Archief

Archief

februari 2018

Namens de Milieuvereniging Zuidplas en Natuur- en Vogelwacht Rotta hebben we een persbericht uitgegeven vanwege de plannen om een vijfde dorp te bouwen en te reageren op het bidboek dat de gemeente Zuidplas heeft uitgebracht. brief-iz-bidboek Zuidplas-bezwaar tegen bouwen in groen (1)

Zuidplas wil alleen maar bouwen.

Het gemeentebestuur van Zuidplas heeft op 22 december een bidboek (voorstel) voor de bouw van 4.000 woningen in een nieuw te stichten dorp tussen de A20 en Zevenhuizen bij de provincie ingediend. Het nieuwe dorp heeft een woningdichtheid tot 35 woningen per hectare. Bijna de helft van de woningen wordt gebouwd in het voor natuurontwikkeling bestemde gebied. Het centrum van het dorp ligt aan beide zijden van de Zuidelijke Dwarsweg.

Bouwen in natuur is in strijd met de wet. De bestemming is vastgelegd in de bestemmingsplannen de Groene Waterparel en de Rode Waterparel. Deze gebieden liggen tussen de A20 en de Zuidelijke Dwarsweg en tussen de Vierde Tocht en de Middelweg. Het concept-voorstel van het gemeentebestuur laat zelfs zien, dat, als het dorp uitgebreid zou worden tot 17.000 woningen, de waterparels nagenoeg geheel volgebouwd worden. De inwoners van Zuidplas hebben veel te verliezen.

Bouwen in voor natuurontwikkeling bestemde gebieden is niet nodig. Volgens de bestemmingsplannen is tussen de Zuidelijke Dwarsweg en Zevenhuizen plaats voor vele duizenden woningen. In Zuidplas is zelfs ruimte voor 15.000 tot 30.000 nieuwe woningen.

De waterparels omvat het kreekrug- en kattenkleigebied van Zuidplas, een gebied met inherente eigenschappen van hoge natuurwaarde en zeldzame planten. De Groene Waterparel is voor natuur met stille recreatie (wandelen, fietsen, picknicken) en de Rode Waterparel voor wonen in natuur (maximaal 10 inwoners per hectare). Deze gebieden zijn juist door de provincie in samenwerking met maatschappelijke organisaties bestemd voor natuur. De groenbeleving in de polder wordt door de voorstellen in het bidboek aanzienlijk verslechterd.

De verenigingen Milieuvereniging Zuidplas en Natuur- en Vogelwacht Rotta hebben hun bezwaren tegen het bidboek op 2 februari ingediend bij de provincie. Wij zijn van mening dat Zuidplas zich meer moet inzetten de bestaande natuur- en recreatiegebieden te behouden,te versterken en de natuurgebieden de Groene Waterparel, de Rode Waterparel, het Restveengebied, het Boogpark et cetera te realiseren.

Het Ambitiedocument Kwaliteit Zuidplaspolder van februari 2014, opgesteld door de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplaspolder, gaat ervan uit dat het vijfde dorp niet gerealiseerd wordt en dat het natuurgebied de Groene Waterparel met extensieve recreatie gelijktijdig ontwikkeld wordt met de Rode Waterparel. De inrichting van het natuurgebied de Groene Waterparel dient dus nu, mede vanwege de aantrekkende woningmarkt, zo snel mogelijk in uitvoering te worden genomen.

Januari 2018.
Over de uitbreiding van het vliegverkeer staat hier een uitvoerig document over de geschiedenis van hetvliegverkeer rond Zestienhoven. Webs-Archief Geluidsoverlast vliegverkeer

Geluidsoverlast van vliegverkeer

De luchthavens Schiphol en Zestienhoven willen hun norm van respectievelijk 500.000 en 51.000 vliegbewegingen (per jaar) verhogen, terwijl het vliegverkeer de afgesproken geluidsnorm reeds overschrijdt. De milieuvereniging maakt zich zorgen dat de geluidsoverlast van het vliegverkeer boven Zuidplas toeneemt. De ontwikkelingen in 2017 worden besproken.

Wat Schiphol betreft heeft het Platform Duurzaamheid (van Zuidplas) in september 2017Gemeente Zuidplas verzocht zich aan te sluiten bij de actie van een aantal gemeenten in het Groene Hart Geef stilte een stem. Wethouder van Woudenberg heeft het platform laten weten, dat de gemeente verder geen actie onderneemt tegen het toenemende vliegverkeer.

Het vliegverkeer van Zestienhoven lijkt gering, maar Zevenhuizen ligt nabij en direct in de richting van de landingsbaan van het vliegveld. Bovendien gaan vliegtuigen vanuit het zuiden of Rotterdam over Moordrecht, draaien boven Gouda om te landen in Rotterdam. De norm van 660 nachtvluchten wordt aanzienlijk overschreden; het aantal is nu 849. De Vereniging van Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV-Rotterdam) heeft in september 2017 een rechtszaak tegen overschrijding van de norm voor nachtvluchten gewonnen. BTV-Rotterdam heeft 840 leden in alle omliggende plaatsen van Zestienhoven. Zie ookwww.btv-rotterdam.nl .

Hierna worden de luchthavens meer in detail besproken.

Luchthaven Schiphol

In 1980 vlogen veel toestellen van de Kaagbaan over Kaagdorp bij Leiden/Oegstgeest; vanaf ’s morgens 6.00 uur het ene na het andere vliegtuig. De internationale luchthaven geeft een belangrijke bijdrage aan de economie. Schiphol heeft inmiddels 5 banen in diverse richtingen en de luchthaven heeft nu behoefte aan een zesde baan. Toch kan het aantal vluchten wel verminderd worden. Zo maakte de vlucht New York-Tel Aviv een stop in Amsterdam waarbij de meeste passagiers bleven zitten. Dergelijke stops zouden niet meer gemaakt moeten worden in een overbezette luchthaven als Schiphol. Een tweede en derde mogelijkheid die thans besproken worden zijn het verplaatsen van vakantievluchten naar kleinere luchthavens (bijvoorbeeld Lelystad) en het verbieden van korte-afstand vluchten, die vervangen kunnen worden met een super-snelle treinverbinding (bijvoorbeeld Parijs, Berlijn, Londen, München).

De rijksoverheid heeft in overleg met de luchtvaartsector, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en inwoners een maximum van 500.000 vluchten per jaar afgesproken. Schiphol groeide meer en veel sneller dan oorspronkelijk verwacht. De directie van de luchthaven verwacht dat het plafond in 2020 bereikt wordt en wil de luchthaven uitbreiden voor 2020.

Een aantal gemeenten in het Groene Hart, waaronder Gouda en Bodegraven-Reeuwijk, heeft een actie geef stilte een stem geïnitieerd om op te komen voor de belangen van het Groene Hart: Inwoners, ondernemers, recreanten, natuurliefhebbers en bestuurders roepen de politiek op meer rekening te houden met het leefklimaat in deze regio. Wellicht bestaan er nog andere mogelijkheden voor economische ontwikkeling waarbij het plafond van 500.000 vluchten per jaar past.

Een bestuurslid van de milieuvereniging neemt deel aan het Platform Duurzaamheid van Gemeente Zuidplas. Het platform (een aantal ondernemingen en verenigingen) heeft op 27 september 2017 een brief verstuurd aan gemeente Zuidplas met het verzoek zich aan te sluiten bij de actie Geef stilte een stem met een handtekening. Het duurzaamheidsplatform zal zelf ook een handtekening plaatsen.

De handtekeningen worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Wethouder van Woudenberg heeft het platform laten weten, dat Gemeente Zuidplas verder geen actie onderneemt tegen het toenemende vliegverkeer.

Ofschoon het plafond van 500.000 vluchten nu nog niet bereikt is, moet helaas opgemerkt worden, dat de geluidsnormen voor de inwoners nabij de luchthaven niet gehandhaafd worden en dat de rijksoverheid de inwoners met opzet fout informeert (voormalig VVD-minister Winsemius). Winsemius is door dagblad Trouw in 2009 uitgeroepen als de meest invloedrijke duurzame Nederlander.

Luchthaven Zestienhoven.
Een melding kan gemaakt worden bij de DCMR Milieudienst Rijnmond Zie www.dcmz.nl .

De milieuvereniging neemt deel aan het Beraad van de Stichting Groene Hart voor overleg met lokale en regionale natuur- en milieuorganisaties. Omstreeks 3 jaar geleden werd vastgesteld dat vliegtuigen vanuit het zuiden/Rotterdam over Moordrecht op een hoogte van 600 meter vliegen en bij Gouda draaien richting Rotterdam Airport. Volgens een vliegenier kan ook op een hoogte van 2000 meter gevlogen worden.

Het bestuur van de luchthaven RTHA (Rotterdam-The-Hague-Airport) wil het aantal vliegbewegingen verhogen van 50.800 in 2015 naar 85.000; dit is het voorkeursscenario uit 6 alternatieven. Het aantal passagiers zal hierbij bijna verdubbelen (1,7 miljoen in 2015 naar 3 miljoen).

De bewonersvereniging BTV-Rotterdam verzet zich, sinds 1985, tegen toename van de vliegtuigoverlast. Zie www.btv-rotterdam.nl . Het hoofdpunt van BTV is geen uitbreiding van de geluidsnorm RTHA, eerder krimp. RTHA moet een kleine zakenluchthaven worden. Probleem is dat er steeds meer vakantievluchten bijkomen.

Voorts wil BTV, behalve een beperking van het aantal nachtvluchten tot 660, ook de duur van het nachtregime langer maken. Het is nu 23.00 07.00 uur. BTV wil voor alle dagen het nachtregime laten beginnen om 22.00 uur en zaterdag en zondag laten doorlopen tot 10.00 of 12.00 uur. Deze eis heeft de rechter (in september 2017) verworpen.

BTV participeerde met de demonstratie tegen vliegtuigoverlast in Lelystad op 11 november, omdat de overheid sjoemelt met geluidsdata.

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben een bestuurlijke regiegroep BRR gevormd om de uitbreiding van de luchthaven te beoordelen. BRR een onafhankelijk verkenner (Joost Schrijnen) benoemd voor advies. De verkenner voerde gesprekken met diverse omliggende gemeenten, waaronder met de voormalige wethouder H.A. Muller van Zuidplas. Gemeente Lansingerland had al in januari 2017 een zienswijze tegen de uitbreiding ingediend.

BRR heeft in mei 2017 een conceptbesluit gepubliceerd. Volgens BRR is er geen draagvlak voor het verhogen van de geluidsnorm. BRR gaat akkoord met het verminderen van het aantal toegestane nachtvluchten tot 660; BRR wil niet het nachtregime langer maken. Deze eis van BTV-Rotterdam is ook afgewezen door de rechter (in september 2017).

Voorts wil BRR de helikopters (traumahelikopter) verplaatsen naar een andere locatie en de geluidsruimte die hierdoor vrij komt gebruiken voor uitbreiding van de luchthaven. BTV daarentegen wil de uitplaatsing van de traumahelikopter en de daardoor ontstane ruimte binnen geluidsnorm ten goede laten komen aan omwonenden.

