jaarverslag en notulen jaarvergadering 2015

JAARVERSLAG 2015

Bestuursleden: L.Loch, H.v.Dam, M.Box, G.Verhoef en adviseurs B.v.Duijl, A.v.d.Mark, S.Peters.

December 2015 is overleden onze oud-penningmeester Bram Kouwenhoven. Hij heeft de financiA�le en ledenadministratie weer goed op orde gekregen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

Algemeen

-Milieuvereniging Zuidplaswil zich profileren als Natuur- en Milieuvereniging. De website : www.milieuvereniging.nlgeeft veel informatieover activiteiten en kan worden gebruikt als online-archief. Direct contact kan worden gezocht via het mailadres : milieuvereniging@gmail.com. Nieuwsfeiten worden voortaan ook geplaatst op Facebook.com/MilieuverenigingZuidplas.

-FinanciA�n: Door bestuursleden zijn adressen bezocht i.v.m. betalingsachterstand van contributie. Hierdoor en door schriftelijke verzoeken is al aardig wat alsnog betaald. De contributie blijft vastgesteld op 5,-. Wel is het daarom noodzakelijk dat alle leden dit bedrag ook betalen.

-Er blijft samenwerking met Platform Mooi Zuidplas en St. Groene Hart.

Natuuractiviteiten:

2x een Vogelexcursie o.l.v. dhr. K. Modderkolk. Op 14 maart op de fiets in de ijzige kou naar de Zevenhuizer Plas en via de Alexander Roeibaan naar het Korenmolengat.Op een avond in juni met een elftal personen op de fiets naar de Berkenwoudse Driehoek in de Krimpenerwaard.

N.B. Helaas is dhr. Modderkolk onverwacht overleden; hij was een aimabel mens die enthousiast kon vertellen over de natuur en alles wat daarmee samenhangt.

-Natuurwerkdag op 28 maart 2015; een groepje mensen haalt onkruid en opschot weg uit de Stinzentuin. Regelmatig wordt er voor onderhoud door een aantal buurtbewoners gewerkt . Tijdens de Landelijke Natuurwerkdag in november is er een groep van 11 personen die zorgt voor groot onderhoud. In het dijktalud en langs het pad naar boven wordt veel opschot van kornoelje en vlier weggehaald. Groenbeheer van de Gemeente Zuidplas zorgt voor een grote berg houtsnippers voor een snipperpaden zorgt tevens voor afvoer van de grote berg snoeiafval. Er is veel bijval van wandelaars omdat het hele stuk tuin veel toegankelijker is geworden.

Duurzaamheid en Biodiversiteit:

-Hoogheemraadschap Schieland organiseerde een bijeenkomst over veenweidegebieden. Percelen worden natter, waardoor beheerskosten voor eigenaren steeds verder omhoog gaan. Er is krimp i.p.v. groei. LTO behartigt de belangen van boeren. Er is verder weinig animo voor dit onderwerp.

-Project Meente: Er is contact gezocht met de beheerder van Kinderboerderij De Krom en met St. Drost IJzerman. Beiden zien geen mogelijkheid tot samenwerking.

-Bijeenkomst Groen Structuurgroep Moordrecht i.v.m. een nieuw te ontwikkelen Bomenbeheerplan. T.b.v.plannen voor de inrichting van de openbare ruimte wordt door Gemeente Zuidplas in alle kernen een inspiratieavond georganiseerd. M.Boxen S.Peters mogen een presentatie geven.

Planologische activiteiten :

-Oostpolder: B.van Duijl heeft i.v.m. een vervolg rechtszaak zijn mening over de waterhuishouding van De Ringvaart op papier gezet t.b.v. Boer Houdijk.

-Herontwikkeling van schoollocaties Middelweg en Leliestraat. Er zijn wel plannen, maar deze moeten nog verder worden ontwikkelt. Zorgen baart vooral locatie Leliestraat, waar weer koopwoningen zijn gepland. Deze projecten worden gevolgd.

Bestemmingsplan Brinkhorst (totale verslag op de website bij ARCHIEF).

De Raad van State heeft op 28 oktober 2015 inzake het bestemmingsplan bepaald, dat de nieuwe buitenwijk De Brinkhorst van Moordrecht gebouwd mag worden.
Er mag nu een stedelijke wijk verschijnen met appartementen op vier locaties 14 en 17 meter hoog en kapwoningen van 12,5 meter hoog. En dat pal naast de beschermde groene schil (tijdelijk agrarisch, toekomstig natuurgebied) rond Moordrecht.
De milieuvereniging Zuidplas heeft de noodzaak van de bouw van een nieuwe woonwijk in Moordrecht bekritiseerd, omdat zij uit de statistieken berekend had, dat er voor de eigen bewoners voldoende woningen beschikbaar waren.

Het valt niet te begrijpen dat het dorpse wonen niet wordt toegepast bij de Brinkhorst. Volgens de structuurvisie mag hoogbouw alleen toegepast worden in de buurt van het station. Ook in de bestaande wijk Vijfakkers, waaraan Brinkhorst grenst, is de maximale bouwhoogte 10 meter.
In de nieuwe wijk Esselaag in Nieuwerkerk met 550 woningen mogen helemaal geen appartementenflats gebouwd worden en is de maximale bouwhoogte is 11,0 meter. A�De sociale woningbouw in Esselaag bestaat uit gezellige grondgebonden woningen (klein maar fijn).

