Brinkhorst / Vijfakkers noord

 

Milieuvereniging Zuidplas vindt de uitspraak van de Raad van State teleurstellend voor de burgers in Moordrecht
De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 inzake het bestemmingsplan bepaald, dat de nieuwe buitenwijk De Brinkhorst van Moordrecht gebouwd mag worden.
Er mag nu een stedelijke wijk verschijnen met appartementen op vier locaties 14 en 17 meter hoog en kapwoningen van 12,5 meter hoog. En dat pal naast de beschermde groene schil (tijdelijk agrarisch, toekomstig natuurgebied) rond Moordrecht.
De milieuvereniging Zuidplas heeft de noodzaak van de bouw van een nieuwe woonwijk in Moordrecht bekritiseerd, omdat zij uit de statistieken berekend had, dat er voor de eigen bewoners voldoende woningen beschikbaar waren.
Lees de reactie van het bestuur bij <strong>archief brinkhorst en nieuws</strong>.

 

Uitspraak van de Raad van State in zake Bestemmingsplan De Brinkhorst
Reactie bestuur:

Geachte leden,
De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 onze bezwaren verworpen. De uitspraak van de Raad van State is gefundeerd op argumenten van de gemeente, die in strijd zijn met de wet (het Besluit Ruimtelijke Ordening van het rijk en de Provinciale Verordening Ruimte).
We willen graag in onze jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 13 april 2016.met u bespreken of en hoe we verder gaan met dit onderwerp.
Het plangebied van de Brinkhorst was door de voormalige gemeente Moordrecht bestemd voor woningbouw. Dit gebied hebben we in de toekomst nodig om te bouwen voor de eigen inwoners van Moordrecht: er moeten meer woningen komen voor jongeren, ouderen en eenpersoonshuishoudens.
Volgens de projectenlijst van de regio en in het verweerschrift van de gemeente worden er 350 woningen in De Brinkhorst gebouwd in de periode 2016-2021.
Omdat Moordrecht op korte termijn niet zo’n grote woonbehoefte heeft, bouwen we dus eigenlijk voor de regio. De bouwkosten in Westergouwe zijn hoog, dus zal blijken, dat vele Gouwenaars naar de wijk Brinkhorst in Moordrecht zullen uitwijken.
Een gevolg is dat er na 2021 buiten de bebouwde kom van Moordrecht geen grond meer beschikbaar voor woningbouw voor de eigen inwoners en ook niet voor maatschappelijke doeleinden (bijvoorbeeld zorgwoningen, sportfaciliteiten, etc.).
Het resterende weidegebied om Moordrecht heeft een toekomstige natuurbestemming. De milieuvereniging Zuidplas wil zich inzetten dit gebied groen te houden.
De uitspraak en overige documenten kunt u vinden op de website www.milieuvereniging.nl.
Onze adviseur bertvanduijl@planet.nl kunt U ook altijd benaderen

Nabeschouwing rechtspraak bestemmingsplan De Brinkhorst
Het bestuur van de milieuvereniging is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State. We namen aan, dat alleen een plan zou goedgekeurd zou worden, dat voldoet aan de rijksregels voor een duurzame ontwikkeling van Moordrecht:
– Volgens de provincie mag in de regio Midden-Holland, waartoe Zuidplas behoort, alleen voor de eigen inwoners gebouwd worden, ( de Structuurvisie Zuidplas november 2012, bladzij 47) omdat de bevolking nagenoeg stabiel is of zelfs vermindert. De woonbehoefte voor de eigen inwoners is volgens cijfers van de gemeente slechts 22 woningen per jaar.
Met dit plan lijkt het, dat er vooral voor de regio gebouwd zal worden.
i�� Volgens de ladder voor duurzame verstedelijking (Rijksbesluit ruimtelijke ordening) moet er eerst binnen de bebouwde kom gebouwd worden voordat een gebied daarbuiten ontwikkeld wordt. Binnen de bebouwde kom van Moordrecht is plaats voor circa 225 woningen.
i�� Wij hadden verwacht dat de Raad van State het met ons eens zou zijn, dat hoogbouw aan de rand van de nieuwe wijk onacceptabel zou zijn. De Brinkhorst met 12,5 meter hoge kapwoningen en hoogbouw tot 17 meter hoog krijgt nu een stedelijk aanzicht.
Dit is in strijd met het voorstel van de voormalige fusiegemeente Moordrecht ! (geen hoogbouw, lage kapwoningen).
– Afgezien van de voorlichtingsavonden en inspreekmomenten bij de commissie ruimte was er niet geen sprake van overleg tussen gemeente Zuidplas en haar burgers in Moordrecht, omdat de projectontwikkelaar naar ons idee het voortouw heeft genomen.
In het bestemmingsplan is vastgelegd, dat er verder geen inspraak mogelijk zou zijn. De documenten van het bestemmingsplan verschenen pas na de informatieavonden.