Bewonersbijeenkomsten zijn in juni op diverse locaties georganiseerd voor informatie en inspraak.

De provincie heeft een hoorzitting gehouden in augustus. Ingesproken is door diverse organisaties en personen.

Het luchtvaartbesluit wordt in 2018 genomen.

Op website sinds februari 2018:

Behoud van het Laagste Punt van NederlandBestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215 (Van Vliet Trucks B.V.)

Door de geplande uitbreiding van het bedrijf Van Vliet Trucks BVwordt volgens het Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 215 het Laagste Punt van Nederland vernietigd. Dit plan is op 15 december 2015 ter inzage gelegd. Bovendien is geen rekening gehouden met de onderhoudsstrook van de 1600 mm watertransportleiding van Dunea. Dit gebied zou gedeeltelijk overstromen en gedeeltelijk opgehoogd worden.

In de vorige eeuw claimden drie gemeenten (Rotterdam, Waddinxveen en Nieuwerkerk a/d IJssel) het Laagste Punt van Nederland. In juni 1995 stelde de Rijkswaterstaat vast, dat het Laagste Punt van Nederland in Nieuwerkerk ligt, in de veenweides van Van Vliet Trucks, Parallelweg-Zuid 215.

De locatie, het oppervlak en de hoogteligging van het gebied van het Laagste Punt zijn vastgelegd in een archiefstuk van de Rijkswaterstaat:

  • de locatie is tussen het huidige bedrijfsterrein en de Derde Tocht
  • het minimale oppervlak van het gebied is 50 x 50 meter
  • het maaiveld ligt op een diepte van NAP -6,76 meter (in 1995 NAP -6,74). Dit gebied ligt beneden het waterpeil van de Derde Tocht, maar wordt beschermd door een brede oever.
  • De RD-coordinaten van het midden van dit stukje zijn: X 103444 en Y 444473.

De originele kavelsloten voor de ontwatering van het weidegebied en de verhoogde oever (door boeren op hoogte gehouden) zijn deel van het waterbouwkundig erfgoed het Laagste Punt.

Van Vliet Truck Motors is gehuisvest op 2 locaties in Nieuwerkerk, waarvan het tweede fabrieksterrein aan de Hollandse IJssel ligt. Het bedrijf en Gemeente Zuidplas hebben een overeenkomst gesloten waarbij de locatie aan de IJssel wordt benut voor woningbouw ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijfsterrein aan de Parallelweg.

De milieuvereniging heeft een zienswijze ingediend met het verzoek de bestaande groene verbinding tussen de Restveengebieden van Moordrecht en Nieuwerkerk te handhaven, omdat deze verbinding aanzienlijk verkleind wordt, doordat het bedrijf naar achteren uitbreidt. We ontdekten dat: in het Ontwerpbestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijf geen rekening is gehouden met de locatie van het Laagste Punt van Nederland, dat vernietigd zou worden door ophoging voor de aanplant van hoge bomen en deels door afgraving voor waterberging. Voorts is de vergunning voor de 1,60 meter (diameter) drinkwaterwaterleiding van Dunea door het Plangebied over het hoofd gezien, waarvoor een strook van 18 meter beschikbaar moet blijven voor onderhoud aan de leiding.

We hebben hierover een gesprek gehad met twee ambtenaren (juristen) van de gemeente. De ambtenaren deelde ons mee dat het bestemmingsplan niet gecorrigeerd en aangepast kon worden. Voorts had de milieuvereniging haar zienswijze te laat ingediend en zal derhalve niet ontvankelijk verklaard worden.

De milieuvereniging heeft om de gemeente te behoeden voor grote fouten haar zienswijze naar alle raadsleden gestuurd en ingesproken tijdens de vergadering van de (gemeenteraads-) Commissie Ruimte in Januari 2016. De gemeente verklaarde echter, dat het Laagste Punt niet tussen het bestaande bedrijf en de Derde Tocht (grens van voormalige Moordrecht) ligt, maar achter de uitbreiding van het bedrijf ligt in de groene zone tussen het bedrijf en de spoorbaan. De locatie van het Laagste Punt is echter duidelijk (met coördinaten) gegeven op de website van Zuidplas en ligt niet achter, maar naast het bedrijf, tussen het bedrijf en de Derde Tocht. Het oppervlak van het laagliggende gebied is volgens de website 1 hectare.

Gemeenteraadslid Helmer heeft met hulp van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het archiefdocument van de Rijkswaterstaat bemachtigd, waaruit blijkt dat de locatie op de website van Zuidplas correct is. De milieuvereniging heeft opnieuw haar zienswijze met de nodige bewijsstukken(archiefstuk van Rijkswaterstaat) naar alle raadsleden gestuurd voor de raadsvergadering in Februari 2016. De raadsleden en de wethouder stelden dat het Laagste Punt behouden moet worden. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld op 8 maart. De door de milieuvereniging voorgestelde correcties zullen later in het plan verwerkt worden. Het bedrijf wil het monument verplaatsen en een pad aanleggen naar het Laagste Punt.

De wethouder organiseerde een overleg met Van Vliet Motors en de milieuvereniging.

Voorgesteld werd de bomenwei te schrappen (Van Vliet Trucks: vanwege onderhoud; milieuvereniging vanwege het gebied open te houden) en de bomen te vervangen met een ander soort en minder hoge begroeiing om de gebouwen en wagenpark af te schermen. Voorts liet de milieuvereniging met een schets zien dat er voldoende plaats was voor de waterberging, behoud van het Laagste Punt en het vrij houden van de reserveringsbreedte van de waterleiding.Door de breedte van de waterberging te variëren, kon een zo groot mogelijk gebied op het Laagste Punt gecreëerd worden. Een deel van de waterberging is ook achter het bedrijf te realiseren.

Een bijzonder gunstig aspect van het bestemmingsplan is dat een fietspad wordt aangelegd in het groengebied tussen de spoorbaan en het bedrijf. Dit pad wordt deel van het dringend gewenste fietspad langs het spoor tussen de Spoorlaan bij Moordrecht en de Vierde Tochtweg/Zuidplasweg in Nieuwerkerk. Van het 1200 meter lange fietspad wordt 400 meter door het bestemmingsplan gerealiseerd. Met dit fietspad wordt een fietsverbinding door de polder tussen Moordrecht en Nieuwerkerk gecreëerd; zonder langs de snelweg A20 te fietsen en zich bloot te stellen aan fijnstof ter verkorting van de levensduur. Zo’n fietsverbinding is deel van het Zuidplaspolderproject.

Naderhand bleek dat de provincie vast wil houden aan de aanplant van hoge bomen. Met instemming van Van Vliet Motors en de milieuvereniging heeft de gemeente een plan gemaakt voor een publiek toegankelijk terrein met het Laagste Punt van Nederland door:

  • de waterberging te verplaatsen
  • het groengebied niet op te hogen
  • het groengebied met het Laagste Punt van een onderbemaling te voorzien d.m.v. drainage
  • de kavelsloten te behouden
  • de natuurlijke oever langs de Derde Tocht te behouden

Een meer speels verloop van de oevers voor de waterberging is nog niet doorgevoerd.

Koning Willem I gaf 200 jaar geleden toestemming de Zuidplaspolder droog te malen. Het is nu een goed moment het enthousiasme van Van Vliet Trucks te delen om het monument te verplaatsen naar het veenweidegebied van het Laagste Punt van Nederland.

In 2017 is nog niet met de uitvoering van het project begonnen.

 

 

met overzichten van de jaren 2016, 2015 en 2014

Het jaar 2016

Op 24 september 2016 bestond de milieuvereniging zuidplas (MMVZ) 25 jaar.
Dat hebben we laten zien door ons te presenteren met een kraampje voor de AH winkel in Moordrecht. Wij hebben genoeglijk met meerdere bewoners van gedachten mogen wisselen over onze ideeën rondom natuur en milieu in Zuidplas. We mochten een twintig tal nieuwe leden begroeten. Daar zijn we blij om.
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan hebben we ook een A3 verspreid door het Hart van Holland. Mocht U alsnog het A3 bekijken, dan kunt u de volgende link openen. 1b. 25 jaar a3 def. (1)

3 November 2016 Natuurwerkdag
Ook dit jaar hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers het nodige werk verricht in de Stinzentuin bij Vivere in Moordrecht. We hebben weer opschot weggehaald. Op deze manier is in de loop der jaren de stinzentuin al echt veranderd in een veiliger stukje park. Buurtbewoners en hondenbezitters kunnen elke dag tevreden van het resultaat genieten.

Snelle sluis, juni 2016
Ook de bestuursleden van de milieuvereniging staan achter de acties va de Historische vereniging Moordrecht tegen het afbreken van de Snelle sluis in het Kanaal bij Moordrecht. De sluis hoort bij het gezicht van Moordrecht en is een belangrijk historisch monument. De sluis is een laatste monument dat hhrde bij de oorspronkelijke afwatering van de Zuidplaspolder naar de Hollandse IJssel.

Hollandse IJssel, September 2016
De Milieuvereniging denkt mee met belanghebbenden, (zoals vertegenwoordigers van gemeente Gouda, Zuidplas en Capelle, hoogheemraadschap, ondernemers, Platform mooi zuidplas,) om de steeds schonere IJssel meer voor recreatie open te stellen. Er wordt gedacht aan watersport (pleziervaartuigen, kano’s, waterskiërs, zwemmers), maar ook aan faciliteiten voor wandelaars, fietsers en vissers. Zo zijn er volgens ons te weinig aanland mogelijkheden voor pleziervaartuigen, te weinig vissteigers, te weinig parkeermogelijkheden, strandjes en bankjes.
De milieuvereniging heeft zich in het verleden met goede resultaten ingezet voor een schone IJssel.

Schoonmaken oevers van de Hollandse IJssel, Voorjaar 2016
De milieuvereniging helpt sinds dit jaar mee met het organiseren van de jaarlijkse landelijke schoonmaakdag in Moordrecht.
In de week van 19 maart ging Suze Peters met een 20 tal enthousiaste kinderen op 2 woensdagen de ringvaart langs om vuil op te halen. Het was een leerzame tocht langs de vissentrap, over landbouwhekken heen en zelfs over het trekpontje bij de scouting van Nieuwerkerk. Ook op weg naar Moordrecht langs de IJssel haalden de kinderen en meerdere ouders vele zakken vuil op.
Op zaterdag 19 maart haalden volwassenen langs de dijk van de Hollandsche IJssel tussen Moordrecht en de firma Bos in de richting van Gouda meer dan 20 zakken plastic, flessen en papier op. Vooral in het riet lag er veel afval, wat er jaren over doet om te vergaan. Gelukkig hoefden ze niet alle zakken al die tijd mee te sjouwen, omdat ze ondersteuning hadden van de boot van Lex Boere.
Op de terugweg haalden ze ook nog vuil op langs het fietspad.
Het waren geslaagde dagen, eigenlijk zouden we dat meerdere keren per jaar moeten doen.