Bovendien vindt de milieuvereniging het een tegenvaller van de uitspraak, dat er na 2021 te weinig ruimte is voor de bouw van woningen voor de eigen inwoners van Moordrecht. De locatie van de Brinkhorst is namelijk het laatste stukje grond in Moordrecht, waar nog buiten de bebouwde kom gebouwd mag worden.
Mensen worden steeds ouder en het aantal eenpersoonshuishoudens blijft volgens het CBS (Centraal Bureau voor Stastistiek) en de provincie tot 2040 toenemen.
Volgens de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar wordt de Brinkhorst volgebouwd in de periode 2016-2021. De vraag is of dat voor de bewoners van Moordrecht is of voor migranten uit Gouda en elders.

Omdat de gemeente Zuidplas procedurefouten heeft gemaakt, krijgt de milieuvereniging wel de proceskosten terug. Dat is een pleister op de wond, die toch wel ontstaat met de bouw van de nieuwe wijk in deze vorm.

Activiteiten in 2016, 1e kwartaal.

Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg-Zuid 215 (Van Vliet Truck Motors B.V.)

Als gevolg van het bestemmingsplan, waarbij het bedrijf naar achteren uitbreidt, wordt de groene verbinding tussen de Restveengebieden van Moordrecht en Nieuwerkerk aanzienlijk verkleind. Bovendien is geen rekening gehouden met de ligging van het Laagste Punt van Nederland in het plangebied, dat door ophoging vernietigd wordt(een gebied van 50 x 50 meter op NAP -6,74 meter).

Het bestuur heeft een zienswijze ingediend met het verzoek:

  • Een groene verbinding van minimaal 150 meter breed tussen de Restveengebieden van Moordrecht en Nieuwerkerk te handhaven
  • Het behoud van het Laagste Punt van Nederland

Doordat de zienswijze te laat was ingeleverd zijn wij niet ontvankelijk verklaard. Wij hebben onze zienswijze echter naar alle raadsleden gestuurd, ingesproken tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte en opnieuw met de nodige bewijstukken(archiefstuk van Rijkswaterstaat) naar alle raadsleden gestuurd voor de raadsvergadering in Februari. Inmiddels zijn de raadsleden en de wethouder het met ons eens dat het Laagste Punt niet vernietigd mag worden

Landelijke Opschoondag op 19 maart 2016.

MMVZ organiseert een schoonmaakactie in en langs de oevers van de IJssel. Start bij de veerpont van Moordrecht tot aan de Julianasluizen en weer terug langs het fietspad aan de binnenzijde van de dijk.

Notulen Ledenvergadering wo. 13 april 2016.

Aanwezig : 4 bestuursleden, 8 leden en bezoekers, 5 afzeggingen.

-Na het welkom door voorzitter Leo Loch laatvogelkenner Rick van der Weijden beelden zien van vele vogels in Nederland en daar buiten. Een ding hebben vogels gemeen en dat zijn veren, verder liet hij contrasten zien : grootste en kleinste vogel, snelste, langzaamste, hoogste, langste trek etc. Een leuke, interessante presentatie. Wij bedanken Rick nogmaals hiervoor.

-Na een korte pauze ging het meer formele gedeelte van start. Er volgde een kort verslag van de activiteiten en de daarmee gaande publicaties in het AD m.b.t. het uitbreidingsplan van Truckbedrijf van Vliet aan de Parallelweg, Nieuwerkerk a.d.IJssel.Het bedrijf wordt niet verplaatst omdat de provinciale subsidie niet meer beschikbaar was. De door Bert van Duijl gemaakte planologischeinformatie is gebruikt door zowel Gemeente als gemeenteraadsleden, vooral m.b.t. tot het laagste punt van Nederland. Maarten Box heeft landschappelijke ideeën aangeleverd.

-Bestemmingsplan Brinkhorst: het volledige verslag is te vinden op de website. Het voorbereidingsplan voor dit project was al gemaakt in de Moordrechtse tijd. De hoogte is verlaagd van 21 naar 14 tot 17 meter in meerlaagse bouw op 4 locaties. Op een vraag kon worden vermeld dat de hoogte van het beeld kwaliteitsplan max. 10 m is.

-Het Jaarverslag wordt doorgenomen. Planologieprojecten t.a.v. de leeggekomen schoollocaties zijn nog niet openbaar. De Veenweidegebieden blijven de aandacht houden, het is een moeizaam gebeuren, de grondwaterstand kan niet meer naar beneden nl. De Stinzentuin in de tuin van het Oude Gemeentehuis knapt steeds verder op en geeft al heel wat bloei.Op zat. 21 mei heeft Recreatieschap Hitland een vogelexcursie waarbij we hopen aan te kunnen sluiten.

-Financieel verslag is ter plaatse uitgedeeld. De kascommissie heeft het verslag goedgekeurd. Het saldo over 2015 is positief. Via de actie van Peut van Gennep is 11,75 ontvangen; de penningmeesteer roept op om aan de Milieuvereniging te denken bij het tanken bij Peut. Er zijn helaas nog steeds leden die hun contributie al meerdere jaren niet betalen. Er worden geen grote rechtszaken verwacht waardoor de contributienog steeds 5,- per jaar kan blijven.

-Bestuursaangelegenheden : we zijn nog steeds met te weinig personen.

-Schoonmaakactie tijdens de Landelijke Opschoondag langs de oever van de Hollandsche IJssel 19/3 j.l. Een tiental mensen heeft veel afval vanuit talud en waterkant verwijderd, de zakkenwerden voor een groot deel met het bootje van Arjan vd Mark en Lex Broere afgevoerd.

-Rondvraag: Windsingels rond de polders verdwijnen, deze zijn kenmerkend voor buitengebieden. Graag aandacht voor herstel. -De oprit naar de snelweg is heel kaal, hier zouden nog veel bomen geplant kunnen worden.

Gerda Verhoef, secretaresse.