Jaarverslagen 2012 tot 2020

Om de notulen te lezen  van de jaarvergadering 2022 kunt u op de volgende link klikken.Notulen Jaarvergadering 2022

JAARVERSLAG 2021 MOORDRECHTSE MILIEUVERENIGING DE ZUIDPLASPOLDER (MMVZ)

Bestuursleden: Leo Loch, voorzitter; Huib van Dam, penningmeester; Gerda Verhoef, secretaris; Bert van Duijl, adviseur

Op de website www.milieuvereniging.nl kunnen alle activiteiten en verslagen worden bekeken.

Ook in 2021 heeft de Covid-19-pandemie veel invloed gehad op de activiteiten van MMVZ. De jaarvergadering in april 2021 kon niet doorgaan, daarom heeft ieder lid een uitgebreid verslag ontvangen.


-Er zijn weinig bestuursvergaderingen geweest, veel ging digitaal. Het bestuur maakte kennis maken met Mevr. Jelly de Jong, oud-politieonderzoeker, met de laatste 10 jaar als specialiteit milieufraude. Zij vertelde over de vervuilde grond bij de Moordrechtboog. Zoals op veel andere plekken in Nederland is gerecyclede grond gebruikt. De bodemsanering ligt stil na vaststelling van grote milieuproblemen.
Er is een brief opgesteld met vragen van MMVZ voor diverse partijen zoals Gedeputeerde van Prov. Staten, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, Gemeenteraad en B&W Gemeente Zuidplas:
-wat wordt precies onderzocht, alleen de gestorte grond of ook de omliggende sloten, gronden en grondwater. De gemeente heeft beloofd ons op de hoogte te houden.
-Dhr. G. Moret van Gemeente Zuidplas stuurde een concept-lijst Waardevolle Bomen in Zuidplas. Hierop kon worden gereageerd; ons medelid tuinkundige Suze Peters heeft nog aanvulling gegeven. Publicatie van de lijst Waardevolle Bomen zal zijn in begin 2022.
Ondertussen hebben we een digitale link gekregen met kap en herbeplanting “vogelvrije bomen “ in Zuidplas. In Moordrecht zullen geen bomen gekapt worden in 2022.
-Tijdens de Natuurwerkdag op vr. 5 november 2021 is door een groep van 8 personen gewerkt in de Stinzen- en Beeldentuin, gelegen in de openbare tuin van St. van Drost IJserman, rondom Gebouw Vivere. Veel opschot werd verwijderd net als brandnetels, kleefkruid en andere te welig groeiende onkruiden.
-Er is een brief naar Gemeente Zuidplas gestuurd met standpunten betreffende de geplande bouw van het vijfde Dorp, met als eindconclusie dat MMVZ de plannen met tegenzin accepteert om in gesprek te kunnen blijven.
-In de Groen-Blauwe Zone, gelegen tussen Moordrecht en Gouda-Westergouwe is een zwaluwwand gerealiseerd. Er zijn bezorgde vragen over de aanwezige  “teken “ in de wand. Het projectbureau van Westergouwe is initiatiefnemer van de Zone en moet voor onderhoud zorgen. Bij navraag wordt door de ecoloog gemeld dat teken en andere bacteriën een natuurlijk proces zijn, hiervoor wordt geen actie ondernomen.
-De jaren 50-wijk wordt opnieuw ingericht. Het nieuwe plan is door de Gemeenteraad vastgesteld. Bewoners en omwonenden zijn niet blij met de geplande bouw van een woontoren van 7-hoog. Door een groepje plannenmakers wordt een nieuw plan gepresenteerd, deze worden afgekeurd door Mozaïek-Wonen en de architect.
-Er is opnieuw een brief naar Gemeenteraad Zuidplas gestuurd waar weer aandacht voor gevraagd voor een Fietspad vanaf de Zuidplasweg naar het nieuwe complex van Voetbal, Scouting en Duivenvereniging.
Ook formalisering van parkeerplekken bij de opgang van de witte brug naar de Groen-Blauwe Zone is wenselijk. Het gras langs de wegrand in het dijktalud wordt kapotgereden. Open tegels zouden een oplossing kunnen zijn.
-Het Snelfietspad vanuit Gouda richting Nieuwerkerk a.d. IJssel wordt nog steeds onderzocht op mogelijkheden. Bewoners van Oost- en West Ringdijk protesteren nogmaals tegen de verandering van weg naar Snelfietspad.
-Het samenwerkingsverband Platform Mooi Zuidplas stelt een uitgebreide notitie over het middengebied van Zuidplas op. Deze wordt naar de Omgevingsmanager van Gemeente Zuidplas gestuurd. Voor belangstellenden is deze notitie te vinden op de website van de milieuvereniging en het Platform.
-Het maken van de tegels door leerlingen van groep 7 van de basisscholen voor de groene cultuurroute is door de coronaperikelen nog steeds niet gerealiseerd. We hopen in het voorjaar het voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft de subsidie daarvoor beschikbaar gesteld.

Bestuursproblemen:
– Ook in de andere dorpen van Zuidplas zijn interessante projecten voor een milieuvereniging om zich mee bezig te houden. Helaas zijn er slechts 3 bestuursleden, gesteund door 1 adviserend lid (80+) met planologische en waterkundige kennis. De Bestuursleden zijn 70+ers , aanvulling is dus broodnodig.
Specifieke kennis is niet vereist, wel inzet om zich met de doelstellingen van Milieuvereniging Zuidplas bezig te houden, zoals het veenweidegebied rondom Moordrecht groen houden; aanleg van groenvoorzieningen; bevorderen aanleg (gewone) fiets- en wandelpaden; net als behoud van erfgoed, ontwikkelingen vijfde dorp volgen.
Informatie is te vinden op onze website. Ook samenwerking met Platform Mooi Zuidplas is essentieel, net als met Historische Vereniging Moordrecht. 

 

JAARVERSLAG 2020 MOORDRECHTSE MILIEUVERENIGING MOORDRECHT

Bestuursleden: Leo Loch, voorzitter; Huib van Dam, penningmeester; Gerda Verhoef, secretaris; Bert van Duijl, adviseur

Algemeen: Milieuvereniging Zuidplas zet zich in om het veenweidegebied rondom Moordrecht groen te houden. De aanleg van groenvoorzieningen, fiets- en wandelpaden en behoud van erfgoed vindt de Milieuvereniging belangrijk. Op website www.milieuvereniging.nl kunnen alle activiteiten en verslagen worden bekeken.

De Covid-19 pandemie heeft in 2020 veel invloed gehad op de activiteiten van MMVZ. De jaarvergadering in april 2020 is niet doorgegaan, wel had ieder lid bij de uitnodiging een uitgebreid verslag ontvangen over activiteiten in 2019. Activiteiten in 2020 van MMVZ :

Van het voorjaar naar September 2020 uitgesteld :

Opening van de Beeldentuin in de tuin van Stichting van Drost IJserman, gelegen aan het Westeinde 1, rondom het gebouw van Zorgcentrum VIvere. Dit project is geheel in samenwerking met Historische Vereniging Moordrecht gerealiseerd. Voorzitter HVM Marijke den Edel en MMVZ voorzitter Leo Loch zijn met behulp van een aantal medewerkers druk bezig geweest dit project te realiseren.

Tijdens een geanimeerde ochtend was Leo Loch dagvoorzitter.
Mooi uitgevoerde tekstborden met informatie over Beeldentuin en Stinzenplanten zijn onthuld door Wethouder Verbeek.
Voorzitter van St. D.IJ. Johan Verboom onthulde het door aannemer Jan Dirk Vink gerealiseerde beeld van keramieken taferelen, afkomstig uit het inmiddels gesloten Zorgcentrum Land voor Water.
Kunstenaar Aad de Wit onthulde zijn eigen beeld, een verbronsde uitvoering van het door hem ontworpen logo van Historische Vereniging Moordrecht. Hoogheemraad van Schieland onthulde samen met kunstenaar Ron van Savoijen een beeld waarin onderdelen van de afgebroken Snelle Sluis zijn verwerkt.
Ook stonden we stil bij de de andere kunstwerken.
De Moordrechtse bedrijven Bouwbedrijf Vink en Fa. J.Bos&Zonen gaven hun medewerking bij het realiseren van dit project.

Vanuit de beeldentuin wordt een Groene Cultuurroute langs beelden door het dorpscentrum gerealiseerd. Leo Loch en ontwerpster Nicole van Zanten zijn in gesprek met de gemeente, de Moordrechtse basisscholen en een kunstenaar om mozaïektegels te maken die de route aangeven. Vanwege covid19 wordt de uitvoering daarvan in het volgend cursusjaar aangepakt.

Tijdens de NL-Doet actie in maart 2020, worden tijdens enkele dagdelen in twee en drietallen gewerkt in en rondom de Stinzentuin, Westeinde 1. Op individuele basis wordt gedurende het jaar enkele keren onderhoud gepleegd.

Ons adviserend lid Ron Gast is naar Dordrecht verhuisd. MMVZ is hem erkentelijk voor alle werkzaamheden die hij heeft verricht voor de vereniging d.m.v. schriftelijke voorlichting en mondelinge ondersteuning.

Initiator Peter Rommens van het Repair Cafe heeft een mooi verslag over 2019 gestuurd waarin ook MMVZals initiatiefmeemster wordt genoemd.

De Fietsersbond wil een Snelfietspad realiseren vanuit Gouda via Oost- en Westringdijk, de brug naast het Abr.Kroesgemaal naar het fietspad richting Nieuwerkerk a.d. IJssel en v.v. Door bewoners langs deze route is een bezwaarschrift ingediend. MMVZ ondersteunt mondeling en middels een brief de actie, maar onderneemt zelf geen stappen. In de Gemeenteraad is het voorstel inmiddels terugverwezen naar B&W.

 Jaarverslag 2020, planologische activiteiten

Ontwikkelingen Vijfde Dorp

Vanaf de herfst 2019 tot het voorjaar 2021 werd het Vijfde Dorp in geheime raadsvergaderingen besproken en was de gemeente in overleg met de provincie en de Regionale Grondbank.

De gemeenteraad had in 2019 de bouw van een Vijfde Dorp met 4000 woningen in de noordoostelijke hoek van het plangebied  en realisatie van een landschakel van een open gebied circa 1400 meter breed tussen de Eendrachtspolder en de Groene Waterparel goedgekeurd. Het plangebied wordt begrensd door de N219, A12, spoorbaan Den Haag-Gouda, Moordrechtboog en de A20.

De bezwaren van de milieuvereniging tegen waren:

  • gebrek aan woonvraag (voor 2017) en woongenot,
  • realisatie landschakel financieel niet haalbaar (kosten grond circa € 100 miljoen),
  • geen financiën beschikbaar voor voorzieningen, omdat Zuidplas slechts voor 9% eigenaar is van de Grondbank (grondeigenaren zijn niet verplicht te betalen voor voorzieningen),
  • geen openbaar vervoer nabij beschikbaar (voorbeeld metro in Nesselande),
  • de ontsluiting van auto-, snelfiets-, recreatief fietsverkeer en wandelpaden en natuurcompensatie zijn onduidelijk.

 

De ROZ (Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas) is vanwege gebrek aan woonvraag in 2016 opgeheven. Inmiddels is de situatie ten aanzien van de woonvraag gewijzigd. In de periode 2000-2017 nam de bevolking van Zuidplas slechts toe met 30 tot 40 personen per jaar, maar vanaf 2018 groeit de bevolking met vele honderden personen per jaar. Deze groei ondervinden ook Gouda en Waddinxveen. In het begin van deze eeuw nam de bevolking van Gouda (70000 inwoners in 2000) af met 1000 inwoners, maar is na de economische crisis gestegen met 3000 inwoners. De reden is dat Rotterdam er niet in slaagt voldoende te bouwen voor haar inwoners. De stad beschikt over 160 hectare havengebied (bestemd voor wonen en werken) en gaat nu voor extreme hoogbouw en bouwen boven de Maastunnel dat bijzonder duur is.

Ontwikkelingen Vijfde Dorp eerste halfjaar 2021

Het Masterplan Middengebied Zuidplaspolder van maart 2021 beschrijft een mogelijke ontwikkeling van het Vijfde Dorp. Het dorp zal bestaan uit kleinschalige, dorpse buurtjes van globaal 400 bij 400 meter rondom een gemeenschappelijke ontmoetingsplek.

We begrijpen dat de gemeenteraad onder druk van Rotterdam en de provincie het voorstel voor een Vijfde Dorp met 8000 woningen in plaats van 4000 woningen in mei heeft goedgekeurd. Dit gebied ligt tussen de Middelweg en de Derde Tocht, de aanleg van een bos ten westen van de Middelweg en een landschakel van 400 meter breed.

De milieuvereniging heeft in de loop van tijd vele aanpassingen voorgesteld; Omdat we ook in de toekomst met de gemeente willen blijven praten over het belang van natuur en recreatie rond het vijfde dorp is ook de milieuvereniging schoorvoetend akkoord gegaan met zelfs 8000 woningen in het poldergebied.

Het dorp bestaat uit 4500 woningen in het kreekruggengebied en 3500 woningen in de poldertuin (klei- en veengebied). De Slinger langs de grens van het kreekruggengebied dient voor ontsluiting voor (snel)fiets- en langzaam autoverkeer en wordt voorzien van een ecologische rand. De milieuvereniging heeft in april voorgesteld de Slinger voldoende breed te maken (bijvoorbeeld 120 meter) waar je de natuur beleeft. Het auto en snelfietsverkeer dient aan de dorpse (binnen) kant geplaatste te worden. Voorts wordt voorgesteld een recreatief fietspad nabij de buitenrand van de Slinger te voorzien.

De Vierde Tocht was verbreed voor watertransport en berging. Er is geen weg langs deze tocht. Er lopen 3 leidingen langs de tocht. Mede voor toekomstige leidingen moet een breedte van 70 meter gereserveerd worden. Het Masterplan bestemt dit gebied voor speelgebied voor kinderen.

Onderzocht kan worden of dit gebied ook benut kan worden voor ontmoetingsruimte voor de omliggende buurtjes. Er mogen waarschijnlijk geen bomen in het gebied geplaatst worden; wel langs de rand van het gebied.

Voor de landschakel tussen de Eendragtspolder en de Groene Waterparel wordt langs de Derde Tocht een strook van 400 meter vrijgemaakt van kassen en bedrijfsbebouwing. Een bredere strook is financieel niet haalbaar. De provincie legt in deze strook een ecologische verbinding tussen de Groene Waterparel en de Eendragtspolder (is deel van de verbinding Bentwoud – Krimpenerwaard). Wel mogen in het overige gebied tussen de Derde en Eerste Tocht de kassen en bedrijven niet uitbreiden. In het open gebied zal plaatselijk natuurontwikkeling gerealiseerd worden.

De financiële paragraaf is nog geheim. Het College B&W wil zelf de regie voeren en alle grond van de Grondbank kopen (totaal € 300 miljoen). De rente is nu laag, maar de toekomst is ongewis.

Het metrostation Nesselande en de NS-stations Gouda en Nieuwerkerk liggen te ver van het Vijfde Dorp voor dagelijks fietsverkeer. De Milieuvereniging heeft voorgesteld een locatie van een NS-station tussen de spoorbaan Den Haag-Gouda en het kreekrugdorp te onderzoeken. De intercity moet een sprinter op het station kunnen passeren. De vraag is of de spoorlijn in het station verdubbeld kan worden. Onlangs is het station Lansingerland gerealiseerd.

Landschappelijk Studieproject Zuidplaspolder

Hogeschool INHOLLAND te Delft, opleiding “Landscape & Environment Management” heeft om hulp van het Gouds watergilde en de milieuvereniging verzocht voor een studie voor een groep van 35 – 40 studenten. De Milieuvereniging heeft voorgesteld de ecologische en recreatieve verbindingen in het Restveengebied en in het plangebied van het Vijfde Dorp te onderzoeken.
Hiervoor heeft de milieuvereniging informatie geleverd (Rapport, 8 bladzijden)

Lijst monumentale en waardevolle bomen gehalveerd door Gemeente Zuidplas

Milieuvereniging Zuidplas heeft B&W laten weten zeer verontrust te zijn met de nieuw voorgestelde lijst. Een groot aantal bomen krijgt daarin een lagere structuur. Volgens Gem. Zuidplas past dit in de nieuwe criteria voor bomenrijen. Bovendien zaten er o.i veel fouten in de lijst m.b.t. Moordrechtse bomen: de lijst zal door Gem. Z. op genoemde punten worden aangepast.

 

JAARVERSLAG 2019 van MOORDRECHTSE MILIEUVERENIGING ZUIDPLAS

Bestuursleden : Leo Loch, voorzitter; Huib van Dam, penningmeester; Gerda Verhoef,
secretaris; Bert van Duijl, adviseur.

Algemeen: Milieuvereniging Zuidplas zet zich in om het veenweidegebied rondom
Moordrecht groen te houden. De aanleg van groenvoorzieningen, fiets- en wandelpaden en
het behoud van erfgoed vindt de Milieuvereniging belangrijk.
Op website www.milieuvereniging.nl kunnen alle activiteiten en verslagen worden
bekeken.

Planologische activiteiten :
-De Fietsersbond wil een Snelfietspad realiseren vanuit Gouda via Oost- en Westringdijk, de
brug naast het Abr. Kroesgemaal naar het fietspad richting Nieuwerkerk a.d. IJssel en v.v.
Veel bewoners langs deze route zijn tegen dit voorstel en dienen gezamenlijk een
bezwaarschrift in. Dit bezwaar wordt ondersteund door Milieuvereniging Zuidplas. Overigens is MMVZ van mening dat Moordrecht in z’n geheel een 30-km zone heeft en daardoor alleen gewone fietspaden kan hebben en zeker geen fietspaden waarop hard mag worden gereden.

-Realiseren uitplaatsing velden van de Voetbalvereniging, samen met Scouting en de
Duivenvereniging naar een terrein achter het bedrijf van Fa. J. Bos & Zn en
Paardensportvereniging De Zuidplasruiters. De Intentieverklaring is getekend, maar er zijn
meerdere zienswijzen ingediend tegen de plannen.

-Ontwikkelingen A20: Rijkswaterstaat heeft op grond van uitvoerig onderzoek besloten de
A20 te verbreden naar 2x 3 rijstroken. De uitbreiding voor beide richtingen wordt
gerealiseerd aan de zuidzijde (de kant van Van Vliet). Het ontwerp wordt in 2019-2020
gemaakt en gerealiseerd vanaf 2023 of zo mogelijk eerder. Milieuvereniging Zuidplas heeft
eerder al voorstellen gedaan om o.a. bomen te bewaren of herplanten, geluidsschermen
met geïntegreerde zonnepanelen te plaatsen en extra doorgang naar de nog te ontwikkelen Groene Waterparel te maken.
-Westergouwe : het achterste stuk richting ’t Weegje is inmiddels ingetekend. Gouda wil
hier 4000 woningen bouwen. In 3 jaar tijd zijn er 350 woningen opgeleverd.
Projecten ontstaan vanuit het Bruisproject :
-Op 30 april 2019 opening van het eerste Repaircafe in Gemeente Zuidplas, nl. Nieuwerkerk
a.d. IJssel. In oktober 2019 is ook in Moordrecht een vestiging in De Kroon van start gegaan.
Grote initiator en enthousiast begeleider voor deze activiteiten is Peter Rommens
-Schooltuintjes worden voorjaar 2019 in samenwerking met Moestuinvereniging De
Knollentuin gestart. Dit project wordt gerealiseerd via het Schoolcursusproject Brains en is
inmiddels succesvol afgesloten. Inmiddels is het project voor herhaling aangemeld.
-Beeldentuin & Cultuurroute. Dit project is een samenwerking tussen Historische Vereniging Moordrecht, Milieuvereniging Zuidplas en vrijwilligers van de Stinzentuin.