Financiële steun van onze milieuvereniging
-Wij hebben een project van Velt( http://www.velt.be/categorie/pesticiden) ondersteund met een gift van 100 euro. Zij gaan er voor om voor het jaar 2020 iedereen te overtuigen dat gif schadelijk is voor mens, dier, insecten zoals bijen, kortom voor het milieu.
“Onlangs lanceerden we onze campagne 2020pesticidevrij”, vertelt Barbara. “Doel is om tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken te hebben. Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat je het perfect zonder pesticiden kunt doen.”

-De milieuvereniging werkt samen en ondersteunt de stichting het Groene Hart.(Meulmansweg 27, 3441 AT Woerden)
Er zijn verschillende organisaties en instanties betrokken bij het Groene Hart, zowel op recreatief als beleidsmatig gebied. Samenwerken met deze partners is van groot belang voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen. De stichting zet hier hoog op in. Directeur Sjoerd Veerman benadrukt deze noodzaak van samenwerken voor een betere promotie van de regio.

Met Stuurgroep Groene Hart heeft SGH de handen ineen geslagen voor de Kwaliteitsatlas. Door middel van het ondersteunen van de Green Business Club Woerden erkent SGH de belangrijke rol die het bedrijfsleven speelt in het gebied. En door intensievere samenwerking met recreatieve organisaties zoals Groene Hart Kloppend Hart en Stichting Merk en Marketing wil SGH de promotie van het gebied versterken.

 

Het jaar 2015

Uitvoering bestemmingsplan bij van Vliet.
In de loop van 2016 hebben we 2 keer rond de tafel gezeten met de gemeente en het bedrijf van Van Vliet. We mochten meedenken om tot een betere oplossing te komen voor het gebied. We hebben in ieder geval bereikt, dat het laagste punt behouden blijft.
We zijn nog steeds niet blij met de uitvoering van het bestemmingsplan, omdat het polderaanzicht flink aangetast wordt.

MMVZ heeft in januari 2016 een tweetal zienswijzes ingediend vanwege de voorgestelde bestemmingsplannen op de Parallelweg (terrein van Vliet) Ook denken we nog steeds mee over de Schone IJssel.
Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215

Gemeente Zuidplas heeft het plan om in het kader van de Schone IJssel het terrein van Van Vliet langs de IJssel te laten ontruimen voor woningbouw. In ruil daarvoor mag van Vliet zijn terrein aan de Parallelweg naar achteren uitbreiden.
Door het Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215 zal de trots van Zuidplas en van het bedrijf van Vliet, het huidige laagste punt van Nederland worden vernietigd. Het mooie monument zal geen waarde meer hebben.
Het huidige laagste punt van Nederland is ontstaan bij de drooglegging van de Zuidplaspolder in 1841. De toestemming voor het droogleggen is gegeven in 1816 door koning Willem de Eerste.
De Zuidplas was toen nog een meer dat ten westen van Gouda lag, van Waddinxveen in het noorden tot Nieuwerkerk aan den IJssel in het zuiden. Het meer ontstond doordat eeuwenlang veen werd gebaggerd. Dit veen werd gedroogd tot turf en gebruikt als brandstof.
Volgens het plan worden de weilanden van het laagste punt tussen het bestaande bedrijf en de Derde Tocht en ook tot de spoorbaan opgehoogd
Door de mogelijke uitbreiding van het bedrijf tot aan de spoorbaan wordt de huidige agrarische verbinding tussen het Moordrechtse gedeelte en het Nieuwerkerkse deel van het restveengebied verbroken.
Bovendien is de Milieuvereniging zeer benieuwd hoe het gaat met de kosten van de sanering op het terrein langs de IJssel.
Wij stellen voor dat het college het ontwerpbestemmingsplan intrekt en repareert om het nationale monument te behouden.

Aanvulling op zienswijze BP Parallelweg-Zuid 215 (1)
Zienswijze op BP Parallelweg-Zuid-215 (2)

Het Nationaal Monument van Nederland is het behouden waard

Bestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215 (Van Vliet Truck Motors)
Bezwaren:
1. Groene verbinding tussen Restveengebieden van Moordrecht en Nieuwerkerk
In het verleden is afgesproken, dat er alleen ten noorden van de A20 gebouwd mag worden. De groene schil rond Moordrecht zou beschermd worden.
Het bedrijf wordt uitgebreid in de richting van de Derde Tocht en de spoorbaan.
Daardoor wordt de bestaande groene verbinding aanzienlijk versmald. De minimale en gemiddelde breedte worden ongeveer 30 en 60 meter. Een gemiddelde van 150 meter is gewenst.
De verbinding tussen de Moordrechtse en Nieuwerkerkse restveengebieden wordt verbroken.
De weiden zijn van belang voor de ontwikkeling van een toekomstig natuurgebied. De nest- en fouragegebieden van de meervleermuis en de weidevogels zoals grutto’s worden verkleind.
Langs de spoorbaan wordt een recreatieve route (fietspad) met een parkachtig landschap voorzien.
Fietsen of wandelen langs een bedrijfsgebouw in een natuurgebied is niet fraai.

2. Laagste Punt van Nederland overstroomt en verdwijnt door ophoging
Het gebied van het Laagste Punt is door de Rijkswaterstaat opgemeten en vastgesteld door de Rijkswaterstaat in 1995. Het bestaat uit veenweide als aangegeven op de kaart, waarvan tenminste één hectare op een niveau van NAP -6,74 m (6,74 meter beneden gemiddelde zeespiegel) moet liggen. In 1995 is vastgesteld dat het gebied 2 cm is gezakt.
Het gebied van Het Laagste Punt verdwijnt door overstroming van het huidige gebied (75 cm) en door ophoging met 110 cm van de bomenwei. Dit is niet besproken in het bestemmingsplan.

3. Sanering terrein aan de Hollandse IJssel
In ruil voor de uitbreiding van het bedrijf aan de Parallelweg komt het terrein van Van Vliet aan de Hollandse IJssel beschikbaar voor woningbouw. Een vraag is wie betaalt de sanering van het gebied aan de Hollandse IJssel?

4. Bestemmingsplan maakt onderhoud van 1600 mm waterleiding onmogelijk (Dunea)
Langs de Derde Tocht ligt een waterleiding waarvoor een 18 meter brede strook beschikbaar moet blijven voor onderhoud (zie kaart). Volgens het bestemmingsplan wordt de onderbemaling van het plangebied opgeheven. Hierdoor overstroomt een belangrijk gedeelte van de onderhoudsstrook. Dat mag alleen met toestemming van de beheerder.
Bovendien ligt een gedeelte van de onderhoudstrook in de waterberging, waarbij minimaal circa 90 cm diep ontgraven moet worden. Het bestemmingsplan is buitengewoon onzorgvuldig opgesteld en ten behoeve van Dunea gewijzigd.

5. Maten van het bouwvak op de kaarten zijn niet gegeven en onjuist
Volgens het bestemmingsplan dient circa 108 meter bedrijfsruimte beschikbaar te zijn tussen het bestaande gebouw aan de Parallelweg en de bomenwei. In werkelijkheid is 80 meter beschikbaar. Het bestemmingsplan is onzorgvuldig voorbereid, omdat de maten niet goed aangeven zijn.

Het bestemmingsplan dient ingetrokken te worden om dit zorgvuldig te repareren. Uitgaan van het water, daarna laagste punt en dan pas vanuit het bedrijf ontwikkelen.
Activeer link om de laart van het bestemmingsplan te activeren. Figuur 3 bp Parallelweg215-voorstel op kaart

Volgens het B en W van Zuidplas in een artikel in het ad van 10-2-2016 zou het laagste punt niet verdwijnen. Voor de eerlijkheid tonen we ook dit artikel
Leesredirect

Milieuvereniging Zuidplas vindt de uitspraak van de Raad van State over Brinkhorst teleurstellend voor de burgers in Moordrecht

zie ook archief Brinkhorst met de reactie van het bestuur

De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 inzake het bestemmingsplan bepaald, dat de nieuwe buitenwijk De Brinkhorst van Moordrecht gebouwd mag worden.
Er mag nu een stedelijke wijk verschijnen met appartementen op vier locaties 14 en 17 meter hoog en kapwoningen van 12,5 meter hoog. En dat pal naast de beschermde groene schil (tijdelijk agrarisch, toekomstig natuurgebied) rond Moordrecht.
De milieuvereniging Zuidplas heeft de noodzaak van de bouw van een nieuwe woonwijk in Moordrecht bekritiseerd, omdat zij uit de statistieken berekend had, dat er voor de eigen bewoners voldoende woningen beschikbaar waren.

Het valt niet te begrijpen dat het dorpse wonen niet wordt toegepast bij de Brinkhorst. Volgens de structuurvisie mag hoogbouw alleen toegepast worden in de buurt van het station.
Ook in de bestaande wijk Vijfakkers, waaraan Brinkhorst grenst, is de maximale bouwhoogte 10 meter.
In de nieuwe wijk Esselaag in Nieuwerkerk met 550 woningen mogen helemaal geen appartementenflats gebouwd worden en is de maximale bouwhoogte is 11,0 meter.. De sociale woningbouw in Esselaag bestaat uit gezellige grondgebonden woningen (klein maar fijn).

Bovendien vindt de milieuvereniging het een tegenvaller van de uitspraak, dat er na 2021 te weinig ruimte is voor de bouw van woningen voor de eigen inwoners van Moordrecht. De locatie van de Brinkhorst is namelijk het laatste stukje grond in Moordrecht, waar nog buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden.
Mensen worden steeds ouder en het aantal eenpersoonshuishoudens blijft volgens het CBS (Centraal Bureau voor Stastistiek) en de provincie tot 2040 toenemen.
Volgens de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar wordt de Brinkhorst volgebouwd in de periode 2016-2021. De vraag is of dat voor de bewoners van Moordrecht is of voor migranten uit Gouda en elders.

Omdat de gemeente Zuidplas procedurefouten heeft gemaakt, krijgt de milieuvereniging wel de proceskosten terug. Dat is een pleister op de wond, die toch wel ontstaat met de bouw van de nieuwe wijk in deze vorm.

