Westergouwe

Op woensdag 23 april 2014 zijn bestuursleden van de Moordrechtse Milieuvereniging Zuidplas op initiatief van Mooi Zuidplas lid Ron Gast op bezoek geweest bij de ecologische zone van Westergouwe.

We werden vriendelijk ontvangen door de (Goudse) projectleiders van Westergouwe en van de ecologische zone. Er werd gememoreerd dat MMVZ in het verleden rechtszaken had aangespannen om het plan Westergouwe tegen te houden. De leden van MMVZ wilden absoluut geen woonwijk in de achtertuin van Moordrecht in een van de laagste polders van Europa. Er is ondertussen veel water door de Hollandsche IJssel gestroomd en enkele jaren geleden zijn de voorbereidingen begonnen om de weilanden van Westergouwe voor te bereiden op de nieuwe woonwijk.
Er is voor miljoenen aan zand gestort. Ook zijn er wanden geplaatst om het zand niet te laten verzakken in de veengronden. Volgend jaar zal de eerste paal geslagen worden, deelde men ons mee.

Het plan was om ruim 4000 woningen te bouwen. Gezien de economische situatie is besloten om de komende jaren kleine buurtjes van rond 50 woningen te bouwen. Men verwacht, dat er 100-150 woningen per jaar gerealiseerd worden. Gouda kan dus tientallen jaren vooruit. Bestuurlijk vindt Gouda de nieuwe wijk echt noodzakelijk. (Daar kan je dus anno 2014 genuanceerd over denken !)

De bestuursleden waren zeer benieuwd naar de ontwikkeling van de ecologische zone en de waterberging rond de Vijfde Tocht. (circa 50 ha) Men heeft op Moordrechts grondgebied grote stroken grond uitgegraven om het gebied te voorzien van de nodige waterberging. Men verwacht in 2015 daarmee klaar te zijn. Omdat de subsidiekraan langzaam dichtgedraaid is, wordt het gebied niet recreatief van opzet, maar krijgen de natuurwaarden meer kans. Dat laatste was de bedoeling van de MMVZ in de tijd dat er geprocedeerd werd.

Er ligt nu een verbindingszone naar omliggende gebieden, zodat vogels, reptielen en andere dieren ongehinderd naar de andere gebieden buiten de polder kunnen komen..Er komen grasgebieden, plasgebieden, moeras- en rietgebieden en bosschages waar insecten, ringslangen hun habitat krijgen en vleermuizen, weidevogels en zwaluwen kunnen rondvliegen en nestelen. Daarnaast komen er in de buurt van de woonwijken een paar speelplekken en langs de vaarten een paar struinpaden. Er komen 2 fietspaden: Een van Moordrecht ’t Ambacht naar de rotonde bij Karwei, de ander van de Provinciale weg langs de (stads) rand van de ecologische zone. tot de Oostringdijk.

Het bestuur van MMVZ was blij met de uitleg. Daarna hebben we met veel interesse de veranderende polder met eigen ogen van dichtbij kunnen bekijken. MMVZ heeft aangeboden om contact te houden en mee te willen denken over ideeën om de ecologische zone mooi te houden. Op ons voorstel zou men onderzoeken of het natuurlijk begrazen door schapen een mogelijkheid kan zijn in de toekomst.

Overigens zou het mooi zijn als de gemeente Zuidplas de industriegebouwen bij ’t Ambacht af zou willen afschermen met bomen en struiken. Vanuit de polder is Moordrecht nu geen mooi visitekaartje.

CIMG1625 CIMG1616 CIMG1618CIMG1622

-Westergouwe
3 mei 2010 – Zienswijze tegen Ontwerp-Raamvergunning Westergouwe ingediend

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil een raamvergunning voor realisatie van de woonwijk Westergouwe verlenen. Wij maken bezwaar tegen de te verlenen vergunning, omdat als gevolg van een foutieve locatiekeuze en inrichting van de woonwijk de problemen van overstroming, wateroverlast en waterkwaliteit van de woonwijk worden afgewenteld op Moordrecht. Bovendien achten wij de vergunning te weinig concreet en te weinig gedetailleerd, onder meer omdat lozingseisen en waterhoeveelheden niet gespecificeerd zijn. De Milieuvereniging gaat uit uit van de nuloptie, dat wil zeggen geen verhoging van het overstromingsrisico in cm en geen verhoging van het waterpeil in cm bij wateroverlast als gevolg van hevige regens in de polder. Advocaat mr. J.E. Dijk heeft onze zienswijzetegen het ontwerp-raamvergunningop 3 mei 2010 ingediend bij het Hoogheemraadschap.

