Jaarverslag 2019

 

JAARVERSLAG 2019 van MOORDRECHTSE MILIEUVERENIGING ZUIDPLAS 

Bestuursleden : Leo Loch, voorzitter; Huib van Dam, penningmeester; Gerda Verhoef, secretaris; Bert van Duijl, adviseur.

Algemeen: Milieuvereniging Zuidplas zet zich in om het veenweidegebied rondom  Moordrecht groen te houden. De aanleg van groenvoorzieningen, fiets- en wandelpaden en het behoud van erfgoed vindt de Milieuvereniging belangrijk.

Planologische activiteiten :

-De Fietsersbond wil een Snel fietspad realiseren vanuit Gouda via Oost- en Westringdijk, de brug naast het Abraham Kroesgemaal naar het fietspad richting Nieuwerkerk a.d. IJssel en v.v. Veel bewoners langs deze route zijn tegen dit voorstel en dienen gezamenlijk een bezwaarschrift in. Dit bezwaar wordt ondersteund door Milieuvereniging Zuidplas. Overigens is MMVZ van mening dat Moordrecht in z’n geheel een 30-km zone heeft en daardoor alleen gewone fietspaden kan hebben en zeker geen fietspaden waarop hard mag worden gereden.

Realiseren uitplaatsing velden van de Voetbalvereniging, samen met Scouting en de Duivenvereniging naar een terrein achter het bedrijf van Fa. J. Bos & Zn en Paardensportvereniging De Zuidplasruiters. De Intentieverklaring is getekend, maar er zijn meerdere zienswijzen ingediend tegen de plannen.

-Ontwikkelingen A20: Rijkswaterstaat heeft op grond van uitvoerig onderzoek besloten de A20 te verbreden naar 2×3 rijstroken. De uitbreiding voor beide richtingen wordt gerealiseerd aan de zuidzijde (de kant van Van Vliet). Het ontwerp wordt in 2019-2020 gemaakt en gerealiseerd vanaf 2023 of zo mogelijk eerder. Milieuvereniging Zuidplas heeft eerder al voorstellen gedaan om o.a. bomen te bewaren of herplanten, geluidsschermen met geïntegreerde zonnepanelen te plaatsen en extra doorgang naar de nog te ontwikkelen Groene Waterparel te maken.

Westergouwe: het achterste stuk richting ’t Weegje is inmiddels ingetekend. Gouda wil hier 4000 woningen bouwen. In 3 jaar tijd zijn er 350 woningen opgeleverd.

Projecten ontstaan vanuit het Bruisproject:
-Op 30 april 2019 opening van het eerste Repair Café in Gemeente Zuidplas, nl. Nieuwerkerk a.d. IJssel. In oktober 2019 is ook in Moordrecht een vestiging in De Kroon van start gegaan. Grote initiator en enthousiast begeleider voor deze activiteiten is Peter Rommens

Schooltuintjes worden voorjaar 2019 in samenwerking met Moestuinvereniging De Knollentuin gestart. Dit project wordt gerealiseerd via het Schoolcursus Project Brains en is inmiddels succesvol afgesloten. Inmiddels is het project voor herhaling aangemeld.

Beeldentuin & Cultuurroute. Dit project is een samenwerking tussen Historische Vereniging Moordrecht, Milieuvereniging Zuidplas en vrijwilligers van de Stinzentuin.

Eigenaar St. van Drost-IJserman is akkoord gegaan, en ook mede-sponsor, met de plannen om in de tuin rondom Zorgcentrum Vivere beelden te plaatsen die relatie hebben met de historie van Moordrecht. Subsidie hiervoor wordt verkregen van Gemeente Zuidplas

Op 24 oktober is gestart met plaatsing van het beeld van kunstenaar Ron van Savoijen. Hierin zijn diverse onderdelen van de in 2019 afgebroken Snelle Sluis verwerkt. Ook die dag is een stenen zuil geplaatst waarop zes elementen zijn verwerkt. Hierop is de historie van St. van D.IJ. verbeeld en komen uit voormalig Zorgcentrum Land voor Water. Deze zuil is gemetseld en verder opgebouwd door dhr. Jan Dirk Vink. Opbouw en plaatsing van alle beelden is mogelijk gemaakt door Fa. Frans Vink & Zonen en Fa. Jan Bos & Zonen, beide bedrijven zijn van oudsher gevestigd in Moordrecht. Ook werden nog enkele bodemplaten geïnstalleerd voor nog te plaatsen beelden.

