Ontstaan milieuvereniging

De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder is een actieve milieuvereniging met in 2016 275 leden.
De vereniging is in 1991 opgericht onder de naam van de Moordrechtse Milieu Vereniging de Zuidplaspolder en de eerste doelen waren een schonere Hollandse IJssel en de bebouwing van Westergouwe.

De vervuilde Hollandse IJssel een zorg voor veel mensen. MMVZ pakte de handschoen op en heeft in samenwerking met anderen na jaren een schonere IJssel bewerkstelligd.
Ook kwamen er in die tijd vanuit Moordrecht protesten vanwege de plannen van het bouwen van een nieuwe wijk in de door Moordrecht “verkochte” polder Westergouwe aan Gouda. In ruil daarvoor kregen wij het recht om in Moordrecht Dorp Noord te bouwen.
De milieuvereniging heeft als participant mee mogen doen aan de vele voorbereidende gesprekken met Gouda en Moordrecht over Westergouwe .
Omdat wij uiteindelijk een andere mening hadden dan Gouda en omdat Moordrecht te weinig kon doen, hebben we na meerdere zienswijzen aan de gemeente uiteindelijk een gerechtelijke procedure aangespannen. Dat hebben we uiteindelijk verloren.

MMVZ verzet zich tegen de verontreiniging van onze polders en zet zich in voor het behoud en versterken van bestaande natuurwaarden in het veengebied van het zuidelijk deel van de Zuidplaspolder, in het bijzonder sinds het Rijk en de Provincie Zuid-Holland de Zuidplaspolder bestemd hebben voor stedelijke ontwikkeling.

De milieuvereniging werkt actief mee aan de ontwikkelingen van de Zuidplaspolder, praat met gemeente en politiek, laat onderzoek voor contra-expertise verrichten, neemt deel aan inspraakmogelijkheden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de betrokken instanties.
In de afgelopen jaren hebben we ons bezig gehouden met de bouwactiviteiten in Zuidplas, de waterberging in de veengebieden, het behoud van natuurlijke waarde en de het onderzoek naar recreatie in Zuidplas.
Wij onderhouden contact met het Platform Mooi Zuidplas, het Groene Hart, Milieudefensie en andere milieu en groene organisaties in de omgeving.

Wilt u ook het veengebied tussen Moordrecht, Nieuwerkerk en Zevenhuizen groen houden? U kunt ons steunen door lid te worden met een jaarlijkse contributie van slechts 5 euro. (NL89 RABO 0343 0245 00 ten name van de Moordrechtse Milieuvereniging.)

In de begintijd had de milieuvereniging meer dan 1000 betalende leden.
In de loop der jaren heeft de milieuvereniging meerdere keren een zienswijze op een aanpassing van de ruimtelijke ordening ingediend. Ook hebben wij vaak onze stem in de raad en op de radio laten horen. Onze stem wordt wel degelijk gehoord, ook door de gemeenteraadsleden, met als resultaat kleine aanpassingen in de voorstellen.

Het gemeentebestuur en de raad van State lijkt vaak haar plannen door te voeren en er wordt te weinig naar de mening van de burger geluisterd.

Toekomst
Het bestuur vraagt zich af, hoe we ons in de toekomst op moeten stellen. Natuurlijk zullen we zienswijzen in blijven dienen, we zullen in blijven spreken, we zullen van ons laten horen door pamflet, in de krant en zelfs op omroep Zuidplas.
Maar hoe ver moeten we gaan? De laatste mogelijkheid is dan het uitvechten voor de rechtbank en de rechter een oordeel laten geven. Dat kost tijd, geld en inspanning.

Daarnaast zijn we als MMVZ ook een andere richting ingeslagen. We organiseren vogelexcursies, doen mee aan natuurwerkdagen, zetten groenprojecten op, doen mee aan discussies met de politiek over duurzaamheid en werken samen met andere belangen groepen o.a. met het Groene Hart, Platform mooi Zuidplas en Rotta en we denken mee over duurzaamheid.