Eigenaar St. van Drost-IJserman is akkoord gegaan, en ook mede-sponsor, met de plannen
om in de tuin rondom Zorgcentrum Vivere beelden te plaatsen die relatie hebben met de
historie van Moordrecht. Subsidie hiervoor wordt verkregen van Gemeente Zuidplas
Op 24 oktober is gestart met plaatsing van het beeld van kunstenaar Ron van Savoijen.
Hierin zijn diverse onderdelen van de in 2019 afgebroken Snelle Sluis verwerkt. Ook die dag is een stenen zuil geplaatst waarop zes elementen zijn verwerkt. Hierop is de historie van St.van D.IJ. verbeeld en komen uit voormalig Zorgcentrum Land voor Water. Deze zuil is gemetseld en verder opgebouwd door dhr. Jan Dirk Vink. Opbouw en plaatsing van alle
beelden is mogelijk gemaakt door Fa. Frans Vink ; Zonen en Fa. Jan Bos en Zonen, beide
bedrijven zijn van oudsher gevestigd in Moordrecht. Ook werden nog enkele bodemplaten
geïnstalleerd voor nog te plaatsen beelden.
Natuuractiviteiten:

-NL-Doet, maart 2019. Milieuvereniging Zuidplas doet mee met het project van Zuid-
Hollands Landschap, namelijk Nederland Zoemt. Gevraagd wordt hiervoor inheems
bijenvriendelijk plant- en zaaigoed te gebruiken. Dit om vooral de wilde bij te stimuleren in
het vinden van bloemen gedurende een zo lang mogelijke periode. Hiervoor krijgen we geld van De Groene Motor, de vrijwilligersondersteuning van Zuid-Hollands Landschap. Ook worden vogelhuisjes en bijenhotels gecontroleerd.
We krijgen hulp van het College van B&W van onze Gemeente Zuidplas. Burgemeester Stoop, de wethouders Schuurman, de Haas en Verbeek stropen (figuurlijk) de mouwen op om te helpen een enorme berg houtsnippers weg te kruien. Ook de mannen van Groenaannemer G.K.B. zijn flink aan de slag en hebben tevens heel wat materiaal en planten bij zich. Begin van de middag is de enorme klus geklaard.

Duurzaamheidsplatform: De Hennipgaarde-werkgroep is zeer actief. Bij Molen Windlust in
N.a.d.IJ. kan meel worden gekocht van graan verbouwd en daarna gemalen door molens in
Zevenhuizen. Een echt streekproduct dus.
Ook is het Platform initiator van het burgerinitiatief tot plaatsing van uiteindelijk zelfs 20
Stikstofmeters bij particulieren in Gemeente Zuidplas, dus ook in Moordrecht. Via website
www.madavi.de/sensor kunnen resultaten worden bekeken.
De actie Steenbreek via het Duurzaamheidsplatform loopt nog steeds. Ook de nog lopende
Steenbreekactie van MMVZ i.v.m. een Groene Cultuurroute in de Moordrechtse Dorpskern
als aansluiting op de Beeldentuin wordt mede ondersteund.

Platform Mooi Zuidplas :
-Vooral bij planologische onderwerpen is er veel contact voor overleg tussen de
deelnemers.
-De Wandelwerkgroep van het Platform wandelt iedere laatste vrijdag van de oneven
maand een wandeling in de directe of verdere omgeving van Gemeente Zuidplas.

Planologische activiteiten rond het Project Het Vijfde Dorp
Het voorstel voor het Vijfde Dorp van december 2017 betrof een dorp tussen de A20 en Zevenhuizen met een circulaire voedselvoorziening (zie jaarverslag 2018). De ecologische verbindingszone langs de Vierde Tocht ging dwars door het centrum van het dorp. Er was geen aandacht voor de verbindingen tussen de natuur-/recreatiegebieden (bijvoorbeeld tussen het Bentwoud en de Groen-Blauwe-Zone bij Moordrecht.
Ook was er geen rekening gehouden met realisatie van de Groene Waterparel, een toekomstig natuurgebied aan de noordzijde van de A20, tussen de Tweede Tocht en de Middelweg. We maakten ons zorgen. De milieuvereniging en enkele leden van het Platform Mooi Zuidplas hadden in februari (2019) een gesprek met de gemeente: “De Groene Waterparel wordt aangekocht en ontwikkeld door de provincie. De provincie bezit al 80% van het gebied en de ontwikkeling daarvan hangt af van de voorgenomen bouwplannen (Vijfde Dorp)”.
Het Middengebied is bestemd voor woningbouw, waarvoor circa 10 jaar geleden grond is aangekocht door de Regionale Grondbank (€100 miljoen), waarin o.m. Rotterdam, de provincie en Zuidplas participeren voor respectievelijk 40%, 40% en 9%. Nu de woningbouw aantrekt, willen de partners van de Grondbank dat Zuidplas het Middengebied bebouwt. Na twee besloten raadsvergaderingen in januari en april publiceert de gemeente een aangepast voorstel voor de gemeenteraadsvergadering in juni. Voorgesteld wordt een Vijfde Dorp met 4000 woningen in de noord-oostelijke hoek van het plangebied.
De milieuvereniging heeft bezwaren tegen de locatie van het dorp in de noordoostelijke hoek van het Middengebied vanwege gebrek aan woonvraag en woongenot. Zuidplas moet gemiddeld 700 – 750 woningen per jaar realiseren (dat is: huidige opgave plus 4000 woningen tot 2030). De voorzieningen in Zevenhuizen liggen op 5 km afstand van het Vijfde Dorp. Volgens de wet mogen de voorzieningen  niet uit de grondexploitatie betaald worden, dus bij winst, gaat 91% van de winst naar de partners. De voorzieningen zullen dus door de inwoners van de bestaande dorpen betaald moeten worden.
Het is beter aan de grenzen van bestaande dorpen te bouwen; dus in de zuidwestelijke hoek van het Middengebied. De infrastructuur kan dan aansluiten bij de bestaande dorpen en er kan gebruik gemaakt worden van de voorzieningen in Zevenhuizen, Nesselande en Nieuwerkerk. Een groot  voordeel is de metro in Nesselande, want in het Vijfde Dorp wordt voornamelijk gebouwd voor Rotterdam. In de noordwestelijke locatie zijn er geen voorzieningen en er is geen hoogwaardig openbaar vervoer waardoor de bewoners met de auto via de A20 naar Rotterdam gaan.
Een nadeel is dat er meer glastuinbouw is in de zuidwestelijke hoek, maar bouwen tussen glas is normaal in Zevenhuizen. Bovendien zal al het glas in het Middengebied, ook in de zuidwestelijke hoek, in de toekomst verplaatst moeten worden naar de glasparel.
De milieuvereniging heeft haar zienswijze op 1 juni gestuurd naar het college B&W en de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het voorstel van het Vijfde Dorp met 4000 woningen in de noord-oostelijke hoek van het plangebied aanvaard .
Een belangrijk voorstel is een landschappelijke schakel van een open gebied, 1200 tot 1600 meter breed, tussen het Rottegebied en de Groene Waterparel. Daarmee ontstaat een open gebied tussen het Bentwoud en de Groene Waterparel  via de Tweemanspolder en de Eendragtspolder.
Wij achtten realisatie van de voorgestelde landschappelijke schakel niet haalbaar. De grond is immers bestemd voor wonen en aangekocht voor bouwen. De waarde is circa € 33 per vierkante meter of hoger. Bij een gemiddelde breedte van 1400 meter van de schakel en afwaardering naar agrarisch gebruik van 350 hectare is het verlies € 98 miljoen.
De milieuvereniging maakt zich zorgen dat er geen behoorlijke verbindingen tussen de natuur- en recreatiegebieden worden gerealiseerd: wij denken hierbij aan groene verbindingen van bomen, struiken, gras, planten en water met wandel- en fietspaden waar men de natuur beleeft en de bebouwing niet ziet. Dit is goed voor de nieuwe bewoners, de bestaande dorpen en de regio. Zuidplas zou immers de “watertuin” van Rotterdam worden met de Groene Waterparel en het Restveengebied ten zuiden van de A20 als “Central Park”.
Indien niet aan de grenzen van bestaande dorpen gebouwd wordt, is een civieltechnisch locatie- onderzoek vereist. In antwoord op ons WOB-verzoek naar rapportage omtrent het locatieonderzoek bleek uit een gesprek met ambtenaren dat er geen civiel-technisch onderzoek heeft plaats gevonden.
De milieuvereniging vraagt in september in een brief aan de wethouder om een gesprek over de locatie van het Vijfde Dorp, de landschappelijke schakel (die wij in onze brief niet realistisch vinden) en de groene verbindingen in het Middengebied. De wethouder beantwoordt uitgebreid onze brief en een brief van het Platform Mooi Zuidplas van 5 november 2018, dat een gesprek nu nog te vroeg is, omdat er eerst nog met de partners van Grondbank en met diverse overheden gesproken moet worden. Tegelijkertijd in september organiseert de gemeente twee Meet up avonden voor overleg, inspraak en brainstorming met de burgers. Tijdens de Meet up avonden en het WOB-gesprek met de
ambtenaren vernamen wij dat de gemeente het verkeer via de Moordrechtboog wil afwikkelen, realisatie van de Schakel realistisch acht en dat de grond in de zuid-westelijke hoek te “zacht” is voor het Vijfde Dorp.

 

Notulen JAARVERGADERING van MMVZ op 17 APRIL 2019.
Aanwezig: Leo Loch, voorzitter; Huib van Dam, penningmeester; Bert van Duijl, adviseur;
4 leden; Gerda Verhoef, secretaris, notulen.

-Opening door voorzitter Leo Loch.
-Bespreken Jaarverslag 2018:
– Uitleg over het fietspad midden door de polder als verbinding tussen Groen-Blauw-Zone
en Moordrecht ivm nieuwe sport-/scoutingvelden
– De omliggende plaatsen Waddinxveen, Gouda en Zuidplas hebben een afspraak voor overleg over gronden naast de gemeentegrenzen. Gouda gaat misschien moeilijk doen over een fietsrondweg. MMVZ vond altijd Gr-Bl Zone heel belangrijk
– Woningbouw gaat ivm renovatie/nieuwbouw mensen herplaatsen in de eigen wijk in Moordrecht // Brinkhorst zou ook maatschappelijke voorzieningen krijgen, Alle gronden zijn van Dura, plannen van Dura waren al bekend.
– Bestemmingsplan Westringdijk: 1 generatie mocht daar boeren, nieuw bestemmingsplan voor weghalen van schuren en bebouwing van extra woning is vastgesteld. Plan van MMVZ was te laat ingediend en niet in behandeling gekomen. Mogelijk komen er aanpassingen via Abr. Kroesgemaal en de Derde Tocht.
-Woonvisie Zuidplas Gem. Zuidplas loopt tot 2025: 9000 woningen bouwen tot 2030.
-Gronden in de Rode Waterparel zijn gekocht door Waddinxveen en Zuidplas, ieder 9%. Rotterdam + Prov. Z-H ieder 40%, kleinere eigenaren 2%. Momenteel plannen voor 5 e Dorp. Rotterdam zou voorstander zijn voor 30% sociale woningbouw. Overname van gronden is eigenlijk onverstandig ivm afwaardering gronden. VVD met weth Hordijk is voor bouwen. Er komt inbreiding aan de randen van de dorpen.
-De Marokkaanse groep is nu gevestigd in gebouw van Data Gold. Er zou nog een info-avond komen voor omwonenden.
-Hitlandselaan, Hitland, Nieuwerkerk a.d. IJssel: bomen zijn inmiddels gekapt; er komt herplant van wilgen; advies van Bert van Duijl voor apart fietspad wordt afgewezen.
-A20; verbreding komt aan de Van Vliet-kant. Er kont bomenkap met herplantplicht.
-Recreatieplatform wordt nu beheerd door Weth Daan de Haas
-Duurzaamheidsplatform: Hennipgaarde-Platform is zeer actief
-Platform Mooi Zuidplas: regelmatig overleg; De wandelgroep van Pl.M.Z. is nog steeds actief en wandelt iedere laatste vrijdag van de oneven maand met een groep uit Zuidplas.
-Resultaten van het Bruisproject najaar 2018
-30 April 2019 is de opening van het RepairCafe in Nieuwerkerk a.d. IJssel. In Oktober gaat het RepairCafe in Moordrecht van start. Beiden met succes.
-Het Project met de Schooltuintjes op Moestuinvereniging De Knollentuin via het Project Brains is gestart in het voorjaar.

Financieel Verslag over 2018, door de Penningmeester.
-De kascommissie van dhr. Tettelaar en dhr. Kees Vos verlenen decharge aan de penningmeester. Nog geen nieuw lid aangemeld voor verslag over 2019.
-Bestuursaangelegenheden:
Er zijn slechts 3 bestuursleden en 1 adviseur. Flinke onderbezetting dus. Het lukt niet nieuwe mensen te interesseren om met ons mee te doen. De mogelijkheid via Projectmatige ondersteuning mee te doen met het bestuur slaat ook nog niet aan.
-Project Beeldentuin in de tuin van St. van Drost-IJserman rondom Verzorgingshuis Vivere aan het Westeinde 1. Dit is een project van Historische Vereniging Moordrecht, Milieuvereniging  Zuidplas en Stinzentuin-werkgroep. Vooral Marijke den Edel van HVM en Leo Loch enn Nicole van Santen steken veel tijd in dit project.
Rondvraag:
-Bij de Rotte worden woningen in het groen gebouwd
-In de Eendragtspolder zijn veel activiteiten.
-Schieland wil de polders gaan vernatten; houdt men rekening met de boeren in het gebied. In Hart van Holland staan regelmatig paginagrote bijdragen met de titel Waterwerken.

Informatie betreffende werken in de Stinzentuin altijd naar St. van D.IJ tav Bert van Straten

Jaarverslag 2018 Milieuvereniging Zuidplas                           

Bestuursleden: Leo Loch, voorzitter; Huib van Dam, penningmeester; Gerda Verhoef, secretaris; Maarten Box, bestuurslid tot 1 januari 2019 en Bert van Duijl, adviseur

Algemeen:   De Milieuvereniging zet zich in om het veenweidegebied rondom Moordrecht groen te houden. Dit is noodzakelijk om bij overvloedige regenval water te bergen op de weilanden voordat woningen vollopen. De bestemming van het gebied is agrarisch en in de toekomst (2035) natuur, alternatieve akkerbouw en veeteelt, extensieve recreatie (zoals wandelen en fietsen).De aanleg van groenvoorzieningen, fiets- en wandelpaden en het behoud van het erfgoed vindt de Milieuvereniging belangrijk.

Op de website kunnen alle activiteiten en verslagen worden bekeken.

Planologische activiteiten:
Project Uitplaatsing van voetbalvelden, Duivenvereniging en Scouting
Reeds 10 jaar na de herinrichting worden de sportvelden en het gebouw van de voetbalvereniging Moordrecht verplaatst. De vereniging krijgt er één voetbalveld bij en gaat naar het gebied tussen het bedrijvengebied Ambacht en de Vijfde Tocht. Tegelijkertijd worden de scouting en de duivenvereniging verplaatst naar het nieuwe sportgebied. Het wordt gefinancierd met woningbouw op het huidige sportcomplex en omgeving ( Sjaloomschool, Duivenvereniging, Scouting), waarvan 40% in de sociale sector.
De Milieuvereniging heeft als onderdeel van het project een voorstel ingediend voor een groene afscherming van de grijze gebouwen van het bedrijventerrein het Ambacht met een tien meter brede groenstrook, voorts een geluidscherm voor het natuurgebied (Groen-Blauwe-Zone), en – ten behoeve van recreatie – voor de aanleg van een wandel- en een fietspad langs het nieuwe sportcomplex tussen de Wethouder Visweg en de fiets- en wandelpaden van de Groen-Blauwe Zone. Hiermee krijgen wij directe toegang vanuit Moordrecht-Noord naar het natuurgebied. Tijdens een bespreking met de gemeente reageerden de ambtenaren enthousiast.

Bestemmingsplan West Ringdijk 56, Moordrecht

Dit perceel met een oppervlak van 4,825 hectare ligt in het Restveengebied waarvan de bestemming (sinds 2010) voor een generatie agrarisch is , daarna natuur met recreatie (wandelen, fietsen, picknick). De voormalige kwekerij, bedrijfsgebouwen, kassen etc. worden afgebroken en de grond wordt gesaneerd. Ter compensatie mag de eigenaar een tweede woning bouwen. Recreatie is niet voorzien.
De Milieuvereniging heeft een voorstel (zienswijze) ingediend om een wandelpad te maken op de grens van het perceel tussen West Ringdijk en de Derde Tocht naar het laagste punt van Nederland . Dit voorstel is helaas afgewezen. Op de Derde Tocht kan men eventueel kanovaren. De wethouder is voornemens te onderzoeken hoe dit gebied ontsloten zou kunnen gaan worden, mogelijk via het Abraham Kroesgemaal.

Groene- en Rode Waterparel, Vijfde Dorp
Het college van Zuidplas wilde voorheen 17000 woningen bouwen in het Middengebied; dat is aan beide zijden van de Zuidelijke Dwarsweg en tussen de Vierde Tocht en de Middelweg (bidboek).
Reden daarvan is dat de Grondbank veel grond heeft gekocht tijdens de woningcrisis. Een belangrijk deel van het centrum van het voorgestelde Vijfde Dorp met een dichtheid van 35 woningen per hectare ligt in de Rode Waterparel. Dit is in strijd met bestemmingsplan.        De Rode Waterparel is bestemd voor wonen in natuur met een lage dichtheid (8 woningen per hectare).  Maar, in De Rode waterparel is nu niet te bouwen vanwege geuroverlast door een varkensboerderij. De gemeenteraad heeft het aantal te bouwen woningen in het middengebied teruggebracht naar 4000.
De verenigingen van het Platform Mooi Zuidplas maken zich zorgen dat de gemeente onnodig grond uitneemt uit de regionale Grondbank. Bij een toekomstige afwaardering van grond in de Grondbank draagt Zuidplas slechts 9% van het verlies; bij een uitname 100%
Zuidplas heeft al een contingent van 7000 woningen te bouwen aan de grenzen van de bestaande dorpen van Zuidplas voor de periode 2010-2030, waarvan slechts 2000 gerealiseerd zijn. Het lukt maar niet Zuidplas aantrekkelijk te maken voor Rotterdammers.
Aangezien het bidboek, zonder inspraak van de bevolking, naar de provincie is gestuurd hebben de Milieuvereniging en de Natuur- en Vogelwacht Rotta een zienswijze tegen de bouw van het Vijfde Dorp bij de provincie ingediend, met een afschrift naar de gemeente Zuidplas en het waterschap. Het bidboek is door de provincie afgewezen tot na 2030. We houden de ontwikkelingen bij.

