Grondbank

September 2019.      Grondbank en vijfde dorp.

In 2013 vroegen we ons al af wat Zuidplas met de 300 ha van de grondbank zou moeten doen. (zie ook op de bladzijde van de grondbank):
MMVZ heeft nog geen eenduidigheid over wat we met de 300 ha grond moeten doen. Verkopen?…… zodat er geen renteverlies en kapitaalverlies is. Of juist het verlies beperken door alternatieven te bedenken.
Anno 2019  vragen we ons nog steeds  af, of verkopen niet reëel zal zijn. Maar we begrijpen ook dat er huizen in Nederland gebouwd moeten worden. Daarom onderstaande gedachten n.a.v de brief van juni 2019 aan B en W en de raadsleden.

Moet het vijfde dorp gebouwd worden? ……..maar dan wel in de ZW hoek!
En waar is het landschapsplan met zijn groenstroken?

Ook de Milieuvereniging Zuidplas begrijpt goed dat er in Nederland huizen gebouwd moeten worden. Er is weinig ruimte in Nederland, dus we willen best begrijpen dat Zuidplas wil bouwen op de gronden van de Grondbank, die voor 9%  in handen is van Zuidplas. (voor 40% van Rotterdam en voor 40% van de provincie). Die gronden zijn indertijd ook aangekocht om te bouwen.
De milieuvereniging  wilde eigenlijk geen vijfde dorp!  De milieuvereniging heeft jaren geroepen, dat er weinig behoefte was aan nieuwe woningen in Zuidplas. De grote steden groeien, maar in de omliggende gemeenten stabiliseert de bevolking. Dat hebben we onderbouwd met cijfers uit het verleden. (in de jaren 2010-2018 produceerde  Zuidplas   110 woningen per jaar)  Als er dan gebouwd moest worden , dan wel aan de grenzen van de bestaande dorpen.

Tijden zijn veranderd. Gezien de woonbehoefte in Zuidplas en in de rest van Nederland vindt de milieuvereniging hoogstens 200 woningen per jaar reëel. We denken dan aan starters- en seniorenwoningen, naast sociale woningen, waarbij duurdere woningen aan de rand van het vijfde dorp en bij de Rode Waterparel gebouwd kunnen worden.

Als er nu gebouwd moet worden in de polder, dan is het beter om het Vijfde Dorp in de Zuid-West hoek bij de nieuwe wijk het Koningskwartier te plaatsen; dat ligt 900 meter van het centrum van Zevenhuizen. Bovendien grenst het ”Middengebied” aan de Zuidplasweg en het Koningskwartier. Dit gebied ligt dicht bij Nesselande waar metrovoorzieningen zijn en nabij de N219.
Het is logisch om vanuit Koningskwartier in het Middengebied te bouwen. Men kan voorlopig gebruik maken van de voorzieningen in Zevenhuizen en Nesselanden. Volgens onderzoek is de voorspelde groei in Zevenhuizen enorm.
Door te bouwen in de Zuid-West hoek kunnen de voorzieningen geleidelijk versterkt worden en kan de bestaande noodzakelijke infrastructuur (wegen en openbaar vervoer),  liefst van tevoren, en anders gaandeweg worden aangepast aan het toenemende verkeersaanbod.
Dat is nodig, omdat de wegen in en rond Zuidplas nu dichtslibben . Er is al flink gebouwd  in Nesselanden,  er zijn al uitbreidingen in Zevenhuizen, Moerkapelle, Nieuwerkerk, de Brinkhorst in Moordrecht en de Triangel in Waddinxveen.

Het is de milieuvereniging een doorn in het oog, dat er nu zo weinig gesproken wordt over de Groene Waterparel en de kreekrugzone van de Rode Waterparel, waarvan de bestemmingsplannen nog niet zijn aangepast . Wij zijn bang dat de polder volgebouwd wordt. Dat gaat ten koste van ons woongenot en leefklimaat. De mens in de Randstad heeft ook behoefte aan natuur en recreatie.

