030. De MMVZ heeft in een reactie laten weten twijfels te hebben bij dit gigantische aantal. Wij vinden de woningbehoefte raming onvoldoende onderbouwd. De eigen woningbehoefte van de regio is berekend op ca. 4.800 woningen, de overige 25.000 woningen zijn bestemd voor de Rotterdamse regio. De Stuurgroep ISP wuift onze twijfels weg en verwijst naar het studierapport WonenToch zijn er signalen dat onze twijfels wel eens terecht zouden kunnen zijn. Zo liet het stadsgewest Haaglanden weten te vrezen voor concurrentie op de woningmarkt in de Haagse regio, door een overkill aan woningaanbod. En vanuit het Rotterdamsekomen berichten dat de stad op de rem gaat trappen. Rotterdam ziet de middenklasse met lede ogen uit de stad vertrekken naar de kleine randgemeenten. In hun plaats komen arme, veelal allochtone gezinnen. Een ongewenste situatie, die volgens de Rotterdamse wethouder Geluk in de volgende collegeperiode moet worden gekeerd. Onlangs werd al een ambitieus plan gepresenteerd voor de transformatie van een kantoorlocatie aan de Gedempte Zalmhaven naar een woongebied met 560 koop- en huurwoningen. Als de plannen voor de Tweede Maasvlakte doorgaan, ontstaan in het oude havengebied grootschalige locaties voor woningbouw. Ook elders in de stad wordt naar woningbouwlocaties gezocht. Hierdoor blijft de middenklasse wellicht binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen en zijn er minder woningen in De Zuidplaspolder nodig. De Rotterdamse wethouder Van Sluis heeft in een brief aan de projectgroep al laten weten tegen de bouw van 6.000 woningen tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle te zijn, omdat de stad in die woningbouw concurrentie ziet met de eigen woningbouwideeën. Begin februari hebben de gemeenteraden van Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel unaniem een motie aangenomen, waarin staat dat er eerst een Woonvisie (eindelijk!) moet komen waarin de werkelijke woningbehoefte in de Zuidplas staat, om wat voor soort woningen het gaat en hoe het dan met de financiA�le haalbaarheid zit. Voor eind 2006 moet e.e.a. aan de gemeenteraden in de Zuidplas worden voorgelegd
De bouw van 30.000 woningen in de Zuidplaspolder vormt een van de belangrijkste financiA�le dragersvoor de transformatie van de polder. Als dit aantal woningen er niet zou komen (en daar ziet het nu naar uit), is er onvoldoende geld voor bijvoorbeeld de financiering van de voorgenomen infrastructuur (zoals wegen en viaducten) en voor de plannen voor natuurontwikkeling ten noorden (plan Waterparel) en ten zuiden (plan Restveengebied) van de A20. Dan zou het ISP wel eens rijp voor de prullenbak kunnen zijn!

Glastuinbouw

De Stuurgroep Glastuinbouw Zuidplaspolder is in 2004 ambitieus van start gegaan. Verschillende gerenommeerde architecten-/adviescombinaties werden uitgenodigd plannen te maken voor innovatieve (op het gebied van o.a. vormgeving, energieverbruik en waterberging) ontwerpen voor in totaal 280 ha glastuinbouw. Ook het bestuur van de MMVZ heeft van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt om over de plannen mee te praten. Dat was in 2004. Daarna zijn twee ontwerpteams uitgenodigd om de schetsontwerpen verder uit te

werken en is het bureau Fakton gevraagd aan de ontwerpen te rekenenDe laatste nieuwsbrief die de Stuurgroep heeft uitgebracht dateert alweer van juni 2005, het laatste persbericht, volgens de website www.glastuinbouwzuidplaspolder.nl, van april 2005. Sindsdien is het stil rond de glastuinbouwplannenDe MMVZ heeft de voorgenomen glastuinbouw afgewezen vanwege de waterproblematiek en de lichthinder. Ook vinden wij de basis voor de behoefte aan deze hoeveelheid glas niet helder.