Woonvisie Gemeente Zuidplas 2025

De kwaliteit van wonen wordt uitgebreid besproken. Helaas worden er in Zuidplas eigenlijk te weinig sociale huur- en koopwoningen gebouwd en voor de “scheefwoners” is er nauwelijks een financieel passende woning te vinden omdat er te weinig zijn en onvoldoende gebouwd gaan worden.

De Woonvisie voorspelt een bevolking in 2030 van 45.500 tot 48000 zielen. Dat geeft een bevolkingstoename van totaal 3930 tot 6430 of gemiddeld 325 tot 535 inwoners per jaar. Dat is onwaarschijnlijk hoog en in strijd met de demografische ontwikkeling van Zuidplas.

 

Jaar

(datum)

Bevolking

inw.

Woningvoorraad aantal Inw/won
01-01-03 40850 CBS
1-1-2010 40410 15892 2,54 Woningrapportage 2011
1-8-2018 41570 16800 2,47 CBS, Woonvisie 2018

 

In de periode 2003 – 2010 verminderde de bevolking van onze dorpen met 62 personen per jaar; die verhuisden naar Rotterdam of omgeving (zie Tabel 1). In Moerkapelle, Zevenhuizen en Nieuwerkerk werd toen alleen gebouwd voor de eigen inwoners (mensen worden ouder, meer alleenstaanden, etc.).

Van 2010 tot 2018 groeide de bevolking met 1160 inwoners; dus gemiddeld met 145 inwoners per jaar. Voor migratie naar Zuidplas moeten dan 60 woningen per jaar gebouwd worden. De woningvoorraad nam in deze periode (2010-2018) toe met 908 woningen; gemiddeld met 113 woningen per jaar. Voor de eigen woonbehoefte zijn dan gemiddeld 113 – 60 = 53 woningen gebouwd. Zuidplas wil dus ook voor Rotterdam bouwen. Milieuvereniging  Zuidplas heeft voorgesteld uit te gaan van een woningbouwopgave van 120 woningen per jaar met een minimum van 100 of zelfs 80 woningen per jaar en een maximum van 200 tot 250 woningen per jaar. Een realistische bouwopgave is noodzakelijk, omdat de gemeente voor de periode 2010-2020 gedwongen werd grond uit te nemen van de regionale Grondbank. 

Renovatie Hitlandselaan
De Hitlandselaan met 230 bomen aan weerszijden wordt het mooiste laantje van Zuidplas genoemd en vormt de toegangsweg van de ’s Gravenweg naar de oude steenovens en Parc De IJsselhoeve. Het recreatieschap Hitland wil alle bomen tegelijk kappen voor de reconstructie van de weg, omdat de bomen te oud zijn en de weg in een slechte toestand verkeert. Door de reconstructie van de laan zullen de bomen worden aangetast, omdat de wortelgroei direct onder het asfalt ligt. Het Recreatieschap belooft herplanting van de bomen.
Milieuvereniging Zuidplas heeft een voorstel (zienswijze) ingediend om het laantje te behouden door in fasen de bomen te kappen, bijvoorbeeld in drie fasen in 5 jaar. Wanneer de bomen over een derde deel van de weg gekapt worden, is nog voldoende over om van het laantje te genieten. Het overige asfalt volstaat met klein onderhoud. Voorts hebben wij een separaat fietspad voorgesteld, het laantje veiliger te maken door de snelheid te beperken tot 30 km per uur en/of met verkeer remmende constructies, door de uitwijkplaatsen te verbreden en het aantal te vermeerderen.
Ons voorstel wat betreft de bomenkap is verworpen. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te denken over de toekomstige inrichting.

Ontwikkelingen A20
Rijkswaterstaat heeft op grond van uitvoerig onderzoek besloten de A20 te verbreden naar 2 x 3 rijstroken. De uitbreiding voor beide richtingen wordt aan de zuidkant van de snelweg gerealiseerd. Het ontwerp wordt in 2019-20 gemaakt en gerealiseerd vanaf 2023 of mogelijk al in 2021.
Milieuvereniging Zuidplas heeft meerdere voorstellen gedaan om o.a. bomen te bewaren of herplanten ,geluidsschermen met zonnepanelen te maken en extra doorgang naar de Groene Waterparel te maken.

Recreatieplatform
Na een brainstorm-vergadering in januari 2018 met Wethouder van Woudenberg is besloten een kerngroep te vormen die de toekomstmogelijkheden van het platform onderzoekt. Na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 is er verder niets meer gebeurd.

Duurzaamheidsplatform :
Het aantal deelnemers aan het duurzaamheidsplatform stijgt gestaag. Het gaat vooral om lokale initiatieven binnen Gemeente Zuidplas.
Ook wil het Platform zich inzetten voor woningbouw met bijbehorende natuur. Denk bv. aan groene daken of zelfs parken die over appartementengebouwen heen gaan. Er is al verschillende malen geprobeerd om op basis van de nieuwe woonvisie in te zetten voor duurzame woningbouw (Tiny Houses) in samenhang met natuurontwikkeling (bosaanleg / Tiny Forest). Het gebied tussen Zevenhuizen en Nieuwerkerk a/d IJssel zou zich hiervoor moeten lenen. Een dergelijke gebiedsontwikkeling sluit ook mooi aan op het initiatief van de stichting Natuurpolders nl. de Hennipgaarde. 

Samenwerking Historische Vereniging en MMVZ
Beide verenigingen willen historische elementen in- en rond de Stinzentuin plaatsen, zoals b.v. stukken van de Snelle Sluis en diverse reliëfs.

Natuuractiviteiten:
NL-Doet op 10 maart 2018, met als thema Bijenwerkdag. Subsidie van NL-Doet voor het plaatsen van bijen- en insectenhotels en vogelhuisjes in de gehele tuin rondom het Oude Gemeentehuis. Tevens samenwerking met groenaannemer GKB die planten sponsorde en de hele ochtend meewerkte. 

Natuurwerkdag op 3 november 2018. Ook voor deze werkdag kon materiaal worden geleend van de Groene Motor (Provincie Zuid-Holland). Gewerkt werd in de Stinzentuin : uittrekken opschot van vlier en kornoelje, bomen en struiken snoeien, veel blik en plastic en andere viezigheid weghalen.
Het gehele jaar door wordt de Stinzentuin door een kleine groep mensen bijgehouden. 

Platform Mooi Zuidplas :
Bert van Duijl en Leo Loch bezoeken de vergaderingen van het Platform MZ. Veel Ruimtelijke Ordening-activiteiten van de Milieuvereniging worden daar besproken.

Wandelknooppuntennet :
Juni 2018 opende Wethouder de Haas samen met Effien Huizing van Wandelnetwerk Te Voet officieel het wandelknooppunt van Zuidplas, dat de nieuwe knooppunten van Zuidplas verbindt met Krimpenerwaard, Wiericke en Delfland.
Peter Elderson heeft veel voorbereidend werk gedaan.

Bruisproject :
Het bestuur van MMVZ wil graag nieuwe, duurzame initiatieven op gang brengen, zo mogelijk verjongen en nieuwe (bestuurs)leden aantrekken. Hiervoor is contact opgenomen met mevr. Heleen van Praag van de Ideeënbrouwerij, o.a. bekend van haar boek Bruisen, Brouwen, Binden en Gouda Bruist (GoudAsfalt). Hierdoor werd een Bruisavond georganiseerd, waarvoor leden via mail of brief werden uitgenodigd deel te nemen. Tevens zijn meerdere samenwerkingsorganisaties benaderd. Op 4 oktober 2018 zijn meer dan 15 mensen met het bestuur samen gekomen, die enthousiast aan de slag gingen.
Uiteindelijk zijn op vervolgavond 22 november een aantal projecten verder uitgewerkt :

-Repaircafe : De initiatiefnemer Peter Rommens kan aansluiten bij het Duurzaamheidsplatform in Nieuwerkerk aan de IJssel, een plek voor start-ups.

Werkgroep Schooltuinen : initiatief van Henk Meijers van Volkstuinvereniging De Knollentuin, Oostringdijk. Dit wordt een samenwerking met Suze Peters, die een cursus wil ontwikkelen via Brains  **  Er zal een tuin op het complex beschikbaar zijn, ouders moeten mede-verantwoordelijkheid dragen, werkzaamheden zullen na schooltijd plaatsvinden d.m.v. Brains.

-Ontwikkelen Beeldentuin & Cultuurroute : Ideeën om de gehele tuin rondom het Oude Gemeentehuis, nu Zorgcentrum Vivere, middels een voorgenomen beeldentuin te verbinden met een cultuurroute door de dorskern van Moordrecht. Hiervoor is samenwerking van meerdere partijen nodig, zoals eigenaar van de St. Drost IJserman, Gemeente Zuidplas, Groenaannemer GKB, Historische Vereniging, Milieuvereniging Zuidplas, Werkgroep Stinzentuin.

N.B. **  Brains is het schoolproject van Gemeente Zuidplas waarbij scholieren kunnen intekenen op extra naschoolse cursussen.

Op deze pagina kunt u het jaarverslag 2018 Jaarverslag-2018-versie-april-19 (1) en de agenda van de jaarvergadering agenda jaarvergadering 2019 (1) openen

Jaarverslag 2017 Milieuvereniging Zuidplas
Bestuursleden: Leo Loch, voorzitter; Huib van Dam, penningmeester, Gerda Verhoef, secretaris; Maarten Box, bestuurslid en Bert van Duijl, adviseur

Algemeen :
De milieuvereniging zet zich in om het veenweidegebied rondom Moordrecht groen te houden. Dit is noodzakelijk om bij overvloedige regenval water te bergen op de weilanden voordat woningen vollopen. De bestemming van het gebied is agrarisch en in de toekomst (2035) natuur, alternatieve akkerbouw en veeteelt, extensieve recreatie (zoals wandelen en fietsen).
De aanleg van groenvoorzieningen, fiets- en wandelpaden en het behoud van het erfgoed vindt de milieuvereniging belangrijk.

Planologische activiteiten:
-Ontwikkelingen A20: Op 13 febr.2017 heeft de Minister van Verkeer & Waterstaat een startbeslissing getekend i.v.m. uitbreiding van de A20. In september 2017 is er een startbijeenkomst geweest voor belanghebbenden, regelmatig zullen uitnodigingen komen voor bijeenkomsten. De milieuvereniging heeft ideeën aangedragen: zonnecellen in geluidswallen, ruimte voor vleermuizen, tunneltje tegenover Spoorweglaan voor fietsers en wandelaars om de groene waterparel te bereiken
-Project van Vliet-Trucks locatie aan de Parallelweg:
Uiteindelijk is er nog niets gedaan met de inrichting van het laagste punt van Nederland. Het project met de voorstellen van de milieuvereniging ligt momenteel stil (verplaatsing monument, groenvoorziening en de uitvoering van een gepland fietspad).
-Vanuit de Fietsersbond en de provincie is er een initiatief om een snelfietspad vanuit Gouda-Westergouwe via Nieuwerkerk aan de IJssel naar Rotterdam te ontwikkelen. Er zijn drie varianten waarvan de middelste (middendoor de polders) zeer waarschijnlijk al direct zal afvallen vanwege financiële redenen.
-Bouwproject hoek Oostringdijk/Middelweg :
i.v.m. wijziging van het bestemmingsplan door Gem. Zuidplas wordt beroep aangetekend door een aantal woonbooteigenaars. De Raad van State geeft aan dat procedures niet goed zijn gevolgd, vooral ontwerpinvulling van de kap alsmede een balkon zal moeten worden aangepast om alsnog vergunning te krijgen. Er is in Maart 2018 door RvS alsnog onder voorbehoud groen licht gegeven.
-Tiny Houses : Maarten Box steekt veel energie in dit onderwerp om het ook in Zuidplas bij overheid en projectontwikkelaars op de kaart te krijgen. Navraag bij St. Drost IJserman leert dat op grond van de stichting nooit woningbouw mag plaatsvinden. In nieuwe bouwplannen en langs linten, waarbij het zicht op de polder openblijft, zouden deze kleine woningen gebouwd kunnen worden.
-Natuuractiviteiten:
-Landelijke Natuurwerkdag 4 november 2017 : De vaste groep werkers, aangevuld met wat extra mensen, heeft weer veel werk verzet in het groot onderhoud van de Stinzentuin. Dit leverde een grote stapel groenafval op die de groenaannemer heeft opgehaald.
-GKB is de nieuwe groenaannemer van Gem. Zuidplas. Zij verzorgen een voorlichtingsavond in maart 2017 voor burgers in gemeente Moordrecht. Een goede gelegenheid voor wederzijdse kennismaking.
-De groen-blauwe zone tussen Westergouwe en Moordrecht is uiteindelijk opengesteld voor publiek. Er zijn al veel (doortrekkende) vogels gespot.
-Landelijke Schoonmaakdag op zaterdag 25 maart 2017. De bestuursleden van de milieuvereniging hebben ongeveer 20 zakken vuil en een oude boot opgehaald in en rondom de dorpskern, Middelweg tot de Krom en Dorp Noord. De gemeente Zuidplas leende ons grijpers en plastic zakken. Er waren nog meer acties die dag. Alles kon worden ingeleverd op het terrein van de scholen. Ondanks het kleine team was het toch een succes en een mooi resultaat!  Bovendien verleende een bestuurslid medewerking aan een polderstruinmiddag op woensdag voor kinderen langs Ringvaart en IJssel.
Diversen:
-Ontwikkelen Recreatiekaart en wandelknooppunten :  Vooral Peter Elderson van de Wandelgroep van Platform Mooi Zuidplas steekt veel tijd in de ontwikkeling hiervan. De bedoeling is Zuidplas te verbinden met knooppunten in Krimpenerwaard, Wiericke en Delfland. Medio mei 2018 zal het klaar zijn.
-Veerpontje Moordrecht – Gouderak v.v. : Voorzitter Leo Loch heeft zich, mede namens het Platform Mooi Zuidplas sterk gemaakt voor een brief ter ondersteuning voor het behoud van de veerpont. Meerdere Moordrechtse organisaties en clubs hebben de brief ondertekend. De brief was gericht zowel aan B&W van Krimpenerwaard als Zuidplas. Beide gemeenten zullen onder voorwaarden voor 5 jaar subsidie verlenen.
-Recreatieplatform :
Het recreatieplatform waarin ondernemers en de gemeente Zuidplas samenwerken heeft pogingen ondernomen om een samenwerkingsvorm op te richten zoals bij de Rottemeren. Dit leefde niet voldoende onder de deelnemers. Begin dit jaar hebben de gemeente en enkele deelnemers besloten om een andere koers te gaan varen.
-Duurzaamheidsplatform : Aan het duurzaamheidsplatform doen verschillende initiatieven mee. De gemeente ondersteunt het platform met het schrijven van het verslag en beschikbaar stellen van vergaderruimte. De deelnemers zijn goed gemotiveerd en het afgelopen jaar kwam er een nieuw initiatief bij : St. Natuurpolders en Bee-City. In het Platform Mooi Zuidplas hebben diverse verenigingen 4 keer per jaar overleg om Zuidplas mooier te maken en te houden. (zie de initiatieven in het gebied van de Snelle, waar een projectontwikkelaar 36 woningen wilde bouwen op agrarisch gebied. Ook in de Eendragtspolder zijn er veel initiatieven rondom de Hennipgaarde . ) Helaas hebben de historische verenigingen van Moordrecht en Zevenhuizen zich teruggetrokken.

JAARVERSLAG  2016
Bestuursleden: Leo Loch, voorzitter; Huib v. Dam, penningmeester; Gerda Verhoef, secretaris; Maarten Box, bestuurslid en adviseurs Bert v.Duijl, Arjan v.d. Mark, Suze Peters.
Algemeen
De milieuvereniging zet zich in om het veenweidegebied om Moordrecht groen te houden. Dit is noodzakelijk om bij overvloedige regenval water te bergen op de weilanden voordat woningen onderlopen. De bestemming van het gebied is agrarisch en in de toekomst (circa 2035) natuur.
De milieuvereniging is actief lid van Platform Mooi Zuidplas en samen met andere verenigingen zet de milieuvereniging zich in om Zuidplas mooier te maken met aanplant van groen, aanleg van wandel- en fietspaden, behoud van erfgoed etc. (zie www.mooizuidplas.nl)

Planologische activiteiten:
-Ontwerpbestemmingsplan Van Vliet Trucks, Parallelweg, Nieuwerkerk aan de IJssel.

Het bestemmingsplan is in maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld met de toezegging van de gemeente dat de volgende planologische fouten van het plan hersteld worden :
-Het Laagste Punt van Nederland zou door ophoging en/of overstroming vernietigd worden.
-Onderhoud van een 160 cm diameter drinkwaterleiding wordt aanzienlijk bemoeilijkt.
Op voorstel van de Milieuvereniging wordt de locatie van de waterberging verplaatst, het groene gebied niet opgehoogd en een geringe onderbemaling voorzien voor het gebied rond het Laagste Punt, zodat het Laagste Punt toegankelijk blijft. Het bedrijf wilde zelfs het monument verplaatsen en de inrichting van het groengebied overlaten aan de gemeenterekening houdend met voorstellen milieuvereniging .
Er wordt gedacht aan een groene strook en picknickplekken tussen het bedrijf en de spoorbaan en mogelijk de aanleg door de provincie van een fietspad langs de spoorbaan. Helaas wordt een meer speels verloop van de oevers voor de waterberging niet doorgevoerd.

-Schoollocaties Middelweg en Leliestraat: De milieuvereniging vindt dat er in Brinkhorst voldoende gewone woningen worden gebouwd. Er is behoefte aan zorgwoningen. We begrijpen dat koopwoningen noodzakelijk zijn om de zorgwoningen te financieren. Wij vinden het vreemd, dat er in de toelichting gesproken wordt over3 bouwlagen met 15 woon- en 19 zorgappartementen. Volgens de tekeningen bevat het gebouw 4 bouwlagen. De hoogte in strijd met het vigerende bestemmingsplan (huidig gebouw 1 laag met kap). Op hun verzoek heeft de Milieuvereniging de woonbotenvereniging advies gegeven voor het indienen van een zienswijze.
-Voor de Sjaloomschool zijn volgens de Gemeente Zuidplas nog geen plannen ontwikkelt.

Natuuractiviteiten :
-Landelijke Opschoondag
op 19 maart 2016 : MMVZ organiseerde een schoonmaakactie in en langs de oevers van de IJssel. Start bij de veerpont van Moordrecht tot aan de Julianasluizen en weer terug langs het fietspad aan de binnenzijde van de dijk. Door alle bestuursleden samen met nog wat vrijwilligers zijn veel zakken gevuld met vervuild plastic en ander afval en daarna met behulp van het bootje van oud-bestuurslid Arjan v/d Mark en fotograaf Lex Broere afgevoerd naar de vuilstort.