6 april 2010 – Open brief aan de politieke partijen inzake financieel debacle Westergouwe

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart is de Goudse raad ververst met 17 nieuwe raadsleden; dat schept een gunstig klimaat voor een nieuw elan op basis van een gezond financieel beleid. Dat is noodzakelijk, immers de traditionele partijen zouden graag op de oude voet verder willen regeren, waardoor Gouda in een financiA�le put dreigt af te glijden. Er moet flink bezuinigd worden, 15 miljoen euro per jaar, maar de informateur heeft al aangegeven dat er niet bezuinigd zal worden op Westergouwe. Dit is een bijzonder gevaarlijk standpunt, omdat het Rijk duidelijk gezegd heeft, dat zij niet zal bijdragen in de financiA�le tegenvallers van Westergouwe. De Goudse burger is nauwelijks op de hoogte van de financiA�le risico’s van het project Westergouwe. Een goed moment om in debat te gaan. De Milieuvereniging start met een open brief aan alle gemeenteraadsledenen leden van het (demissionaire) college van B&W, waarin wij de financiA�le risico’s inzake bouwrijp maken, verleggen van leidingen en ontsluiting naar Gouda duiden.
Link naar bijgevoegd bestand N4 Open brief aan alle politieke partijen in Gouda

1 maart 2010 – Uitspraak voorlopige voorziening Westergouwe

De Raad van State schorst het goedkeuringsbesluit van de provincie van 2 juni 2009, met uitzondering van een gebied van 4 hectare bij de rotonde voor het industrieterrein Gouwestroom. Voor dit gebied dat ongeveer 3% van het bestemmingsplangebied beslaat dienen wel de nodige vergunningen verkregen te worden. Met de schorsing is de natuur voorlopig gered. Door de schorsing mag Gouda geen kabels en leidingen dwars door Westergouwe verleggen en de eerste fase van het bestemmingsplan bouwrijp maken.

In de overwegingen noemt de voorzitter, vooruitlopend op de bodemprocedure, dat de ontsluiting van Gouda niet toereikend is nu de Zuidplasontwikkelingen niet meegenomen zijn. Gouda en de provincie hadden in een briefwisseling met elkaar afgesproken de Zuidplasontwikkelingen niet mee te nemen. (Zie pagina Archief, bestemmingsplan Westergouwe, WG-8 Onzuivere afspraken Gouda A?a�� Provincie). Het onjuiste verkeersonderzoek van Gouda heeft een geweldige impact op de luchtverontreiniging en geluidhinder.

De voorzitter verwacht echter niet dat in de bodemprocedure de goedkeuring van het gehele bestemmingsplan vernietigd zal worden. Het oordeel van de voorzitterheeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

16 februari 2010 – Hoorzitting: voorlopige voorziening Westergouwe

Aangezien Gouda vA?A?r de afwikkeling van de bodemprocedure (gewone rechtszitting) door de Raad van State wou beginnen met het slopen van gebouwen en het bouwrijp maken van een deel van het gebied (fase 1, zie website westergouwe.nl), heeft advocaat Mr.J.E. Dijk namens MMVZ de Raad van State verzocht een voorlopige voorziening te treffen teneinde het goedkeuringsbesluit van de provincie tijdelijk te schorsen. Het doel van dit kort geding is Gouda te stoppen met het vernietigen van natuur in Westergouwe.
Gouda wil de komende maanden leidingen verleggen en in de zomer beginnen met bouwrijp maken. Klik opactiviteiten in Westergouwevoor de planning van Gouda. Hierdoor worden broedende vogels verjaagd en beschermde natuur vernietigd. Klik op pleitnotaom het pleidooi van onze advocaat tijdens de hoorzitting te lezen. Het verweer van de provincie en van Gouda tegen ons beroepschrift is te lezen door te klikken op respectievelijk provincieen Gouda.

Een probleem is het lot van de grutto die jaarlijks naar hetzelfde gebied terugkeert. Tijdens de discussie hierover gaf de provincie de indruk alle grutto’s van Westergouwe te willen verplaatsen naar een compensatiegebied van 10 hectare in het Oude Land van Strijen nabij het Hollands Diep.