– Het kan ook anders. In Nieuwerkerk wordt een nieuwe wijk met dorpse wonen gebouwd (Esse-Laag met 550 woningen). In deze wijk komen geen gestapelde woningen (flatgebouwen). Alle woningen, ook de sociale woningen zijn grondgebonden (kap)woningen (klein maar fijn).

Onze bezwaren kort op een rij:
i�� Het plan met maximaal 385 woningen is te omvangrijk voor Moordrecht.
i�� Er is nog geen behoefte aan zo veel woningen in De Brinkhorst voor 2021.
i�� Binnen de bebouwde kom van Moordrecht is nog plaats voor 225 woningen.
i�� Volgens de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar wordt De Brinkhorst gerealiseerd voor de bovengemeentelijke woonvraag.
Dat is niet noodzakelijk. Het Zuidplaspolderproject met bouwlocaties aan Moerkapelle, Zevenhuizen en Nieuwerkerk is reeds bestemd voor de bovengemeentelijke vraag .
i�� De Brinkhorst krijgt een stedelijke allure met kapwoningen tot 12,5 meter hoog en appartementencomplexen op 4 locaties.
Bovendien wordt de nieuwe wijk opgehoogd, waarbij het grondoppervlak een halve meter boven de aangrenzende bestaande wijk Vijfakkers komt te liggen.
Vijfakkers heeft kapwoningen met een maximale hoogte van 10 meter.
i�� De wijk wordt niet met groen afgeschermd van het veenweidegebied; de gehele buitenrand van de nieuwe wijk is volgebouwd met woningen.
Zelfs een wandel- of fietspad langs de buitenrand ontbreekt.
i�� Hoewel er informatieavonden waren en we ingesproken hebben, is er geen inspraak geweest door de burgers.
Projectleider Veldhuis verklaarde elke keer dat de projectontwikkelaar zou bepalen.
Omdat er geen inspraak was, is de milieuvereniging naar de rechter gestapt.
i�� Er is feitelijk geen onderzoek gedaan naar de inrichting van de nieuwe wijk, zoals beloofd door het voormalig gemeentebestuur van Moordrecht aan de burgers van Moordrecht
Hoe nu verder?
Het bestuur neemt zich voor de uitvoering van de nieuwe wijk te volgen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Veel ruimte is er niet, want het bestemmingsplan is globaal en de projectontwikkelaar mag de ontwikkeling bepalen.
De regels van het bestemmingsplan mogen echter niet overschreden worden.
Voorts verwijst het bestemmingsplan naar het beeldkwaliteitsplan.

Wilt U nog meer specifieke wetenswaardigheden weten?
1. De provincie heeft de projectenlijst van Zuidplas goedgekeurd.
De goedkeuring van de provincie is gebaseerd op een brief van ISMH (Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland) en een projectenlijst voor Zuidplas .
Uit een verzoek van de milieuvereniging aan de gemeente op grond van de Wet openbaar bestuur is echter gebleken dat er geen enkel document bestaat dat een onderbouwing geeft van de keuze van de projecten.
De provincie had in februari 2013 gevraagd om een informerend en transparant document Het afwegingskader is slechts een stappenplan. De brieven van de provincie en ISMH verwijzen naar documenten die niet bestaan. Er bestaat bijvoorbeeld geen document van de doorontwikkeling van de veel te hoge woningbehoefteraming van de Regionale Agenda Wonen 2013. We moeten aannemen dat De Brinkhorst uit een mandje met projecten is gehaald zonder enige motivatie. De goedkeuring van de provincie is gebaseerd op foutieve informatie van de gemeente en het regiobestuur, zoals onder meer hierna blijkt.
2. Zuidplas houdt geen rekening met de eigen woonbehoefte van Moordrecht.
De locatie van De Brinkhorst is het laatste stukje grond, waar in Moordrecht nog buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden, omdat het omliggende veenweidegebied een toekomstige bestemming natuur heeft. Om deze reden is een onderzoek naar de inrichting van het plangebied voor diverse doeleinden (waaronder sociaal-maatschappelijke) noodzakelijk. Dit onderzoek is nimmer uitgevoerd.
Ofschoon de gemeenten van de regio Midden-Holland alleen voor de eigen inwoners kunnen bouwen, mag Zuidplas in het kader van het Zuidplaspolderproject totaal 1250 extra woningen bouwen voor de bovengemeentelijke vraag uit Rotterdam (Zuidvleugel), waarvan de locaties bij Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Moerkapelle liggen en waar oorspronkelijk grond is gealloceerd was voor meer dan 25000 woningen.
Zuidplas wil een deel van deze woningen in De Brinkhorst realiseren, maar zoals eerder gezegd is in Moordrecht is geen plaats voor een bovengemeentelijke vraag. De rechter hoort dit ook te toetsen.