Natuuractiviteiten:
NL-Doet, maart 2019. Milieuvereniging Zuidplas doet mee met het project van Zuid-Hollands Landschap, namelijk Nederland Zoemt. Gevraagd wordt hiervoor inheems bijenvriendelijk plant- en zaaigoed te gebruiken. Dit om vooral de wilde bij te stimuleren in het vinden van bloemen gedurende een zo lang mogelijke periode. Hiervoor krijgen we geld van De Groene Motor, de vrijwilligersondersteuning van Zuid-Hollands Landschap. Ook worden vogelhuisjes en bijenhotels gecontroleerd. We krijgen hulp van het College van B&W van onze Gemeente Zuidplas. Burgemeester Stoop, de wethouders Schuurman, de Haas en Verbeek stropen (figuurlijk) de mouwen op om te helpen een enorme berg houtsnippers weg te kruien. Ook de mannen van Groenaannemer G.K.B. zijn flink aan de slag en hebben tevens heel wat materiaal  en planten bij zich. Begin van de middag is de enorme klus geklaard.

Duurzaamheidsplatform: De Hennipgaarde-werkgroep in Zevenhuizen is zeer actief. Er wordt o.a. koren geoogst. Bij Molen Windlust in N.a.d.IJ. wordt het graan gemalen en verkocht. Een echt streekproduct dus.

Ook is het Platform initiator van het burgerinitiatief tot plaatsing van uiteindelijk zelfs 20 Stikstof Meters bij particulieren in Gemeente Zuidplas, dus ook in Moordrecht. Via website www.madavi.de/sensor kunnen resultaten worden bekeken.

De actie Steenbreek via het Duurzaamheidsplatform loopt nog steeds. Ook de nog lopende Steenbreek Actie van MMVZ i.v.m. een Groene Cultuurroute in de Moordrechtse Dorpskern als aansluiting op de Beeldentuin wordt mede ondersteund.

Platform Mooi Zuidplas (www.mooizuidplas.nl) :
-Er is veel overleg  bij planologische onderwerpen  tussen de deelnemers.
Leo Loch en Bert van Duijl spelen een aktieve rol in het platform.
-De Wandel Werkgroep van het Platform wandelt iedere laatste vrijdag van de oneven maand een wandeling in de directe of verdere omgeving van Gemeente Zuidplas.

Planologische activiteiten rond het Project Het Vijfde Dorp
Het voorstel voor het Vijfde Dorp van december 2017 betrof een dorp tussen de A20 en Zevenhuizen met een circulaire voedselvoorziening (zie jaarverslag 2018). De ecologische verbindingszone langs de Vierde Tocht ging dwars door het centrum van het dorp. Er was geen aandacht voor de verbindingen tussen de natuur-/recreatiegebieden (bijvoorbeeld tussen het Bentwoud en de Groen-Blauwe-Zone bij Moordrecht.

Ook was er geen rekening gehouden met realisatie van de Groene Waterparel, een toekomstig natuurgebied aan de noordzijde van de A20, tussen de Tweede Tocht en de Middelweg. We maakten ons zorgen. De milieuvereniging en enkele leden van het Platform Mooi Zuidplas hadden in februari (2019) een gesprek met de gemeente: “De Groene Waterparel wordt aangekocht en ontwikkeld door de provincie. De provincie bezit al 80% van het gebied en de ontwikkeling daarvan hangt af van de voorgenomen bouwplannen (Vijfde Dorp)”.

Het Middengebied is bestemd voor woningbouw, waarvoor circa 10 jaar geleden grond is aangekocht door de Regionale Grondbank (€100 miljoen), waarin o.m. Rotterdam, de provincie en Zuidplas participeren voor respectievelijk 40%, 40% en 9%. Nu de woningbouw aantrekt, willen de partners van de Grondbank dat Zuidplas het Middengebied bebouwt.

Na twee besloten raadsvergaderingen in januari en april publiceert de gemeente een aangepast voorstel voor de gemeenteraadsvergadering in juni. Voorgesteld wordt een Vijfde Dorp met 4000 woningen in de noordoostelijke hoek van het plangebied.