Natuurwerkdag 2015 in Moordrecht.
In de Stinzentuin bij het oude gemeentehuis (nu Vivere) van Moordrecht hebben 11 vrijwilligers zaterdag 7 november 2015 hard gewerkt. Dit na een oproep van de milieuvereniging Zuidplas in het Hart van Holland. Vlierbomen en kornoelje werden weggehaald. Dat was zwaar werk, want de wortels zaten diep. Op deze manier krijgt de oorspronkelijke beplanting weer licht en lucht. Er waren vele kruiwagens nodig om het groenafval af te voeren. Ook werden er met houtsnippers nieuwe paden uitgezet.
Om 12 uur werd met een vuurkorf de zelfgemaakte erwtensoep en courgettesoep warm gemaakt. De vrijwilligers lieten zich de soep en broodjes goed smaken. Na 5-6 uur werken is de het door De groene motor beschikbaar gestelde materiaal verzameld en konden we tevreden terug kijken op een nuttige dag vrijwilligerswerk in de natuur.
Komende weken zal de border in de bocht van het muurtje aangelegd worden door de vrijwilligers groep o.l.v. Suze Peters. In het voorjaar gaan we genieten van de bollen.
Bent U nieuwsgierig geworden naar de resultaten .de stinzentuin is altijd open.
Wilt U op de hoogte blijven van nieuwe groenactiviteiten? Kijk dan op Facebook.com/stinzentuin of op www.milieuvereniging.nl/nieuws
Voor de foto’s : zie pagina groenprojecten

Persbericht september 2015
De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder (alias Milieuvereninging Zuidplas) en de Stichting Dorpsbelangen Zuidplas hebben gezamenlijk beroep ingediend bij de Raad van State.
MMVZ en Dorpsbelangen zijn in eerste instantie zeer verheugd, dat de voorzieningenrechter in de vorige uitspraak heeft gezegd, dat hij de hoogbouw aan de rand van Brinkhorst niet goedkeurt.

Toch hebben zij nog steeds bezwaren:
_ er is volgens onze berekening geen actuele woonbehoefte voor De Brinkhorst
– er moet eerst binnen de bebouwde kom gebouwd worden
– een stedelijke wijk op de rand van Moordrecht voldoet niet aan de provinciale kwaliteitseisen voor een goede overgang van het dorp naar het landelijk gebied.
_ we vinden de hoogbouw in ons dorp nog steeds niet passend
_ wij moeten zuinig zijn op het laatste stuk bouwgrond, wat nog voor Moordrecht beschikbaar is tot 2030?
_ Het gaat ten koste van een uniek stuk veenweide gebied met zijn flora en fauna.

Bestemmingsplan De Brinkhorst Bodemprocedure

Openbare zitting van de Raad van State op 11 september 2015

Met de uitspraak van de Raad van State, naar verwachting eind oktober, komt er een eind aan een langdurige procedure. De voormalige fusiegemeente Moordrecht heeft in 2009 woningbouw in Vijfakkers-Noord (nu De Brinkhorst genoemd) met de bevolking besproken. Gemeente Moordrecht heeft in december 2009 vastgesteld dat er in de eerste 5 jaar geen behoefte is aan woningbouw op de locatie Vijfakkers-Noord en dat er een onderzoek komt naar de de behoefte aan recreatieve en sociale-culturele voorzieningen en de ruimtelijke inrichting van het plangebied. Dit onderzoek is van groot belang, omdat het plangebied het laatste gebied is waar nog buiten de bebouwde kom gebouwd kan worden, omdat het overig landelijk gebied om Moordrecht een toekomstige natuurbestemming heeft.
Het onderzoek is nog steeds niet uitgevoerd.

Het kan niet waar zijn, maar het is toch gebeurd, dat gemeente Zuidplas en de projectontwikkelaar in maart 2011 een overeenkomst sluiten voor het realiseren van een stedelijke wijk met tot 17 meter hoge appartementengebouwen en 12,5 meter hoge kapwoningen in de polder op de buitenrand van Moordrecht. De in Moordrecht gebruikelijke voorontwerpfase, waarbij, voordat de juridische fase begint, burgers hun wensen en ideeën kunnen geven, werd overgeslagen.

Op 15 oktober 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld op grond van een onjuiste voorstelling door consultants van de projectontwikkelaar met een ongeldig beeldkwaliteitsplan ook als bijlage toegevoegd aan de planregels. Dit plan gaat uit van kapwoningen met een hoogte van 10 meter en twee bouwlagen. Volgens de planregels van het bestemmingsplan is de maximale hoogte van grondgebonden woningen 12,5 meter en mogen in plaats van kappen platte dagen toegepast worden, dat 4 woonlagen mogelijk maakt. De consultants voor water verkondigen tijdens de raadsvergadering dat de waterspiegel in de watergang langs de Weidezoom niet verlaagd wordt, terwijl in werkelijkheid de waterspiegel verlaagd wordt met 10 cm, zoals onder meer blijkt uit de waterparagraaf. Wat de flora en fauna betreft heeft de consultant geen rekening gehouden met de vliegroute van de beschermde meervleermuis, terwijl dit toch algemeen bekend is.

De milieuvereniging en de Stichting Dorpsbelangen Zuidplas hebben gezamenlijk beroep ingediend bij de Raad van State. Een verzoek om schorsing van het (gehele) bestemmingsplan tot de uitspraak van de bodemprocedure is niet gehonoreerd door de voorzieningenrechter, omdat De Brinkhorst door de regio op de regionale projectenlijst is geplaatst en goedgekeurd is door de provincie. De voorzieningenrechter heeft wel besloten dat het appartementencomplex aan de rand van de wijk er niet mag komen, maar dat is voor ons niet voldoende.

Volgens de regels van het Rijk (duurzame ladder voor verstedelijking) en de provinciale verordening Ruimte en Mobiliteit is De Brinkhorst onterecht op de projectenlijst verschenen omdat:
i�� er is geen actuele woonbehoefte voor De Brinkhorst
i�� er moet eerst binnen de bebouwde kom gebouwd worden
i�� een stedelijke wijk op de rand van Moordrecht voldoet niet aan de provinciale kwaliteitseisen voor een goede overgang van het dorp naar het landelijk gebied.

De actuele woonbehoefte voor Moordrecht in de periode 2012/2029 bedraagt 397 woningen, dat is gemiddeld 22 woningen per jaar. Het bestemmingsplan is globaal, dus de projectontwikkelaar bepaalt en zal het bouwplan overeenkomstig de planning realiseren in 2016-2021; dat zijn 60 woningen per jaar. De Brinkhorst is te omvangrijk voor Moordrecht. Bovendien moet er eerst binnen de bebouwde kom worden gebouwd, voordat gebieden buiten de bebouwde kom hiervoor worden gebruikt.

Diverse locaties binnen de bebouwde kom geven ruimte voor 220 woningen, dat is voldoende voor de komende 10 jaar. Bovendien is er in Moordrecht de laatste jaren al teveel gebouwd, zodat er op dit moment maar weinig woonbehoefte is van de eigen inwoners.

De Brinkhorst wordt volgens de planregels van het bestemmingsplan een stedelijke wijk met vier appartementencomplexen, waarvan twee van 17 meter hoog op en nabij de nieuwe dorpsrand, twee van 14 meter hoog. Daarnaast zijn 12,5 meter hoge kapwoningen in het plan opgenomen, die vier woonlagen mogelijk maken ebn waarbij platte daken zijn toegestaan. Dit is geen goede overgang van het dorpcentrum en de woonwijken in de polder naar het landelijke gebied.

Gemeente Zuidplas wil in Moordrecht bouwen voor de bovengemeentelijke vraag. Met de provincie is echter in 2012 afgesproken dat er in het Zuidplaspolderproject 1250 woningen voor 2020 gebouwd kunnen worden voor de bovengemeentelijke vraag. De (door Raad van State) goedgekeurde bestemmingsplannen geven al ruimte voor 1400 woningen bij Zevenhuizen en 500 woningen bij Moerkapelle.

Opgemerkt wordt dat als De Brinkhorst in 2021 gerealiseerd zou zijn, Moordrecht nog steeds een woonbehoefte heeft voor de eigen inwoners. Immers de eigen woonbehoefte voor 2021-2029 en eventueel daarna kan niet voor 2021 gerealiseerd worden. De eigen woningbehoefte ontstaat door groei van de eenpersoonshuishoudens. Zo groeide de bevolking van Zuidplas niet in de periode 2002 t/m2009, terwijl de woningvoorraad wel toenam met gemiddeld 150 woningen per jaar.

Voor meer informatie voor de zitting wordt verwezen naar de volgende documenten. U kunt ze lezen door op een document te klikken.

2014-12-22 beroepschrift bp de Brinkhorst2015-02-23 RvS-Verweer gemeente -uitgebreid2015-02-23 RvS-Verweer gemeente -uitgebreid (1)2015-04-24 Planologisch onderzoek De Brinkhorst2015-08-05 Regionale proj-lijst – monitor Woon – Afw-kader2015-08-27 nadere memorie beroepschrift
2015-08-21 aanvullend verweer gemeente

Verslag van de natuurexcursie op 4 juni 2015.
Op een mooie zonnige donderdagavond zijn we met een flinke groep enthousiastelingen op de fiets naar de Berkenwoudse driehoek gegaan. Daar wandelden we door een mooi natuurgebiedje o.l.v. Cors Modderkolk.
Hij liet ons vele planten zien, zoals het blad van een orchidee, de gele ratelaar, de kale jonker (een distel), maar ook het bekende kleefkruid. In de wilgen langs de sloot zaten vele vogels, in de sloot zwom een zwanenechtpaar met jongen, in de elzenbomen zagen we parende elzenhaantjes( een kevertje), en van achter het vogelscherm zagen we visdiefjes( een sternsoort), in de lucht zagen we en hoorden we grutto’s, scholeksters, ganzen en een enkele buizerd. Op een takje zagen we een kneu en een fitis en meerdere zwartkopmezen. Het was een heerlijke avond, die afgesloten werd met een tocht door de polder en via de Julianasluizen weer terug naar Moordrecht.
FullSizeRender (9) FullSizeRender (6) kale jonker juni 2015 IMG_0624 FullSizeRender (7)

Worden de statuten van de milieuvereniging aangepast?

Aan te passen statuten (april 2015)
(1) Missie:
-De milieuvereniging Zuidplas staat voor het bewaken en versterken van de unieke woonomgeving, met behoud van het landschappelijk karakter en natuurwaarden, de open ruimte en de leefbaarheid van onze omgeving, zodat onze en toekomstige generaties hiervan blijvend kunnen genieten.
-De milieuvereniging is werkzaam in de gemeente Zuidplas.
-De vereniging komt op voor de bescherming van bestaande natuurwaarden, flora en fauna en zet zich in voor het herkenbaar maken van bestaande waarden in het landschap zoals historische wegen en paden.
-De vereniging wil burgerinitiatieven ondersteunen en stimuleren, die zich inzetten voor natuur- en milieuwaarde in Zuidplas.
-De vereniging volgt de bouwplannen / ruimtelijke ordening in gemeente Zuidplas en kijkt hierbij naar de noodzaak en alternatieven die de gemeente helpen om de kwaliteit van onze leefomgeving op niveau te houden.
-De vereniging wil haar doelen bereiken door samen te werken met de overheid (gemeente, waterschap, etc.). Dit doen we onder meer door de burger en overheid zo goed mogelijk te informeren en te streven naar transparantie.