Na 2021 zal er nog steeds gebouwd moeten worden voor de eigen inwoners (volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) circa 190 woningen).
3. Realisatie van de Brinkhorst is gebaseerd op gemanipuleerde data
In antwoord op de uitspraak van de voorzieningenrechter, waarbij het bouwrijp maken van het plangebied goedgekeurd wordt op grond van een goedkeuringsbrief van de provincie, heeft de milieuvereniging Zuidplas , samen met Stichting Dorpsbelangen Zuidplas een planologisch onderzoek uitgevoerd .Uit dit onderzoek blijkt dat er de komende jaren geen woonbehoefte beschikbaar is voor de Brinkhorst.
Volgens de provinciale verordening mag in de gemeenten van de regio Midden-Holland alleen voor de autonome vraag (eigen woningbehoefte) gebouwd worden. De gemeentelijke raming van de regionale woningbehoefte met 21000 woningen voor de periode 2012-2019 is ook drastisch verminderd door de provincie naar 6900 woningen.
De gemeente blijft maar vasthouden aan een bovengemeentelijke vraag van 290 woningen per jaar, terwijl de bevolking van Zuidplas in de periode 2002-2012 met slechts 12 inwoners per jaar toenam (behoefte 5 woningen).
Na 2012 is de woningvoorraad voor een bovengemeentelijke vraag met enkele tientallen woningen toegenomen; een verwaarloosbaar aantal in vergelijking tot de aangenomen jaarlijkse vraag van 290 woningen per jaar.

Volgens de ladder voor duurzame verstedelijking mag er in een gebied buiten de bebouwde kom, zoals De Brinkhorst, niet gebouwd worden als er ruimte is binnen de bebouwde kom.
Binnen de bebouwde kom is nog plaats voor circa 225 woningen.; dat is voldoende voor de woonbehoefte van 10 jaar.

4. Hoogbouw in De Brinkhorst is in strijd met de Structuurvisie van Zuidplas 2012.
Volgens de Structuurvisie is gestapelde bouw van 4 tot 8 woonlagen alleen toegestaan bij stationslocaties.
Volgens de gemeente en de Raad van State is er geen hoogbouw in de Brinkhorst, er zijn alleen gestapelde woningen.
In de Brinkhorst komen 2 gebouwen met 5 woonlagen 17 meter hoog.
5. Raad van State volgt de gemeente dat de wijk een dorpskarakter heeft.
Uit de Woonvisie Zuidplas van 29-11-2011 blijkt dat de Consultants voor de Woonvisie een bovengemeentelijke vraag voor Zuidplas van 290 woningen per jaar aanvaarden, terwijl uit CBS-cijfers blijkt dat deze vraag niet meer dan 5 tot 30 woningen per jaar kan zijn. De cijfers van CBS zijn algemeen bekend.
De Raad van State volgt de gemeente, dat juist in de Brinkhorst het dorpse wonen gerealiseerd wordt, ondanks de 12,5 meter hoge kapwoningen en de vier flatgebouwen 14 en 17 meter hoog.
Het 17 meter hoge gebouw aan de rand van het weidegebied wordt gezien als een nuttig hoogteaccent.
Er werd en wordt in de Zuidplaspolder voortdurend geprotesteerd tegen hoge gebouwen in de polder; dikwijls door verenigingen gezamenlijk. (o.a. Nesselanden, aan de rand van Hitland, bij het Weegje en Westergouwe)

Milieuvereniging Zuidplas vindt de uitspraak van de Raad van State teleurstellend voor de burgers in Moordrecht

De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 inzake het bestemmingsplan bepaald, dat de nieuwe buitenwijk De Brinkhorst van Moordrecht gebouwd mag worden.
Er mag nu een stedelijke wijk verschijnen met appartementen op vier locaties 14 en 17 meter hoog en kapwoningen van 12,5 meter hoog. En dat pal naast de beschermde groene schil (tijdelijk agrarisch, toekomstig natuurgebied) rond Moordrecht.
De milieuvereniging Zuidplas heeft de noodzaak van de bouw van een nieuwe woonwijk in Moordrecht bekritiseerd, omdat zij uit de statistieken berekend had, dat er voor de eigen bewoners voldoende woningen beschikbaar waren.