De voorzitter vroeg tijdens de hoorzitting naar de ontsluiting van Westergouwe, ofschoon dit probleem meer een zaak is voor de bodemprocedure. Op een vraag van de voorzitter hoe het toekomstige verkeer te verwerken zei Gouda: Dat zien we later wel. De milieuvereniging had namelijk gesteld dat een vierbaansweg in de toekomst noodzakelijk is, waarvoor geen ruimte gereserveerd is. De rechter stelde duidelijk dat de ontwikkelingen van alle vastgestelde bestemmingsplannen meegenomen moeten worden.

Bestemmingsplan Westergouwe

Inhoud

 • WG-8 Onzuivere afspraken Gouda – Provincie met ondeugdelijk onderzoek (2007)
  iz. verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit (2009) en geluid (2007)
 • WG-7 Hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie Gouda op 6 oktober 2009
  inzake sloopvergunning voor gebouwen in Westergouwe
 • WG-6 Beroep tegen provinciale goedkeuringsbesluit (WG) bij de Raad van State (juli 2009)
 • WG-5 Hoorzitting Prov. Zuid-Holland iz. bestemmingsplan Westergouwe (5 maart 2008)
 • WG-4 Bedenkingen tegen het bestemmingsplan Westergouwe (december 2008)
 • WG-3 Vaststelling van het bestemmingsplan Westergouwe (oktober 2008)
 • WG-2 Zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Westergouwe ingediend (juni 2008)
 • WG-1 Woningbouwproject Westergouwe mist draagvlak bij de Goudse burger (april 2008)

WG-8 Onzuivere afspraken Gouda – Provincie met ondeugdelijk onderzoek (2007)
iz. Verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit (2009) en geluid

De ontwikkelingen in de Zuidplas veroorzaken een toename van verkeersintensiteiten, luchtverontreiniging en geluidhinder op de provinciale wegen N456 en N207 om Westergouwe. Desondanks heeft Gouda met de provincie in 2007 afgesproken de Zuidplasontwikkelingen niet mee te nemen met de bestemmingsplanprocedures voor Westergouwe. Klik op briefwisselingom de politiek en juridisch onzuivere afspraken te lezen. Het rijk en de provincie willen in de Zuidplaspolder 15000 tot 30000 woningen bouwen, 200 hectare extra glastuinbouw en 300 hectare bedrijventerrein realiseren. In feite hadden het rijk en de provincie Gouda een aanwijzing moeten geven rekening te houden met de plannen van de provincie en het rijk.

Alle onderzoeken op het gebied van verkeer, luchtverontreiniging en geluidhinder zijn dus waardeloos. Overigens concludeert het BVA-Adviesbureau dat, als gevolg van het extra verkeer van de nieuwe woonwijk Westergouwe, het gewenst is de provinciale wegen om Westergouwe te verbreden van twee naar een vierbaansweg, waarbij dus geen rekening is gehouden met de Zuidplasontwikkelingen. Klik op ontsluiting Westergouweom het rapport (zonder bijlagen) te lezen. Voor een vierbaansweg is echter geen ruimte tussen de bestaande woningen en de Ringvaart.

Niet alleen de uitgangspunten voor het onderzoek naar de verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit en geluidhinder zijn onjuist, maar ook het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door Arcadis voor Gouda is niet volgens de geldende normen uitgevoerd, als aangegeven in de beoordeling door het bureau Peutz, in opdracht van MMVZ. Klik op luchtkwaliteitsonderzoek.

Welk onderzoek is nu wel juist uitgevoerd?

WG-7 Hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie Gouda op 6 oktober 2009
inzake sloopvergunning voor gebouwen in Westergouwe

MMVZ maakt op 13 augustus 2009 bezwaar tegen een sloopvergunning voor gebouwen (woningen, schuren en loodsen) in Westergouwe verleend door het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda. De Bezwaarschriftencommissie houdt op 6 oktober 2009 een hoorzitting waar MMVZ verklaart dat gebouwen niet gesloopt kunnen worden zolang geen ontheffing van de Flora- en faunawet is verleend. In 2004 heeft de Milieuvereniging een natuuronderzoek laten verrichten op grond waarvan is vastgesteld dat een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk is voor het project Westergouwe. Gouda had geen ontheffing van de Flora- en faunawet. Pas in juni 2009 kreeg MMVZ via de provincie te horen dat een ontheffing is aangevraagd. Op de vraag “wat gebeurt er als gesloopt wordt en geen ontheffing wordt verkregen”, antwoordt de jurist van Gouda: “dan betaalt Gouda een boete” (te betalen door de belastingbetalers). Niettemin acht de Bezwaarschriftencommissie (evenals B&W-Gouda), dat het ontbreken van een op grond van de Flora- en Faunawet benodigde ontheffing geen weigeringsgrond is voor de sloopvergunning die verleend wordt op grond van de Bouwverordening.

