jaarverslag 2016 en notulen ledenvergadering 2017

 

JAARVERSLAG2016
Bestuursleden: Leo Loch, voorzitter; Huib v. Dam, penningmeester; Gerda Verhoef, secretaris; Maarten Box, bestuurslid en adviseurs Bert v.Duijl, Arjan v.d. Mark, Suze Peters.
Algemeen
De milieuvereniging zet zich in om het veenweidegebied om Moordrecht groen te houden. Dit is noodzakelijk om bij overvloedige regenval water te bergen op de weilanden voordat woningen onderlopen. De bestemming van het gebied is agrarisch en in de toekomst (circa 2035) natuur.
De milieuvereniging is actief lid van Platform Mooi Zuidplas en samen met andere verenigingen zet de milieuvereniging zich in om Zuidplas mooier te maken met aanplant van groen, aanleg van wandel- en fietspaden, behoud van erfgoed etc. (zie www.mooizuidplas.nl)

Planologische activiteiten:
-Ontwerpbestemmingsplan Van Vliet Trucks, Parallelweg, Nieuwerkerk aan de IJssel.

Het bestemmingsplan is in maart 2016 door de gemeenteraad vastgesteld met de toezegging van de gemeente dat de volgende planologische fouten van het plan hersteld worden :
-Het Laagste Punt van Nederland zou door ophoging en/of overstroming vernietigd worden.
-Onderhoud van een 160 cm diameter drinkwaterleiding wordt aanzienlijk bemoeilijkt.
Op voorstel van de Milieuvereniging wordt de locatie van de waterberging verplaatst, het groene gebied niet opgehoogd en een geringe onderbemaling voorzien voor het gebied rond het Laagste Punt, zodat het Laagste Punt toegankelijk blijft. Het bedrijf wilde zelfs het monument verplaatsen en de inrichting van het groengebied overlaten aan de gemeenterekening houdend met voorstellen milieuvereniging .
Er wordt gedacht aan een groene strook en picknickplekken tussen het bedrijf en de spoorbaan en mogelijk de aanleg door de provincie van een fietspad langs de spoorbaan. Helaas wordt een meer speels verloop van de oevers voor de waterberging niet doorgevoerd.

-Schoollocaties Middelweg en Leliestraat: De milieuvereniging vindt dat er in Brinkhorst voldoende gewone woningen worden gebouwd. Er is behoefte aan zorgwoningen. We begrijpen dat koopwoningen noodzakelijk zijn om de zorgwoningen te financieren. Wij vinden het vreemd, dat er in de toelichting gesproken wordt over3 bouwlagen met 15 woon- en 19 zorgappartementen. Volgens de tekeningen bevat het gebouw 4 bouwlagen. De hoogte in strijd met het vigerende bestemmingsplan (huidig gebouw 1 laag met kap). Op hun verzoek heeft de Milieuvereniging de woonbotenvereniging advies gegeven voor het indienen van een zienswijze.
-Voor de Sjaloomschool zijn volgens de Gemeente Zuidplas nog geen plannen ontwikkelt.

Natuuractiviteiten :
-Landelijke Opschoondag
op 19 maart 2016 : MMVZ organiseerde een schoonmaakactie in en langs de oevers van de IJssel. Start bij de veerpont van Moordrecht tot aan de Julianasluizen en weer terug langs het fietspad aan de binnenzijde van de dijk. Door alle bestuursleden samen met nog wat vrijwilligers zijn veel zakken gevuld met vervuild plastic en ander afval en daarna met behulp van het bootje van oud-bestuurslid Arjan v/d Mark en fotograaf Lex Broere afgevoerd naar de vuilstort.