Het valt niet te begrijpen dat het dorpse wonen niet wordt toegepast bij de Brinkhorst. Volgens de structuurvisie mag hoogbouw alleen toegepast worden in de buurt van het station.
Ook in de bestaande wijk Vijfakkers, waaraan Brinkhorst grenst, is de maximale bouwhoogte 10 meter.
In de nieuwe wijk Esselaag in Nieuwerkerk met 550 woningen mogen helemaal geen appartementenflats gebouwd worden en is de maximale bouwhoogte is 11,0 meter.. De sociale woningbouw in Esselaag bestaat uit gezellige grondgebonden woningen (klein maar fijn).

Bovendien vindt de milieuvereniging het een tegenvaller van de uitspraak, dat er na 2021 te weinig ruimte is voor de bouw van woningen voor de eigen inwoners van Moordrecht. De locatie van de Brinkhorst is namelijk het laatste stukje grond in Moordrecht, waar nog buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden.
Mensen worden steeds ouder en het aantal eenpersoonshuishoudens blijft volgens het CBS (Centraal Bureau voor Stastistiek) en de provincie tot 2040 toenemen.
Volgens de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar wordt de Brinkhorst volgebouwd in de periode 2016-2021. De vraag is of dat voor de bewoners van Moordrecht is of voor migranten uit Gouda en elders.

Omdat de gemeente Zuidplas procedurefouten heeft gemaakt, krijgt de milieuvereniging wel de proceskosten terug. Dat is een pleister op de wond, die toch wel ontstaat met de bouw van de nieuwe wijk in deze vorm.

Beroep raad van State
Op vrijdag 11 september om 13.00 uur behandelt de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State de bij haar ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan De Brinkhorst. Het plan behelst de bouw van 350 woningen bij Moordrecht. De zitting is openbaar en vindt plaats in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22, Den Haag. Het gebouw ligt op 950 meter van de parkeergarage Malieveld.
We hopen op veel belangstellenden. U wordt gevraagd om zich een kwartier voor de aanvang te melden bij de receptie.
De uitspraak van de Raad van State kunt U over 6-7 weken na de zitting op de site van de milieuvereniging vinden. (www.milieuvereniging.nl)

Hoorzitting van de Raad van State
In zake de voorlopige voorziening van het bestemmingsplan De Brinkhorst
op dinsdag 3 maart 11.30 uur in Den Haag, Kneuterdijk 22

Nu het bestemmingsplan De Brinkhorst op 15 oktober 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld, wil de projectontwikkelaar graag onmiddellijk beginnen met bouwen. Om dit te verhinderen hebben de milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas niet alleen gezamenlijk een beroepschrift ingediend bij de Raad van State, maar ook een voorlopige voorziening aangevraagd met het verzoek de bouwwerkzaamheden op te schorten totdat de bodemprocedure afgehandeld is. Dit verzoek wordt op 3 maart door de voorzieningenrechter van de Raad van State behandeld.
Belanghebbenden en belangstellenden zijn welkom.

De bodemprocedure (uitgebreide behandeling van het bestemmingsplan) met het verzoek het bestemmingsplan te vernietigen wordt voor of na de zomer behandeld.

Grootschalige stedelijke ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, als De Brinkhorst met 350 woningen, mogen niet in het veenweidegebied ten zuiden van de A20 plaats vinden, maar moeten in het noordelijk kleigebied van de polder gerealiseerd worden. Dit is vastgelegd in de ISV (Interregionale Structuurvisie Zuidplas 2004) opgesteld door overheden en maatschappelijke organisaties. Dit wordt bevestigd in de Provinciale Verordening Ruimte.

Onderhoud van stedelijke infrastructuur is duur, terwijl veenweides een hoge natuurwaarde hebben. De 30.000 woningen gepland voor het Zuidplaspolderproject ten noorden van de A20 zijn achtereenvolgens verminderd naar 15.000 en 7000 woningen. Nu hopen we dat er nog 2000 woningen tot 2040 gebouwd kunnen worden.

Binnen de bebouwde kom van Moordrecht is nog plaats voor 150 tot 200 woningen. Volgens de Provinciale Verordening Ruimte mag niet buiten de bebouwde kom gebouwd worden als er nog plaats is binnen de bebouwde kom. Volgens de gemeentelijke richtlijnen mag er in Moordrecht alleen voor de eigen behoefte gebouwd worden. Er is geen enkele behoefte aan woningbouw in Moordrecht, omdat in de periode 2012-2014 circa 120 woningen zijn gebouwd (exclusief nieuwbouw voor sloop). Uit de provinciale en gemeentelijke wetten en regels volgt dus dat een grootschalig project als De Brinkhorst niet in Moordrecht gerealiseerd kan worden.