WG-6 Beroep tegen provinciale goedkeuringsbesluit (WG) bij de Raad van State (juli 2009)

Het goedgekeurde bestemmingsplan Westergouwe wordt in juni/juli 2009 ter inzage gelegd waarbij belanghebbenden beroep mogen instellen tegen het goedkeuringsbesluit bij de Raad van State. Advocaat mr. J.E. Dijk heeft op 27 juli 2009 namens de MMVZ beroep tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie ingesteld bij de Raad van State.

WG-5 Hoorzitting Prov. Zuid-Holland iz. bestemmingsplan Westergouwe (5 maart 2008)

In antwoord op onze bedenkingen stelt Gouda in januari 2009 een verweerschrift op, waarin al onze bezwaren worden verworpen zonder in te gaan op onze bezwaren. Advocaat mr.J.E. Dijk heeft tijdens de hoorzitting op 5 maart gewezen op de onjuistheden in het verweerschrift en gepleit tegen goedkeuring van het bestemmingsplan.

Op 2 juni wordt het bestemmingsplan Westergouwe toch goedgekeurd door de provincie.

WG-4 Bedenkingen tegen het bestemmingsplan Westergouwe (december 2008)

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd voor provinciale goedkeuring.

Advocaat mr. J.E. Dijk heeft op 8 december 2008 namens de MMVZ de bedenkingen (bezwaren) van MMVZ ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

WG-3 Vaststelling van het bestemmingsplan Westergouwe (oktober 2008)

Gouda stelt een nota zienswijzen op, waarin alle bezwaren van MMVZ worden verworpen met uitzondering van de ontsluiting van de woonwijk naar de provinciale weg N207. Tijdens een raadsvergadering van Gouda op 23 september 2008 geeft MMVZ een samenvatting van haar bezwaren.

De vergadering was aangekondigd als een gezamenlijke vergadering van de gemeenteraden van Gouda en Moordrecht, doch van Moordrecht waren slechts enkele commissieleden uitgenodigd. De gemeenteraad van Gouda stelt het bestemmingsplan voor de woonwijk vast in september 2008. De gemeente Moordrecht stelt in oktober 2008 het bestemmingsplan voor de Groen-Blauwe-Zone vast, ondanks de bezwaren van de Milieuvereniging.

WG-2 Zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Westergouwe ingediend

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een woonwijk met circa 3800 woningen op het grondgebied van Gouda en een Groen-Blauwe-Zone tussen de Vijfde Tocht en Westergouwe in de gemeente Moordrecht. Gouda coA�rdineert de procedure voor beide gebieden.

Het voorontwerp van de woonwijk is voorgelegd aan de Gemeenteraad van Gouda, waarna het ontwerpbestemmingsplan in mei/juni ter inzage is gelegd. Het voorontwerp van de Groen-Blauwe-Zone is niet voorgelegd aan de Gemeenteraad van Moordrecht. Moordrecht heeft de regie volledig uit handen gegeven aan Gouda, waardoor Gouda de problemen van de woonwijk kan afwentelen naar Moordrecht waaronder de verlegging van de 140 cm diameter watertransportleiding van de woonwijk naar de ecologische zone en de Ringvaartdijk, als ook de waterproblemen van de woonwijk naar Moordrecht, met name de extra wateroverlast veroorzaakt in Moordrecht door de inrichting van de woonwijk Westergouwe

Advocaat mr. J.E. Dijk heeft op 30 juni 2008 namens de MMVZ en de Milieufederatie van de Provincie Zuid-Holland de zienswijzen (bezwaren) van de Milieuvereniging ingediend bij de Gemeente Gouda (en Moordrecht).

WG-1 Woningbouwproject Westergouwe mist draagvlak bij de Goudse burger

Onderzoeksbureau Rigo Research en Advies bv te Amsterdam heeft, in opdracht van MMVZ, eind april een enquA?A?te gehouden onder de Goudse en Moordrechtse bevolking naar het draagvlak voor het Goudse plan Westergouwe. Op 13 mei 2008 heeft MMVZ een persconferentie georganiseerd.