-Landelijke Natuurwerkdag 5 november 2016 : De Stinzentuin, gelegen in de tuin van het oude Gemeentehuis aan het Westeinde in Moordrecht werd weer onder handen genomen. Met behulp van gereedschap van De Groene Motor van Zuid-Hollands Landschap is er veel werk verzet. Helaas hebben omwonenden niet gereageerd op de uitnodigingen mee te komen helpen bij ditbuurtinitiatief.
-Door de milieuvereniging zijn geen excursies georganiseerd, welwas er aansluiting bij een zeer vroege Vogelexcursie op het golfterrein in Nieuwerkerk a.d. IJssel door Recreatieschap Hitland.
-wewandelen mee met de Wandelgroep van Platform Mooi Zuidplas. Leden hiervan zijn druk bezig met het vernieuwen van een nieuweRecreatiekaart en het opzetten van een knooppuntennetwerk in Zuidplas.
Diversen:
Jubileumactie september 2016 : Bij weekblad Hart van Holland was een mooie circulaire gevoegd over het werk van MMVZ in de afgelopen 25 jaar.Op zaterdag 24 september was erin De Smidse bij AH de hele dag een actie om onze vereniging meer bekendheid te geven en tevens leden te werven.
Veerdienst Moordrecht-Gouderak v.v.:Tot 1 juni 2017 loopt het eenjarige contract met Veerdienst Schoonhoven. Er heeft een onderzoek plaats gevonden, dit wordt besproken in de gemeenteraden van Krimpen a.d. IJssel en Zuidplas. Door voorzitter Leo Loch is het initiatief genomen een brief op te stellen, mede ondertekend door een groot aantal Moordrechtse maatschappelijke organisaties, en te vragen aan B&W tijdig een positief besluit te nemen tot instandhouding van de veerdienst. (Op dit moment is er een voorstel van B en W om een deel van de onkosten op zich te nemen)
Snelle Sluis: ook onze vereniging heeft zich aangesloten bij de acties om dit monument te behouden
Bestuursleden nemendeel aan meerdere gespreksgroepen zoals het Recreatieplatform Gemeente Zuidplas; Recreatieplatform Hollandse IJssel; Veenweidegebieden;Innovatiefonds van Zuidplasgrenzeloos.nl; Eendragtspolder; Uitbreiding vliegveld Zestienhoven; Duurzaamheidsplatform; fietspad rond Westergouwe; Ontwikkelingen rond A20.

Notulen ledenvergadering en aansluitend bestuursvergadering woensdag 10 mei 2017.

Aanwezig:bestuursleden Leo Loch (voorz), Huib van Dam (penn), Maarten Box (duurzaamheid) , Gerda Verhoef (secr + notulen),adviseur Bert van Duijl (planologie) , 4 trouwe leden.

1.Welkom door Leo Loch op deze Ledenvergadering annex Openbare Bestuursvergadering.

1b.Met de leden worden de ontwikkelingen besproken op het gebied van groenonderhoud in Moordrecht.Maart 2017 heeft de nieuwe groenbeheerder een presentatie gegeven in gebouw De Zuidplas, er zijn allerlei plannen die vooral in 2018 vorm moeten krijgen. Overleg is mogelijk, wel wordt geconstateerd dat de huidige gebruikte beplanting van lage kwaliteit en meer gericht is op zo weinig mogelijk onderhoud. Er is steeds minder broedgelegenheid voor insecten, mussen e.d.

2.Financiel verslag door penningmeester Huib van Dam; hij geeft toelichting op enkele posten. De heren E.L.Intres en W.J. Tettelaar hebben als kascommissie decharge verleend aan penningmeester van Dam. Zij kunnen volgend jaar nog een keer controleren; dhr K. Vos wil wel reserve zijn.

3.Jaarverslag over 2016 van secretaris Gerda Verhoef. Bij de jubileumactie in september zijn 15 mensen lid geworden, zo’n 10 mensen willen wel regelmatig informatie ontvangen van MMVZ.Na de zomervakantie zullen leden benaderd worden hun achterstallige contributie te betalen.

4.Landelijke Opschoondag: een aantal bestuursleden met behulp van enkele leden zijn aan de slag gegaan om watergangen en oevers van Ringvaart, sloten langs Middelweg, diverse Tochtwegen, het Wilgenlaantje etc. te ontdoen van zwerfvuil. Tezamen zijn ong .20 grote zakken vuil opgehaald. Tevens waren er andere groepen actief zoals de Kindergemeenteraad met Moordrechtse schoolkinderen en een Marokkaanse Jeugdgroep.

5.Stand van Zaken Veerpont Moordrecht-Gouderak v.v.:Er komt voor 5 jaar subsidie door de gemeentes Zuidplas en Krimpenerwaard. De pontbaas heeft Leo persoonlijk bedankt voor de actie die hij heeft ondernomen om namens een aantal organisaties in M. aandacht te vragen aan B&W en Gemeenteraad voor hetin de vaart houden van de veerpont.

6a.Tiny Houses. Maarten Box geeft uitleg over dit fenomeen. Het zijn kleine, zeer compacte huizen met slim gebruik van de totale ruimte en zelfvoorzienend, ook wat energie en afvalwater betreft. In Almere is grond ter beschikking gesteld waar door bewoners zelf alles kan worden ingericht, huizen, maar ook aanleg van wegen en indien nodig nutsvoorzieningen.Hij wil proberen een bustour te organiseren, eventueel in samenwerking met een groep uit Rotterdam om de gemeenteraad en B&W te informeren over deze mogelijkheid om duurzaam bezig te zijn. Zuidplas is nogal gezakt op de duurzaamheidsladder, Maarten wil graag een impuls geven.

6b.Planologie, Bert van Duijl geeft visie. Een kavel grond kost veel; de Gemeente Z. gaat mee met de markt, grondprijzen zijn weer iets hoger dan tijdens de crisis, maar grond uit de Grondbank is nog steeds te duur. Verder is hijalleen met het project van Vliet bezig geweest.

7a.Zonne-energie in Zuidplas.Er zijn plannen voor een zonnepanelenveld in Zevenhuizen.; 2.20m hoog zodat schapen het gras kunnen onderhouden;de eigenaar van de grond is een varkensboer die vanwege de afstand tot bewoonde grond afstand moet houden i.v.m. eventuele stankoverlast.

7b.Ook gaat voorkeuruit naar het gebruik van platte daken van bedrijven in bijv. het Gouwepark en het stimuleren van het installeren van zonnepanelen door particuliere eigenaren. Het nadeel van installatie door woningbouwverenigingen is dat dit wordt doorberekend aan alle huurders.

8.Stinzentuin. Nog steeds is er een kleine groep die dit stuk tuin aan het Westeinde onderhouden. Er zijn plannen weer groot onderhoud te plegen tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag in november. Suze Peters is in gesprek met de Gemeente Zuidplas voor aanvulling van de planten e.d.

9.Ruimtelijke ontwikkelingen. Bert gaf aan dat onze missie is de schil rondom Moordrecht groen te houden.

10.Platform Mooi Zuidplas. Er is een nieuwe recreatiekaart in voorbereiding; de bedoeling is Zuidplas te verbinden met wandelknooppunten in Krimpenerwaard en Waddinxveen.

11.Vanuit B&W van Gemeente Zuidplas is een dialoogavond voor Moordrechtse organisaties georganiseerd op 9 mei 2017, een aantal stellingen werden besproken. Het is de bedoeling dat regelmatig deze gesprekken in alle kernen terugkeren.

12.Rondvraag. leden:
-Hoe hoog wordt het flatgebouw in Brinkhorst: 17m i.p.v. de eerst beoogde 21m.
-Wordt er in Brinkhorst gasvrij gebouwd, aangezien dit toch de toekomst is: niet in Moordrecht.
-Jammer dat er in de Kerklaan de nieuw gebouwde huizen zijn gekomen en geen appartementsgebouw van 2 lagen bijv.
-Samenwerking met Groene Hart door Gemeente Zuidplas? Als Gemeente dit wilkan dit worden aangevraagd bij Stuurgroep Groene Hart.
-Brinkhorst : er ligt veel zand momenteel, misschien gaan er wel zwaluwen nestelen in het ophoogzand.
-Kunnen de Tochtwegen (2,3,4) alleen worden bestemd voor bestemmingsverkeer? Dit is al zo bij de 5e Tochtweg. Bij de 4e Tochtweg zou de overgang kunnen worden gesloten. Niet bekend of hierover wordt nagedacht door ProRail.
-Op de bedrijventerreinenstaan veel bedrijven leeg net als het Posthuis. Kan er geen inbreiding aan woonruimte komen?
-Kan de plek buitendijks van de Oude Verffabriek De IJssel worden opgeknapt? Dit ziet er momenteel zeer lelijk uit.

 

Notulen Ledenvergadering wo. 13 april 2016.

Aanwezig : 4 bestuursleden, 8 leden en bezoekers, 5 afzeggingen.

-Na het welkom door voorzitter Leo Loch laatvogelkenner Rick van der Weijden beelden zien van vele vogels in Nederland en daar buiten. Een ding hebben vogels gemeen en dat zijn veren, verder liet hij contrasten zien : grootste en kleinste vogel, snelste, langzaamste, hoogste, langste trek etc. Een leuke, interessante presentatie. Wij bedanken Rick nogmaals hiervoor.

-Na een korte pauze ging het meer formele gedeelte van start. Er volgde een kort verslag van de activiteiten en de daarmee gaande publicaties in het AD m.b.t. het uitbreidingsplan van Truckbedrijf van Vliet aan de Parallelweg, Nieuwerkerk a.d.IJssel.Het bedrijf wordt niet verplaatst omdat de provinciale subsidie niet meer beschikbaar was. De door Bert van Duijl gemaakte planologischeinformatie is gebruikt door zowel Gemeente als gemeenteraadsleden, vooral m.b.t. tot het laagste punt van Nederland. Maarten Box heeft landschappelijke ideeën aangeleverd.

-Bestemmingsplan Brinkhorst: het volledige verslag is te vinden op de website. Het voorbereidingsplan voor dit project was al gemaakt in de Moordrechtse tijd. De hoogte is verlaagd van 21 naar 14 tot 17 meter in meerlaagse bouw op 4 locaties. Op een vraag kon worden vermeld dat de hoogte van het beeld kwaliteitsplan max. 10 m is.

-Het Jaarverslag wordt doorgenomen. Planologieprojecten t.a.v. de leeggekomen schoollocaties zijn nog niet openbaar. De Veenweidegebieden blijven de aandacht houden, het is een moeizaam gebeuren, de grondwaterstand kan niet meer naar beneden nl. De Stinzentuin in de tuin van het Oude Gemeentehuis knapt steeds verder op en geeft al heel wat bloei.Op zat. 21 mei heeft Recreatieschap Hitland een vogelexcursie waarbij we hopen aan te kunnen sluiten.

-Financieel verslag is ter plaatse uitgedeeld. De kascommissie heeft het verslag goedgekeurd. Het saldo over 2015 is positief. Via de actie van Peut van Gennep is 11,75 ontvangen; de penningmeesteer roept op om aan de Milieuvereniging te denken bij het tanken bij Peut. Er zijn helaas nog steeds leden die hun contributie al meerdere jaren niet betalen. Er worden geen grote rechtszaken verwacht waardoor de contributienog steeds 5,- per jaar kan blijven.

-Bestuursaangelegenheden : we zijn nog steeds met te weinig personen.

-Schoonmaakactie tijdens de Landelijke Opschoondag langs de oever van de Hollandsche IJssel 19/3 j.l. Een tiental mensen heeft veel afval vanuit talud en waterkant verwijderd, de zakkenwerden voor een groot deel met het bootje van Arjan vd Mark en Lex Broere afgevoerd.

-Rondvraag: Windsingels rond de polders verdwijnen, deze zijn kenmerkend voor buitengebieden. Graag aandacht voor herstel. -De oprit naar de snelweg is heel kaal, hier zouden nog veel bomen geplant kunnen worden.

Gerda Verhoef, secretaresse.

 

 

JAARVERSLAG 2015

Bestuursleden: L.Loch, H.v.Dam, M.Box, G.Verhoef en adviseurs B.v.Duijl, A.v.d.Mark, S.Peters.

December 2015 is overleden onze oud-penningmeester Bram Kouwenhoven. Hij heeft de financiele en ledenadministratie weer goed op orde gekregen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Algemeen

-Milieuvereniging Zuidplaswil zich profileren als Natuur- en Milieuvereniging. De website : www.milieuvereniging.nlgeeft veel informatieover activiteiten en kan worden gebruikt als online-archief. Direct contact kan worden gezocht via het mailadres : milieuvereniging@gmail.com. Nieuwsfeiten worden voortaan ook geplaatst op Facebook.com/MilieuverenigingZuidplas.

-Financien: Door bestuursleden zijn adressen bezocht i.v.m. betalingsachterstand van contributie. Hierdoor en door schriftelijke verzoeken is al aardig wat alsnog betaald. De contributie blijft vastgesteld op 5,-. Wel is het daarom noodzakelijk dat alle leden dit bedrag ook betalen.

-Er blijft samenwerking met Platform Mooi Zuidplas en St. Groene Hart.

Natuuractiviteiten:

2x een Vogelexcursie o.l.v. dhr. K. Modderkolk. Op 14 maart op de fiets in de ijzige kou naar de Zevenhuizer Plas en via de Alexander Roeibaan naar het Korenmolengat.Op een avond in juni met een elftal personen op de fiets naar de Berkenwoudse Driehoek in de Krimpenerwaard.

N.B. Helaas is dhr. Modderkolk onverwacht overleden; hij was een aimabel mens die enthousiast kon vertellen over de natuur en alles wat daarmee samenhangt.

-Natuurwerkdag op 28 maart 2015; een groepje mensen haalt onkruid en opschot weg uit de Stinzentuin. Regelmatig wordt er voor onderhoud door een aantal buurtbewoners gewerkt . Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in november is er een groep van 11 personen die zorgt voor groot onderhoud. In het dijktalud en langs het pad naar boven wordt veel opschot van kornoelje en vlier weggehaald. Groenbeheer van de Gemeente Zuidplas zorgt voor een grote berg houtsnippers voor een snipperpaden zorgt tevens voor afvoer van de grote berg snoeiafval. Er is veel bijval van wandelaars omdat het hele stuk tuin veel toegankelijker is geworden.

Duurzaamheid en Biodiversiteit:

-Hoogheemraadschap Schieland organiseerde een bijeenkomst over veenweidegebieden. Percelen worden natter, waardoor beheerskosten voor eigenaren steeds verder omhoog gaan. Er is krimp i.p.v. groei. LTO behartigt de belangen van boeren. Er is verder weinig animo voor dit onderwerp.

-Project Meente: Er is contact gezocht met de beheerder van Kinderboerderij De Krom en met St. Drost IJzerman. Beiden zien geen mogelijkheid tot samenwerking.

-Bijeenkomst Groen Structuurgroep Moordrecht i.v.m. een nieuw te ontwikkelen Bomenbeheerplan. T.b.v.plannen voor de inrichting van de openbare ruimte wordt door Gemeente Zuidplas in alle kernen een inspiratieavond georganiseerd. M.Boxen S.Peters mogen een presentatie geven.

Planologische activiteiten :

-Oostpolder: B.van Duijl heeft i.v.m. een vervolg rechtszaak zijn mening over de waterhuishouding van De Ringvaart op papier gezet t.b.v. Boer Houdijk.

-Herontwikkeling van schoollocaties Middelweg en Leliestraat. Er zijn wel plannen, maar deze moeten nog verder worden ontwikkelt. Zorgen baart vooral locatie Leliestraat, waar weer koopwoningen zijn gepland. Deze projecten worden gevolgd.

Bestemmingsplan Brinkhorst (totale verslag op de website bij ARCHIEF).

De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 inzake het bestemmingsplan bepaald, dat de nieuwe buitenwijk De Brinkhorst van Moordrecht gebouwd mag worden.
Er mag nu een stedelijke wijk verschijnen met appartementen op vier locaties 14 en 17 meter hoog en kapwoningen van 12,5 meter hoog. En dat pal naast de beschermde groene schil (tijdelijk agrarisch, toekomstig natuurgebied) rond Moordrecht.
De milieuvereniging Zuidplas heeft de noodzaak van de bouw van een nieuwe woonwijk in Moordrecht bekritiseerd, omdat zij uit de statistieken berekend had, dat er voor de eigen bewoners voldoende woningen beschikbaar waren.

Het valt niet te begrijpen dat het dorpse wonen niet wordt toegepast bij de Brinkhorst. Volgens de structuurvisie mag hoogbouw alleen toegepast worden in de buurt van het station. Ook in de bestaande wijk Vijfakkers, waaraan Brinkhorst grenst, is de maximale bouwhoogte 10 meter.
In de nieuwe wijk Esselaag in Nieuwerkerk met 550 woningen mogen helemaal geen appartementenflats gebouwd worden en is de maximale bouwhoogte is 11,0 meter. De sociale woningbouw in Esselaag bestaat uit gezellige grondgebonden woningen (klein maar fijn).

Bovendien vindt de milieuvereniging het een tegenvaller van de uitspraak, dat er na 2021 te weinig ruimte is voor de bouw van woningen voor de eigen inwoners van Moordrecht. De locatie van de Brinkhorst is namelijk het laatste stukje grond in Moordrecht, waar nog buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden.
Mensen worden steeds ouder en het aantal eenpersoonshuishoudens blijft volgens het CBS (Centraal Bureau voor Stastistiek) en de provincie tot 2040 toenemen.
Volgens de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar wordt de Brinkhorst volgebouwd in de periode 2016-2021. De vraag is of dat voor de bewoners van Moordrecht is of voor migranten uit Gouda en elders.

Omdat de gemeente Zuidplas procedurefouten heeft gemaakt, krijgt de milieuvereniging wel de proceskosten terug. Dat is een pleister op de wond, die toch wel ontstaat met de bouw van de nieuwe wijk in deze vorm.

Activiteiten in 2016, 1e kwartaal.

Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215 (Van Vliet Truck Motors B.V.)

Als gevolg van het bestemmingsplan, waarbij het bedrijf naar achteren uitbreidt, wordt de groene verbinding tussen de Restveengebieden van Moordrecht en Nieuwerkerk aanzienlijk verkleind. Bovendien is geen rekening gehouden met de ligging van het Laagste Punt van Nederland in het plangebied, dat door ophoging vernietigd wordt(een gebied van 50 x 50 meter op NAP -6,74 meter).

Het bestuur heeft een zienswijze ingediend met het verzoek:

  • Een groene verbinding van minimaal 150 meter breed tussen de Restveengebieden van Moordrecht en Nieuwerkerk te handhaven
  • Het behoud van het Laagste Punt van Nederland

Doordat de zienswijze te laat was ingeleverd zijn wij niet ontvankelijk verklaard. Wij hebben onze zienswijze echter naar alle raadsleden gestuurd, ingesproken tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte en opnieuw met de nodige bewijstukken(archiefstuk van Rijkswaterstaat) naar alle raadsleden gestuurd voor de raadsvergadering in Februari. Inmiddels zijn de raadsleden en de wethouder het met ons eens dat het Laagste Punt niet vernietigd mag worden

Landelijke Opschoondag op 19 maart 2016.

MMVZ organiseert een schoonmaakactie in en langs de oevers van de IJssel. Start bij de veerpont van Moordrecht tot aan de Julianasluizen en weer terug langs het fietspad aan de binnenzijde van de dijk.

