Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012 2013

april 2012 september 2013 (vervolg op verslag 2011-2012)

Inleiding
Het bestuur bestond dit verslagjaar uit Arjan van der Mark, Bert van Duijl, Huib van Dam, Leo Loch en aspirant-leden Gerda Verhoef en Maarten Box.
Het bestuur vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van Platform Mooi Zuidplas, verbreedt haar activiteiten op natuurgebied en houdt de planologische ontwikkelingen in Zuidplas bij. In het Platform worden de krachten van diverse verenigingen en organisaties gebundeld.

Tot onze spijt is oud-bestuurslid Piet van Montfort op 1 januari 2013 overleden. Zijn inzet wordt door ons zeer gewaardeerd.

De sanering van de Hollandse IJssel is per 1 januari 2013 formeel afgesloten, maar mogelijk komt daarvoor een ander project in de plaats. Dit project zal in het kader van het thema veiligheid staan en dijkverzwaringen tot gevolg hebben. Men heeft laten doorschemeren gebruik te willen maken van de structuur en organisatie van het saneringsproject, waardoor er waarschijnlijk weer een stuurgroep maar ook een klankbordgroep zal worden ingesteld. Daar ligt voor onze vereniging weer een kans om bijv. de natuurontwikkeling en het behoud of terugbrengen van cultuurhistorisch erfgoed te stimuleren.

Het Zuidplaspolderproject (30000 woningen, etc.) verkeert in ontbinding als gevolg van de trek van de bevolking van de regio naar de stad, stilstand van glastuinbouw sinds 2002, leegstand van kantoren en bedrijfsgebouwen (meer dan 25% in de regio Capelle-Gouda-Waddinxveen-Zoetermeer-Leidschendam) en een enorm overschot aan bouwterreinen.
Natuurlijk heeft de economische crisis ook de rem op deze ontwikkelingen gezet.

Platform Mooi Zuidplas
Vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties, waaronder Landschapsbeheer Zuid-Holland en Wandeloverleg Zuid-Holland Te Voet komen 5 keer per jaar bij elkaar. Nieuwe wandelroutes worden onderzocht; thans volgt onder meer conservering van historisch erfgoed en onderzoek naar ontwikkeling van aangekochte voor natuur bestemde gronden.

Grondbank (regionale Grondbank)
De Grondbank is een fonds die met leningen grond aankoopt voor realisering van het Zuidplaspolderproject. Hierin participeren Rotterdam (40%), de provincie (40%), Zuidplas (9%), Gouda (6%) en Waddinxveen (5%). Sinds (in 2010) de prijzen van huizen en grond dalen, wordt geen grond meer gekocht. Zuidplas betaalt dus 9% van de betaalde rente en van de afwaardering van aangekochte gronden. Ongeveer 95% van de aangekochte gronden ligt in de gemeente Zuidplas. De Grondbank verkoopt de aangekochte grond door aan de deelnemende gemeenten of aan andere partijen.

Op voorstel van het Platform hebben de milieuvereniging en St. Groene Hart bezwaar gemaakt tegen het enorme aanbod van bouwterreinen in de structuurvisie van Zuidplas. Nagenoeg de hele polder zal volgebouwd worden! Tijdens een conferentie van provinciale staten- en gemeenteraadsleden over de ontvlechting van het Zuidplaspolderproject, is het boek Krimp, het Nieuwe Denken aan ROZ (Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas) aangeboden.

Een week later was er een conferentie op Omroep Zuidplas (radio) tussen raadsleden (Zuidplas) en Platform-leden.
Vervolgens stuurden vier organisaties hun voorstel Pas op de plaats naar de gemeente en alle raadsleden om in vier stappen uit de misA?re van te veel grondbezit te komen. Doordat grondprijzen zakken verdampen financiA�le reserves.

Op 5 maart hebben de vier organisaties de gemeenteraad gevraagd om een onderzoek inzake de uitname van grond uit de Grondbank, omdat de gemeente, onder dreiging van een rechtszaak door ROZ, veel te dure en niet te ontwikkelen grond uit de Grondbank heeft genomen. Zuidplas is regulier nimmer verplicht grond uit de Grondbank te nemen. Zolang de grond in de regionale Grondbank blijft, betaalt Zuidplas 9% van de afwaardering i.p.v. 100% bij uitname. Het betoog van de gemeente, dat de gemeente de uitname van gronden heeft beloofd, faalt, omdat de belofte (hiervan is overigens geen bewijs getoond) is gemaakt in de tijd van stijgende huizenprijzen en om, in opdracht van het rijk, de afspraak met de provincie na te komen 7000 woningen op gronden van het Zuidplaspolderproject te bouwen voor 2020. De gemeente kon toen nog niet weten dat na 2010 de prijzen van huizen en met name van grond voortdurend blijven dalen.
Intussen gaat de gemeente maar door met de bouw van woningen en kantoren op private grond en wordt weinig tot niets gedaan met gemeentegrond waarvoor de burger jaarlijks rente en afwaardering betaalt.