Voordat de plannen uitgevoerd worden, moet daarom eerst grondig nagedacht worden over een landschapsplan door de plaatsing van groenstroken van 150 meter om een scheiding te creëren tussen de woongebieden, zodat je de beleving van natuur behoudt.

U kunt de brief aan de raad lezen door op de link te drukken. Vijfde Dorp bij Koningskwartier eindversie (1)
De brief van Rotta en de milieuvereniging die in 2018 naar de provinciale staten en de gemeenteraad hebben gestuurd ziet u , als u op de volgende link drukt. z br-naar-provincie – bidboek Zpp

 

Opstelling milieuvereniging over de grondbank en de bouwplannen, verkondigd op 9-2-2013 bij Omroep Zuidplas met politieke vertegenwoordigers.

Wij willen ecologische zones, groene schil rond Moordrecht bewaren, concentreren glascultuur niet direct aan de dorpen, kritisch bouwplannen bekijken.

De meeste burgers zijn blij met de gewijzigde bouwplannen met 1340 woningen tot 2020 en 5600 tot 2030 midden in de polder. MMVZ is niet tegen bouwen, maar wel tegen het vijfde dorp(Ringvaartdorp) midden in onze mooie polder.
Dorpsbewoners van Moerkapelle, Zevenhuizen en Moordrecht hebben bewust gekozen voor kleinschalig dorps wonen. Nieuwerkerkers kiezen ook niet voor de grote stad, maar voor een dorp bij de grote stad.
Als er toch extra gebouwd moet worden, dan stelt MMVZ voor om in te breien in de dorpen en bouwen in de directe omgeving van de dorpen.
De provincie voorspelt voor Zuidplas een bevolkingsgroei tot 2020 van 0,1%. Volgens het CBS neemt het aantal huishoudens tot 2045 toe met 70 woningen per jaar.
Uit deze cijfers blijkt dat grootschalig bouwen op de bouwlocaties in Zevenhuizen en Moerkapelle (1700 woningen) meer dan voldoende is. Hier is voldoende grond voor de komende 30-80 jaar om de ambitie voor dorps en landelijk wonen te realiseren, zelfs voor stedelingen die in Zuidplas willen wonen.
Daarnaast is het ook discutabel of Vijfakkers Noord gebouwd moet worden. Er zijn al meerdere projecten in Moordrecht. Niet eens alle huizen en appartementen uit eerdere bouwprojecten zijn verkocht (zie Nicolaas Beetslaan).

Vele woningzoekenden trekken volgens de cijfers naar de grote stad Rotterdam. Die heeft naast Nesselanden en de Maasvlakte voldoende locaties.
Hoe is het Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland en de Grondbank ontstaan? Het is opgelegd door de staat, de provincie. Bestuurders hebben zich in laten pakken en hebben toegestemd. Meerdere burgers in Moordrecht waren tegen de bouwplannen in de lage veengebieden van Westergouwe. Als alternatief werd het Ringvaartdorp als alternatief door hen geaccepteerd omdat de grond daar beter was. Volgens de cijfers in de krant is de groei uit de bevolking, zeker tot na 2040. De tijd heeft ons ingehaald met het krimpen van woonbehoefte, dus wij stellen onze plannen bij. Onze ambitie, onze stip aan de horizon is geen Ringvaartdorp, maar een mooi groene Zuidplaspolder met dorpen die het dorpse karakter blijven behouden.
Het is de kunst om het open midden van de polder open te houden. De polder zou haar groene en agrarische karakter moeten versterken: de boeren kunnen biologisch en natuurminnende boeren.

De politiek zou moeten luisteren naar de burger en naar de vertegenwoordigers van het Platform. Wij hebben niet dezelfde mening als de Grondbank die nu zegt, dat we klaar moeten staan voor de bouw van 5000 woningen tot 2040. Niemand kan met zekerheid berekenen hoeveel woningen er in de toekomst nodig zijn. Iedere 10 jaar zouden de berekeningen en verwachtingen bijgesteld moeten worden.