 

Jaarverslag 2014

Algemeen
De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder (MMVZ) wil zich meer gaan profileren als Natuur- en Milieuvereniging. Tijdens de jaarvergadering is de werknaam Milieuvereniging Zuidplas positief ontvangen.Een foto van de Zuidplaspolder is met ons logo het nieuwe briefhoofd. Er moet nog een nieuw logo ontwikkeld worden. De website www.milieuvereniging.nl geeft veel informatie en kan worden gebruikt als online-archief. Ook is een Facebook-account aangemaaktonder de naam van de Milieuvereniging, waarop nieuwsfeiten kunnen worden geplaatst om zo voldoende aandacht te kunnen krijgen voor activiteiten. Direct contact kan worden gezocht via het mailadres : milieuvereniging@gmail.com

Natuuractiviteiten :
-Geslaagde Vogel- en Natuurexcursie op zaterdag 11 oktober 2014 onder leiding van dhr. Modderkolk.Twaalf enthousiaste vogelaars namen de pont naar de Krimpenerwaard om na een fietstocht met veel tussenstops een wandeling te maken in de Berkenwoudse Driehoek.

-De landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 1 november 2014 werd voor de tweede keer helemaal door MMVZ georganiseerd. Onder leiding van Maarten Box en tuinontwerpster Suze Peters hebben een tiental vrijwilligers aan het Spoorweglaantje gewerkt. Zaad en jonge planten werden beschikbaar gesteld door de Gemeente Zuidplas. Ook werd geleerd hoe bestaande bomen effectief kunnen worden gesnoeid, tevens werden een aantal wilgen gesnoeid.

-Zaterdag 28 maart 2015 is de volgende Natuurwerkdag, ditmaal in de tuin van Oude Gemeentehuis. Het voorstel is om hiervoor een aparte werkgroep te maken o.l.v Suze Peters : Werkgroep Stinzentuin Moordrecht. Dit geeft meteen het uiteindelijke doel weer, onder de bomen een verbetering van het aanzicht door het planten van daarvoor geschikte planten en bollen. Traject : werving, bewonersavond voor omwonenden, een opschoningsdag op 28 maart, met regelmatige activiteiten (elke paar maanden), voor onderhoud en overige activiteiten. Hierover is positief overleg met Gert-Jan Rozendaal van Gemeente Zuidplas, groenbeheer. Gerda neemt deel aan deze werkgroep.

-Er wordt mogelijk o.l.v. Suze Peters gewerkt aan een werkgroep die zich bezig zal houden met het opzetten vangroente- en bloementuintjes met kinderen/ouders en bewoners van de zorg/ kinderboerderij de Krom. I.v.m de vogelgriep is er nog weinig contact geweest met de belanghebbenden.

-De ransuilen op de recreatieparken in Moordrecht worden mogelijk bedreigd als de dijkverzwaring op de IJssel aangepakt gaat worden. Als broedende uilen last krijgen, nemen we contact op met hoogheemraadschap

Biodiversiteit en Duurzaamheid :
-De werkgroep Groenstructuur komt regelmatig bij elkaar. Deelnemers zijn Maarten, Gerda, Suze Peters en Gert-Jan Rozendaal, groenbeheerder Gemeente Zuidplas.In 2015 moet er een nieuw structuurplan voor de gehele gemeente worden opgesteld, voor Moordrecht betekent dit overleg een manier om mee te kunnen denken over invulling van verbeterpunten zoals de huidige inrichting van de Middelweg, verbetering verbinding tussen scholen en Kinderboerderij. Net als het verbeteren van natuurwaarden in straten met weinig groen, zo mogelijk in samenwerking met woningbouw corporaties.

-Zelfbeheertuin Prinsessenkwartier :Kinderen vanuit de wijk beginnen de tuin te ontdekken, Maarten probeert hier een educatief tintje aan te geven.

-Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) gaat bomen en struiken kappen langs de Ringvaart, in 2015 vanaf de manege tot aan de Kerklaanbrug. I.v.m. het onderzoek van HHSK is er contact geweest met de bewoners van de woonboten. De grote bomen in het talud vanaf de weg tot de Ringvaartsloot zullen alleen waar nodig worden gekapt, nodige heraanplant zal plaatsvinden na overleg met Groenbeheer Gemeente Zuidplas.

Planologische activiteiten :
-Bestemmingsplan De Brinkhorst, Moordrecht :350 Woningen en brede school
De zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan, die de milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas gezamenlijk in 2013 bij de gemeenteraad hebben ingediend, omvatten de bezwaren: hoogbouw tot 17 en 14 meter op 4 gereserveerde rechthoekige blokken, dichte bebouwing; plan is in strijd met provinciale en gemeentelijke regelgeving; niet de gemeente maar de projectontwikkelaar bepaalt de invulling van het plan (de anterieure overeenkomst, het beeldkwaliteitsplan, etc. hebben geen juridische waarde, omdat ze geen deel zijn van het vastgestelde bestemmingsplan); hoge en belangrijke natuurwaarde voor weidevogels en de meer vleermuis gaat verloren en wordt niet gecompenseerd; waterhuishouding (zie Watervergunning).
De Brede School voor Moordrecht ligt in het plangebied van De Brinkhorst. De bouw van de brede school heeft de procedures al doorlopen. De bouw wordt uitgevoerd in het schooljaar 2014-2015.
Op 22 januari 2015 hebben de milieuvereniging en met name Dorpsbelangen Zuidplas ingesproken voor de Programmacommissie Ruimte van de Gemeenteraad en de bezwaren toegelicht.
Op 8 juli zijn 3 technische presentaties gehouden, helaas met onjuiste informatie voor raadsleden. Onjuist is onder meer de bewering van de gemeente dat de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar en het beeldkwaliteitsplan leidraad zijn voor het globale bestemmingsplan. Deze bewering is juridisch onjuist, omdat deze producten geen deel zijn van het bestemmingsplan. Schriftelijke vragen van raadsleden zijn beantwoord. De (nieuwe) programma commissie heeft het ontwerpbestemmingsplan op 17 september 2015 besproken, zonder tot een advies te komen voor de gemeenteraad.
Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente heeft ervoor gekozen geen inspraak tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad toe te laten. De gemeente heeft ook het voortraject van een voorontwerpbestemmingsplan, waarbij gemeente en haar burgers vrij praten over de plannen, weggelaten (juridisch is deze onvriendelijke gang naar de burger mogelijk). De milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas hebben gezamenlijk beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld. Het beroepschrift is op 22 december 2014 door de advocaat van beide organisaties bij de Raad van State ingediend.

-Watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst

De milieuvereniging heeft op 31 maart 2014 via haar advocaat een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-watervergunning voor de projectontwikkelaar van De Brinkhorst. De voornaamste bezwaren zijn: verlaging van het waterpeil van de sloot langs de Weidezoom met 10 cm; ophoging van weilanden voor de bouw van woningen;varierend waterpeil inplaats van een vast waterpeil in de nieuwe wijk.

Toch heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 28 mei de watervergunning verleend, waarop de milieuvereniging via haar advocaat op 1 augustus een beroepschrift met nadere gronden tegen vergunning heeft ingediend bij de Rechtbank Rotterdam . Het hoogheemraadschap heeft een verweerschrift tegen het beroepschrift naar de Rechtbank gestuurd, waarop de milieuvereniging via haar advocaat een nadere memorie in beroep heeft ingediend op 31 januari 2015.
De Rechtbankzitting vindt plaats op 10 februari 2015. De bezwaren:
Door verlaging van het waterpeil van NAP 6,15 naar -6,27) zakt het maaiveld (grondoppervlak), waardoor schade ontstaat aan tuinen, wegen, paden, pleinen en riolen; een belangrijke schadepost voor de bewoners en de gemeente. Peilverlaging is waterbouwkundig onjuist, omdat de overige watergangen om Vijfakkers hoger zijn (NAP 6,05 m).
Bij een rampscenario stroomt al het overtollig water van de Zuidplaspolder naar Moordrecht. Het water, dat niet door de twee gemalen aan beide zijden van Moordrecht (Abraham Kroesgemaal en Zuidplasgemaal) uit de polder gepompt wordt, wordt op de weilanden geborgen. Het veenweidegebied tussen Nieuwerkerk en Westergouwe is aangemerkt als risicogebied wateroverlast en overstroming, dat niet opgehoogd mag worden.
Het watersysteem van de nieuwe wijk wordt één geheel met het landelijk gebied. Een woongebied eist een vast waterpeil voor efficiënt beheer. Het landelijk gebied is nu agrarisch, waarbij het polderpeil zakt om de daling van het maaiveld te volgen. Zo is het zomerpeil in 2012 met 5 cm verlaagd. Doordat de bestaande Zuidplaswijken een vast waterpeil hebben, ontstaat in deze wijken geen schade door verlaging van het polderpeil. In de toekomst (na 30 jaar) wordt het landelijk gebied natuur, waar om een hoger waterpeil gevraagd wordt. Bij een hoger waterpeil voor natuur gaat in de nieuwe wijk waterberging verloren.

-Veenweidegebieden Moordrecht :Het is steeds kostbaarder de huidige gebieden rondom Moordrecht (tussen dijk en Ringvaart, vanaf Gouda tot aan Waterzuiveringsinstallaties Nieuwerkerk a/d IJssel.)voldoende droog te houden. Waterbeheerders geven deze gebieden de naam knikpuntgebieden.Het ontwikkelen van een visie is een eerste stap om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van deze gebieden. Maarten zal zich hiermee bezig houden.

Politiek en Duurzaamheid :
-Diverse politieke bijeenkomsten met als thema Duurzaamheid in de Regio. Maarten is naar een bijeenkomst geweest waar St. Duurzame Samenleving toelichting gaf over het gebruik van gegevens voor de Gemeentelijke Duurzaamheid Index. Deze GDI is gericht op kansen om samen in de regio tot meer duurzaamheid te komen. Er komt nog voor de zomer een bijeenkomst in Capelle a/d IJssel. De deelnemende wethouders zullen tot die tijd verder overleggen en de initiatiefnemers werken aan meer gedetailleerde informatie over de besproken onderwerpen.

-Hollandse IJsselproject :Dit samenwerkingsverband van het nieuwe dijkversterkingsproject, de hernieuwde Stuurgroep Hollandse IJssel heeft dit jaar nog weinig bijeenkomsten gehad. Arjan van der Mark zal dit proces voor MMVZ volgen. Samen met Lex Boere controleert hij maandelijks de oever van de IJssel.

Platform Mooi Zuidplas.www.mooizuidplas.nl
Contactpersoon Leo Loch.Dit samenwerkingsverband van o.a. historische verenigingen, Wandeloverleg Te Voet, St Groene Hart en MMVZ, houdt jaarlijks 5 keer bijeenkomsten. Er is een i.s.m. de gemeente een mooie recreatiekaart samengesteld, op basis hiervan worden regelmatig wandeltochten georganiseerd door het Platform.

Financien :
De kosten van de rechtszaken rond De Brinkhorst zijn kostbaar voor de Milieuvereniging, de reserves moeten flink worden aangesproken.Naar aanleiding van de voorgaande jaarvergadering met tevens verzoeken tot betalen van contributie over 2014 en/of voorgaande jaren, zijn er opzeggingen geweest. In november is er door enkele bestuursleden een actie geweest in wijk Vijf Akkers, vanaf Stevensstraat tot aan Weidezoom,om nog niet betaalde contributies alsnog te innen. Tevens werd gevraagd een email-adres op te geven zodat er snel gecommuniceerd kan worden met onze leden.Naar aanleiding van deze (extra) verzoeken is er beduidend meer achterstallige contributie binnen gekomen.

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 2 oktober 2014.
Aanwezig: 5 bestuursleden, 1 adviseur, 12 leden
Opening door voorzitter Leo Loch.
-De Moordrechtse auteur (het Onkruidboek) en tuinontwerper Suze Peters vertelt over natuurbeleving in en rond Moordrecht. Zij maakt nu deel uit van de schoolpleincommissie van de Jozefschool en mede hierdoor is zij genteresseerd geraakt in natuureducatie in en nabij Kinderboerderij De Krom.
De Krom zou een spilfunctie kunnen gaan vervullen en veel meer dan nu als ontmoetingsplaats kunnen gaan fungeren. Hierbij wordt gedacht aan een natuurspeelplaats, natuureducatie en workshops, een landwinkel voor streek- en/of biologische producten, afhalen van groentepakketten, samenwerking met volkstuinvereniging De Knollentuin, schooltuinen.
Er is contact geweest met de beheerder van Gemiva en dhr. K. Slingerland van Drost IJzerman Stichting, zij reageerden positief; plannen moeten nu op papier gezet gaan worden, zodat ook deze instanties overleg kunnen voeren binnen hun eigen stichtingen. Vanaf november komt er een nieuwe beheerder bij Gemiva.
Tijdens de bijeenkomst zijn de reacties positief : fijn dat er enthousiaste mensen zijn, waardoor ons dorp en de Kinderboerderij weer een nieuwe impuls kunnen krijgen.
Suze Peters werkt ook mee aan de landelijke, mede door MMVZ georganiseerde, Natuurwerkdag op 1 november 2014. De Oude Spoorbaan zal door het zaaien van inheemse bloemen meer bijen en vlinders te trekken. Ook zullen struiken o.a. meidoorns worden geplant; bestaande struiken zullen verantwoord worden gesnoeid en van het materiaal zullen wallen worden gemaakt voor kleine dieren en insecten. De bedoeling is dat de natuurwaarde van de Oude Spoorbaan behoorlijk verbetert.
Financieel verslag van penningmeester Huib van Dam over 2013 :
-Er is een negatief saldo over 2013 van 389 Euro. Vooral de kosten voor het indienen van zienswijzen t.b.v. VijfAkkers/De Brinkhorst hebben een negatief saldo tot gevolg.
-Mutaties worden niet of nauwelijks door leden doorgegeven en contributies over afgelopen jaren niet altijd betaald.
-Bij het jaarverslag 2013-2014, dat bij alle leden is bezorgd is een sticker geplakt waarop vermeld welke contributie nog verschuldigd is. Hier is goed op gereageerd, de penningmeester heeft meerdere contributies ontvangen. De vastgestelde contributie voor 2013/2014 was 5 Euro gebleven, sommige leden vinden dit weinig. Toch wordt ook dit jaar gekozen de contributie niet te verhogen, maar wel wederom te vragen het bedrag eventueel te verhogen met een gift.
-MMVZ heeft veel oudere leden en iedereen moet in de gelegenheid blijven lid te zijn. Er wordt een voorstel gedaan om na enkele maanden een betalingsherinnering te sturen, daarna eventueel aan de deur een betalingsverzoek te doen. Een goed idee!
-De kascommissie van de heren Meijers en van Duijl heeft de verslagen goedgekeurd. Dhr. Meijers blijft lid, nieuw kascommissielid wordt mevr. Joke Verdoold.
www.milieuvereniging.nl : De website van de Milieuvereniging is vernieuwd onder leiding van Leo Loch. Het is een mooie, overzichtelijke website geworden : veel informatie kan alsnog worden opgezocht; recente informatie wordt zo spoedig mogelijk vermeld.
-Het Jaarverslag 2013-2014 wordt besproken door de voorzitter :
-Ecozone Westergouwe De buitenrand van de bebouwing van industrieterrein Het Ambacht is heel lelijk bekeken vanuit de Ecozone. Misschien is het een idee om met via een Boomplantdag de contouren te verbeteren.
Hollandse IJsselproject: bestuurslid/adviseur Arjan van der Mark geeft uitleg. Hij meent dat er kansen zijn bij een volgende dijkverbetering voor projecten die zijn blijven liggen. De vergadering geeft hierop het voorbeeld van terugbrengen van cultuur-historische elementen en ook van natuurwaarden. Een van de leden laat weten dat een kaart beschikbaar komt, waarop vermeld is waar dijkverzwaring wordt gepland. Tevens geeft hij het idee meer te communiceren met de Moordrechtse bevolking als gerichte informatie beschikbaar komt. Ook worden de overblijfselen van de oude verffabriek De IJssel voor sanering genoemd, bepaald geen sieraad bij het binnenkomen of verlaten van ons dorp. Tussen oktober en april mag nooit aan de dijk worden gewerkt.
-Brinkhorst/VijfAkkers : Adviseur Bert van Duijl heeft een samenvatting gemaakt en geeft een korte uitleg met betrekking tot de belangrijkste bezwaren tegen het Bestemmingsplan Brinkhorst. Deze samenvatting wordt uitgedeeld, maar kan ook via de mail worden aangevraagd.
-Bestuursaangelegenheden : Arjan van der Mark treed af als bestuurslid, maar blijft nog wel beschikbaar als adviseur. Hij zal voor MMVZ de voortgang van het Hollandse IJsselproject blijven volgen. Veel werkzaamheden worden komend jaar verwacht.
-Het bestuur is niet voltallig, aanvulling blijft gewenst. Het zou wijs zijn om leden te vragen om te helpen bij projecten zoals De Krom.
-MMVZ wil samenwerking gaan zoeken met andere milieuverenigingen in de regio. Er is reeds goed contact met Rotta (Zevenhuizen) net als met Platform Mooi Zuidplas.
-Het veranderen van de naam Moordrechtse Milieuvereniging De Zuidplaspolder (MMVZ) in de werknaam Milieuvereniging Zuidplas wordt positief ontvangen. Bij de Kamer van Koophandel kunnen extra (werk)namen worden geregistreerd. Zo nodig kan worden overwogen bij een volgende jaarvergadering een voorstel te maken om de statuten aan te passen aan de nieuwe werknaam en aan de uitbreiding van werkzaamheden. De suggestie wordt gedaan eventueel de afkorting te veranderen in NMVZ : Natuur- en Milieuvereniging Zuidplas. Tevens wordt nagedacht over een nieuw, passend logo.
-Rondvraag, Sluiting : een snelle afsluiting door de voorzitter in verband met het late tijdstip.
Voor degenen die van de bestuursleden meer informatie wilden is er daarna tijdens de informele borrel voldoende gelegenheid.

 

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 3 oktober 2013

Opening door de voorzitter met de herdenking van oud-bestuurslid Piet van Montfort
Aanwezig bestuursleden,6 leden en er zijn een aantal afmeldingen.

Notulen van de Ledenvergadering op 26 april 2012
De notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

Jaarverslag van de secretaris over 2012-2013
Stuurgroep Hollandse IJssel :
De sanering van de Hollandse IJssel is afgelopen. MMVZ had een waakhondfunctie bij dit project.

Zuidplaspolderproject zal op termijn worden gerealiseerd, hoewel de economische crisis een rem gezet heeft op de ontwikkelingen.

Platform Mooi Zuidplas : www.mooizuidplas.nl ; platform@mooizuidplas.nl

Onder leiding van St.Groene Hart is Platform Mooi Zuidplas opgericht. Doel : nieuwe wandelroutes, conservering historisch erfgoed, onderzoek naar ontwikkeling van voor natuur aangekochte gronden.

Grondbank (regionale Grondbank) :

Onbekend is hoe de lastenverzwaring voor de burgers van gemeente Zuidplas zal uitpakken. MMVZ en St. Groene Hart hebben bezwaar gemaakt tegen het enorm grote aanbod van bouwterreinen. Boek Krimp, het Nieuwe Denken is aangeboden aan ROZ (Reg. Ontwikkelingsorg. Zuidplas). Tijdens een radioconferentie is de dialoog aangegaan door leden van het Platform en raadsleden van Zuidplas.