Bedrijventerreinen

In onze reactie op het ISP hebben wij ervoor gepleit om meer aandacht te schenken aan de inrichting en beeldkwaliteit van de geplande 150 tot 300 ha netto bedrijventerreinen in de Zuidplas. In de praktijk zijn bedrijventerreinen meestal niet om aan te zien, omdat veel bedrijven het liefst zo goedkoop mogelijke dozenwillen neerzetten. Met als resultaat dat niemand voor zijn plezier een bedrijventerrein bezoekt. De MMVZ heeft gewezen op de aanpak van de stichting Welzijnszorg Noord-Holland, die een ideeënprijsvraag uitschreef voor bedrijventerreinen die het aanzien waard zijnWij hebben gevraagd om navolging van deze aanpak. In de reactie van de Stuurgroep liet deze weten met belangstelling kennis te hebben genomen van onze suggesties. De Stuurgroep vindt het voor de ontwikkelaars zeker een aanbeveling om ook deze aanpak te overwegen.

Waterparel en Restveengebied

Gelukkig wordt het niet alleen maar stenen stapelenin de Zuidplaspolder. Tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel is aan beide zijden van de A20 voorzien in een blauween groeneinvulling. Ten noorden van de A20 moet een waterrijke natuurkern komen van ca. 150 ha (Waterparel). Deze locatie kenmerkt zich door een bijzondere waterkwaliteit. De Waterparel wordt verbonden met het restveengebied ten zuiden van de A20, waardoor een natuurgebied ontstaat van 500 ha, dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. Het komt in beheer bij Staatsbosbeheer. Ten zuiden van de A20 krijgt een gebied van ca. 350 ha grotendeels een natuur- en recreatiefunctie (Restveengebied). Uitgangspunt hier is een gefaseerde peilvakvergroting en fixatie van het waterpeil. Het gevolg hiervan is dat een groot deel van het gebied te nat zal worden om er op te boerenOp de hoger gelegen, drogere delen zijn er wel mogelijkheden voor (het voortzetten van) agrarische bedrijfsvoering. De Werkgroep Waterparel en Restveengebied, met als trekkerStaatsbosbeheer, ontwikkelt de plannen voor het totale gebied. Het bestuur van de MMVZ volgt het proces kritisch in de Klankbordgroep, waarvan de laatste bijeenkomst op 25.10.2005 heeft plaatsgevonden.

Afgesproken is dat de aanbevelingen van de Klankbordgroep worden doorgestuurd naar de bestuurlijke werkgroep. De resultaten daarvan zullen worden teruggekoppeld naar de klankbordgroep.

Overige zaken ISP
De MMVZ heeft verder o.a. nog bezwaar gemaakt tegen de geplande 75 ha bedrijventerrein ten zuiden van de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel en is van mening dat er onvoldoende aandacht is voor de cultuurhistorie in het gebied.

Westergouwe
De gemeenteraad van Moordrecht heeft op 7 februari jl. de richtlijnen voor de 2efase voor het Milieu Effect Rapport (MER) vastgesteld. Deze richtlijnen zijn half februari in de commissie Ruimtelijke Ordening besproken en staan half maart op de agenda van de Goudse gemeenteraad. Hierna zal het MER 2e fase worden opgesteld. Hierin moeten op detailniveau de milieugevolgen staan van de ontwikkeling van deze bouwlocatie. De MMVZ is wederom uitgenodigd om in een zogeheten halfgesloten overlegprocedure, samen met Schieland en de Z-H Milieufederatie, de ontwikkelingen op de voet te volgen. Uit de afwezigheid van laatstgenoemde organisaties tijdens de eerste vergadering mag voorzichtig worden afgeleid dat de mogelijkheden voor inbreng niet al te hoog mogen worden ingeschat.

Groen-blauwe zone (ecozone)
Ook t.a.v. de ecozone wordt ons weinig ruimte geboden voor wezenlijke inbreng. FinanciA�n (lees Gouda) bepalen hier in grote mate de mogelijkheden. De ecozone wordt ingedeeld in drie delen van elk minimaal 100 meter. Het deel aan de kant van Moordrecht wordt groen met een van oost naar west lopend fietspad. In het middelste deel zijn heel beperkte mogelijkheden voor recreatie, in het deel dat grenst aan Westergouwe komt meer ruimte voor recreatie. Het gevaar is groot dat deze zone door Gouda ook zal worden gebruikt voor het oplossen van het waterprobleem.

Sanering Hollandsche IJssel
Over de sanering van de Hollandsche IJssel valt op dit moment eigenlijk niets nieuws te vertellen. Wie interesse heeft in de geschiedenis en de stand van zaken rond de sanering, raden wij aan de website de vernieuwde website www.schonermooier.nl eens te bekijken.