MMVZ heeft nog geen eenduidigheid over wat we met de 300 Ha grond moeten doen. Verkopen, zodat er geen renteverlies en kapitaalverlies is. Of juist het verlies beperken door alternatieven te bedenken:
– Er zijn particuliere initiatieven die voldoende ideeën hebben om de grond nuttig te gebruiken, toestaan van landschapsparken, aanleggen geoparken en het misschien minder mooie, maar milieuvriendelijk aanleggen van gebieden met zonnepanelen.
-Ook kan de grond voor langere tijd worden verpacht aan natuurminnende biologische boeren. Dat moet zichtbaar worden voor de burgers (lammetjesdag, uien- en aardappelsdag, weidevogelexcursies,).
-Bovendien kan de natuur met minder kosten ontwikkeld worden dan nu bij in de bouwplannen va uit is gegaan en zelfs geld opleveren. Denk aan het vastleggen van CO2 d.m.v. wilgenbossen en andere gewassen op kosten van bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren of juist de gewassen verwerken voor biobrandstoffen en andere producten. Zuidplas kan dan de duurzaamste gemeente van Nederland worden!
-Wij wijzen ook op het bestaan van de duurzaamheidsbeweging van Urgenda die ervaring heeft in het vergroenen van bouwprojecten. Zij hebben verstand van natuurontwikkeling en biodiversiteit. Het kan de deur openen naar natuur als inspiratiebron van organisatieprocessen In het april 2014 is er een regiotour in Zuid- Holland.

-Wij zijn niet tegen het centraliseren van de glascultuur 80 ha . Er moet goed gelet worden op de afwatering en de verzilting van de grond. Juist de afwatering is een groter probleem dan men denkt. Als je een paal in de poldergrond slaat krijg je last van kwelwater. Er zijn genoeg deskundigen die voor de gevolgen waarschuwen.
-Over bedrijfsterreinen 110 ha valt te zeggen,dat het zonde is van de grond om nieuwe bedrijfsterreinen in gebruik te nemen, als er in Nederland veel bedrijfsgebouwen leeg staan. Laten we die gebouwen eerst ombouwen tot woningen en gebruiken voor andere ondernemingen.

MMVZ vindt het een jammerlijke zaak dat de groenstructuur naar de achtergrond is verwezen. Te begrijpen als je de economische omstandigheden ziet, maar het geeft ook aan dat de bestuurders de groenstructuur op de tweede plaats zetten. Alleen de Groene Waterparel ligt deels op schema.
We herhalen dat we het een slechte zaak vinden, dat de raad van Staten Zuidplas uit het Groene Hart heeft gehaald.
Hoe het Intergemeentelijk Structuurplan ook loopt, we willen er voor zorgen dat de ecologische verbindingen in stand gehouden wordt. Bovendien zou het een goede zaak zijn, dat de bestemmingen van de recreatieve routes niet van de kaart worden geveegd.

De Zuidplaspolder is een mooi maar voor de recreatie eigenlijk een onbekend gebied is Er zijn te weinig fiets- en wandelpaden die mooie gebieden met elkaar verbinden, er zijn voldoende mogelijkheden. Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland heeft i.s.m. gemeenten en agrarische natuurverenigingen heeft daar voldoende plannen voor ontwikkeld ook voor de Zuidplaspolder:
-De nu nog landelijke omgeving met grazende koeien zal veranderen in een natuurgebied Restveen & Groene Waterparel (650 hectare) dat aansluit op de ecologische hoofdstructuur (EHS) met onder meer rietlanden, moerasgronden en rijen wilgen. Daarnaast krijgt water veel ruimte in de plannen voor deze laaggelegen polder. Mogelijk kan er straks voor kanoa��s een netwerk worden gerealiseerd van sloten en tochten. ( o.a.in restveengebied bij Moordrecht. ) Ook maakt een ruimer aanbod van recreatieve activiteiten bij de boer de recreatiemogelijkheden compleet.
-Meerdere fietspaden tussen Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht en Gouda inclusief brug over Gouwekanaal, tussen Zevenhuizen en Moordrecht (2 km), tussen Moerkapelle en Moordrecht inclusief tunnel (8 km), tussen Tweemanspolder in Zevenhuizen-Moerkapelle (3,5 km)
Groene Zoom, recreatieve zone met waterberging in Nieuwerkerk aan den IJssel (84 ha)
– Nieuwe groenstructuur Zuidplas, van Bentwoud naar natuurkern Zuidplas
– Natuur- en recreatiegebied Eendragtspolder (300 ha) Het is de grootste waterberging van Zuid-Holland, vier miljoen kubieke meter water. De Willem- Alexanderroeibaan voldoet aan de internationale normen en zal straks wedijveren met de beste wedstrijdbanen ter wereld.
– Groenzone in Zevenhuizen
– Herinrichting polder De Wilde Veenen en Tweemanspolder
– Ecologische oevers in de polders De Wilde Veenen en Tweemanspolder