(2) Naamgeving:
De Moordrechtse Milieuvereniging De Zuidplaspolder, ( alias MMVZ, alias Milieuvereniging Zuidplas, alias Natuur en Milieuvereniging Zuidplas) is opgericht op 25 juni 1991 te Moordrecht. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, nummer 40465681.
(3) Hoofddoelstelling:
-Het behoud en versterken van de bestaande natuurwaarden van groen, van de open ruimte en van de leefbaarheid van de Zuidplaspolder.
-Het behartigen van de Moordrechtse milieubelangen met betrekking tot het tegengaan van het storten van milieubelastende stoffen in bergingsdepots.
Uitsplitsing van de doelen:
De vereniging organiseert jaarlijks meerdere excursies en natuurwerkdagen.
-De dreiging van misbruik van de schone polder blijft actueel. Daarom wil de milieuvereniging de groene schil rondom Moordrecht blijven beschermen.
-De milieuvereniging wil het veenweidegebied ten zuiden van d A20 en tussen de vierde Tocht en Westergouwe blijven beschermen. Het is aangemerkt als risicogebied wateroverlast en overstroming en is tot uiterlijk 2037 bestemd als natuur.
-De milieuvereniging blijft zich inspannen om de flora en fauna.
-De milieuvereniging stelt zich kritisch op t.a.v. uitbreiden van bouwplannen rond de kernen in de Zuidplaspolder en bouwen op private grond.

-De vereniging hecht grote waarde aan een juist gebruik van ons leefmilieu in algemene zin.
-De vereniging blijft zich inspannen voor de voortzetting van het project Hollandse IJssel, waarbij de nadruk ligt op de milieu- en recreatieaspecten van het project.
(4) Leden:
Het bestuur houdt een register bij waarin namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Door het gebruik van bekende mailadressen kunnen leden snel geïnformeerd worden.
Lidmaatschap eindigt : -door opzegging van het lid, door opzegging namens de vereniging, door ontzetting door het bestuur, door overlijden van het lid.
(6) Lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap : kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een termijn van 4 weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
(7) Jaarlijkse bijdragen:
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld
(8) Donateurs :
De vereniging kan donateurs hebben.
(9) Bestuur: Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.
(10) Bestuur : Een bestuurslid treedt uiterlijk 2 jaar na zijn benoeming af, volgens een rooster.
De aftredende is terstond herkiesbaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt door bedanken of door opzegging van het lidmaatschap.
(11) Bestuursfuncties : Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan alsmede een voorzitter. Een bestuurslid kan meer dan 1 functie bekleden. Van de bestuursvergadering wordt door de secretaris notulen opgemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld.
(12) Bestuurstaken :
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, ook bij minder dan 5 personen is het bestuur bevoegd. Het bestuur is bevoegd bepaalde onderdelen door werkgroepen te laten uitvoeren, waarbij het bestuur leden kan benoemen en ontslaan. Het bestuur heeft toestemming van de algemene vergadering nodig voor het aangaan van rechtshandelingen boven Euro 2500.
(13) Jaarverslag :
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuur is verplicht een altijd te raadplegen administratie te voeren. Het bestuur zorgt op een algemene vergadering, binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, voor een jaarverslag over de gang van zaken binnen de vereniging en het gevoerde beleid en legt een balans van en een staat van baten en lasten met toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de jaarstukken. De Algemene vergadering benoemt een kascontrolecommissie bestaande uit 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Alle jaarverslagbescheiden dienen tien jaren lang te worden bewaard.
(14) Algemene vergadering:
Aan de Algemene vergadering komt alle bevoegdheden die niet door de wet of door de volledige statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Bestuursleden, adviseurs en leden van werkgroepen worden voorgesteld; in eventuele vacatures wordt voorzien.
(15) Toegang / Stemrecht :
Toegang tot de jaarvergadering hebben leden, bestuursleden en donateurs. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft 1 stem.
(16) Voorzitter / Notulen :
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.
Van het verhandelde wordt door de secretaris notulen gemaakt die op de eerstvolgende ledenvergadering worden vastgesteld en ondertekend.
(17) Besluitvorming :
Het uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is bindend. Alle besluiten van de Algemene vergadering worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen gelden niet. Indien bij een verkiezing van personen niemand een meerderheid heeft dan vindt herstemming plaats. Stemmingen geschieden mondeling tenzij een schriftelijke stemming wordt gewenst, dit geschiedt dan door gesloten briefjes.
(18) Bijeenroepen Algemene vergadering :
Dit gebeurt door het bestuur, schriftelijk en ten minste tien dagen van te voren.
(19) Statuten :
Alleen door een besluit van de Algemene vergadering kunnen wijzigingen worden aangebracht met 2/3e van de uitgebrachte stemmen en nadat de notaris hiervan akte heeft opgemaakt.
(20) Ontbinding :
De vereniging kan door de Algemene vergadering worden ontbonden.
(21) Huishoudelijk regelement :
Het reglement kan worden vastgesteld door de Algemene vergadering en mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten. (Op dit moment is er geen Huishoudelijk reglement)

Tanken voor de milieuvereniging bij van Gennep.
Wij zijn blij dat we mee mogen doen aan de actie van Tank en Schenk bij de benzinepomp van van Gennep.
Wij kunnen alle extra’s goed gebruiken om onze doelen waar te maken.
Wij roepen onze leden op om ons ook via deze weg te steunen.
Ook dit jaar zijn we flink bezig om te strijden voor een groen en veilig Moordrecht en Zuidplas.
Het zal U niet ontgaan zijn dat we vogelexcursies, natuurwerkdagen organiseren, maar ook onze stem laten horen in de ontwikkelingen rondom de nieuwe wijk Brinkhorst.

Op vrijdag 17 april 2015 waren weer een vijftal enthousiastelingen in het park bij het oude gemeentehuis van Moordrecht hard aan het werk met zevenblad rooien en om tal van plantjes te poten. Doel van dit groepje vrijwilligers is om van een deel van het park een stinzentuin te maken.
Stinzenplanten zijn knollen en bollen die in het eerste vroege voorjaar hun kopjes boven de grond steken om het zonlicht op te pikken. Voorbeelden zijn de reeds in de middeleeuwen bekende sneeuwklokjes, crocus, blauwe druifjes, sterhyacinten, wilde narcissen, vogelmelk, gele anemoon, sleutelbloem, longkruid, judaspenning, enz. Deze plantjes zijn beschermd en het is de bedoeling dat ze in het park verwilderen. Deze bolletjes en knolletjes worden in het najaar gepoot.
De planten die afgelopen vrijdag geplant zijn, zijn naast een paar stinzenplanten ook vooral vaste planten die in de zomer en herfst kleur geven aan de stinzentuin.
Suze Peters had weer de leiding en zette de planten op de goede plaats, terwijl de anderen de planten in de grond zetten. In het najaar bij een volgende natuurwerkdag gaan de bolletjes de grond in. Doet U dan ook mee? Opgeven voor een volgende natuurwerkdag : tel (0182) 373459. www.facebook.com/stinzentuin of www.milieuvereniging.nl.
fot1 fot2 fot3,2015

Natuurwerkdag in de gemeentetuin bij Vivere.
Na de inspiratieavond voor bewoners van Moordrecht in Vivere op 16 maart 2015, die georganiseerd is door Gemeente Zuidplas, is het nu zo ver.
Op zaterdag 28 maart staat Suze Peters weer klaar om een natuurwerkdag te leiden i.s.m. de milieuvereniging.
Op deze opschoondag zijn 8 vrijwilligers aan de gang gegaan om de vele zaailingen van de kornoelje te snoeien of zo mogelijk weg te halen voor de nieuw in te richten Stinzentuin in het park bij het oude gemeentehuis van Moordrecht.
Het was ook de bedoeling om nog meer onkruid en zevenblad weg te halen, maar dat is niet helemaal gelukt vanwege de tijd. Er werd door jong en oud gezaagd, geknipt en gegraven met het door de groene motor aangeleverde tuingereedschap.
Stinzenplanten zijn knollen en bollen die in het eerste vroege voorjaar hun kopjes boven de grond steken om het zonlicht op te pikken. Voorbeelden zijn de reeds in de middeleeuwen bekende sneeuwklokjes, krokus, druifjes, hyacinten gele anemoon, akelei, longkruid, judaspenning, hoefblad enz.
Deze beschermde planten stonden vroeger al op de landgoederen van Friesland met de bedoeling dat ze in het park verwilderen. (stins= stenen huis).
Tijdens het werk werden we verrast door een ambtenaar van de gemeente die ons een versnapering bracht. Ook was er aandacht van omroep Zuidplas en het hart van Holland.
Rond half 1 was er veel snoeiafval verzameld en vele vierkante meters tuin staat nu voor ons klaar zodat we op vrijdag 17 april 2015 de stinzenplanten in de grond kunnen zetten.

Opgeven voor een natuurwerkdag : tel (0182) 373459. (www.facebook.com/stinzentuin)

Activiteiten Milieuvereniging Zuidplas voorjaar 2015
Vogelexcursie 14 maart 2015.
Zaterdag, om 9 uur precies, stond een groepje enthousiaste vogelaars voor Bakker Johan in het winkelcentrum van Moordrecht. Ze trotseerden de ijzige wind en hadden als doel om naar de Zevenhuizerplas te fietsen.
Excursieleider Cors Modderkolk had ons vele soorten weide- en watervogels beloofd.
Bij de plas, voorbij Nesselande, stopten we en pakten we de verrekijkers uit de hoezen. In het water zagen we vele waterhoentjes, de gewone eenden, maar ook kuifeenden. In de lucht vlogen grauwe ganzen en meeuwen. In de bosjes achter ons, hoorden we vinken en mezen. Een einde verderop vloog een reiger met een tak in zijn bek om een nest te maken. Het voorjaar was echt begonnen.
Aan de noordkant van de plas staan een paar dode bomen in een moerasje. Daar maakten we een klein wandelingetje en zagen we in het water nog meer kuifeenden en een wintertalingpaartje.
We waren behoorlijk koud geworden, daarom waren we blij, dat het bestuur van de milieuvereniging voor warme koffie had gezorgd. De door Bakker Johan gedoneerde krentenbollen smaakten opperbest.
Bij de Alexander roeibaan zagen we langs de kant tientallen puttertjes opvliegen. Op de eilandjes zagen we groepen brandganzen en verderop zagen we een samenscholing spreeuwen en een speurende buizerd. Even later vloog een vroege tureluur over het water, en daar vloog een paartje bergeenden weg.
Op naar het Korenmolengat! Daar zagen we in de bomen nesten met aalscholvers met 6 weken oude jongen. We konden goed zien, dat de jongen gevoed werden.
Terwijl we voldaan naar Moordrecht terugkeerden, zagen we nog een nestkast van een torenvalk. Die zat een paar meter verderop in de luwte van de wind op het dak van een kas te loeren naar muizen.
Wilt u in mei ook nog mee met een vogelexcursie? Hou dan de site www. milieuvereniging.nl in de gaten.
vogel 4 vogel 1 vogel 2 vogel 3 vogel 5

Jaarvergadering Donderdag 21 mei
Jaarverslag 2014, goedgekeurd door het bestuur ,24-2-2015

 

Ransuilen op de Moordrechtse recreatieparken.