Natuuractiviteiten : excursies en natuurbehoud
-Er waren 2 fietsexcursies met als thema trek- en broedvogels. Tevens participatie aan de Natuurwerkdag in november 2012.
-MMVZ heeft meegedaan aan een wedstrijd van WNF (WereldNatuurFonds) over biodiversiteit.
-Planologische activiteiten :
-Westergouwe : Raad van State heeft hoger beroep van MMVZ ongegrond verklaard.

Groen-Blauwe-Zone : 51 hectare toekomstige natuur tussen Vijfde Tocht(water) en Westergouwe.

Smalle strook voor ecologische hoofdverbinding en regionaal fietspad. Polderlandschap gaat verdwijnen, maar overheid heeft anders besloten.

Wijzigingsplan Oostpoldererf : Zienswijze van omwonenden is door de gemeente verworpen; naar mening MMVZ met ongeoorloofd gebruik van wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Oosteinde.

Klankbordgroep Hollandse IJssel :
Nieuw project in kader van dijkverhoging behoudt structuur; wellicht doorstart van klankbordgroep. Bestuurslid Arjan van de Mark wil zich sterk maken voor behoud van overleg.

MacDonalds mast :
Zienswijze was ingediend door MMVZ. Voor restaurant Pleisterplaats was vestiging + mast van MacDonalds nodig voor voortbestaan; dit was voor MMVZ voldoende reden om bezwaar in te trekken.

Toelichting watersysteem buitengebied Moordrecht m.b.t. Westergouwe door bestuurslid Bert van Duijl.Het waterpeil wordt geregeld door 2 gemalen:Abraham Kroes en bij Waddinxveen. Er is sprake van badkuipeffect (Moordrecht ligt middenin) omdat water niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Zienswijzen met verkeerde aannames van consultant gemeente Gouda en waterschap zijnklakkeloos overgenomen door Raadvan State. Conclusies van consultant van MMVZ, een tophydroloog, zijn niet meegenomen.

Bestemmingsplan Vijfakkers-Noord.:
Bestuur is tegen woningbouw vanwege huizencrisis en bouwen op private ipv gemeentegrond.
Bestemmingsplan ligt ter inzage tot eind okt. 2013 en is kennelijk enigszins aangepast wat betreft de flatgebouwen, nu evenwijdig met Weidezoom en mogelijk iets lager dan eerst gepland. Hr. Bos laat een vernieuwde plattegrond zien en laat weten ernstig bezorgd te zijn over teruggang van weidevogels in het gebied. MMVZ zal een zienswijze indienen tegen het bestemmingsplan.

Financieel verslag 2012 en kascommissie

De financiele afrekening en het verslag over 2012 zijn in orde bevonden door de Kascommissie bestaande uit de heren Willem Jan Tettelaar (afw. met kennisgeving) en Maarten Box. Penningmeester Huib van Dam krijgt decharge over het boekjaar 2012/2013.Nieuwe kascommissie : Bert van Duijl en Henk Meijers. De contributie voor 2014 wordt wederom vastgesteld op 5,-.

Bestuursaangelegenheden

Arjan van der Mark treedt af als voorzitter en is nog een jaar beschikbaar als bestuurslid vanwege continuteit en historie van bestuurswerk van MMVZ. Bestuurslid Leo Loch stelt zich beschikbaar als voorzitter. Bert van Duijl treedt af als bestuurslid/secretaris, maar wil wel bezig blijven voor MMVZ op planologiegebied. Bert heeft gedurende 6 jaar zeer intensief gewerkt voor MMVZ, Arjan bedankt Bert en geeft aan blij te zijn dat Bert wel zijn input blijft geven. Arjan van der Mark wordt door nieuwe voorzitter Leo Loch bedankt voor het vele en langdurige werk (bijna 20 jaar) tbv MMVZ.

Twee kandidaat-bestuursleden treden toe: Maarten Box en Gerda Verhoef.
Er worden nog nieuwe bestuursleden gezocht, met name een nieuwe secretaris.

Nieuw bestuurslid Maarten Box geeft een inleiding over Hoe knollen en bollen uw tuin verrijken .Iedere zaterdagochtend wordt er gewerkt in de zelfbeheertuin in het Prinsessenkwartier; op 26 oktober zullen daar bloembollen en knollen worden gepland welke aantrekkelijk zijn voor vlinders en bijen. Inwoners van gemeente Zuidplas zijn hiervoor uitgenodigd.

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering na een korte rondvraag en nodigt de leden uit voor een drankje.

Jaarverslag 2012 2013

Inleiding
Het bestuur bestond dit verslagjaar uit Arjan van der Mark, Bert van Duijl, Huib van Dam, Leo Loch en aspirant-leden Gerda Verhoef en Maarten Box.
Het bestuur vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van Platform Mooi Zuidplas, verbreedt haar activiteiten op natuurgebied en houdt de planologische ontwikkelingen in Zuidplas bij. In het Platform worden de krachten van diverse verenigingen en organisaties gebundeld.

Tot onze spijt is oud-bestuurslid Piet van Montfort op 1 januari 2013 overleden. Zijn inzet wordt door ons zeer gewaardeerd.

De sanering van de Hollandse IJssel is per 1 januari 2013 formeel afgesloten, maar mogelijk komt daarvoor een ander project in de plaats. Dit project zal in het kader van het thema veiligheid staan en dijkverzwaringen tot gevolg hebben. Men heeft laten doorschemeren gebruik te willen maken van de structuur en organisatie van het saneringsproject, waardoor er waarschijnlijk weer een stuurgroep maar ook een klankbordgroep zal worden ingesteld. Daar ligt voor onze vereniging weer een kans om bijv. de natuurontwikkeling en het behoud of terugbrengen van cultuurhistorisch erfgoed te stimuleren.

Het Zuidplaspolderproject (30000 woningen, etc.) verkeert in ontbinding als gevolg van de trek van de bevolking van de regio naar de stad, stilstand van glastuinbouw sinds 2002, leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen (meer dan 25% in de regio Capelle-Gouda-Waddinxveen-Zoetermeer-Leidschendam) en een enorm overschot aan bouwterreinen.
Natuurlijk heeft de economische crisis ook de rem op deze ontwikkelingen gezet.

Platform Mooi Zuidplas
Vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, waaronder Landschapsbeheer Zuid-Holland en Wandeloverleg Zuid-Holland Te Voet komen 5 keer per jaar bij elkaar. Nieuwe wandelroutes worden onderzocht; thans volgt onder meer conservering van historisch erfgoed en onderzoek naar ontwikkeling van aangekochte voor natuur bestemde gronden.

Grondbank (regionale Grondbank)
De Grondbank is een fonds die met leningen grond aankoopt voor realisering van het Zuidplaspolderproject. Hierin participeren Rotterdam (40%), de provincie (40%), Zuidplas (9%), Gouda (6%) en Waddinxveen (5%). Sinds (in 2010) de prijzen van huizen en grond dalen, wordt geen grond meer gekocht. Zuidplas betaalt dus 9% van de betaalde rente en van de afwaardering van aangekochte gronden. Ongeveer 95% van de aangekochte gronden ligt in de gemeente Zuidplas. De Grondbank verkoopt de aangekochte grond door aan de deelnemende gemeenten of aan andere partijen.

Op voorstel van het Platform hebben de milieuvereniging en St. Groene Hart bezwaar gemaakt tegen het enorme aanbod van bouwterreinen in de structuurvisie van Zuidplas. Nagenoeg de hele polder zal volgebouwd worden! Tijdens een conferentie van provinciale staten- en gemeenteraadsleden over de ontvlechting van het Zuidplaspolderproject, is het boek Krimp, het Nieuwe Denken aan ROZ (Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas) aangeboden.

Een week later was er een conferentie op Omroep Zuidplas (radio) tussen raadsleden (Zuidplas) en Platform-leden.
Vervolgens stuurden vier organisaties hun voorstel Pas op de plaats naar de gemeente en alle raadsleden om in vier stappen uit de misA?re van te veel grondbezit te komen. Doordat grondprijzen zakken verdampen financiele reserves.

Op 5 maart hebben de vier organisaties de gemeenteraad gevraagd om een onderzoek inzake de uitname van grond uit de Grondbank, omdat de gemeente, onder dreiging van een rechtszaak door ROZ, veel te dure en niet te ontwikkelen grond uit de Grondbank heeft genomen. Zuidplas is regulier nimmer verplicht grond uit de Grondbank te nemen. Zolang de grond in de regionale Grondbank blijft, betaalt Zuidplas 9% van de afwaardering i.p.v. 100% bij uitname. Het betoog van de gemeente, dat de gemeente de uitname van gronden heeft beloofd, faalt, omdat de belofte (hiervan is overigens geen bewijs getoond) is gemaakt in de tijd van stijgende huizenprijzen en om, in opdracht van het rijk, de afspraak met de provincie na te komen 7000 woningen op gronden van het Zuidplaspolderproject te bouwen voor 2020. De gemeente kon toen nog niet weten dat na 2010 de prijzen van huizen en met name van grond voortdurend blijven dalen.
Intussen gaat de gemeente maar door met de bouw van woningen en kantoren op private grond en wordt weinig tot niets gedaan met gemeentegrond waarvoor de burger jaarlijks rente en afwaardering betaalt.

Natuuractiviteiten: excursies en natuuronderhoud
Onder begeleiding van vogelaar Rick van der Weijde hebben we in oktober 2012 en april 2013 met 10 12 deelnemers gefietst respectievelijk naar de Zevenhuizerplas om de trekvogels te zien en naar t Weegje voor de broedvogels.

De milieuvereniging heeft met tien deelnemers (waarvan 4 uit Den Haag) geparticipeerd met de Natuurwerkdag op 3 november 2012. We hebben onder begeleiding van Rien van der Vorm, voorzitter van van Natuur- en Vogelwacht Rotta, een berkenbos uitgedund.

Ook heeft de MMVZ meegedongen naar een prijs in de door WNF uitgeschreven wedstrijd voor verdubbeling van de biodiversiteit. Het ingezonden projectvoorstel omvatte het opwaarderen van natuurkwaliteiten en cultuurhistorisch erfgoed in het Groene Hart. De vereniging heeft geen prijs gewonnen, maar het idee verdient het zeker om verder in onze directe omgeving te worden opgepakt. Wellicht zijn enkele leden bereid om hier eens mee te gaan stoeien.

Planologische activiteiten
Woningbouw op de locatie Westergouwe (500 woningen in 2016-2019, nabij Julianasluis)
Het bestemmingsplan was al door de Raad van State goedgekeurd (zie jaarverslagen 2010-2011-2012). Op 25 april 2013 heeft de Raad van State het hoger beroep van de milieuvereniging tegen de watervergunning voor het woningbouwplan ongegrond verklaart (www.raadvanstate.nl/uitspraken referentie 201111008/A2). Ten onrechte, zie Toelichting Watersysteem Westergouwe).

Groen-Blauwe-Zone (51 hectare toekomstig natuur tussen Vijfde Tocht en Westergouwe)
Gemeente Gouda heeft onlangs subsidie voor een spoedige ontwikkeling van de Groen-Blauwe-Zone ontvangen van de provincie voor een spoedige ontwikkeling van de Zone ontvangen. De subsidie is verstrekt omdat dit gebied een regionale functie moet vervullen. Het bevat een ecologische hoofdverbinding en een regionaal fietspad.
Gemeente Zuidplas laat de ontwikkeling van het gebied geheel aan Gouda over. De gemeente liet in 2011 duidelijk merken geen behoefte te hebben aan de interesse van de milieuvereniging.

Zuidplas heeft de bestemming van 7 hectare natuur gewijzigd naar agrarisch om de bedrijfsactiviteiten van paardenhoudenrij/-fokkerij op het perceel Oostringdijk 3 mogelijk te maken overeenkomstig een eis van de Raad van State (zie jaarverslag 2011-2012). De milieuvereniging zou bij de ontwikkeling van een volgende fase van Westergouwe (nieuw bestemmingsplan, inrichtingsplan) compensatie voor 7 hectare natuur willen.

Wijzigingsplan Oostpoldererf (kantoren en bedrijven)
Zuidplas heeft ons inziens een ongeoorloofd gebruik van de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan Oosteinde 1995 door een gebied aan de Ringvaart tussen de Tulpstraat en Oostpolderweg te bestemmen voor kantoren en bedrijfsgebouwen. Voor een dergelijk plan is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. De zienswijze van de omwonenden is door de gemeente verworpen, omdat de omwonenden de leegstand van kantoren in Moordrecht en omgeving niet gekwantificeerd zouden hebben.

Ontwerpbestemmingsplan Vijfakkers-Noord (350 woningen en brede school)
Uit gemeentelijke documenten blijkt dat gekozen is voor een stedelijk ontwerp met hoge flatgebouwen (17 en 20 meter). Zuidplas heeft alle overwegingen van de voormalige gemeente Moordrecht, als besproken met de bevolking, overboord gegooid (dorpskarakter, laagbouw, groene zoom). Bovendien legt Zuidplas legt een bouwweg voor de school aan zonder vergunning. Een tijdelijke vergunning wordt verleend voor een permanente goed gefundeerde vierbaansweg voor Vijfakkers-Noord. Regels van de bouwvergunning voor de school worden overtreden. Inmiddels ligt in Vijfakkers-Noord een berg veen tot ergernis van de omwonenden en waarvoor geen vergunning is verleend.

Klankbordgroep Hollandse IJssel
De Klankbordgroep en Stuurgroep krijgen mogelijk een vervolg, omdat er in het kader van veiligheid dijkverzwaringsprojecten langs de Hollandse IJssel zullen worden uitgevoerd. Inmiddels heeft Rijnland al tot Gouda haar dijktrace angepakt, maar waterschap Schieland/Krimpenerwaard zal ook haar dijkvakken moeten gaan ophogen. Dus ook Gouda, Moordrecht en Capelle alsook de overzijde komen daarbij aan bod. Aangezien dat tot gevolg heeft dat dat er heel veel overhoop zal worden gehaald, biedt dat onze vereniging de mogelijkheid om cultuurhistorische elementen en natuurprojecten die in het saneringsproject zijn blijven liggen, alsnog op de agenda te zetten. Interessant is ook om te zien of
de saneringsmethode die Rijkswaterstaat heeft toegepast op meerdere plekken in de rivier, nl. Isolatie, zal leiden tot beperkingen tot herinrichting. Dat was nl. Een issue dat door onze vereniging als bezwaar tegen deze manier van saneren is ingebracht. Kortom, interessant genoeg en belangrijk genoeg om dit nieuwe project ook te gaan volgen. Misschien dat er leden zijn die in dit project mee willen doen.

MacDonald mast
Gemeente Zuidplas heeft Mac Donald een vergunning verleend voor de oprichting van een hoge verwijsmast op de Pleisterplaats. Deze verwijsmast zou ook een verwijzing naar het huidige restaurant geven. De Milieuvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de mast, maar later het bezwaar ingetrokken, omdat, door de verplaatsing van de op- en afritten van de A20, de bedrijfsvoering van het huidige restaurant zou wankelen. Bovendien zou de vestiging van Mac Donald een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van Moordrecht en omgeving (70 man)

Bert van Duijl
secretaris

Bijlage:

Toelichting watersysteem buitengebied Moordrecht m.b.t. Westergouwe

De problemen van Westergouwe worden afgewenteld naar Moordrecht

Bij hevige regen stroomt het overtollig water uit de gehele Zuidplaspolder naar twee gemalen bij Moordrecht; het waterpeil in de sloten stijgt. Bij zeer extreme regenval overstromen de weilanden, omdat het water niet onmiddellijk uit de polder gepompt kan worden naar de Hollandse IJssel. De weilanden worden dus benut voor berging van extreme regens. Gouda zal het woongebied ophogen, waardoor 125 hectare weiland voor de waterberging verloren gaat. Het risico van wateroverlast in Moordrecht wordt daardoor vergroot. De milieuvereniging heeft voorgesteld om, in plaats van ophoging, paalwoningen toe te passen.

Het waterschap heeft geeist dat al het water van een hevige regen in Westergouwe ter plaatse vastgehouden wordt. Dat is binnen de woonwijk, ook omdat in de bebouwde kom het water snel afgevoerd wordt. Het watersysteem van het woongebied wordt met stuwen afgesloten van het buitengebied.

Het bezwaar van de ophoging van de weilanden is, dat Westergouwe dan niet meer beschikbaar is voor de berging van water uit hoger liggende gebieden (zie schets). Daarom heeft het waterschap ook geeist dat het bestaande slootoppervlak (11 hectare) in Westergouwe gecompenseerd wordt in de Groen-Blauwe-Zone, een gebied tussen de Vijfde Tocht en Westergouwe bestemd voor natuur. Het slootvolume van de omgeving wordt dus vergroot met 11 hectare, dat aanzienlijk minder is de aanwezige bergingscapaciteit van 125 hectare weiland.

Een consultant van gemeente Gouda heeft het watersysteem berekend, maar vergeet de wateraanvoer van de hoger liggende gebieden in de polder mee te nemen. Daardoor vindt de consultant een lager waterpeil in de sloten. Immers het slootoppervlak is vergroot met 11 hectare.

De milieuvereniging heeft een controleberekening uitgevoerd voor het hele watersysteem van het buitengebied van Moordrecht en vastgesteld dat als gevolg van de wateraanvoer uit hoger liggende gebieden het waterpeil op de weilanden aanzienlijk stijgt. De problemen van Westergouwe worden dus afgewenteld naar Moordrecht. De waterwet van Nederland verbiedt deze afwenteling.

De zienswijzen van gemeente Gouda en het waterschap zijn klakkeloos overgenomen in de uitspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft ook de conclusie van gepensioneerd tophydroloog Dr P de Laat, consultant van de Milieuvereniging, niet meegenomen.

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 26 april 2012

Notulen van de Ledenvergadering op 12 mei 2011
De notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

Jaarverslagen van MMVZ 2010-2011 en 2011-2012
Het jaarverslag 2010-2011 is verstuurd in december 2011 met de brief Hoe nu verder.
a. Stuurgroep Hollandse IJssel
Het afronden van het Project schoner en mooier Hollandse IJssel is met een jaar uitgesteld tot
1 januari 2013. MMVZ hoopt dat de gemeenten het gezamenlijk overleg continueren.
b. Bestemmingsplan Westergouwe bodemprocedure
De Raad van State vernietigt het goedkeuringsbesluit van de provincie, maar de rechtsgevolgen van het besluit blijven in stand. Dit betekent dat Gouda het bestemmingsplan technisch moet aanpassen en dat de provincie de juridische kosten van MMVZ moet betalen.
Als gevolg van de huizencrisis is het bestemmingsplan herzien (geen woontorens, etc.)
c. Flora- en faunawet t.a.v. bestemmingsplan Westergouwe
MMVZ maakt bezwaar tegen de ontheffing van de Flora- en faunawet iz Westergouwe. Het voormalige ministerie LNV verklaart MMVZ niet ontvankelijk, maar de rechtbank in Den Haag vernietigt de uitspraak van LNV. De Raad van State vernietigt de uitspraak van de rechtbank.
Op 15 februari 2012 neemt de RvS afstand van haar eigen uitspraak dat MMVZ niet ontvankelijk is.
Overwogen wordt de statuten van MMVZ aan te passen.
d. Raam(water)vergunning voor Westergouwe
Het hoogheemraadschap heeft de bezwaren van MMVZ tegen de watervergunning voor Westergouwe afgewezen, zonder in te gaan op de bezwaren van MMVZ.