Grondexploitatie financiA�le aspecten 2014

Bij de uitname van de grond uit de Grondbank van het Zuidplaspolderproject in 2013 is voor de uitgenomen grond 10 miljoen afgeboekt.
Het MPG verzacht het verlies met een boekwaarde van andere gronden, die circa 5 miljoen hoger ligt.

Jan 2013
Opmerkingen grondbank jan 2013

Grondaankopen
In 2010 heeft de Grondbank van Bouwfonds 150 hectare grond gekocht in het gebied van het Vijfde Dorp, dat in de oorspronkelijke plannen pas na 2020 ontwikkeld zou worden.
Nu moet de Grondbank deze grond met verlies verkopen

In 2012 heeft Zuidplas grond uit de Grondbank genomen, waaronder Nieuwerkerk-Noord. Het exploitatieplan is door de RvS vernietigd dus het gebied kan niet ontwikkeld worden. Bovendien gaat Zuidplas 1700 woningen bouwen in Zevenhuizen-Z en Moerkapelle-N (plannen goedgekeurd door RvS) Uit de officiA�le voorspellingen volgt dat Nieuwerkerk pas na 24 of beter na 50 jaar ontwikkeld kan worden. Kosten 12 miljoen euro, rente 420 duizend euro per jaar.

De Grondbank beweert dat Zuidplas moet klaar staan als de markt aantrekt.
Klaar staan voor de eerste hoeveelheid van 5000 tot 6000 woningen
Tegelijk zegt de Grondbank dat tot 2020 1340 woningen gebouwd kunnen worden; dat zijn 160 won/jaar vastgesteld door bestuur Grondbank op 2-12-2012.
Dat is minder dan de helft van 400 won/jaar de behoefte volgens de stuctuurvisie Zuidplas 2030

Verder verwijst Grondbank naar groei huishoudens tot 2045; Dat geeft een groei van 0,43 % of 70 woningen per jaar.
Groei wordt veroorzaakt door vergrijzing etc. Er zijn meer eenpersoonshuishoudens, zij trekken veelal naar de stad om daar te werken en te studeren.

De voorspelling in de woonmilieubalans van de provincie van 2011:
Groei bevolking Zuidplas 0,1% (is dit al sinds 2002), Rotterdam 0,8%, Den Haag 1,1 %.
Dus de groei van Zuidplas is een achtste van de groei van de steden, dus 0,15 -0,2% Dat zijn 25 – 30 won/jaar.

In Zevenhuizen en Moerkapelle gaat Zuidplas in de komende 50 jaar 1700 huizen bouwen. Er wordt verwacht dat het aantal huishoudens gaat verminderen. Dat is tegenstrijdig.