Natuuractiviteiten: excursies en natuuronderhoud
Onder begeleiding van vogelaar Rick van der Weijde hebben we in oktober 2012 en april 2013 met 10 12 deelnemers gefietst respectievelijk naar de Zevenhuizerplas om de trekvogels te zien en naar t Weegje voor de broedvogels.

De milieuvereniging heeft met tien deelnemers (waarvan 4 uit Den Haag) geparticipeerd met de Natuurwerkdag op 3 november 2012. We hebben onder begeleiding van Rien van der Vorm, voorzitter van van Natuur- en Vogelwacht Rotta, een berkenbos uitgedund.

Ook heeft de MMVZ meegedongen naar een prijs in de door WNF uitgeschreven wedstrijd voor verdubbeling van de biodiversiteit. Het ingezonden projectvoorstel omvatte het opwaarderen van natuurkwaliteiten en cultuurhistorisch erfgoed in het Groene Hart. De vereniging heeft geen prijs gewonnen, maar het idee verdient het zeker om verder in onze directe omgeving te worden opgepakt. Wellicht zijn enkele leden bereid om hier eens mee te gaan stoeien.

Planologische activiteiten
Woningbouw op de locatie Westergouwe (500 woningen in 2016-2019, nabij Julianasluis)
Het bestemmingsplan was al door de Raad van State goedgekeurd (zie jaarverslagen 2010-2011-2012). Op 25 april 2013 heeft de Raad van State het hoger beroep van de milieuvereniging tegen de watervergunning voor het woningbouwplan ongegrond verklaart (www.raadvanstate.nl/uitspraken referentie 201111008/A2). Ten onrechte, zie Toelichting Watersysteem Westergouwe).

Groen-Blauwe-Zone (51 hectare toekomstig natuur tussen Vijfde Tocht en Westergouwe)
Gemeente Gouda heeft onlangs subsidie voor een spoedige ontwikkeling van de Groen-Blauwe-Zone ontvangen van de provincie voor een spoedige ontwikkeling van de Zone ontvangen. De subsidie is verstrekt omdat dit gebied een regionale functie moet vervullen. Het bevat een ecologische hoofdverbinding en een regionaal fietspad.
Gemeente Zuidplas laat de ontwikkeling van het gebied geheel aan Gouda over. De gemeente liet in 2011 duidelijk merken geen behoefte te hebben aan de interesse van de milieuvereniging.

Zuidplas heeft de bestemming van 7 hectare natuur gewijzigd naar agrarisch om de bedrijfsactiviteiten van paardenhoudenrij/-fokkerij op het perceel Oostringdijk 3 mogelijk te maken overeenkomstig een eis van de Raad van State (zie jaarverslag 2011-2012). De milieuvereniging zou bij de ontwikkeling van een volgende fase van Westergouwe (nieuw bestemmingsplan, inrichtingsplan) compensatie voor 7 hectare natuur willen.

Wijzigingsplan Oostpoldererf (kantoren en bedrijven)
Zuidplas heeft ons inziens een ongeoorloofd gebruik van de wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan Oosteinde 1995 door een gebied aan de Ringvaart tussen de Tulpstraat en Oostpolderweg te bestemmen voor kantoren en bedrijfsgebouwen. Voor een dergelijk plan is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. De zienswijze van de omwonenden is door de gemeente verworpen, omdat de omwonenden de leegstand van kantoren in Moordrecht en omgeving niet gekwantificeerd zouden hebben.

Ontwerpbestemmingsplan Vijfakkers-Noord (350 woningen en brede school)
Uit gemeentelijke documenten blijkt dat gekozen is voor een stedelijk ontwerp met hoge flatgebouwen (17 en 20 meter). Zuidplas heeft alle overwegingen van de voormalige gemeente Moordrecht, als besproken met de bevolking, overboord gegooid (dorpskarakter, laagbouw, groene zoom). Bovendien legt Zuidplas legt een bouwweg voor de school aan zonder vergunning. Een tijdelijke vergunning wordt verleend voor een permanente goed gefundeerde vierbaansweg voor Vijfakkers-Noord. Regels van de bouwvergunning voor de school worden overtreden. Inmiddels ligt in Vijfakkers-Noord een berg veen tot ergernis van de omwonenden en waarvoor geen vergunning is verleend.