Poldernieuws Juni 2006

Beste lezers van Poldernieuws,
De tijd gaat snel, we zitten alweer halverwege het jaar. Hoog tijd dus voor het tweede nummer van 2006. Hierin geven we onze mening over het komende referendum over het mogelijke samengaan met andere gemeenten. Verder komt uiteraard ook Westergouwe ter sprake en informeren wij u over drijvende kassen, de contributie en het afscheid van ons bestuurslid van het eerste uur Hans Boers. Voor reacties op de artikelen in dit nummer kunt u contact opnemen met onze secretaris, Piet van Montfort, telefoon 374271.

 

 

De toekomst van Moordrecht.
Vertrekkend interim-burgemeester Neeb heeft zijn mening daarover al gegeven: Moordrecht moet met Gouda samengaan, onder andere omdat het voorzieningenniveau voor de Moordrechtenaren flink wordt opgetrokken. Wij, de MMVZ, willen u beslist geen stemadvies opdringen, maar wel onze ervaringen met u delen. Deze ervaringen betreffen met name de geplande nieuwbouwwijk Westergouwe en zijn als volgt samen te vatten:

Gouda respecteert geenszins het Groene Hart. Hoewel het Groene Hart in eerste instantie op slotging, heeft Gouda door lobbyen bereikt dat het plangebied Westergouwe hieraan werd onttrokken (er kwam een stippellijn op de kaart via een tussentijdse partiA�le wijziging van het streekplan Zuid-Holland Oost). De aanvankelijke ruzie met de toenmalige minister daarover werd in het voordeel van Gouda beslecht.

Besluiten worden genomen op basis van politieke overwegingen in plaats van op grond van technische, financiA�le en rationele gronden. Voor het plan Westergouwe heeft Gouda geen locatie-MER uitgevoerd, maar de locatiekeuze gebaseerd op het resultaat van een lobby-traject bij de provincie en hogere overheden. Voorts stelt Gouda dat het de uitgangspunten van het ISP onderschrijft en ook volgt voor Westergouwe (de lagenbenaderinga��, waarbij de locatiekeuze van een ontwikkeling tot stand komt door naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gehele Zuidplaspolder te kijken). De locatiekeuze voor Westergouwe is echter op een volledig andere wijze tot stand gekomen.
Men maakt veelvuldig gebruik van het principe het doel heiligt de middelenZie bijvoorbeeld het vorige punt. Het uitgangspunt voor Gouda is dat Westergouwe er, koste wat het kost, moet komen. EA�n van de voorwaarden om in het buitengebied te mogen bouwen is dat de lagenbenadering wordt toegepast bij de locatiekeuze. Gouda zegt dit te doen, maar bij nadere bestudering van de stukken blijkt dit niet zo te zijn: de lagenbenadering wordt er bijgehaald om de inrichting van het plan Westergouwe enigszins te onderbouwen.
Gouda heeft er tot nu toe geen blijk van gegeven regionaal te willen denken, waar het gaat om de toekomst van de Zuidplaspolder. Gouda zegt aan te haken bij het ISP, de plannen die de Zuidplaspolder in de periode 2010 2030 ingrijpend zullen veranderen. Vooralsnog lijkt Gouda alleen oog te hebben voor haar eigen belangen, bijvoorbeeld op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur (de ontsluiting van Westergouwe onder andere via een NS-station op grondgebied van Moordrecht).
De financiA�le onderbouwing van Westergouwe is voor ons onzichtbaar en dus onduidelijk. Het lijkt een zeer moeilijke opgave voor Gouda te worden de begroting voor dit plan sluitend te krijgen en minister Dekker heeft op voorhand gezegd dat het Rijk eventuele tekorten niet zal bijspijkeren. Volgens ons vormt dit plan een behoorlijk financieel risico voor Gouda.

 