Het personeel van de Grondbank bestaat uit ambtenaren van Rotterdam en de provincie en die weten wel hoe ze Zuidplas te grazen kunnen nemen.

februari 2013
Wat doen we met grond van de Grondbank? Bouwen of teruggeven aan de boeren?
Gemeentes in en rond de Zuidplaspolder hebben meer grond in bezit dan ze nodig hebben. De Grondbank die in 2004 is opgericht heeft tot 2010 grond aangekocht met het idee ooit 30.000 woningen te bouwen.
In 2008 werd nog 150 hectare strategisch overgenomen van Bouwfonds Rabo Vastgoed waarmee het bezit van de Grondbank in één klap verdubbelde. Dit deden de Zuidplasgemeenten om niet alleen afhankelijk te zijn van marktpartijen, zo is te lezen in deze oplegnotitie.
Grond in waarde gedaald
En toen kwam de crisis. De Grondbank had eigenlijk al opgeheven moeten worden in 2010. Nu heeft ze voor 114 miljoen aan lang lopende schulden en noteerde al een verlies van 28 miljoen. Van het oorspronkelijke startpakket van 7000 woningen is nog maar 80% over: 1340 woningen tot 2020 en 5660 daarna. In het zogenaamde OSK en USK staan de plannen voor de gronden beschreven.
Zuidplas gaat beginnen met Moerkapelle-Noord, Knibbelweg-Oost en Zevenhuizen-Zuid te ontwikkelen en Waddinxveen heeft plannen ontwikkeld voor een glasparel+.
Het Hoogheemraadschap wil zich meer richten op water vasthouden i.p.v. meer open water realiseren .
Periode tot 2020
In het thema tot 2020 werd gediscussieerd over de vraag of de nu voorgestelde aantallen om te bouwen realistisch zijn (1). En of de projecten die uit het startpakket zijn verdwenen, zoals de brug over de Ringvaart, terecht niet meer opgenomen zijn (2). Ook werd gevraagd naar suggesties hoe de gronden uitgegeven kunnen worden en onder welke voorwaarden (3).
Periode na 2020
Voor de lange termijn waren de vragen of de aanwezigen vinden dat het doel om 15.000 woningen te bouwen in de Zuidplaspolder nog wel een ambitie is (4). Ook een vraag over hoe het groen en de infrastructuur betaald moet gaan worden. Het rijk verleend geen subsidies meer voor de Inrichting van het Landelijk Gebied (ILG/subsidies). De provincie wil in 2013, voordat de grondbank wordt opgeheven, een studie laten uitvoeren of alles wat nu in het ontwerp staat voldoende is om groen en infrastructuur volgens het kwaliteitshandboek te realiseren. De aanwezigen werd hiervoor om input gevraagd (5).
Zuidplas zoekt boer
In de structuurvisie van Zuidplas staat Het Nieuwe Midden getekend wat pas na 2025 tot ontwikkeling zal worden gebracht. Op de vraag of er suggesties zijn om de 121 ha die de Grondbank daar in bezit heeft rendabel te maken(6) werd het idee naar voren gebracht hier boeren voor te zoeken. Het mag geen rotzooi worden er moet gezocht worden naar een goedkoper alternatief, iets met groen en recreatie wellicht.
ROZ wordt na 1-1-2015 ontvlecht, Grondbedrijf moet dan zonder risico zijn (realistische grondwaarden). M.b.t. samenwerking moet gekeken worden waarom en hoe verder, zorgen dat je flexibel blijft.
Ontwikkelen scenario’s:
Men zou scenario’s moeten ontwikkeling met mogelijke acties, vervolgens waarschijnlijkheden, financiA�le effecten en risico’s bepalen, dan de acties uitvoeren met zo goed mogelijk effect bij meerdere scenario’s. Daarbij tevens alternatieven achter de hand houden, mocht het voorkeursscenario niet uitkomen:
– Roze bril scenario: woningbouw trekt aan en stip op horizon blijft 15.000 woningen incl. 5e dorp
– Gulden middenweg: woningbouw komt uit rond 5.000-7.500 woningen, alleen aanbouwen bestaande dorpen
– Zwartgallig scenario: woningbouw valt tegen door krimp, minder inwoners, behalve kleine projecten, mogelijk vervangende bouw, nauwelijks vraag naar geheel nieuw.

In de raadsvergadering van 9 februari 2013 heeft MMVZ ingesproken over de gronde van de grondbank.
grondbank en woningbehoefte 9-2-2013 (3)