Het bestemmingsplan voldoet ook niet aan de kwaliteitseisen van de provincie. De wijk met hoogbouw van gestapelde woningen van 12, 14 en 17 meter hoog past niet in het landschappelijk karakter van Moordrecht. Bovendien is het een globaal bestemmingsplan, waarbij niet de gemeente maar de projectontwikkelaar de inrichting van de wijk met de locatie en het aanzicht van de woningen bepaalt. Het beeldkwaliteitsplan en de anterieure overeenkomst (tussen de gemeente en de projectontwikkelaar) hebben geen enkele juridische waarde, omdat zij geen deel zijn van het bestemmingsplan. De kwaliteit kan dan ook nimmer gegarandeerd worden.

Een gevolg van het bestemmingsplan is dat waterpeilen van sloten in het aangrenzende bebouwde gebied verlaagd worden. Bij een verlaagd waterpeil, oxideert veen, dat verdwijnt waardoor de bodem zakt. Hierdoor zakken tuinen, straten, pleinen, paden en riolen; een enorme schadepost voor de bewoners en voor de gemeente. In de voormalige gemeente Zuidplas zou ook nimmer een waterpeil binnen de bebouwde kom verlaagd worden.

Bovendien behoren de weilanden beschikbaar te blijven voor waterberging. Bij zeer extreme regens stroomt overtollig water van de Zuidplaspolder naar de twee gemalen aan beide zijden van Moordrecht. Water dat niet direct uit de polder gepompt kan worden, wordt geborgen in de sloten, maar vooral ook op de weilanden. Wij zitten hier op het laagste punt van de badkuip. Het hoogheemraadschap heeft onder meer onvoldoende rekening gehouden met zeer heftige regenbuien die wel in onze omgeving, maar nog niet in Zuidplas gevallen zijn.

De natuurwaarden van het plangebied zijn bijzonder hoog. Bij realisatie van het bestemmingsplan wordt een belangrijk weidevogelgebied (gebied tussen de Weidezoom en de begraafplaats, met name voor de grutto) aangetast en vermindert het foerageergebied voor de zeldzame meervleermuis. De natuurwaarden zijn onvoldoende onderzocht.

De gemeentelijke documenten van het bestemmingsplan staan op de website van de gemeente.
Klik hier om het beroep in te zien 2015-02-19 nadere aanvulling op beroepschrift De Brinkhorst (1)

Rechtbank Rotterdam behandelt het beroep van de milieuvereniging
tegen de watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst

Persbericht
De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder, alias Milieuvereniging Zuidplas, heeft beroep ingesteld tegen de watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst, voorheen Vijfakkers-Noord genoemd. Deze vergunning is op op 28 mei 2014 door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verleend aan de projectontwikkelaar van het plan.

Het beroep van de milieuvereniging wordt op dinsdag 10 februari 2015 om 9.00 uur door de Rechtbank Rotterdam behandeld. De zitting is openbaar en vindt plaats in Rotterdam, Wilhelminaplein 100-125, Rechtbank Sector Bestuursrecht. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen dus de zitting bijwonen.

De milieuvereniging zet zich in voor de leefbaarheid van de Zuidplaspolder. Zij maakt bezwaar tegen de afwenteling van de waterproblemen van de nieuwe wijk naar de omgeving.
De afwenteling wordt uitvoerig besproken in het beroepschrift, dat gebaseerd is op diverse onderzoeken uitgevoerd door consultants (in opdracht van de provincie, het hoogheemraadschap en gemeente Gouda) en dat aangevuld is met eigen onderzoek door de vereniging. Het beroepschrift.

Samenvatting van de bezwaren

Ophoging van weilanden voor de bouw van woningen
De milieuvereniging maakt bezwaar tegen de ophoging van de weilanden voor De Brinkhorst, omdat deze weilanden bij zeer heftige regenval de afvoer van water van hoger liggende peilvakken van de Zuidplaspolder moeten bergen. Bij ophoging gaat de waterberging op de weilanden verloren. Een rampscenario is bijvoorbeeld als de zeer extreme regens die in de omgeving van Zuidplas al zijn gevallen in de toekomst de Zuidplaspolder treffen (waarom niet?).