De voornaamste conclusie van dit onderzoek is dat Westergouwe (WWG) het verliest van mogelijke alternatieven op een andere plek in de Zuidplaspolder. Immers als aan de burgers de keuze wordt voorgelegd tussen de huidige plannen voor Westergouwe en een andere mogelijke wijk dan spreekt de meerderheid zich uit voor het laatste alternatief. En dat niet alleen op grond van financiA?A�le overwegingen. Kortom, voor Westergouwe ontbreekt ondersteuning bij de Goudse bevolking. Op basis van dit onderzoek mag gesteld worden dat bestuurders verzuimd hebben hun plannen op tijd en serieus aan hun burgers voor te leggen. En dat in een tijd waarin burgerparticipatie een wezenlijk onderdeel van het beleid is gemaakt.

Het rapport biedt tevens inzicht in de kenmerken die in de ogen van de Goudse burger onderdeel dienen te zijn van de ideale nieuwe wijk. De kracht van dit resultaat wordt versterkt door de grote mate van representativiteit van het onderzoek. Immers een respons van 70% is zeer hoog. Dit onderstreept de bovenstaande conclusie dat de Goudse burger graag geraadpleegd wil worden over de wijze waarop de overheid concreet vorm denkt te gaan geven aan haar bouwplannen.

Het prestige-project “Waterstad Westergouwe”, waarvan vooral veel niet-Gouwenaars zouden profiteren, verliest het van een op de wensen van de eigen bevolking toegesneden plan. Lees hierhet gehele rapport.

Vaststelling van het bestemmingsplan Westergouwe (oktober 2008)
Gouda stelt een nota zienswijzen op, waarin alle bezwaren van MMVZ worden verworpen met uitzondering van de ontsluiting van de woonwijk naar de provinciale weg N207. Tijdens een raadsvergadering van Gouda op 23 september 2008 geeft MMVZ een samenvatting van haar bezwaren.
De vergadering was aangekondigd als een gezamenlijke vergadering van de gemeenteraden van Gouda en Moordrecht, doch van Moordrecht waren slechts enkele commissieleden uitgenodigd. De gemeenteraad van Gouda stelt het bestemmingsplan voor de woonwijk vast in september 2008. De gemeente Moordrecht stelt in oktober 2008 het bestemmingsplan voor de Groen-Blauwe-Zone vast, ondanks de bezwaren van de Milieuvereniging.

Zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Westergouwe ingediend
Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een woonwijk met circa 3800 woningen op het grondgebied van Gouda en een Groen-Blauwe-Zone tussen de Vijfde Tocht en Westergouwe in de gemeente Moordrecht. Gouda coA�rdineert de procedure voor beide gebieden.
Het voorontwerp van de woonwijk is voorgelegd aan de Gemeenteraad van Gouda, waarna het ontwerpbestemmingsplan in mei/juni ter inzage is gelegd. Het voorontwerp van de Groen-Blauwe-Zone is niet voorgelegd aan de Gemeenteraad van Moordrecht. Moordrecht heeft de regie volledig uit handen gegeven aan Gouda, waardoor Gouda de problemen van de woonwijk kan afwentelen naar Moordrecht waaronder de verlegging van de 140 cm diameter watertransportleiding van de woonwijk naar de ecologische zone en de Ringvaartdijk, als ook de waterproblemen van de woonwijk naar Moordrecht, met name de extra wateroverlast veroorzaakt in Moordrecht door de inrichting van de woonwijk Westergouwe
Advocaat mr. J.E. Dijk heeft op 30 juni 2008 namens de MMVZ en de Milieufederatie van de Provincie Zuid-Holland de zienswijzen (bezwaren) van de Milieuvereniging ingediend bij de Gemeente Gouda (en Moordrecht).

Woningbouwproject Westergouwe mist draagvlak bij de Goudse burger
Onderzoeksbureau Rigo Research en Advies bv te Amsterdam heeft, in opdracht van MMVZ, eind april een enquA?te gehouden onder de Goudse en Moordrechtse bevolking naar het draagvlak voor het Goudse plan Westergouwe. Op 13 mei 2008 heeft MMVZ een persconferentie georganiseerd.
De voornaamste conclusie van dit onderzoek is dat Westergouwe (WWG) het verliest van mogelijke alternatieven op een andere plek in de Zuidplaspolder. Immers als aan de burgers de keuze wordt voorgelegd tussen de huidige plannen voor Westergouwe en een andere mogelijke wijk dan spreekt de meerderheid zich uit voor het laatste alternatief. En dat niet alleen op grond van financiA�le overwegingen. Kortom, voor Westergouwe ontbreekt ondersteuning bij de Goudse bevolking. Op basis van dit onderzoek mag gesteld worden dat bestuurders verzuimd hebben hun plannen op tijd en serieus aan hun burgers voor te leggen. En dat in een tijd waarin burgerparticipatie een wezenlijk onderdeel van het beleid is gemaakt.
Het rapport biedt tevens inzicht in de kenmerken die in de ogen van de Goudse burger onderdeel dienen te zijn van de ideale nieuwe wijk. De kracht van dit resultaat wordt versterkt door de grote mate van representativiteit van het onderzoek. Immers een respons van 70% is zeer hoog. Dit onderstreept de bovenstaande conclusie dat de Goudse burger graag geraadpleegd wil worden over de wijze waarop de overheid concreet vorm denkt te gaan geven aan haar bouwplannen.
Het prestige-project “Waterstad Westergouwe”, waarvan vooral veel niet-Gouwenaars zouden profiteren, verliest het van een op de wensen van de eigen bevolking toegesneden plan.