Landschapsbeheer Zuid-Holland: Landschapsonderhoudsprojecten
De heer Johan Bezemer geeft een inleiding over de activiteiten van Landschapsbeheer Zuid-Holland en landschapsonderhoud uitgevoerd door vrijwilligers. Landschapsbeheer zorgt voor gereedschap, organiseert cursussen, coordineert vrijwilligers, houdt database van bedreigde soorten bij, coordineert provinciale natuurwerkdag, excursies en jeugdactiviteiten.

Platform Mooi Zuidplas
Een discussie over het mooier maken van Zuidplas, uitzetten van wandelpaden; ontwikkelen van kaart met kansen en bedreigingen.

Financieel Jaarverslag 2011 en kascommissie
De financiele afrekening en het verslag over 2011 zijn in orde bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de heren Huib van Dam en Maarten Box.
De boekhouding is in orde bevonden en de ledenvergadering wordt verzocht om de penning-meester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2011/2012.
De heer Huib van Dam treedt af als lid van de Kascommissie en wordt vervangen door de heer W.J. Tettelaar. De heer W.J. de Haan stelt zich beschikbaar als reserve lid..
De contributie voor 2013 wordt vastgesteld op 5,-

Bestuursaangelegenheden
De heren Dirk Oudijk, Bram Kouwenberg, Piet van Montfort en Willem Jan Tettelaar treden uit het bestuur. De voorzitter dankt hen voor hun geweldige inzet en memoreert historische gebeurtenissen. De voorzitter installeert de heren Leo Loch en Huib van Dam als bestuursleden.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.

Jaarverslag 2011 

Het bestuur houdt de ontwikkelingen in Zuidplas en Westergouwe in de gaten, onderhoudt contact met de Stichting Groene Hart, de Natuur- en Milieufederatie van Zuid-Holland en participeert in de oprichting van Platform Zuidplas van verenigingen en organisaties in en om de Zuidplaspolder.

1. Klankbordgroep Hollandse IJssel
De Klankbordgroep en Stuurgroep zullen een jaar langer functioneren tot 1 januari 2013.
We hopen dat dit overleg gecontinueerd wordt om de Hollandse IJssel mooier te maken. (Zie jaarverslag 2009)

2. Woningbouw op de locatie Westergouwe (500 woningen in 2016-2019, nabij Julianasluis)

2.1 Ontheffing van de Flora- en faunawet voor Westergouwe
Kort samengevat verliep de procedure als volgt:
Het voormalig ministerie LNV verklaarde ons niet ontvankelijk, omdat in onze statuten niet staat, dat wij opkomen voor de bescherming van dieren en ook dat wij de dieren niet bij naam specificeren. Rechtbank Den Haag verklaarde ons wel ontvankelijk. De RvS (Raad van State) volgde echter het oordeel van ELI (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), verklaarde in haar uitspraak van 31 maart 2011 ons niet ontvankelijk en vernietigde het besluit van de rechtbank. De uitspraak van de RvS gaat lijnrecht in tegen de jurisprudentie van RvS voor en na de uitspraak op 31 maart 2011.

Op 15 februari 2012 heeft de Raad van State in twee uitspraken duidelijk afstand genomen van haar eigen uitspraak inzake de niet ontvankelijkheid van onze vereniging met de woorden:
de Afdeling (RvS) volgt niet de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 31 Maart 2011

Hiermee is de Moordrechtse Milieuvereniging sinds 15 februari wel ontvankelijk geworden. De RvS zal echter haar eigen uitspraken niet vernietigen. Ons beroep met bezwaren tegen de ontheffing zal dus nimmer inhoudelijk door een rechtbank of de raad van State behandeld worden. Voorts is de uitspraak van RvS van 31 maart inzake onze ontvankelijkheid in strijd met het Europese Verdrag van Aarhus, dat stelt dat niet-gouvernementele organisaties als de Milieuvereniging gehoord moeten worden.

Referenties: uitspraken van RvS staat op de website van RvS, onder uitspraken:
201102308/1/H3, 201102308/2/H3 van 31 maart 2011, Milieuvereniging tegen Gemeente Gouda

Nr 201104809/1/T1/A3, par 2.7.1 van 15-02-2012, Stichting Woudreus tegen min. ELI
Nr 201104545/1/T1/A3, par 2.6.1 van 15-02-2012, St. Baanstee-Noord tegen ELI, Stichting Behoud Waterland tegen ELI.

2.2 Bestemmingsplanherziening Westergouwe (500 woningen in 2016-2019, bij Julianasluis)
In januari is een omgevingsvergunning verleend om zand te storten in de geplande wijk Bolwerk op een locatie bestemd voor water met het doel om de eilanden in de wijk te vergroten. In plaats van dure woningen en hoogbouw met woontorens tot maximaal 40 meter hoog, kiest Gouda nu blijkbaar voor laagbouw en goedkope(re) woningen in kleinere aantallen per jaar. Dat is gunstig voor het behoud van het landschappelijk karakter van onze omgeving.
RABOBANK Gouwestad: Rekeningnr 343024500
KvK, Rotterdam, verenigingenregister: nr 340465681

In de 2e helft van dit jaar zal een bestemmingsplanherziening opgesteld worden (par. 1.1, vergunning). Volgens de omgevingsvergunning worden de eerste 500 woningen in de periode 2016-2019 opgeleverd.

De omgevingsvergunning vermeldt dat een robuuste ontheffing van de Flora- en faunawet verkregen is. De ontheffing is echter flinterdun. Ons beroep is nimmer behandeld en de opdracht van Rechtbank Den Haag aan het ministerie ELI onze zienswijze te behandelen is door staatssecretaris Bleker nimmer uitgevoerd.

2.3 Raam(water)vergunning voor Westergouwe
De Raad van State heeft in haar zitting op 7 maart vragen gesteld over wateroverlast veroorzaakt door hevige neerslag in de Zuidplaspolder. Het overtollig water in de polder wordt door het Zuidplasgemaal (op de grens van Waddinxveen en Moordrecht) en door het Abraham Kroesgemaal (bij Moordrecht) uit de polder gemalen. Al het overtollig water wordt dus richting Moordrecht afgevoerd. Door de beperkte capaciteit van de gemalen wordt het merendeel van het aangevoerde water in het landelijk gebied om Moordrecht geborgen. Bij zeer hevige neerslag wordt water niet alleen in de sloten, maar ook in de weilanden geborgen. De waterberging op weilanden voorkomt dat bij zeer hevige neerslag vloeren van woningen onder water komen.

Volgens de raamvergunning wordt de gehele woonwijk opgehoogd. De Milieuvereniging maakt bezwaar tegen ophoging van het gebied, omdat door ophoging de waterberging op de weilanden in Westergouwe met een oppervlak van 125 hectare verloren gaat, die niet gecompenseerd wordt. Hierbij gaat het niet om de neerslag in Westergouwe of Moordrecht, maar om het aangevoerde water van de gehele polder dat niet direct verwerkt kan worden door de gemalen, maar in het landelijk gebied van Moordrecht tijdelijk geborgen wordt. Weliswaar wordt het slootoppervlak, dat door verhoging van het slootpeil in de stedelijke wijken van Westergouwe voor de waterberging van de gemalen verloren gaat, gecompenseerd in de Groen-Blauwe-Zone, maar niet het weilandoppervlak.

3. Groen-Blauwe-Zone
Volgens de uitspraak van de Raad van State moet het bestemmingsplan van de Groen-Blauwe-Zone aangepast worden om de bedrijfsactiviteiten van paardenhoudenrij/-fokkerij op het perceel (bouwblok) Oostringdijk 3 mogelijk te maken. Gemeente Zuidplas heeft hiervoor een nieuw bestemmingsplan Oostringdijk 3 ter inzage gelegd, waarbij circa 7 hectare natuur bestemd wordt voor weidegebied en de Ecologische Hoofdverbinding langs de Vijfde Tocht om de hoeve geleid wordt. Hierdoor eindigt de Hoofdverbinding op de Ringvaart bij de bungalows. De Milieuvereniging heeft voorgesteld de hoofdverbinding te continueren langs de taluds van de Ringvaartdijk om de omweg te voltooien. De gemeente vond dit helaas niet nodig op grond van een rapport van de ecoloog van Gouda. Een onbegrijpelijk advies, omdat afgezien van een kruising met een weg of pad, de Ecologische Hoofdverbinding ontoegankelijk moet zijn voor mensen en honden.

4. RZG-project
Van de oorspronkelijk 30.000 woningen zullen er nu circa 2000 gebouwd worden in de komende 10 jaar, hoofdzakelijk in Moerkapelle. De financiering hiervoor is nog onduidelijk. Een provinciale, evenals een lokale woonvisie, ontbreken nog. De bestemmingsplannen voor glastuinbouw zijn wel goedgekeurd, maar financiA�le middelen voor de verplaatsing van kassen zijn niet meer beschikbaar.

Bert van Duijl
secretaris

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 12 mei 2011

Notulen van de Ledenvergadering op 27 april 2010
De notulen van de jaarvergadering op 27 april 2010 worden goedgekeurd.

Financieel Jaarverslag 2010 en kaskommissie
De financiele afrekening en het verslag over 2010 zijn op 7 mei 2011 akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de heren Martin Bergwerff en Huib van Dam. De Kascommissie stelt voor om leden met een aanmerkelijke contributieschuld af te voeren van de ledenlijst.
De boekhouding is in orde bevonden en de ledenvergadering wordt verzocht om de penning-meester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2010/11.

De heer van Dam treedt af als lid van de Kascommissie en wordt vervangen door de heer Maarten Box. De heer van Dam stelt zich beschikbaar als reservelid.

De contributie voor 2012 wordt vastgesteld op 5,-

Bestemmingsplan Westergouwe procedures
Bodemprocedure: De zitting van de RvS was op 31 januari 2011. Technische problemen: ontsluiting, afwenteling waterproblemen, luchtkwaliteit.
Ofschoon Gouda nog niet mag bouwen (slopen van gebouwen, kappen van bomen mag wel) worden toch werkzaamheden uitgevoerd die niet mogen.

Raam(water)vergunning van waterschap voor Westergouwe: De zitting van Rechtbank Rotterdam over de zal op 7 juli gehouden worden.

Flora- en faunawet: MMVZ is door de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard (Uitspraak van Rechtbank Den Haag iz onze ontvankelijkheid werd vernietigd). Reden is dat onze statuten niet verklaren dat wij opkomen voor de bescherming van dieren en deze dieren niet bij naam noemen (vergeet niet de snotneusslak). Een aanpassing van de statuten van MMVZ wordt meegenomen met de koersbepaling van de vereniging.

Project schoner en mooier Hollandse IJssel
Het beleid is gaandeweg veranderd van verontreinigingen weggraven naar ter plaatse isolatie. MMVZ heeft gepleit om gezamenlijk de ruimtelijke ordening en kwaliteit te blijven bewaken.

Toekomstige activiteiten van MMVZ Inleiding Platform Reeuwijk-Bodegraven
Samenwerking met lokale organisaties in de omgeving schept mogelijkheden breder te werken, terwijl meer expertise beschikbaar is.
Rick Verheul van het Platform Reeuwijk-Bodegraven geeft een toelichting op het ontstaan en opereren van het Platform. Inspraak wordt door gemeente van groter belang geacht. Vroeger was het in Reeuwijk onmogelijk invloed uit te oefenen. Nu is er meer toegang. Nu heeft het Platform meer invloed op structuurvisie. Bij alle kleine groepjes samen in het Platform kunnen ervaren mensen zijn. Werkzaamheden van het Platform betreffen Ruimtelijke ordening, dorpsbelang, natuur, maar ook bijvoorbeeld waterkwaliteit van Reeuwijkse Plassen. Platform heeft geen statuten en is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 27 april 2010

Notulen van de Ledenvergadering op 18 maart 2009 en jaarverslag over 2009
De notulen van de jaarvergadering op 18 maart 2009 worden goedgekeurd.
In antwoord op opmerkingen en vragen van leden naar aanleiding van de notulen en het jaarverslag meldt de voorzitter:
MMVZ participeert met de Klankbordgroep voor het Project Sanering Hollandse IJssel dat nu op z’n eind loopt. De Klankbordgroep adviseert de Stuurgroep. De vraag is of de Stuurgroep blijft bestaan voor een gebiedsgerichte aanpak.
Met de verenigingen-actie van Super de Boer in januari maart 2009 is 280 opgehaald.
Alle bezwaren die we hebben tegen Westergouwe zijn aan de Raad van State gemeld.
Het is nog niet bekend hoe Gemeente Zuidplas met Vijf-akkers-Noord omgaat.
Het bestuur wordt geadviseerd contact te onderhouden met de wethouder Ruimtelijke Ordening.

Financieel Jaarverslag 2009 en kaskommissie
Een grote kostenpost was de contra-expertise van de luchtkwaliteit (2000 + BTW), geadviseerd door onze advocaat. MMVZ krijgt geen financiele steun meer van de Zuid-Hollandse Milieufederatie.

De contributie voor 2011 wordt vastgesteld op 5,-. Voorgesteld wordt om in plaats van acceptgiro’s een andere betaalwijze te overwegen voor het innen van de contributie. Hiermee kan circa 160 bespaard worden.

De financiele afrekening en het verslag over 2009 zijn akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de dames P.Zwueste en G. Verhoef-Swager. De boekhouding is in orde bevonden en de ledenvergadering wordt verzocht om de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2009.
Mevrouw G.Verhoef-Swager treedt af als lid van de Kascommissie. Haar plaats wordt ingenomen door de heer M. Bergwerff.

Bestemmingsplan Boslocatie
De projectontwikkelaar/grondeigenaren willen 65 woningen bouwen op het perceel Julianastraat 99. Julianastraat ligt in de Ambonwijk, maar het perceel is deel van het van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Moordrecht van 1996 (thans het Restveengebied).
Met een gedoogbeleid ten aanzien van illegaal gebouwde loodsen kreeg een gedeelte van het perceel in 1996 een bedrijfsbestemming. Met een vrijstellingsbesluit, genomen in december 2009, wilde de voormalige gemeente Moordrecht nog net voor de fusie het project realiseren. De omwonenden protesteerden fel, dienden hun zienswijze in bij Gemeente Zuidplas en hebben een belangengroep gevormd. Juridisch wordt met het beleid van het voormalig ministerie VROM geen rekening gehouden (minister Dekker, 2004: geen woningbouw buiten de bebouwde kom).
Technische bezwaren (vervuilde grond) en ecologische bezwaren (behoud van natuur) worden weggewuifd. Inmiddels worden bomen gekapt en gebouwen gesloopt zonder rekening te houden met de Flora- en faunawet en met de wet op geluidhinder.
MMVZ ondersteunt de bezwaren van de Belangengroep Boslocatie. Intensieve bebouwing op de rand van de bebouwde kom, zoals voorgesteld door de projectontwikkelaar en bijvoorbeeld gerealiseerd in de sportwijk van Moordrecht, is voor de burger van Zuidplas ongewenst.

Bestemmingsplan Westergouwe, bodemprocedure
Een voorlopige voorziening is bij de Raad van State aangevraagd (en gewonnen) om te voorkomen dat er al opgehoogd wordt voordat de bodemprocedure (de eigenlijke rechtszitting) afgehandeld is. Dit om de bestaande natuur te beschermen. Toch worden er al ongeoorloofde werkzaamheden uitgevoerd (slopen van gebouwen zonder ontheffing van de Flora- en faunawet; aanleg van aarden bezinkbassins nabij de boerderij op het perceel Oostringdijk 1). De technische bezwaren tegen het bestemmingsplan worden niet behandeld tijdens de zitting. Een uitzondering maakte de rechter voor de gebrekkige ontsluiting van Westergouwe.

Andere belangrijke bezwaren voor de bodemprocedure zijn de uitvoering van de mer-procedure, afwentelen van de waterproblemen van Westergouwe naar Moordrecht, geluidsbezwaar van een bestaand bedrijf (Schoonewoerd) en de afwikkeling van het verkeer over de provinciale wegen en de Julianasluis.

De groeibehoefte in het Groene Hart scoort slecht; er is geen werk voor jongelui. Ook met Gouda gaat het niet goed. MMVZ beschikt niet over een lijst van inbreilocaties. Overigens is er een ambtelijke overeenkomst dat Gouwenaars ook in Waddinxveen (met enorme groeimogelijkheden) kunnen wonen.

Het Hoogheemraadschap moet Gouda faciliteren. MMVZ heeft gereageerd op het Waterplan van Schieland met betrekking tot de afwentelingsproblemen van Westergouwe. Voorts heeft MMVZ schriftelijke bezwaren (zienswijzen) ingediend tegen de Raamvergunning voor Westergouwe (verleend door het Hoogheemraadschap). Het bestuur vindt de Raamvergunning te algemeen en geeft Gouda de vrijheid haar plannen te realiseren buiten het gezichtsveld van belanghebbenden.

Het project schoner en mooier Hollandse IJssel
zie agendapunt notulen

Toekomst MMVZ, bestuursaangelegenheden
Welke koers gaat de milieuvereniging varen nadat de Raad van State beslist heeft? Gaan we de ontwikkeling van de Groene Waterparel, Groen-Blauwe-Zone, Restveengebied, etc. begeleiden? Doen we dit als Moordrechtse vereniging of zijn we een paraplu voor projecten in onze gefuseerde gemeente! Dan zijn er wel meer mensen nodig.

De meeste bestuursleden willen na de uitspraak van de bodemprocedure aftreden (na 10 tot 20 jaar bestuurslidmaatschap). Het nieuwe bestuur zal dan met de leden een geheel nieuwe koers kunnen varen.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.

 

Moordrecht, 27 april 2010
Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 18 maart 2009

Over de notulen van de Ledenvergadering op 27 november 2008
Nogmaals wordt gewezen op de opmerking dat het Rigo onderzoek niet genoemd wordt.
De notulen van de jaarvergadering op 27 november 2008 worden goedgekeurd.
Opmerking ter verduidelijking: Rigo Research en Advies te Amsterdam heeft de locatiekeuze voor de bouw van 3800 woningen in Westergouwe door Gouda en het alternatief van MMVZ deze woningen te bouwen in Ringvaartdorp voorgelegd aan 400 bewoners van Gouda en 100 bewoners van Moordrecht. Met dit onafhankelijk onderzoek is bewezen dat er geen draagvlak is bij de Goudse bevolking voor Westergouwe, omdat 80% van de Gouwenaren voor het wonen in Ringvaartdorp is. (Zie notulen 27-11-2008)

Financieel Jaarverslag 2008 en kaskommissie
De financiele afrekening en het verslag over 2008 zijn akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de heer A. Stam en mevrouw G. Verhoef-Swager. De boekhouding is in orde bevonden en de ledenvergadering wordt verzocht om de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2008.
De heer A. Stam treedt af als lid van de Kascommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door mevrouw P. Zwueste.

Tussenbalans bestemmingsplannen Zuidplaspolder
Het bestuur vraagt naar de mening van de leden omtrent de plannen voor de polder.
Het werkgebied van MMVZ omvat het gebied om Moordrecht, zonder in detail te treden in de gebieden die ontwikkeld worden door de overige fusiegemeenten.