De nieuwe wijk ligt in het veengebied tussen Nieuwerkerk, Moordrecht en Westergouwe. Dit gebied is officieel aangemerkt als risico-gebied wateroverlast en overstroming, omdat het al het water van de Zuidplaspolder ontvangt. Het teveel aan overtollig water, dat niet direct door de gemalen afgevoerd kan worden, wordt in de sloten en, zodra de sloten vollopen, op de weilanden geborgen. In de hoger liggende peilvakken is er geen probleem, omdat het water naar beneden stroomt. Door ophoging van weilanden worden de waterproblemen afgewenteld naar de omgeving.

Verlaging van het slootpeil in bebouwd veengebied.
De watervergunning verlaagt het waterpeil in de watergang langs de Weidezoom met 10 cm. Hierdoor zakt het maaiveld (grondoppervlak) uiteindelijk ook met 10 cm, omdat de bestaande Zuidplaswijken bestaan uit veen en is opgehoogd met veen dat uit de kruipruimtes van de woningen komt. Hierdoor zakken ook wegen, pleinen, paden, riolen en tuinen. Dit wordt een belangrijke schadepost voor de bewoners en de gemeente. Dit is afwenteling naar de bewoners van de bestaande wijk Vijfakkers, omdat de watergang op de grens van de nieuwe wijk en Vijfakkers ligt.

één peilvak voor de nieuwe wijk en het landelijk gebied
In de watervergunning wordt gekozen voor één peilvak voor de nieuwe wijk en het landelijk gebied, zodat het woongebied en het landelijk gebied hetzelfde slootpeil hebben. Het landelijk gebied is agrarisch en krijgt in de toekomst (na 30 jaar) een natuurbestemming. Efficiënt waterbeheer vraagt om een vast waterpeil voor een woongebied, terwijl in een agrarisch gebied het waterpeil verlaagd wordt voor een optimale bedrijfsvoering. Een natuurgebied vraagt om een verhoging van het waterpeil. De milieuvereniging kiest voor een separaat peilvak voor de nieuwe wijk. Alle bestaande wijken van Nieuwerkerk en Moordrecht hebben een vast peil. Zo is bij de verlaging van het polderpeil in 2012 (Peilbesluit Zuidplaspolder) voorkomen dat er schade ontstaat in de Moordrechtse Zuidplaswijken.

Het beroepschrift kunt u lezen op deze website lezen door te klikken op
https://www.milieuvereniging.nl/wp-content/uploads/2015/01/beroepschrift-tegen-watervergunning-Brinkhorst-1-8-2014.pdf

Rechtzaak in Rotterdam op 10-2-2015 over de watervergunning in Brinkhorst.
Op de pagina van het archief staat al veel vermeld over de activiteiten van de milieuvereniging rondom de nieuwe wijk Brinkhorst in Moordrecht.
Op 12-2-2015 komt bovengenoemde zaak voor de rechtbank. De milieuvereniging gaat in beroep tegen het besluit van het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, waarbij een vergunning wordt verleend voor het verharden van oppervlakten en het dempen en graven van watergangen in de Brinkhorst.
Volgens de milieuvereniging is dit in strijd met het beleid van het hoogheemraadschap.
Wilt U mee weten over de redenen van de milieuvereniging, open dan de link. beroepschrift tegen watervergunning Brinkhorst, 1-8-2014

Bovendien gaat de milieuvereniging in beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van Zuidplas, waarbij het bestemmingsplan de Brinkhorst is vastgesteld, omdat het in strijd is met het provinciale beleid, zoals verwoord in de verordening Ruimte van de provincie Zuid Holland. Deze verordening is bindend voor de raad van Zuidplas. Wanneer deze zaak voor de Raad van State komt hoort U binnenkort.
Wilt U mee weten over de redenen van de milieuvereniging, open dan de link. beroepschrift bestemmingsplan Brinkhorst, 22-12-2014

Den Haag, 28 januari 2015

In juli 2014 is de milieuvereniging in beroep gegaan tegen watervergunning voor De Brinkhorst”
hieronder en via de link vindt U de redenen: website mmvz – Beroep tegen watervergunning voor DE Brinkhorst

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de projectontwikkelaar een watervergunning verleend voor de bouw van een nieuwe wijk bij Moordrecht, De Brinkhorst, voorheen Vijfakkers-Noord genoemd. De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder gaat in beroep tegen de vergunning, omdat het hoogheemraadschap geen rekening houdt met het feit dat bij verlaging van het slootpeil in een veengebied het grondoppervlak zakt.

De nieuwe wijk krijgt hetzelfde slootpeil als het omliggend landelijk gebied, dat in de toekomst verlaagd wordt om de agrarische functie van het landelijk gebied te behouden. De boeren vragen immers regelmatig om een verlaging van het slootpeil, omdat het maaiveld zakt en de agrarische functie door het hoogheemraadschap gegarandeerd wordt. Hierdoor zakt ook het grondoppervlak in de nieuwe wijk, waardoor wegen, paden riolen en tuinen zakken, een schadepost in de toekomst voor de nieuwe bewoners van de wijk en voor de gemeente (belastingbetalers).