Klankbordgroep Hollandse IJssel
De Klankbordgroep en Stuurgroep krijgen mogelijk een vervolg, omdat er in het kader van veiligheid dijkverzwaringsprojecten langs de Hollandse IJssel zullen worden uitgevoerd. Inmiddels heeft Rijnland al tot Gouda haar dijktrace angepakt, maar waterschap Schieland/Krimpenerwaard zal ook haar dijkvakken moeten gaan ophogen. Dus ook Gouda, Moordrecht en Capelle alsook de overzijde komen daarbij aan bod. Aangezien dat tot gevolg heeft dat dat er heel veel overhoop zal worden gehaald, biedt dat onze vereniging de mogelijkheid om cultuurhistorische elementen en natuurprojecten die in het saneringsproject zijn blijven liggen, alsnog op de agenda te zetten. Interessant is ook om te zien of
de saneringsmethode die Rijkswaterstaat heeft toegepast op meerdere plekken in de rivier, nl. Isolatie, zal leiden tot beperkingen tot herinrichting. Dat was nl. Een issue dat door onze vereniging als bezwaar tegen deze manier van saneren is ingebracht. Kortom, interessant genoeg en belangrijk genoeg om dit nieuwe project ook te gaan volgen. Misschien dat er leden zijn die in dit project mee willen doen.

MacDonald mast
Gemeente Zuidplas heeft Mac Donald een vergunning verleend voor de oprichting van een hoge verwijsmast op de Pleisterplaats. Deze verwijsmast zou ook een verwijzing naar het huidige restaurant geven. De Milieuvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de mast, maar later het bezwaar ingetrokken, omdat, door de verplaatsing van de op- en afritten van de A20, de bedrijfsvoering van het huidige restaurant zou wankelen. Bovendien zou de vestiging van Mac Donald een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid van Moordrecht en omgeving (70 man)

Bert van Duijl
secretaris

Bijlage:

Toelichting watersysteem buitengebied Moordrecht m.b.t. Westergouwe

De problemen van Westergouwe worden afgewenteld naar Moordrecht

Bij hevige regen stroomt het overtollig water uit de gehele Zuidplaspolder naar twee gemalen bij Moordrecht; het waterpeil in de sloten stijgt. Bij zeer extreme regenval overstromen de weilanden, omdat het water niet onmiddellijk uit de polder gepompt kan worden naar de Hollandse IJssel. De weilanden worden dus benut voor berging van extreme regens. Gouda zal het woongebied ophogen, waardoor 125 hectare weiland voor de waterberging verloren gaat. Het risico van wateroverlast in Moordrecht wordt daardoor vergroot. De milieuvereniging heeft voorgesteld om, in plaats van ophoging, paalwoningen toe te passen.

Het waterschap heeft geA�ist dat al het water van een hevige regen in Westergouwe ter plaatse vastgehouden wordt. Dat is binnen de woonwijk, ook omdat in de bebouwde kom het water snel afgevoerd wordt. Het watersysteem van het woongebied wordt met stuwen afgesloten van het buitengebied.

Het bezwaar van de ophoging van de weilanden is, dat Westergouwe dan niet meer beschikbaar is voor de berging van water uit hoger liggende gebieden (zie schets). Daarom heeft het waterschap ook geA�ist dat het bestaande slootoppervlak (11 hectare) in Westergouwe gecompenseerd wordt in de Groen-Blauwe-Zone, een gebied tussen de Vijfde Tocht en Westergouwe bestemd voor natuur. Het slootvolume van de omgeving wordt dus vergroot met 11 hectare, dat aanzienlijk minder is de aanwezige bergingscapaciteit van 125 hectare weiland.

Een consultant van gemeente Gouda heeft het watersysteem berekend, maar vergeet de wateraanvoer van de hoger liggende gebieden in de polder mee te nemen. Daardoor vindt de consultant een lager waterpeil in de sloten. Immers het slootoppervlak is vergroot met 11 hectare.

De milieuvereniging heeft een controleberekening uitgevoerd voor het hele watersysteem van het buitengebied van Moordrecht en vastgesteld dat als gevolg van de wateraanvoer uit hoger liggende gebieden het waterpeil op de weilanden aanzienlijk stijgt. De problemen van Westergouwe worden dus afgewenteld naar Moordrecht. De waterwet van Nederland verbiedt deze afwenteling.

De zienswijzen van gemeente Gouda en het waterschap zijn klakkeloos overgenomen in de uitspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft ook de conclusie van gepensioneerd tophydroloog Dr P de Laat, consultant van de Milieuvereniging, niet meegenomen.