Westergouwe is een kapitale provinciale blunderA�(persbericht Milieudefensie, 22-07-2007)
“Wat er ook met de Zuidplas gebeurt, Westergouwe gaat door. De plannen liggen onomstotelijk vast”, aldus gedeputeerde Asse van Dijk van de provincie Zuid-Holland. Milieudefensie beschouwt dit als een kapitale blunder van het provinciaal bestuur. De provincie blijft proberen om Westergouwe los te zien van de plannen in de rest van de Zuidplaspolder. Waarom weigert de gemeente Gouda halsstarrig over de gemeentegrenzen heen te kijken en past zij haar woningbouwbehoeften niet in de regionale ontwikkelingen, vraagt Milieudefensie zich af. MMVZ roepen dit ook al jaren en onderschrijven het bijgaande persbericht van Milieudefensie dan ook volledig. De problemen van wateroverlast en overstromingsrisico van Westergouwe worden afgewenteld naar Moordrecht. Dat mag van de provincie, want voor Gouda moet een uitzondering gemaakt worden. Voor de ontsluiting van Westergouwe langs de N207 hoeft Gouda ook geen rekening te houden met de Zuidplasontwikkelingen, omdat verbreding van de N207 realisatie van het plan “Waterstad” onmogelijk maakt. Alleen de rechter kan de provincie en Gouda terechtwijzen. Ook wat de MER-procedure betreft, wil Gouda een uitzonderingspositie.

Westergouwe,A�MMVZ stuurt brief aan formateur v/h kabinet op 01-02-2007
MMVZ waagt een stoute brief te sturen naar formateur Wijffels om op rijksniveau aandacht te vragen voor de problemen van Westergouwe en de oplossing van het woningprobleem in Gouda.MMVZ heeft de brief ook gestuurd naar de NOS TV, omdat NOS TV aandacht ging besteden aan laaggelegen polders waarvoor opnamen zijn gemaakt onder andere in Westergouwe.

3 mei 2010 -A�Zienswijze tegen Ontwerp-Raamvergunning Westergouwe ingediend
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wil een raamvergunning voor realisatie van de woonwijk Westergouwe verlenen. Wij maken bezwaar tegen de te verlenen vergunning, omdat als gevolg van een foutieve locatiekeuze en inrichting van de woonwijk de problemen van overstroming, wateroverlast en waterkwaliteit van de woonwijk worden afgewenteld op Moordrecht. Bovendien achten wij de vergunning te weinig concreet en te weinig gedetailleerd, onder meer omdat lozingseisen en waterhoeveelheden niet gespecificeerd zijn. De Milieuvereniging gaat uit uit van de nuloptie, dat wil zeggen geen verhoging van het overstromingsrisico in cm en geen verhoging van het waterpeil in cm bij wateroverlast als gevolg van hevige regens in de polder. Advocaat mr. J.E. Dijk heeft onze zienswijze tegen het ontwerp-raamvergunning op 3 mei 2010 ingediend bij het Hoogheemraadschap.

6 april 2010 -A�Open brief aan de politieke partijen inzake financieel debacle Westergouwe
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart is de Goudse raad ververst met 17 nieuwe raadsleden; dat schept een gunstig klimaat voor een nieuw elan op basis van een gezond financieel beleid. Dat is noodzakelijk, immers de traditionele partijen zouden graag op de oude voet verder willen regeren, waardoor Gouda in een financiA�le put dreigt af te glijden. Er moet flink bezuinigd worden, 15 miljoen euro per jaar, maar de informateur heeft al aangegeven dat er niet bezuinigd zal worden op Westergouwe. Dit is een bijzonder gevaarlijk standpunt, omdat het Rijk duidelijk gezegd heeft, dat zij niet zal bijdragen in de financiA�le tegenvallers van Westergouwe. De Goudse burger is nauwelijks op de hoogte van de financiA�le risico’s van het project Westergouwe. Een goed moment om in debat te gaan. De Milieuvereniging start met een open brief aan alle gemeenteraadsleden en leden van het (demissionaire) college van B&W, waarin wij de financiA�le risico’s inzake bouwrijp maken, verleggen van leidingen en ontsluiting naar Gouda duiden.