-Landelijke Natuurwerkdag 5 november 2016 : De Stinzentuin, gelegen in de tuin van het oude Gemeentehuis aan het Westeinde in Moordrecht werd weer onder handen genomen. Met behulp van gereedschap van De Groene Motor van Zuid-Hollands Landschap is er veel werk verzet. Helaas hebben omwonenden niet gereageerd op de uitnodigingen mee te komen helpen bij ditbuurtinitiatief.
-Door de milieuvereniging zijn geen excursies georganiseerd, welwas er aansluiting bij een zeer vroege Vogelexcursie op het golfterrein in Nieuwerkerk a.d. IJssel door Recreatieschap Hitland.
-wewandelen mee met de Wandelgroep van Platform Mooi Zuidplas. Leden hiervan zijn druk bezig met het vernieuwen van een nieuweRecreatiekaart en het opzetten van een knooppuntennetwerk in Zuidplas.
Diversen:
Jubileumactie september 2016 : Bij weekblad Hart van Holland was een mooie circulaire gevoegd over het werk van MMVZ in de afgelopen 25 jaar.Op zaterdag 24 september was erin De Smidse bij AH de hele dag een actie om onze vereniging meer bekendheid te geven en tevens leden te werven.
Veerdienst Moordrecht-Gouderak v.v.:Tot 1 juni 2017 loopt het eenjarige contract met Veerdienst Schoonhoven. Er heeft een onderzoek plaats gevonden, dit wordt besproken in de gemeenteraden van Krimpen a.d. IJssel en Zuidplas. Door voorzitter Leo Loch is het initiatief genomen een brief op te stellen, mede ondertekend door een groot aantal Moordrechtse maatschappelijke organisaties, en te vragen aan B&W tijdig een positief besluit te nemen tot instandhouding van de veerdienst. (Op dit moment is er een voorstel van B en W om een deel van de onkosten op zich te nemen)
Snelle Sluis: ook onze vereniging heeft zich aangesloten bij de acties om dit monument te behouden
Bestuursleden nemendeel aan meerdere gespreksgroepen zoals het Recreatieplatform Gemeente Zuidplas; Recreatieplatform Hollandse IJssel; Veenweidegebieden;Innovatiefonds van Zuidplasgrenzeloos.nl; Eendragtspolder; Uitbreiding vliegveld Zestienhoven; Duurzaamheidsplatform; fietspad rond Westergouwe; Ontwikkelingen rond A20.

 

Notulen ledenvergadering en aansluitend bestuursvergadering A�woensdag 10 mei 2017.

Aanwezig:bestuursleden Leo Loch (voorz), Huib van Dam (penn), Maarten Box (duurzaamheid) , Gerda Verhoef (secr + notulen),adviseur Bert van Duijl (planologie) , 4 trouwe leden.

1.Welkom door Leo Loch op deze Ledenvergaderingannex Openbare Bestuursvergadering.

1b.Met de leden worden de ontwikkelingen besproken op het gebied van groenonderhoud in Moordrecht.Maart 2017 heeft de nieuwe groenbeheerder een presentatie gegeven in gebouw De Zuidplas, er zijn allerlei plannen die vooral in 2018 vorm moeten krijgen. Overleg is mogelijk, wel wordt geconstateerd dat de huidige gebruikte beplanting van lage kwaliteit en meer gericht is op zo weinig mogelijk onderhoud. Er is steeds minder broedgelegenheid voor insecten, mussen e.d.

2.FinancieA�l verslag door penningmeester Huib van Dam; hij geeft toelichting op enkele posten. De herenA�E.L.Intres en W.J. Tettelaar hebben als kascommissie decharge verleend aan penningmeester van Dam. Zij kunnen volgend jaar nog een keer controleren; dhr K. Vos wil wel reserve zijn.

3.Jaarverslag over 2016 van secretaris Gerda Verhoef. Bij de jubileumactie in september zijn 15 mensen lid geworden, zo’n 10 mensen willen wel regelmatig informatie ontvangen van MMVZ.Na de zomervakantie zullen leden benaderd worden hun achterstallige contributie te betalen.

4.Landelijke Opschoondag: een aantal bestuursleden met behulp van enkele leden zijn aan de slag gegaan om watergangen en oevers van A�Ringvaart, sloten langs Middelweg, diverse Tochtwegen, het Wilgenlaantje etc. te ontdoen van zwerfvuil. Tezamen zijn ong .20 grote zakken vuil opgehaald. Tevens waren er andere groepen actief zoals de Kindergemeenteraad met Moordrechtse schoolkinderen en een Marokkaanse Jeugdgroep.