Volgens de planning van het Hoogheemraadschap gaan zij in de periode april-oktober 2016 en april-oktober 2017 aan de gang om dijkverzwaringsplannen uit te voeren. Dijkverzwaring is noodzakelijk voor de veiligheid, maar er zijn mogelijk ook alternatieven waarbij niet geheid hoeft te worden. (zie ook omgevingsvergunning Oosteinde Moordrecht, waarbij onderzoek gedaan door de Antea groep.)

Op de parken zijn in de afgelopen 10 jaren in de bomen meermalen ransuilen gezien. Volgens het Hoogheemraadschap komen de uilen slechts incidenteel voor.
De uilen zullen veel last hebben van het slaan van een damwand van enkele meters diep.
De afstand van de dijk tot de roestplekken van de uilen is ongeveer 300 meter.
Omdat er overdag geheid wordt, juist als de uilen slapen, is het bijna onvermijdelijk dat de vogels daar last van hebben.
In de Flora- en Faunawet staat, dat beschermde diersoorten, zoals ransuilen NIET VERSTOORD MOGEN WORDEN.
Als er dit jaar in oude ekster- en kraaiennesten gebroed wordt en er jongen komen, roepen we uilenliefhebbers en de bewoners van de parken de mensen op foto’s te maken.

Wellicht kunnen we dan in overleg met het hoogheemraadschap voorkomen dat de ransuilen van de Moordrechtse parken verdreven worden.

Wat gebeurt er op de Oostringdijk te Moordrecht? Bomenkap?
In verband met werkzaamheden door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is op verzoek van verontruste bewoners van woonboten aan de Oostringdijk te Moordrecht contact gezocht met HHSK. De walkanten tussen vaart en weg en het talud van de Oostringdijk moeten worden versterkt i.v.m. veiligheid van het achterland. Het huidige traject loopt vanaf de boerderij / manege tot aan de Kerklaanbrug in Moordrecht. In een volgend stadium wordt het traject tot aan het Oude Gemaal in Nieuwerkerk aan de IJssel versterkt.
Na onderzoek door HHSK worden de hoge bomen, en zonodig het onderschot, tot 5 meter van de sloot onderaan het talud gekapt. Ook bomen in de tuinen van de woonboten worden zonodig gekapt. Hierover is overleg geweest met de bewoners. De werkzaamheden zijn reeds begonnen.
HHSK zal waar mogelijk voor herplanting zorgen, dit alles in overleg met de Dienst Groenbeheer van de Gemeente Zuidplas. De weg zal niet worden opgehoogd door Gemeente Zuidplas i.v.m. bezuinigingen.

Wil je meedenken over de invulling van de openbare ruimte in Zuidplas en met name in Moordrecht?
Lees dan het volgend document van de gemeente Zuidplas>
We gaan binnenkort ook aan de slag in het park van de gemeentetuin bij het oude gemeentehuis van Moordrecht. Op 16 maart is de eerste bijeenkomst in Vivere in Moordrecht.
img-206152449-0001 (1)

Hoorzitting van de Raad van State
In zake de voorlopige voorziening van het bestemmingsplan De Brinkhorst
op dinsdag 3 maart 11.30 uur in Den Haag, Kneuterdijk 22

Nu het bestemmingsplan De Brinkhorst op 15 oktober 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld, wil de projectontwikkelaar graag onmiddellijk beginnen met bouwen. Om dit te verhinderen hebben de milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas niet alleen gezamenlijk een beroepschrift ingediend bij de Raad van State, maar ook een voorlopige voorziening aangevraagd met het verzoek de bouwwerkzaamheden op te schorten totdat de bodemprocedure afgehandeld is. Dit verzoek wordt op 3 maart door de voorzieningenrechter van de Raad van State behandeld.
Belanghebbenden en belangstellenden zijn welkom.

De bodemprocedure (uitgebreide behandeling van het bestemmingsplan) met het verzoek het bestemmingsplan te vernietigen wordt voor of na de zomer behandeld.

Grootschalige stedelijke ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, als De Brinkhorst met 350 woningen, mogen niet in het veenweidegebied ten zuiden van de A20 plaats vinden, maar moeten in het noordelijk kleigebied van de polder gerealiseerd worden. Dit is vastgelegd in de ISV (Interregionale Structuurvisie Zuidplas 2004) opgesteld door overheden en maatschappelijke organisaties. Dit wordt bevestigd in de Provinciale Verordening Ruimte.

Onderhoud van stedelijke infrastructuur is duur, terwijl veenweides een hoge natuurwaarde hebben. De 30.000 woningen gepland voor het Zuidplaspolderproject ten noorden van de A20 zijn achtereenvolgens verminderd naar 15.000 en 7000 woningen. Nu hopen we dat er nog 2000 woningen tot 2040 gebouwd kunnen worden.

Binnen de bebouwde kom van Moordrecht is nog plaats voor 150 tot 200 woningen. Volgens de Provinciale Verordening Ruimte mag niet buiten de bebouwde kom gebouwd worden als er nog plaats is binnen de bebouwde kom. Volgens de gemeentelijke richtlijnen mag er in Moordrecht alleen voor de eigen behoefte gebouwd worden. Er is geen enkele behoefte aan woningbouw in Moordrecht, omdat in de periode 2012-2014 circa 120 woningen zijn gebouwd (exclusief nieuwbouw voor sloop). Uit de provinciale en gemeentelijke wetten en regels volgt dus dat een grootschalig project als De Brinkhorst niet in Moordrecht gerealiseerd kan worden.

Het bestemmingsplan voldoet ook niet aan de kwaliteitseisen van de provincie. De wijk met hoogbouw van gestapelde woningen van 12, 14 en 17 meter hoog past niet in het landschappelijk karakter van Moordrecht. Bovendien is het een globaal bestemmingsplan, waarbij niet de gemeente maar de projectontwikkelaar de inrichting van de wijk met de locatie en het aanzicht van de woningen bepaalt. Het beeldkwaliteitsplan en de anterieure overeenkomst (tussen de gemeente en de projectontwikkelaar) hebben geen enkele juridische waarde, omdat zij geen deel zijn van het bestemmingsplan. De kwaliteit kan dan ook nimmer gegarandeerd worden.

Een gevolg van het bestemmingsplan is dat waterpeilen van sloten in het aangrenzende bebouwde gebied verlaagd worden. Bij een verlaagd waterpeil, oxideert veen, dat verdwijnt waardoor de bodem zakt. Hierdoor zakken tuinen, straten, pleinen, paden en riolen; een enorme schadepost voor de bewoners en voor de gemeente. In de voormalige gemeente Zuidplas zou ook nimmer een waterpeil binnen de bebouwde kom verlaagd worden.

Bovendien behoren de weilanden beschikbaar te blijven voor waterberging. Bij zeer extreme regens stroomt overtollig water van de Zuidplaspolder naar de twee gemalen aan beide zijden van Moordrecht. Water dat niet direct uit de polder gepompt kan worden, wordt geborgen in de sloten, maar vooral ook op de weilanden. Wij zitten hier op het laagste punt van de badkuip. Het hoogheemraadschap heeft onder meer onvoldoende rekening gehouden met zeer heftige regenbuien die wel in onze omgeving, maar nog niet in Zuidplas gevallen zijn.

De natuurwaarden van het plangebied zijn bijzonder hoog. Bij realisatie van het bestemmingsplan wordt een belangrijk weidevogelgebied (gebied tussen de Weidezoom en de begraafplaats, met name voor de grutto) aangetast en vermindert het foerageergebied voor de zeldzame meervleermuis. De natuurwaarden zijn onvoldoende onderzocht.

De gemeentelijke documenten van het bestemmingsplan staan op de website van de gemeente.
Klik hier voor het beroep> 2015-02-19 nadere aanvulling op beroepschrift De Brinkhorst (1)

Rechtbank Rotterdam behandelt het beroep van de milieuvereniging
tegen de watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst

Persbericht
De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder, alias Milieuvereniging Zuidplas, heeft beroep ingesteld tegen de watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst, voorheen Vijfakkers-Noord genoemd. Deze vergunning is op op 28 mei 2014 door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verleend aan de projectontwikkelaar van het plan.

Het beroep van de milieuvereniging wordt op dinsdag 10 februari 2015 om 9.00 uur door de Rechtbank Rotterdam behandeld. De zitting is openbaar en vindt plaats in Rotterdam, Wilhelminaplein 100-125, Rechtbank Sector Bestuursrecht. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen dus de zitting bijwonen.

De milieuvereniging zet zich in voor de leefbaarheid van de Zuidplaspolder. Zij maakt bezwaar tegen de afwenteling van de waterproblemen van de nieuwe wijk naar de omgeving.
De afwenteling wordt uitvoerig besproken in het beroepschrift, dat gebaseerd is op diverse onderzoeken uitgevoerd door consultants (in opdracht van de provincie, het hoogheemraadschap en gemeente Gouda) en dat aangevuld is met eigen onderzoek door de vereniging. Het beroepschrift.

Samenvatting van de bezwaren

Ophoging van weilanden voor de bouw van woningen
De milieuvereniging maakt bezwaar tegen de ophoging van de weilanden voor De Brinkhorst, omdat deze weilanden bij zeer heftige regenval de afvoer van water van hoger liggende peilvakken van de Zuidplaspolder moeten bergen. Bij ophoging gaat de waterberging op de weilanden verloren. Een rampscenario is bijvoorbeeld als de zeer extreme regens die in de omgeving van Zuidplas al zijn gevallen in de toekomst de Zuidplaspolder treffen (waarom niet?).

De nieuwe wijk ligt in het veengebied tussen Nieuwerkerk, Moordrecht en Westergouwe. Dit gebied is officieel aangemerkt als risico-gebied wateroverlast en overstroming, omdat het al het water van de Zuidplaspolder ontvangt. Het teveel aan overtollig water, dat niet direct door de gemalen afgevoerd kan worden, wordt in de sloten en, zodra de sloten vollopen, op de weilanden geborgen. In de hoger liggende peilvakken is er geen probleem, omdat het water naar beneden stroomt. Door ophoging van weilanden worden de waterproblemen afgewenteld naar de omgeving.

Verlaging van het slootpeil in bebouwd veengebied.
De watervergunning verlaagt het waterpeil in de watergang langs de Weidezoom met 10 cm. Hierdoor zakt het maaiveld (grondoppervlak) uiteindelijk ook met 10 cm, omdat de bestaande Zuidplaswijken bestaan uit veen en is opgehoogd met veen dat uit de kruipruimtes van de woningen komt. Hierdoor zakken ook wegen, pleinen, paden, riolen en tuinen. Dit wordt een belangrijke schadepost voor de bewoners en de gemeente. Dit is afwenteling naar de bewoners van de bestaande wijk Vijfakkers, omdat de watergang op de grens van de nieuwe wijk en Vijfakkers ligt.