Waterbouwkundig dienen bebouwde wijken in veengebieden een vast waterpeil te hebben zoals toegepast in de bestaande wijken van Moordrecht en Nieuwerkerk door middel van stuwen.

Bovendien belemmert de watervergunning de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied, omdat het landelijk gebied een toekomstige natuurfunctie heeft waarvoor een hoger waterpeil is vereist. Voorts wordt de noodzakelijke waterberging voor de wijk in de omgeving gegraven. Mogelijk wordt hierdoor de natuurfunctie belemmert.

De vergunning is in strijd met de wet. De berging wordt in de omgeving gegraven, zodat de projectontwikkelaar meer woningen in het plangebied kan proppen. Volgens het Bestuursakkoord Water moet het overtollig water bij hevige regen geborgen worden in de wijk en is afwenteling van de waterproblemen naar de bewoners van de wijk en de omgeving verboden.

Volgens het Hotspotonderzoek van de provincie naar de klimaatbestendigheid van het Zuidplaspolderproject mag het veenweidegebied van de Zuidplaspolder ten zuiden van de A20 niet opgehoogd worden ten behoeve van bebouwing. De weilanden om Moordrecht vervullen een functie van risico-waterberging, omdat al het overtollig water van de Zuidplaspolder naar de twee gemalen bij Moordrecht stroomt. De weilanden garanderen dat bij extreme regenval de woningen niet overstromen.

Voorts maakt de milieuvereniging bezwaar tegen de verlaging van het waterpeil van de watergang langs de Weidezoom met 10 cm. Zelfs 10 cm is te veel. Bovendien onjuist, omdat de watergangen grenzend aan de Weidezoomsloot een hoger waterpeil hebben. Waterbouwkundig zou de projectontwikkelaar een parallelsloot kunnen graven voor de nieuwe wijk.

Opgemerkt wordt dat de bewoners aan de Weidezoom blijkbaar vanaf 2011 geconfronteerd werden met een verlaging van het waterpeil met 30 tot 40 cm (zomer/winterpeil), waardoor onder meer tuinen zijn gezakt. Volgens de consultant van de projectontwikkelaar is er wat betreft aantasting van houten paalkoppen geen schade door de opbolling van het grondwaterpeil. Het kritische gebied is volgens de consultant de Griend. Maar aan de noord-oost zijde van de woningen aan de Griend is een uitgebreid groengebied met talrijke bomen, struiken, etc. Dit groen veroorzaakt een holle grondwaterspiegel; dit betekent dat de grondwaterspiegel in de droge zomerperioden aanzienlijk lager ligt dan de waterpeilen van de omliggende sloten. In elk geval is algemeen bekend dat de waterpeilen in een bebouwd veengebied niet verlaagd mogen worden.

De commissie ruimte heeft in juni 2014 antwoorden gekregen op de zienswijzen die de bewoners, dorpsbelangen milieuvereniging in januari hebben ingediend.
De antwoorden staan op de volgende link.2014-06-25 brief raadsverg-programmacom iz Brinkhorst (1)

De milieuvereniging Moordrecht met meer dan 350 betalende leden heeft op 22-1-2014 ingesproken op de raadsinformatieavond over de nieuwe wijk Brinkhorst in Moordrecht. Hieronder staan onze opmerkingen:

Wij hechten veel waarde aan de groene schil rondom Moordrecht. Brinkhorst snoept in feite een stuk groen af van de weilanden.
In de afgelopen maanden zijn er werkzaamheden verricht waarvoor geen toestemming is gegeven. Daarmee zijn helaas weilanden verloren gegaan.
Daardoor is flora en fauna aangetast, waardoor met name meervleermuizen en grutto’s delen van hun leefgebied gaan missen.

In de beantwoording van de zienswijzen wordt gesteld dat er rekening wordt gehouden met de vogel broedperiode. Wij hebben geconstateerd dat verleden jaar juist tijdens deze periode de voorbereidingen met het ophogen van zand is begonnen. Het is misschien niet illegaal, maar in ieder geval tegen Uw normale procedures.
Bovendien willen we nadrukkelijk stellen, dat door deze werkzaamheden ook verleden jaar minder grutto’s zijn geconstateerd. De woonkern rukt op, waardoor er toch minder woongebied voor grutto’s overblijft. Dit gebied is weliswaar geen natuurgebied, maar we hebben als samenleving de verantwoording om de grutto’s te laten leven en broeden
Dat de gemeente opmerkt dat de provincie een speciaal beschermingsgebied heeft aangewezen, is een beetje jammer en een te makkelijke oplossing.