5.Stand van Zaken Veerpont Moordrecht-Gouderak v.v.:Er komt voor 5 jaar subsidie door de gemeentes Zuidplas en Krimpenerwaard. De pontbaas heeft Leo persoonlijk bedankt voor de actie die hij heeft ondernomen om namens een aantal organisaties in M. aandacht te vragen aan B&W en Gemeenteraad voor hetin de vaart houden van de veerpont.

6a.Tiny Houses. Maarten Box geeft uitleg over dit fenomeen. Het zijn kleine, zeer compacte huizen met slim gebruik van de totale ruimte en zelfvoorzienend, ook wat energie en afvalwater betreft. In Almere is grond ter beschikking gesteld waar door bewoners zelf alles kan worden ingericht, huizen, maar ook aanleg van wegen en indien nodig nutsvoorzieningen.Hij wil proberen een bustour te organiseren, eventueel in samenwerking met een groep uit Rotterdam om de gemeenteraad en B&W te informeren over deze mogelijkheid om duurzaam bezig te zijn. Zuidplas is nogal gezakt op de duurzaamheidsladder, Maarten wil graag een impuls geven.

6b.Planologie, Bert van Duijl geeft visie. Een kavel grond kost veel; de Gemeente Z. gaat mee met de markt, grondprijzen zijn weer iets hoger dan tijdens de crisis, maar grond uit de Grondbank is nog steeds te duur. A�Verder is hijalleen met het project van Vliet bezig geweest.

7a.Zonne-energie in Zuidplas.Er zijn plannen voor een zonnepanelenveld in Zevenhuizen.; A�2.20m hoog zodat schapen het gras kunnen onderhouden;de eigenaar van de grond is een varkensboer die vanwege de afstand tot bewoonde grond afstand moet houden i.v.m. eventuele stankoverlast.

7b.Ook gaat voorkeuruit naar het gebruik van platte daken van bedrijven in bijv. het Gouwepark en het stimuleren van het installeren van zonnepanelen door particuliere eigenaren. Het nadeel van installatie door woningbouwverenigingen is dat dit wordt doorberekend aan alle huurders.

8.Stinzentuin. Nog steeds is er een kleine groep die dit stuk tuin aan het Westeinde onderhouden. Er zijn plannen weer groot onderhoud te plegen tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag in november. Suze Peters is in gesprek met de Gemeente Zuidplas voor aanvulling van de planten e.d.

9.Ruimtelijke ontwikkelingen. Bert gaf aan dat onze missie is de schil rondom Moordrecht groen te houden.

10.Platform Mooi Zuidplas. Er is een nieuwe recreatiekaart in voorbereiding; de bedoeling is Zuidplas te verbinden met wandelknooppunten in Krimpenerwaard en Waddinxveen.

11.Vanuit B&W van Gemeente Zuidplas is een dialoogavond voor Moordrechtse organisaties georganiseerd op 9 mei 2017, een aantal stellingen werden besproken. Het is de bedoeling dat regelmatig deze gesprekken in alle kernen terugkeren.

12.Rondvraag. leden:
-Hoe hoog wordt het flatgebouw in Brinkhorst: 17m i.p.v. de eerst beoogde 21m.
-Wordt er in Brinkhorst gasvrij gebouwd, aangezien dit toch de toekomst is: niet in Moordrecht.
-Jammer dat er in de Kerklaan de nieuw gebouwde huizen zijn gekomen en geen appartementsgebouw van 2 lagen bijv.
-Samenwerking met Groene Hart door Gemeente Zuidplas? Als Gemeente dit wilkan dit worden aangevraagd bij Stuurgroep Groene Hart.
-Brinkhorst : er ligt veel zand momenteel, misschien gaan er wel zwaluwen nestelen in het ophoogzand.
-Kunnen de Tochtwegen (2,3,4) alleen worden bestemd voor bestemmingsverkeer? Dit is al zo bij de 5e Tochtweg. Bij de 4e Tochtweg zou de overgang kunnen worden gesloten. Niet bekend of hierover wordt nagedacht door ProRail.
-Op de bedrijventerreinenstaan veel bedrijven leeg net als het Posthuis. Kan er geen inbreiding aan woonruimte komen?
-Kan de plek buitendijks van de Oude Verffabriek De IJssel worden opgeknapt? Dit ziet er momenteel zeer lelijk uit.