één peilvak voor de nieuwe wijk en het landelijk gebied
In de watervergunning wordt gekozen voor één peilvak voor de nieuwe wijk en het landelijk gebied, zodat het woongebied en het landelijk gebied hetzelfde slootpeil hebben. Het landelijk gebied is agrarisch en krijgt in de toekomst (na 30 jaar) een natuurbestemming. Efficiënt waterbeheer vraagt om een vast waterpeil voor een woongebied, terwijl in een agrarisch gebied het waterpeil verlaagd wordt voor een optimale bedrijfsvoering. Een natuurgebied vraagt om een verhoging van het waterpeil. De milieuvereniging kiest voor een separaat peilvak voor de nieuwe wijk. Alle bestaande wijken van Nieuwerkerk en Moordrecht hebben een vast peil. Zo is bij de verlaging van het polderpeil in 2012 (Peilbesluit Zuidplaspolder) voorkomen dat er schade ontstaat in de Moordrechtse Zuidplaswijken.

Het beroepschrift kunt u lezen op deze website lezen door te klikken op
https://www.milieuvereniging.nl/wp-content/uploads/2015/01/beroepschrift-tegen-watervergunning-Brinkhorst-1-8-2014.pdf

Rechtzaak in Rotterdam op 10-2-2015 over de watervergunning in Brinkhorst.
Op de pagina van het archief staat al veel vermeld over de activiteiten van de milieuvereniging rondom de nieuwe wijk Brinkhorst in Moordrecht.
Op 12-2-2015 komt bovengenoemde zaak voor de rechtbank. De milieuvereniging gaat in beroep tegen het besluit van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, waarbij een vergunning wordt verleend voor het verharden van oppervlakten en het dempen en graven van watergangen in de Brinkhorst.
Volgens de milieuvereniging is dit in strijd met het beleid van het hoogheemraadschap.
Wilt U mee weten over de redenen van de milieuvereniging, open dan de link. beroepschrift tegen watervergunning Brinkhorst, 1-8-2014

Bovendien gaat de milieuvereniging in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van Zuidplas, waarbij het bestemmingsplan de Brinkhorst is vastgesteld, omdat het in strijd is met het provinciale beleid, zoals verwoord in de verordening Ruimte van de provincie Zuid Holland. Deze verordening is bindend voor de raad van Zuidplas. Wanneer deze zaak voor de Raad van State komt hoort U binnenkort.
Wilt U mee weten over de redenen van de milieuvereniging, open dan de link. beroepschrift bestemmingsplan Brinkhorst, 22-12-2014

Den Haag, 28 januari 2015

 

 

 

Leve(nd) Zuid-Holland met 15 natuurtoppers
Doe mee met het manifest voor de provinciale verkiezingen

Wie zou het nu niet leuk vinden om tijdens een wandel-, fiets-, of vaartocht in de natuur een glimp op te vangen van een otter, zeearend of zeehond? Natuurtoppers zoals deze soorten verfraaien de landschappen in Zuid-Holland en zijn een graadmeter voor een schoon milieu en een rijke natuur. De natuurorganisaties in Zuid-Holland hebben daarom samen een manifest opgesteld om in te zetten op een aantrekkelijk, natuurrijk Zuid-Holland. De provinciale verkiezingen zijn cruciaal om dit mooie toekomstbeeld te realiseren. Zuid-Hollandse inwoners en organisaties worden uitgenodigd het manifest te ondersteunen op www.natuurmanifest.nl.

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en IVN maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied nog onverminderd door. Van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren is nog maar 15% overgebleven. Het kan echter ook anders. Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich in Zuid-Holland vestigen als de omstandigheden goed zijn.

In het manifest staan 15 natuurtopperscentraal: soorten die symbool staan voor een soortenrijke provincie. Wie vindt het nu niet leuk om bevers te zien, het prachtige gezang van nachtegalen en het gejubel van grutto’s te horen of om te kanoën in het spoor van de otter? Om dit te behouden één op meer plaatsen te realiseren moet de provincie deze natuurtoppers hoog in het vaandel dragen. Met het manifest roepen de natuurorganisaties de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten verkiezingen hiertoe op. Het manifest is te lezen op de website www.natuurmanifest.nl. Ook kunnen Zuid-Hollandse inwoners en organisaties op deze website het manifest ondersteunen.

De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.

Het Natuurmanifest is een initiatief van: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Holland Landschap en IVN.

Een feest voor vogels scharrelkids in de Winter 2015 (2) (1)
Vogelfeest

In de deel van Kinderboerderij In de Krom in Moordrecht druppelde net als de regen op 18 januari rond 13 uur ouders en kinderen binnen, alles bij elkaar zo’n 30 kinderen en 23 volwassenen. Dit keer geen buitenactiviteit, maar binnen knutselen. En wel lekkere hapjes maken voor de vogels. Er waren vier tafels met verschillende dingen om te maken. Vetbollen maken met een bloempot erboven, vormpjes vullen met vogelvoer in de gelatine, takken ingesmeerd met vogelpindakaas en daarna door vogelzaad gerold en tenslotte nog een tafel met pinda’s waar je op een prikker een gaatje in de pinda kon maken en deze daarna gemakkelijk aan een draad kon rijgen. Als je ergens klaar mee was, dan ging je verder aan de volgende tafel. De zak vol met je eigen vogelhapjes mocht mee naar huis. Ook voor de kinderen was het een feestje. Tineke had weer haar lekkere pondkoek gebakken en dat ging erin als koek. Na het spelletje alle vogels vliegen, ging de muziek aan en deden we met zijn allen de Vogeltjesdans.
Suze Peters.

Scharrelkids wordt georganiseerd door IVN IJssel en Gouwe in samenwerking met een aantal enthousiaste ouders

 

Het jaar 2014:

Commentaar op de visie ruimte van de provincie mei 2014 commentaar op beant zienswijze prov Visie Ruimte (1)

november 2014 Hervatting chloortransporten per spoor?

Burgemeester Kats van Zuidplas kan chloortransporten per spoor door de gemeente Zuidplas niet verbieden. Dat laat hij de raadsfractie van de SP weten. Die had vragen gesteld over hervatting van chloortransport.

Het gaat zou gaan om zestig incidentele chloortransporten die Akzo Nobel laat uitvoeren als gevolg van een staking. Door de staking moeten transporten langs en door dichtbevolkte gebieden zoals Utrecht, Rotterdam en ook Zuidplas.

Bij Zuidplas zijn ze niet aangemeld, zo blijkt uit de beantwoording van vragen van de SP. Het college van burgemeester en wethouders verwacht niet dat er weer structureel chloortransporten gaan plaatsvinden door Zuidplas. Evenmin zijn er aanwijzingen bij Zuidplas dat actiegroepen binnen de gemeente het transport zouden proberen te verhinderen.

,,Als deze acties er zijn, zullen deze in eerste instantie gericht zijn op het ministerie,” antwoordt het college van Zuidplas op vragen van de SP. In het verleden reed de chloortrein al door Nieuwerkerk aan den IJssel. ,,Hoewel het risico erg klein is dat het misgaat, is en blijft het de gevaarlijkste stof die per spoor kan worden vervoerd,” meende de SP. ,,Je kunt zo veel rekenmodellen over veiligheid maken, maar een lekkende wagon en het leed is niet te overzien,” zei fractievoorzitter Jan Baas.

De Milieuvereniging Zuidplas blijft dit onderwerp geï?nteresseerd volgen.

Natuurwerkdag 1 november 2014.
Op zaterdag 1 november hebben een tiental vrijwilligers op initiatief van de Milieuvereniging Zuidplas op het Spoorweglaantje in Moordrecht gewerkt om de borders van het openbaar groen te verrijken en te verfraaien. Het zaad en de jonge aanplant is beschikbaar gesteld door de gemeente Zuidplas. Rond 10 uur waren een tiental enthousiaste vrijwilligers verzameld, waaronder 2 jeugdige deelnemers en omroep Zuidplas.
Het was zowel een educatieve, maar ook nuttige ervaring.
Van de ervaringsdeskundigen Maarten Box en Suze Peters hebben we geleerd hoe we met selectief zaaien, de vrij eenvormige grasvegetatie kunnen verrijken met bloeiende wilde planten.
Ook hebben we de inheemse struikgewassen rode kornoelje en vlier toegevoegd aan de bestaande beplanting. Deze gewassen bloeien rijker en/of dragen vruchten, zodat de Oude Spoorbaan aantrekkelijker is geworden voor allerlei diersoorten.
Als laatste activiteit hebben de vrijwilligers geleerd hoe we op een goede en effectief de bestaande bomen kunnen snoeien, zodat de vitaliteit verbetert. Van het vrijkomende snoeihout hebben we een schuilgelegenheid voor kleine (zoog)dieren gemaakt.
Enkele rauwdouwers hebben ook de onderste takken van meerdere wilgen gesnoeid. Rond 2 uur zijn de gereedschappen, die door het voormalige landschapsbeheer beschikbaar zijn gesteld, weer verzameld en konden we vermoeid van het harde werk terug zien op een leuke en nuttige dag.
De vrijwilligers waren zo enthousiast dat ze graag in januari nog een keer aan het werk gaan om in het openbaar groen mooier te maken.
Wilt U dan ook mee doen, houdt dan de pers en onze website in de gaten.
De milieuvereniging houdt u via haar website (www.milieuvereniging.nl ) op de hoogte van de ontwikkelingen van de Oude Spoorbaan in het groeiseizoen van 2015. Natuurlijk kunt u zelf ook genieten van de resultaten van het werk via een wandeling of fietstocht.

IMG_0676 CIMG2196 (1) IMG_0677 IMG_0678 IMG_0678 3i. snoeien (1)

De milieuvereniging heeft zijn jaarvergadering begin oktober gehouden>
Het verslag kunt u downloaden door de volgende link te openen. Ledenverg. 2 10- 2014
Het jaarverslag 2014 kunt u downloaden door de volgende link te openen jaarverslag 2014

CIMG2170 CIMG2168

Geslaagde vogel- en natuurexcursie op zaterdag 11 oktober
De milieuvereniging heeft i.s.m. de heer Modderkolk een natuurexcursie in de Berkenwoudse driehoek georganiseerd.
Er waren 12 enthousiaste vogelaars die om 9 uur precies bij de pont in Moordrecht met een verrekijker in de hand klaarstonden. Na een rustige fietstocht waarbij we meerdere keren bij de weilanden stopten om naar vogels te kijken, hebben we een leuke wandeling gemaakt in de mooie natuur van de Krimpenerwaard. We hebben meerdere soorten eenden, zwanen, buizerds, kiekendieven, witte reigers mogen observeren. Daarnaast prikkelde de heer Modderkolk ons nog door wat over de planten te vertellen die we tegenkwamen. Het was een genoeglijke excursie.
Houdt U de website in de gaten. Medio januari/ februari gaan we met een groepje naar de Reeuwijkse plassen.
CIMG2186 CIMG2175 (1) CIMG2187 CIMG2183 CIMG2178 CIMG2182

De bestuursleden van de milieuvereniging hebben zich op de Groei en Bloei Fair 20 september 2014 gepresenteerd aan een groter publiek.