Over de meervleermuizen wordt in de aanvulling op de Nota van Beantwoording gesproken over meldingen, echter er is geen aanvullend onderzoek verricht naar het voorkomen van de meervleermuis in het plangebied en omgeving.
Ecologisch opstellen van bouwlampen is maar een kleine oplossing. Hoewel U wijst op andere alternatieve foerageermogelijkheden in de buurt, vinden we dat het bestemmingsplan moet afgewezen worden.
De conclusie dat de meervleermuizenkolonie niet gehinderd wordt door de ontwikkeling is een ongefundeerde aanname. Alleen met behoorlijk onderzoek moet dit bewezen worden. Ondanks de aangetoonde tekortkomingen in het onderzoek door de projectontwikkelaar is er niet nader onderzoek gedaan in het plangebied.

De meervleermuis is volgens de externe werking van Natura 2000 een zeldzame beschermde soort. Dat wil zeggen dat niet alleen de verblijfplaatsen, maar ook de vliegroutes en foerageergebieden beschermd zijn.
De groep meervleermuizen hebben hun kraamhuis bij het aquaduct van de A 12 in Waddinxveen bij het Weegje. Dit meervleermuizencentrum telt circa 250 kraamvrouwen die voedsel halen op de veenweide. In het onderzoeksrapport voor het Zuidplaspolderproject is een kraamvrouwtje gevolgd tot en met gebied om Moordrecht. Blijkbaar zijn ’t Weegje en de Oostpolder onvoldoende voor de voedselvoorziening.
De groene schil rond Moordrecht en ook Vijfakkers noord is wel degelijk voor hen van belang.
Overigens heeft de Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder in 2005 met een onafhankelijk onderzoek door mijnheer Mulder aangetoond dat de meervleermuis in Westergouwe aanwezig is.

Waarom zijn de voorgelegde plannen over Brinkhorst niet wenselijk en noodzakelijk:
-De weilanden worden nu gebruikt als overstromingsgebied bij ernstige regenval,
– Het is goed om in te breiden en aan de dorpen te bouwen. We zouden dan moeten bouwen op gemeentegrond vanwege de slechte gemeentefinanciA�n in de toekomst en niet op de grond van de projectontwikkelaar. Zuidplas krijgt daardoor ernstige financiA�le problemen in de nabije toekomst.
-Er komen vanwege hoogbouw en de problemen met het water meerdere soorten van planschade. Dat moet volgens ons betaald worden door de gemeente en niet door de projectontwikkelaar,
-Er ontstaat grondverzakking van 35 cm vanwege de voorgestelde waterpeilverlaging, waardoor riolen , wegen en tuinen zakken. Als het peil gehandhaafd blijft, dan moet dat in het bestemmingsplan komen.

-Wij bestrijden de woonbehoefte in Zuidplas en in Nederland in de komende jaren. Wij hebben er meerdere berekeningen op los gelaten.
-Wij zetten grote vraagtekens bij de gedachte van vraag gestuurd bouwen zoals de wethouder van plan is. Wie bepaalt de vraag?
-Bij een dorpskarakter hoort geen hoogbouw, bovendien hebben we voor de eigen bevolking in Zuidplas minder gezinswoningen nodig, maar eerder starterswoningen en ouderencommunes/appartementen met voldoende sociale huur en koopwoningen.
-Zuidplas zelf telt al meerdere bouwlocaties.
-Er is in Moordrecht al voldoende gebouwd :Touwbaan, Prinsessenkwartier, Stevensstraat en bij de Sportlaan en er wordt nog gebouwd in prinsessenkwartier / locaties Meester Lallemanschool / Moerhout . Het is mij bekend dat dat niet allemaal woningbouw is.
-Ik wil de problemen van de verkeersproblemen alleen maar noemen.

De milieuvereniging is niet tegen bouwen, maar wel op dit moment en op deze plaats.
De scholen zijn belangrijk. Dus, laten we alleen de scholen bouwen.

2013-05 -Weidevogels-tussen-Vierde-en-Vijfde-Tocht.pdf
2013-10 Zienswijze MMVZ en SD – bp De Brinkhorst
2014-01 Zienswijze MMVZ en DZ op vergunning grondwerk bp Brinkhorst
2014-03 Zienswijze MMVZ tegen watervergunning De Brinkhorst
2012-08-30-uitnodiging-INFO-Vijfakkers-Noord.pdf