– Westergouwe: bestemmingsplan
De zienswijzen (bezwaren) van MMVZ tegen het bestemmingsplan ( ingediend door onze milieuadvocaat mr J.E. Dijk) zijn in oktober 2008 door de gemeenteraden van Gouda en Moordrecht verworpen. (Hierbij heeft Moordrecht alleen over de Groen-Blauwe-Zone gestemd).
De bedenkingen (bezwaren) van MMVZ tegen het vastgestelde bestemmingsplan (bedenkingen) zijn in december 2008 door onze milieuadvocaat ingediend bij de provincie (20 bladzijden). Gouda verwerpt onze bedenkingen in haar reactie op onze bedenkingen naar de provincie in februari 2009.
Op 5 maart 2009 organiseerde de provincie een hoorzitting, waar onze advocaat een pleitnota met onze bezwaren voordraagt.
Na een provinciaal besluit kan MMVZ een beroepschrift indienen bij de Raad van State.
Het bestuur van MMVZ verwacht dat de provincie het bestemmingsplan zal goedkeuren en stelt voor beroep in te stellen bij de Raad van State, waarmee de leden akkoord gaan.

– Vijfakkers-Noord (350 woningen en een school voor geheel Moordrecht)
Het bestuur van MMVZ heeft bezwaar tegen de bouw van 350 woningen in veengebied (waarvan 250 woningen in de periode tot 2020), ondermeer omdat elders in de Zuidplaspolder geschikte gebieden beschikbaar zijn. Bovendien heeft voormalig minister Dekker in september 2004 geeist dat geen verdere stedelijke ontwikkeling beneden de snelweg A20 plaatsvindt (tussen de A20 en de Ringvaart).

Voorontwerp Restveen en Groene Waterparel (natuur; deel Restveen blijft 30 jaar agrarisch)
De zienswijzen van het bestuur van MMVZ tegen het ontwerpbestemmingsplan (ingediend bij gemeente Moordrecht in juli 2008) bevatten geen belangrijke bezwaren, wel voorstellen (historische wegen, type natuurontwikkeling, fietspaden). Het bestuur heeft in november 2008 ingesproken bij de gemeenteraad van Moordrecht. In december 2008 is het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is een globaal plan. Onze bezwaren komen pas bij het inrichtingsplan aan de orde.
MMVZ is uitgenodigd deel te nemen aan een klankbordgroep Groene Waterparel.

Rode Waterparel: bestemmingsplan (dure woningbouw in natuur)
Het bestuur van MMVZ heeft in maart 2009 haar zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente Moordrecht. Dit bestemmingsplan moet de verplaatsing van kassen en de aanleg van de Moordrechtboog mede financieren.

De Gouweknoop
Het bestuur van MMVZ heeft in december 2009 gereageerd op het voorontwerp (bezwaren: woontorens bij ’t Weegje, hoogstedelijke bebouwing tussen autowegen en spoorlijnen; voorstel: stel alleen Moordrechtboog en Boogpark vast), maar de bezwaren tegen het voorontwerp worden afgewezen.
Het bestuur zal in maart 2009 haar zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen, waarmee de vergadering het eens is.

De vergadering is tegen verstedelijking van de Gouweknoop (woontorens zijn onverteerbaar). Het bestuur wordt geadviseerd geen interne meningsverschillen naar buiten te brengen. Het bestuur dient een aantal belangrijke bezwaren naar voren te brengen, waaronder: lelijke bouw langs snelwegen, geen open ruimte langs snelwegen (eis minister Cramer), financiele haalbaarheid, mislukking Blauwe Stad. Bovendien is de woningbehoefte niet behoorlijk onderzocht: Rotterdam trekt zich terug, maar de Zuidplasgemeenten gaan gewoon door met hun aantallen.

Acties: campagne voeren
MMVZ participeerde met de Verenigingenactie bij Super de Boer, januari maart 2009.
Bij een toekomstige actie willen enkele leden meedoen met een kraampje.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.

Jaarverslag 2009

Tijdens de ledenvergaderingen en door middel van persberichten trachten wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Inmiddels is de informatiestroom zo ingewikkeld geworden, dat we u een jaarverslag niet kunnen onthouden.

RZG-project (het provinciale project voor de stedelijke ontwikkeling van de Zuidplaspolder)
Binnen de gemeente Zuidplas is ruimte voor 30000 woningen. Daarnaast is binnen de bestaande bebouwingscontouren ook nog ruimte voor duizenden woningen.
De gemeente Gouda is evenals Moordrecht (thans Zuidplas) partner van het RZG-project waarin sinds 2002 ruimte is gevonden voor 30.000 woningen en circa 450 hectare glastuinbouw en bedrijventerreinen. Het RZG-project heeft vastgesteld dat het gebied tussen de A20 en de Ringvaart (dat is dus inclusief Westergouwe) ongeschikt is voor stedelijke ontwikkeling vanwege de diepe ligging en een plaatselijk onstabiel veenpakket. Het RZG-project heeft het gebied om Moordrecht bestemd voor natuur, waarbij agrarisch gebruik nog 25 – 30 jaar wordt toegestaan.

Bestemmingsplan Westergouwe (aan provinciale wegen N456 en N207 naar Julianasluis)
Er is voldoende ruimte in Ringvaartdorp van het RZG-project voor woningbouw voor Gouda
De gemeente Gouda is evenals Moordrecht (thans Zuidplas) partner van het RZG-project. Met een deel van de 30.000 woningen kan Gouda gemakkelijk in haar woningbehoefte voorzien, omdat slechts 7000 woningen voor 2020 gerealiseerd zullen worden. Er is dus geen enkele reden voor Gouda de natuurwaarden in Westergouwe te vernietigen.
Echter met een besluit van B&W Gouda in 2003 heeft Gouda de ontwikkeling van Westergouwe tot een woonwijk met 3800 woningen ter hand genomen ondanks het feit dat de locatie ongeschikt is voor grootschalige woningbouw terwijl de waterproblemen worden afgewenteld op Moordrecht.
Een voorstel van ons de woningbouw te realiseren in Ringvaartdorp, in het RZG-project een toekomstige locatie voor woningbouw aan de Zuidelijke Dwarsweg, waarvoor tussen Nesselande (Rotterdam) en Gouda een snelle OV-verbinding aangelegd zou worden, is door Gouda afgewezen.

Onze bezwaren
Onze bezwaren betreffen onder meer: de mer-procedure, het afwentelen van waterproblemen van Westergouwe naar Moordrecht, het niet meenemen van de Zuidplasontwikkelingen voor de verkeersontsluiting van Westergouwe naar Gouda en een schamele compensatie (10 hectare) voor het verlies van weidegebied van Westergouwe (143 hectare).

Voor het bestemmingsplan Westergouwe is geen draagvlak bij de bevolking
Rigo Research en Advies te Amsterdam heeft in opdracht van de milieuvereniging de locatiekeuze van de alternatieven Westergouwe versus Ringvaarttdorp door middel van een telefonische enquA?te voorgelegd aan inwoners van Gouda en Moordrecht. Uit de enquA?te is wetenschappelijk vastgesteld dat er voor de locatie Westergouwe geen draagvlak is bij de bevolking van Gouda.

Provincie, hoorzitting van de provincie op 5 maart 2009
Aangezien onze zienswijzen (bezwaren) tegen het bestemmingsplan Westergouwe door Gouda zijn afgewezen, heeft onze advocaat J. Dijk onze bedenkingen (bezwaren) in december 2008 ingediend bij de provincie. Gouda heeft in januari 2009 een verweerschrift tegen onze bedenkingen opgesteld. Tijdens de hoorzitting heeft onze advocaat met een pleitnota onze bezwaren toegelicht.
De Provincie Zuid-Holland heeft het bestemmingsplan Westergouwe op 2 juni 2009 echter goedgekeurd en de bezwaren van de Milieuvereniging verworpen. Derhalve heeft de Milieuvereniging in juli 2009 beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie.

Flora en faunawet, sloopvergunning
Het Ecologisch Adviesbureau Mulder heeft in opdracht van de Milieuvereniging in 2004 een milieuonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat voor de gevonden beschermde fauna een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk is. Gouda liet na een ontheffing aan te vragen, maar de provincie heeft in 2009 een ontheffing aangevraagd bij het ministerie LNV.
B&W Gouda verleende in juli 2009 een sloopvergunning voor bestaande gebouwen in Westergouwe, waartegen de milieuvereniging bezwaar maakte, omdat Gouda geen ontheffing had van de Flora- en faunawet. Volgens de jurist van Gouda, kan Gouda een onterechte sloop afkopen met een boete (betaald door de belastingbetaler).

Raad van State, hoorzitting inzake voorlopige voorziening op 16 februari
Aangezien Gouda vA?A?r de afwikkeling van de bodemprocedure (gewone rechtszitting) door de Raad van State wil beginnen met het slopen van gebouwen en het bouwrijp maken van een deel van het gebied (fase 1, zie website westergouwe.nl), heeft de Milieuvereniging de Raad van State verzocht om een voorlopige voorziening, die behandeld is tijdens de (hoor)zitting op 16 februari. Het doel van dit kort geding is Gouda te stoppen met het vernietigen van natuur in Westergouwe.
De voorzitter vroeg naar het lot van de grutto, waarop de provincie de indruk gaf alle grutto’s te willen transporteren naar een compensatiegebied bij het Hollands Diep.
Op 1 maart 2010 heeft de Raad van State de goedkeuring van het bestemmingsplan Westergouwe geschorst, met uitzondering van een gebied van 4 hectare bij de rotonde voor het industrieterrein Gouwestroom. Voor dit gebied dat ongeveer 3% van het bestemmingsplangebied beslaat dienen wel de nodige vergunningen verkregen te worden. Met de schorsing is de natuur voorlopig gered. Door de schorsing mag Gouda geen kabels en leidingen dwars door Westergouwe verleggen en de eerste fase van het bestemmingsplan bouwrijp maken.

De voorzitter vroeg tijdens de hoorzitting naar de ontsluiting van Westergouwe, ofschoon dit probleem meer een zaak is voor de bodemprocedure. Gouda en de provincie hadden in een briefwisseling met elkaar afgesproken de Zuidplasontwikkelingen niet mee te nemen. Op een vraag van de voorzitter hoe het toekomstige verkeer te verwerken zei Gouda: dat zien we later wel. De milieuvereniging had namelijk gesteld dat een vierbaansweg in de toekomst noodzakelijk is, waarvoor geen ruimte gereserveerd is.
De rechter stelde duidelijk dat de ontwikkelingen van alle vastgestelde bestemmingsplannen meegenomen moeten worden. Het onjuiste verkeersonderzoek van Gouda heeft een geweldige impact op de luchtverontreiniging en geluidhinder.
De voorzitter verwacht echter niet dat in de bodemprocedure de goedkeuring van het gehele bestemmingsplan vernietigd zal worden. Het blijft spannend.

Restveen en Groene Waterparel (natuurgebied om Moordrecht)
De Groene Waterparel (gelegen aan de A20) wordt , na aankoop van de gronden, ontwikkeld tot een natuurgebied. Van het restveengebied (tussen de A20, Moordrecht, Tweede en Vijfde Tocht) blijft het grootste deel circa 25 jaar nog agrarisch. Het bestemmingsplan is in december 2008 vastgesteld. Voor onze zienswijzen met betrekking tot het aanschouwelijk maken van historische wegen uit de 16e en 17e eeuw worden we verwezen naar het in de toekomst nog vast te stellen inrichtingsplan. Afspraken voor de start van een werkgroep zijn uitgesteld.

De Rode Waterparel, Zuidplas-West, Zuidplas-Midden, Zuidplas-Noord
De vier bestemmingsplannen voor deze gebieden in het grondgebied van respectievelijk
Moordrecht, Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Moerkapelle zijn in 2009 vastgesteld voor de realisatie van 7000 woningen, 125 hectare bedrijventerreinen en 200 hectare extra glastuinbouw. Voor de woningbouw eist het ministerie VROM een vloerpeil boven overstromingsrisico, dat in het algemeen een meter boven grondhoogte ligt. De woongebieden zullen worden opgehoogd om aan het door het Rijk vereiste vloerpeil te voldoen. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen maaiveldverhoging, omdat dit het overstromingsrisico voor Moordrecht vergroot en wij hebben voorgesteld i.p.v. maaiveldverhoging paal- en/of waterwoningen toe te passen.
De Rode Waterparel moet een bebouwd natuurgebied met zeer geringe dichtheid worden, een soort tweede Wassenaar. Door de rijzende woontorens in Nesselande zal de grondwaarde van de parel aanzienlijk verminderen. Door de woontorens wordt ook het landschappelijk karakter van de Zuidplas aangetast. Niettemin hebben de voormalige Zuidplasgemeenten nagelaten te protesteren tegen de bouw. Gesteund door de Milieuvereniging heeft Stichting Rotte-Verband bezwaar gemaakt tegen de woontorens in Nesselande. De gemeenten Gouda, Rotterdam en Capelle a/d IJssel en de provincie Zuid-Holland hebben een beleid woontorens aan de rand van natuurgebieden te plaatsen.

De Gouweknoop
Gemeente Moordrecht heeft MMVZ gevraagd te reageren op het voorontwerp de Gouweknoop. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen woontorens (tot 60 meter hoog) bij ’t Weegje en voorgesteld het bestemmingsplan de Gouweknoop te beperken tot de Moordrechtboog (autoweg tussen A12 en A20) en het ecologisch park naast de Boog. Niettemin wordt toch een bestemmingsplan met woontorens bij ’t Weegje ter inzage gelegd, waartegen wij in maart met hulp van onze advocaat bezwaren hebben ingediend. Bovendien hebben wij met 5 milieu-organisaties1 met een scherpe brief bezwaar gemaakt tegen de 60 meter hoge woontorens bij ’t Weegje. B&W hebben het plan in juni ingetrokken, niet voorgelegd aan de gemeenteraad en beloofd een aangepast voorstel voor het bestemmingsplan te maken voor november 2009; dat plan is blijkbaar doorgeschoven naar Gemeente Zuidplas.

Vijfakkers-Noord
Gemeente Moordrecht heeft in 2009 geen plan ter inzage gelegd of rondgestuurd voor de bouw van 350 woningen (250 voor 2020) in Vijfakkers-Noord. Hopelijk zal Gemeente Zuidplas de richtlijnen van het Rijk volgen, dat er geen verdere vestedelijking ten zuiden van A20 mag plaats vinden (omdat veengebied (met name in Moordrecht) ongeschikt is voor stedelijke ontwikkeling).

Klankbordgroep Hollandse IJssel
MMVZ is lid van de Klankbordgroep die de Stuurgroep adviseert. De Stuurgroep, waarin ook de aanliggende gemeenten vertegenwoordigd zijn, bepaalt de te nemen maatregelen voor het schoner maken van de rivier en zellingen (uiterwaarden). De Rijkswaterstaat zal dit project in 2011 voltooien, maar ook de provincie en gemeenten leveren een bijdrage.
De Rijkswaterstaat heeft op 4 november een inspectievaartocht over de rivier georganiseerd voor leden van de stuurgroep en klankbordgroep. Op 9 oktober hebben vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties van de klankbordgroep een vaartocht ondernomen om vast te stellen welke maatregelen nog nodig zijn om de Hollandse IJssel schoner en mooier te maken; voorts om ten behoeve van de bevolking en toeristen te voorzien in ligweides (met parkeerterreinen), wandelpaden, strandjes, trappetjes naar het water, visstijgers, wandelpaden en publieke ruimten (boulevards en pleinen) aan de rivier. De voorstellen zijn in een flyer beschreven, die tijdens de inspectietocht uitgedeeld en toegelicht werden.

Verenigingenactie van Super de Boer januari maart 2009
MMVZ heeft deelgenomen aan de actie, waarmee een bedrag van 280 opgehaald is. Gedurende één dag mocht MMVZ zich presenteren waarbij voorbijgangers geA?nformeerd werden en een beperkt aantal moordrechtenaren lid werden van onze vereniging.

Bert van Duijl,
Secretaris

Notulen Jaarvergadering MMVZ op 27 november 2008

Een samenvatting van de belangrijke verrichtingen van de vergadering

Het eerste deel van de vergadering werd besteed aan een lezing van Klaas Breunisse, campagneleider van de Landelijke Milieudefensie. Milieudefensie is een grote organisatie met 100 werknemers en veel vrijwilligers, die zich inzet voor landelijke projecten (Maasvlakte, luchtvervuiling A4). Klaas was uitgenodigd ons wat te vertellen over zijn ervaringen met bezwaarprocedures. Hierbij bleek dat als je je doelstellingen wilt bereiken je de bevolking moet mobiliseren met publieke campagnes door te informeren en hun zienswijze te vragen. Voorts moet de politiek (regelmatig) geinformeerd (beinvloed) worden. Belangrijk is commissie- en raadsvergaderingen bij te wonen en in te spreken. De publieke campagnes kosten veel tijd, maar is wel het belangrijkste werk dat je moet doen, omdat het in de praktijk moeilijk is je gelijk te halen met juridische procedures.

De notulen van de jaarvergadering van 2007 worden goedgekeurd.

Het financiële afrekening en verslag over 2007 is akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de heren H. van Dam en A. Stam. Geen onregelmatigheden zijn aangetroffen en de ledenvergadering wordt geadviseerd om de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2007.

De heer van Dam treedt af als lid van de Kascommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door mevrouw G. Verhoef-Swager.

De jaarlijkse contributie (voor 2009) blijft (minimaal) 5 euro.

Twee bestuursleden hebben, op uitnodiging van de burgemeester van Gouda, een gesprek gehad met de burgemeester, die hiervoor alle tijd nam. Hij bleek in staat de zienswijze van MMVZ te kunnen volgen dat Westergouwe op de verkeerde plek ligt.

Doordat ruim de tijd werd genomen voor het Milieudefensieverhaal was er niet voldoende tijd om de lopende zaken in detail te bespreken.

Gevraagd werd waarom de kosten voor het onderzoek uitgevoerd door Rigo Research en Advies te Amsterdam, waarbij de locatiekeuze van de bebouwing in Westergouwe aan de burgers van Moordrecht en Westergouwe werd voorgelegd, zo hoog waren. Door middel van een telefonisch onderzoek is vastgesteld dat80% van de bevolking, niet alleen in Moordrecht maar ook in Gouda, tegen bebouwing in Westergouwe is. De hoge respons geeft een hoge betrouwbaarheid aan het onderzoek.

Ook enkele niet-leden waren aanwezig. De leden en de niet-leden brachten naar voren, dat de vereniging zich meer zichtbaar moest maken, bijvoorbeeld bij een braderie, met affiches, spandoeken (uw belang is ons belang), etc.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.

Jaarverslag 2007
Herman Vuistje
beschrijft de identiteit van het Zuidplasgebied, december 2007
Publicist Herman Vuistje heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering op 3 december 2007 een lezing gegeven over zijn boek “Lopen op dik water; een reis rond de Zuidplaspolder”. Tijdens zijn vierdaagse wandeltocht langs de Ringvaart sprak hij met veel mensen om de identiteit van het Zuidplasgebied vast te leggen. Interessant tijdens de lezing was de vermelding dat hij ook diverse ambtenaren gesproken heeft en die waren helemaal niet voor realisatie van het project Westergouwe.