1 maart 2010 -A�Uitspraak voorlopige voorziening Westergouwe
De Raad van State schorst het goedkeuringsbesluit van de provincie van 2 juni 2009, met uitzondering van een gebied van 4 hectare bij de rotonde voor het industrieterrein Gouwestroom. Voor dit gebied dat ongeveer 3% van het bestemmingsplangebied beslaat dienen wel de nodige vergunningen verkregen te worden. Met de schorsing is de natuur voorlopig gered. Door de schorsing mag Gouda geen kabels en leidingen dwars door Westergouwe verleggen en de eerste fase van het bestemmingsplan bouwrijp maken.
In de overwegingen noemt de voorzitter, vooruitlopend op de bodemprocedure, dat de ontsluiting van Gouda niet toereikend is nu de Zuidplasontwikkelingen niet meegenomen zijn. Gouda en de provincie hadden in een briefwisseling met elkaar afgesproken de Zuidplasontwikkelingen niet mee te nemen. (Zie pagina Archief, bestemmingsplan Westergouwe, WG-8 Onzuivere afspraken Gouda A?a�� Provincie). Het onjuiste verkeersonderzoek van Gouda heeft een geweldige impact op de luchtverontreiniging en geluidhinder.
De voorzitter verwacht echter niet dat in de bodemprocedure de goedkeuring van het gehele bestemmingsplan vernietigd zal worden. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.
16 februari 2010 – Hoorzitting: voorlopige voorziening Westergouwe
Aangezien Gouda vA?A? r de afwikkeling van de bodemprocedure (gewone rechtszitting) door de Raad van State wou beginnen met het slopen van gebouwen en het bouwrijp maken van een deel van het gebied (fase 1, zie website westergouwe.nl), heeft advocaat Mr.J.E. Dijk namens MMVZ de Raad van State verzocht een voorlopige voorziening te treffen teneinde het goedkeuringsbesluit van de provincie tijdelijk te schorsen. Het doel van dit kort geding is Gouda te stoppen met het vernietigen van natuur in Westergouwe.
Gouda wil de komende maanden leidingen verleggen en in de zomer beginnen met bouwrijp maken. Klik opactiviteiten in Westergouwe voor de planning van Gouda. Hierdoor worden broedende vogels verjaagd en beschermde natuur vernietigd. Klik op pleitnota om het pleidooi van onze advocaat tijdens de hoorzitting te lezen. Het verweer van de provincie en van Gouda tegen ons beroepschrift is te lezen door te klikken op respectievelijk provincie en Gouda.
Een probleem is het lot van de grutto die jaarlijks naar hetzelfde gebied terugkeert. Tijdens de discussie hierover gaf de provincie de indruk alle grutto’s van Westergouwe te willen verplaatsen naar een compensatiegebied van 10 hectare in het Oude Land van Strijen nabij het Hollands Diep.
De voorzitter vroeg tijdens de hoorzitting naar de ontsluiting van Westergouwe, ofschoon dit probleem meer een zaak is voor de bodemprocedure. Op een vraag van de voorzitter hoe het toekomstige verkeer te verwerken zei Gouda: dat zien we later wel”. De milieuvereniging had namelijk gesteld dat een vierbaansweg in de toekomst noodzakelijk is, waarvoor geen ruimte gereserveerd is. De rechter stelde duidelijk dat de ontwikkelingen van alle vastgestelde bestemmingsplannen meegenomen moeten worden.