De milieuvereniging heeft bezwaren tegen de locatie van het dorp in de noordoostelijke hoek van het Middengebied vanwege gebrek aan woonvraag en woongenot. Zuidplas moet gemiddeld 700 – 750 woningen per jaar realiseren (dat is: huidige opgave plus 4000 woningen tot 2030). De voorzieningen in Zevenhuizen liggen op 5 km afstand van het Vijfde Dorp. Volgens de wet mogen de voorzieningen niet uit de grondexploitatie betaald worden, dus bij winst, gaat 91% van de winst naar de partners. De voorzieningen zullen dus door de inwoners van de bestaande dorpen betaald moeten worden.

Het is beter aan de grenzen van bestaande dorpen te bouwen; dus in de zuidwestelijke hoek van het Middengebied. De infrastructuur kan dan aansluiten bij de bestaande dorpen en er kan gebruik gemaakt worden van de voorzieningen in Zevenhuizen, Nesselande en Nieuwerkerk. Een groot voordeel is de metro in Nesselande, want in het Vijfde Dorp wordt voornamelijk gebouwd voor Rotterdam. In de noordwestelijke locatie zijn er geen voorzieningen en er is geen hoogwaardig openbaar vervoer waardoor de bewoners met de auto via de A20 naar Rotterdam gaan.

Een nadeel is dat er meer glastuinbouw is in de zuidwestelijke hoek, maar bouwen tussen glas is normaal in Zevenhuizen. Bovendien zal al het glas in het Middengebied, ook in de zuidwestelijke hoek, in de toekomst verplaatst moeten worden naar de glasparel.

De milieuvereniging heeft haar zienswijze op 1 juni gestuurd naar het college B&W en de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het voorstel van het Vijfde Dorp met 4000 woningen in de noordoostelijke hoek van het plangebied aanvaard.

Een belangrijk voorstel is een landschappelijke schakel van een open gebied, 1200 tot 1600 meter breed, tussen het Rottegebied en de Groene Waterparel. Daarmee ontstaat een open gebied tussen het Bentwoud en de Groene Waterparel via de Tweemanspolder en de Eendragtspolder.

Wij achtten realisatie van de voorgestelde landschappelijke schakel niet haalbaar. De grond is immers bestemd voor wonen en aangekocht voor bouwen. De waarde is circa € 33 per vierkante meter of hoger. Bij een gemiddelde breedte van 1400 meter van de schakel en afwaardering naar agrarisch gebruik van 350 hectare is het verlies € 98 miljoen.

De milieuvereniging maakt zich zorgen dat er geen behoorlijke verbindingen tussen de natuur- en recreatiegebieden worden gerealiseerd: wij denken hierbij aan groene verbindingen van bomen, struiken, gras, planten en water met wandel- en fietspaden waar men de natuur beleeft en de bebouwing niet ziet. Dit is goed voor de nieuwe bewoners, de bestaande dorpen en de regio. Zuidplas zou immers de “watertuin” van Rotterdam worden met de Groene Waterparel en het Restveengebied ten zuiden van de A20 als “Central Park”.

Indien niet aan de grenzen van bestaande dorpen gebouwd wordt, is een civieltechnisch locatie-onderzoek vereist. In antwoord op ons WOB-verzoek naar rapportage omtrent het locatieonderzoek bleek uit een gesprek met ambtenaren dat er geen civieltechnisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

De milieuvereniging vraagt in september in een brief aan de wethouder om een gesprek over de locatie van het Vijfde Dorp, de landschappelijke schakel (die wij in onze brief niet realistisch vinden) en de groene verbindingen in het Middengebied. De wethouder beantwoordt uitgebreid onze brief en een brief van het Platform Mooi Zuidplas van 5 november 2018, dat een gesprek nu nog te vroeg is, omdat er eerst nog met de partners van Grondbank en met diverse overheden gesproken moet worden. Tegelijkertijd in september organiseert de gemeente twee Meetup avonden voor overleg, inspraak en brainstorming met de burgers. Tijdens de Meet up avonden en het WOB-gesprek met de ambtenaren vernamen wij dat de gemeente het verkeer via de Moordrechtboog wil afwikkelen, realisatie van de Schakel realistisch acht en dat de grond in de zuidwestelijke hoek te “zacht” is voor het Vijfde Dorp.