Afscheid
In juli ga ik de drukke Randstad verruilen voor de rust en ruimte van het hoge noorden, waar verstedelijkingsdruk een onbekend begrip is. Mijn verhuizing betekent niet alleen afscheid nemen van mijn vertrouwde woonomgeving, maar ook van de MMVZ waar ik vanaf het allereerste begin bij betrokken ben geweest. De eerste vijf jaar was dat als voorzitter, daarna als bestuurslid. In die enerverende jaren als voorzitter telde de vereniging meer dan duizend leden. Het was keihard aanpoten, maar het bleek de moeite waard te zijn: de gevreesde sliblocatie nabij Moordrecht kwam er niet. Wat onze rol bij dat besluit precies is geweest, zal nooit duidelijk worden. Maar dA�t we invloed op dat besluit hebben gehad, daar ben ik van overtuigd. Bijzonder moment voor mij was natuurlijk de presentatie die ik aan Koningin Beatrix heb gegeven toen zij een werkbezoek bracht aan het Groene Hart. Maar ik denk ook met plezier terug aan bijvoorbeeld de Moordrechtse milieuprijs uit handen van de Toenmalige burgemeester Bonthuis, het optreden in het televisieprogramma van Gewest tot Gewest en aan de vele interviews op Radio West. Na de slibstortlocatie kwamen andere bedreigingen op Moordrecht af. Westergouwe en de komende verstedelijking van de Zuidplaspolder zijn daar de meest aansprekende voorbeelden van. Met jullie steun zal het bestuur van de MMVZ er alles aan blijven doen om de Moordrechtse milieubelangen zo goed mogelijk te behartigen.
Hans Boers

Westergouwe: Gouda stoomt door Moordrecht neemt de tijd.
Woningbouw in Westergouwe kan niet gerealiseerd worden zonder aandacht te schenken aan de aansluitende groenblauwe zone (vroeger de ecozone genoemd) op Moordrechtse grond. Daarom is tussen beide gemeenten de afspraak gemaakt een gezamenlijk bestemmingsplan en MER (Milieueffect rapportage) op te stellen.
Hieronder volgt de stand van zaken.
Gouda In mei vorig jaar is het Masterplan Waterstad Westergouwe door de gemeenteraad van Gouda aangenomen. Ook is toen ingestemd met het MER 1efase en de zogeheten Nota van Uitgangspunten. Dit Masterplan is nu vertaaldin een voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is een MER 2e fase opgesteld, waarin een milieubeoordeling staat van de keuzes die in het bestemmingsplan worden gemaakt. Beide notities zijn nog door de oudegemeenteraad van Gouda goedgekeurd en vrijgegeven voor inspraak.

Moordrecht
Moordrecht moet nog een besluit nemen over de MER 2e fase. Omdat dat alleen kan in samenhang met het voorontwerpbestemmingsplan, moet zij ook daarover een uitspraak doen. In dit plan wordt uitgebreid ingegaan op alle relevante aspecten met betrekking tot cultuurhistorie, natuur, water, bodem en milieu. Beide stukken zijn in de raadsvergadering van 16 mei jl. besproken. Hierna zullen zij voor inspraak worden vrijgegeven.

MMVZ
De MMVZ is niet gelukkig met de wijze waarop Gouda ingaat op de problematiek van onder meer:
– De waterhuishouding. Met name de veiligheid lijkt ons niet gegarandeerd, noch het gegeven dat Westergouwe het waterprobleem binnen eigen grenzen het hoofd kan bieden.
– De natuurwaarden. Naast de kritiek die wij hebben op de inventarisatie van natuurwaarden vragen wij ons af welke compensatie Gouda biedt voor de natuur die door het bouwen van de wijk verloren zal gaan.

Wij stellen het zeer op prijs als onze leden gebruikmaken van de mogelijkheid van inspraak, zodat onze problemen met de aanpak van Gouda ook op deze manier onder de aandacht van zowel de gemeente Moordrecht als de gemeente Gouda worden gebracht.
Bestuursleden MMVZ

Arjan van der Mark (voorzitter), Lepelaarhof 4, 2841 PL Moordrecht, tel. 0182 379342, e-mail ajvdmark@gmail.com
Piet van Montfort (secretaris), Oosteinde 53, 2841 AA Moordrecht, tel. 0182 374271, e-mail p.van.montfort@hetnet.nl
Bram Kouwenberg (penningmeester), Rozenplantsoen 12, 2841 AN Moordrecht, tel. 0182 372929, e-mail a.kouwenberg@hetnet.nl
Hans Boers (bestuurslid), Speenkruid 6, 2914 TX Nieuwerkerk a/d IJssel, tel. 0180 324172, e-mail hansboers@hetnet.nl
Dirk Oudijk (bestuurslid), Noord Ringdijk 13, 2841 LJ Moordrecht, tel. 0182 612415, e-mail arnout.oudijk@wanadoo.nl
Willem Jan Tettelaar (bestuurslid), Pr. Beatrixstraat 10, 2841VS Moordrecht, tel. 0182 373792, e-mail willem-jan-tettelaar@wanadoo.nl