Wat wilden wij bereiken?
Nieuwe leden en actieve leden voor onze milieuvereniging en voor een natuurrijke en duurzame gemeente Zuidplas door
i?? Bezwaar maken tegen ongewenste ontwikkelingen (Westergouwe)
i?? Genieten van natuur, duurzaamheid als aantrekkelijke ontspannende leefstijl
i?? Verdienmogelijkheiden bv. via besparen op de energienota en (nieuwe) werkgelegenheid op het gebied van natuur en duurzaamheid

We hadden twee kramen waarin we voorlichting gaven over onze milieuvereniging, de zelfbeheertuin de Witte Prinses, de ecologische zone Westergouwe, de bouwactiviteiten van onze en de gemeenten rondom ons woongebied, het platform Mooi Zuidplas en de pas uitgegeven recreatiekaart.
Ook gaven we informatie over onze natuurexcursie op 11-10-2014 en de natuurwerkdag op 1-11-2014 langs de Spoorbaan. Daar gaan we wilde plantenzaden zaaien en planten leren snoeien.

Daarnaast hadden we een groene Kraam met
i?? VELT groentenbak
Via VELT (Vereniging voor Ecologische Leef en Teeltwijze) een bak met groenten en fruit laten die aansluit op hun werkwijze.
foto bak

i?? Geveltuin
Zeven stoeptegels met daarboven potten met een doorsnede van 30 cm. om te laten zien wat je met een geveltuin kan.
– Bollenpakketten

De dag was een groot succes. Er hebben zich meerdere mensen aangemeld als lid.

In juli 2014 is de milieuvereniging in beroep gegaan tegen watervergunning voor De Brinkhorst”
Wilt U onze uitgangspunten en argumenten weten, open dan de link Persbericht 20 juli 2014 ( 2), site

Via de volgende link vindt U een uitgebreider verhaal vinden met onze redenen : website mmvz – Beroep tegen watervergunning voor DE Brinkhorst Zie ook archief Brinkhorst .

Op zaterdag 12 juli 2014 heeft de milieuvereniging zich voorgesteld aan de nieuwe raadsleden tijdens de speeddating in Zevenhuizen. Dat was volgens ons een groot succes zowel voor ons , maar ook voor de politici.

Leden van de milieuvereniging werken mee met de gemeente Zuidplas om een recreatiekaart van de Zuidplaspolder te maken.
In de eerste maanden van 2014 hebben vertegenwoordigers van het Platform Mooi Zuidplas (waar wij ook in meedenken als MMVZ) en de gemeente Zuidplas hard gewerkt om een recreatieve kaart van Zuidplas te maken, waarop vele natuur- en cultuur historische bezienswaardigheden te zien zijn.
Verleden jaar nam het platform dit initiatief, omdat zij vonden dat Zuidplas meer is dan een weidegebied met een paar dorpjes.
Wij willen de inwoners van Zuidplas wijzen op recreatiemogelijkheden en mooie gebouwen in onze gemeente. De Zuidplaspolder staat bovendien in verbinding met andere mooie recreatiegebieden zoals de Krimpenerwaard, de Rottemeren, het Bentwoud en de Reeuwijkse Plassen.
Met de hulp van de fietsbond Zuidplas en een groep enthousiaste wandelaars in Zuidplas zijn er meerdere fiets- en wandelroutes uitgezet. De beschrijving met foto’s en gpx bestanden zijn op de site van www.mooizuidplas.nl te downloaden.
Deze kaart geeft de mensen aan, dat je voor een dag recreëren gewoon in de buurt kunt blijven. Iedereen kan op de recreatiekaart zijn eigen Zuidplas-parel ontdekken.

Mocht U de recreatieve kaart niet hebben ontvangen, ga dan na 25 juni langs bij de gemeentebalie in Nieuwerkerk of mail leoeleen@gmail.com

Hij is er,de recreatiekaart van Zuidplas met een aantal wandelroutes.
De kaart is op 23 juni 2014 officieel aangeboden aan wethouder van Woudenberg bij de molen Windlust.
In de week daarvoor stond er al een artikel in het Hart van Holland om de kaart onder de aandacht te brengen.U kunt het artikel lezen door het met de muis te activeren. Op de recreatiekaart kan ieder een eigen Zuidplas-parel ontdekken DSC_1355<ahref=”https://www.milieuvereniging.nl/wp-content/uploads/2014/05/Bq0qgSsIQAIFaPb.jpg”>Bq0qgSsIQAIFaPb

30 mei 2014
Kort gras in onze Zuidplaspolder , en onze weidevogelnesten dan?
Wie afgelopen periode de polder is ingelopen, zal het niet zijn ontgaan. De meeste percelen liggen er weer als een vers, gladgestreken biljartlaken bij. Dat kon ook haast niet anders, want de afgelopen weken was het bijzonder groeizaam weer. Lange perioden met zon werden afgewisseld met een sporadische bui. De meeste boeren hebben voor de hevige regen van begin deze week, al het gras tijdig kunnen inkuilen. Wat achterblijft is een kaal land, waar een enkele Grutto nog tevergeefs naar de jongen roept en enkele kraaien die er de resten van wat eieren mee pikken.
Triest wordt ik ervan. Wetende dat bij iedere maaibeurt, talloze nesten en jonge vogels sneuvelen. Ze maken geen schijn van kans, als de hele polder gelijktijdig lijkt te worden kort geschoren. Een neerwaartse spiraal bovendien, want de vogels keren ieder jaar terug naar de polder waar ze geboren zijn. En met slechts een handvol jongen dat groot wordt, houdt de lokale populatie geen stand. Het gevolg: steeds minder vogels in de polder.
Natuurlijk moet het gras gemaaid worden. Brood moet op de plank. Het één gaat echter prima samen met het ander. En ook dat is te zien als je de polder inloopt. Gemaaide percelen met slechts her en der een pluk gras of één ongemaaid perceel tussen de gemaaide percelen. Weidevogelbedrijven, waar boeren en vrijwilligers zich inzetten om de weidevogels te inventariseren en beschermen. Door de nesten te markeren in het veld en aan te tekenen op de plattegrond van de boerderij, kunnen de boeren de nesten ontzien bij het maaien. Ook als er vee in het weiland komt, kan het nest beschermd worden door er een nestbeschermer (een soort ijzeren constructie) over heen te plaatsen, wat vertrapping voorkomt. Het is een kwestie van goede samenwerking tussen de boer en de vrijwilligers.
Gelukkig gaan steeds meer boeren mee doen met deze vrijwillige weidevogelbescherming. Zo kunnen steeds meer vogels worden beschermd. Wat zou het mooi zijn als uiteindelijk alle boeren mee zouden doen. Daarnaast is de Weidevogelgroep Moordrecht ook nog op zoek naar (vooral jonge) vrijwilligers die willen bijdragen aan de bescherming van onze weidevogels. Voor opgave of voor meer informatie kunt u terecht bij Rick van der Weijde via rick@corotauria.nl.

download download (3) download (2)

grutto kievit scholekster

Op woensdag 23 april 2014 zijn bestuursleden van de Moordrechtse Milieuvereniging Zuidplas op initiatief van Mooi Zuidplas lid Ron Gast op bezoek geweest bij de ecologische zone van Westergouwe.

We werden vriendelijk ontvangen door de (Goudse) projectleiders van Westergouwe en van de ecologische zone. Er werd gememoreerd dat MMVZ in het verleden rechtszaken had aangespannen om het plan Westergouwe tegen te houden. De leden van MMVZ wilden absoluut geen woonwijk in de achtertuin van Moordrecht in een van de laagste polders van Europa. Er is ondertussen veel water door de Hollandsche IJssel gestroomd en enkele jaren geleden zijn de voorbereidingen begonnen om de weilanden van Westergouwe voor te bereiden op de nieuwe woonwijk.
Er is voor miljoenen aan zand gestort. Ook zijn er wanden geplaatst om het zand niet te laten verzakken in de veengronden. Volgend jaar zal de eerste paal geslagen worden, deelde men ons mee.

Het plan was om ruim 4000 woningen te bouwen. Gezien de economische situatie is besloten om de komende jaren kleine buurtjes van rond 50 woningen te bouwen. Men verwacht, dat er 100-150 woningen per jaar gerealiseerd worden. Gouda kan dus tientallen jaren vooruit. Bestuurlijk vindt Gouda de nieuwe wijk echt noodzakelijk. (Daar kan je dus anno 2014 genuanceerd over denken !)

De bestuursleden waren zeer benieuwd naar de ontwikkeling van de ecologische zone en de waterberging rond de Vijfde Tocht. (circa 50 ha) Men heeft op Moordrechts grondgebied grote stroken grond uitgegraven om het gebied te voorzien van de nodige waterberging. Men verwacht in 2015 daarmee klaar te zijn. Omdat de subsidiekraan langzaam dichtgedraaid is, wordt het gebied niet recreatief van opzet, maar krijgen de natuurwaarden meer kans. Dat laatste was de bedoeling van de MMVZ in de tijd dat er geprocedeerd werd.

Er ligt nu een verbindingszone naar omliggende gebieden, zodat vogels, reptielen en andere dieren ongehinderd naar de andere gebieden buiten de polder kunnen komen..Er komen grasgebieden, plasgebieden, moeras- en rietgebieden en bosschages waar insecten, ringslangen hun habitat krijgen en vleermuizen, weidevogels en zwaluwen kunnen rondvliegen en nestelen. Daarnaast komen er in de buurt van de woonwijken een paar speelplekken en langs de vaarten een paar struinpaden. Er komen 2 fietspaden: Een van Moordrecht ’t Ambacht naar de rotonde bij Karwei, de ander van de Provinciale weg langs de (stads) rand van de ecologische zone. tot de Oostringdijk.

Het bestuur van MMVZ was blij met de uitleg. Daarna hebben we met veel interesse de veranderende polder met eigen ogen van dichtbij kunnen bekijken. MMVZ heeft aangeboden om contact te houden en mee te willen denken over ideeën om de ecologische zone mooi te houden. Op ons voorstel zou men onderzoeken of het natuurlijk begrazen door schapen een mogelijkheid kan zijn in de toekomst.

Overigens zou het mooi zijn als de gemeente Zuidplas de industriegebouwen bij ’t Ambacht af zou willen afschermen met bomen en struiken. Vanuit de polder is Moordrecht nu geen mooi visitekaartje.

CIMG1625 CIMG1616 CIMG1618CIMG1622

-Brinckhorst
-Oostpolder
-Bouwen op gemeentegrond
-Waterberging
-Schone IJssel en dijkverzwaring door Arjan
-Zienswijzen/ archief/ door Bert