Onzuivere afspraken Gouda – Provincie met ondeugdelijk onderzoek (2007)
iz. Verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit (2009) en geluid
De ontwikkelingen in de Zuidplas veroorzaken een toename van verkeersintensiteiten, luchtverontreiniging en geluidhinder op de provinciale wegen N456 en N207 om Westergouwe. Desondanks heeft Gouda met de provincie in 2007 afgesproken de Zuidplasontwikkelingen niet mee te nemen met de bestemmingsplanprocedures voor Westergouwe. Het rijk en de provincie willen in de Zuidplaspolder 15000 tot 30000 woningen bouwen, 200 hectare extra glastuinbouw en 300 hectare bedrijventerrein realiseren. In feite hadden het rijk en de provincie Gouda een aanwijzing moeten geven rekening te houden met de plannen van de provincie en het rijk.
Alle onderzoeken op het gebied van verkeer, luchtverontreiniging en geluidhinder zijn dus waardeloos. Overigens concludeert het BVA-Adviesbureau dat, als gevolg van het extra verkeer van de nieuwe woonwijk Westergouwe, het gewenst is de provinciale wegen om Westergouwe te verbreden van twee naar een vierbaansweg, waarbij dus geen rekening is gehouden met de Zuidplasontwikkelingen. Klik op ontsluiting Westergouwe om het rapport (zonder bijlagen) te lezen. Voor een vierbaansweg is echter geen ruimte tussen de bestaande woningen en de Ringvaart.
Niet alleen de uitgangspunten voor het onderzoek naar de verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit en geluidhinder zijn onjuist, maar ook het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd door Arcadis voor Gouda is niet volgens de geldende normen uitgevoerd, als aangegeven in de beoordeling door het bureau Peutz, in opdracht van MMVZ.

Hoorzitting van de Bezwaarschriftencommissie Gouda op 6 oktober 2009
inzake sloopvergunning voor gebouwen in Westergouwe
MMVZ maakt op 13 augustus 2009 bezwaar tegen een sloopvergunning voor gebouwen (woningen, schuren en loodsen) in Westergouwe verleend door het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda. De Bezwaarschriftencommissie houdt op 6 oktober 2009 een hoorzitting waar MMVZ verklaart dat gebouwen niet gesloopt kunnen worden zolang geen ontheffing van de Flora- en faunawet is verleend. In 2004 heeft de Milieuvereniging een natuuronderzoek laten verrichten op grond waarvan is vastgesteld dat een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk is voor het project Westergouwe. Gouda had geen ontheffing van de Flora- en faunawet. Pas in juni 2009 kreeg MMVZ via de provincie te horen dat een ontheffing is aangevraagd. Op de vraag “wat gebeurt er als gesloopt wordt en geen ontheffing wordt verkregen”, antwoordt de jurist van Gouda: “dan betaalt Gouda een boete” (te betalen door de belastingbetalers). Niettemin acht de Bezwaarschriftencommissie (evenals B&W-Gouda), dat het ontbreken van een op grond van de Flora- en Faunawet benodigde ontheffing geen weigeringsgrond is voor de sloopvergunning die verleend wordt op grond van de Bouwverordening.
WG-6 Beroep tegen provinciale goedkeuringsbesluit (WG) bij de Raad van State (juli 2009)
Het goedgekeurde bestemmingsplan Westergouwe wordt in juni/juli 2009 ter inzage gelegd waarbij belanghebbenden beroep mogen instellen tegen het goedkeuringsbesluit bij de Raad van State. Advocaat mr. J.E. Dijk heeft op 27 juli 2009 namens de MMVZ beroep tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie ingesteld bij de Raad van State.

Hoorzitting Prov. Zuid-Holland iz. bestemmingsplan Westergouwe (5 maart 2008)
In antwoord op onze bedenkingen stelt Gouda in januari 2009 een verweerschrift op, waarin al onze bezwaren worden verworpen zonder in te gaan op onze bezwaren. Advocaat mr.J.E. Dijk heeft tijdens de hoorzitting op 5 maart gewezen op de onjuistheden in het verweerschrift en gepleit tegen goedkeuring van het bestemmingsplan. Klik hier op pleitnota om de nota te lezen.
Op 2 juni wordt het bestemmingsplan Westergouwe toch goedgekeurd door de provincie.

WG-4 Bedenkingen tegen het bestemmingsplan Westergouwe (december 2008)
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd voor provinciale goedkeuring.

Een uitspraak van de Raad van State van het bestemmingsplan Westergouwe kunnen we dit jaar of mogelijk volgend jaar verwachten. Bijzonderheden over de hoorzitting opA�16 februari 2009A�en de uitspraak op 1 maart inzake de voorlopige voorziening vindt u hieronder bij het Nieuws. Inmiddels is de Milieuvereniging rond Westergouwe verwikkeld in drie procedures:

 • de Bodemprocedure (de eigenlijke rechtszitting) van het bestemmingsplan;
 • de Ontheffing van de Flora- en faunawet, waartegen MMVZ bezwaar maakt via onze advocaat;
 • het Ontwerp-Raamvergunning door het hoogheemraadschap voor realisatie van de woonwijk.