Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011 2012

november 2011 april 2012 (vervolg op verslag 2010-2011)

Het bestuur houdt de ontwikkelingen in Zuidplas en Westergouwe in de gaten, onderhoudt contact met de Stichting Groene Hart, de Natuur- en Milieufederatie van Zuid-Holland en participeert in de oprichting van Platform Zuidplas van verenigingen en organisaties in en om de Zuidplaspolder.

1. Klankbordgroep Hollandse IJssel
De Klankbordgroep en Stuurgroep zullen een jaar langer functioneren tot 1 januari 2013.
We hopen dat dit overleg gecontinueerd wordt om de Hollandse IJssel mooier te maken. (Zie jaarverslag 2009)

2. Woningbouw op de locatie Westergouwe (500 woningen in 2016-2019, nabij Julianasluis)

2.1 Ontheffing van de Flora- en faunawet voor Westergouwe
Kort samengevat verliep de procedure als volgt:
Het voormalig ministerie LNV verklaarde ons niet ontvankelijk, omdat in onze statuten niet staat, dat wij opkomen voor de bescherming van dieren en ook dat wij de dieren niet bij naam specificeren. Rechtbank Den Haag verklaarde ons wel ontvankelijk. De RvS (Raad van State) volgde echter het oordeel van ELI (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), verklaarde in haar uitspraak van 31 maart 2011 ons niet ontvankelijk en vernietigde het besluit van de rechtbank. De uitspraak van de RvS gaat lijnrecht in tegen de jurisprudentie van RvS voor en na de uitspraak op 31 maart 2011.

Op 15 februari 2012 heeft de Raad van State in twee uitspraken duidelijk afstand genomen van haar eigen uitspraak inzake de niet ontvankelijkheid van onze vereniging met de woorden:
de Afdeling (RvS) volgt niet de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling van 31 Maart 2011

Hiermee is de Moordrechtse Milieuvereniging sinds 15 februari wel ontvankelijk geworden. De RvS zal echter haar eigen uitspraken niet vernietigen. Ons beroep met bezwaren tegen de ontheffing zal dus nimmer inhoudelijk door een rechtbank of de raad van State behandeld worden. Voorts is de uitspraak van RvS van 31 maart inzake onze ontvankelijkheid in strijd met het Europese Verdrag van Aarhus, dat stelt dat niet-gouvernementele organisaties als de Milieuvereniging gehoord moeten worden.

Referenties: uitspraken van RvS staat op de website van RvS, onder uitspraken:
i�� 201102308/1/H3, 201102308/2/H3 van 31 maart 2011, Milieuvereniging tegen Gemeente Gouda
i�� Nr 201104809/1/T1/A3, par 2.7.1 van 15-02-2012, Stichting Woudreus tegen min. ELI
i�� Nr 201104545/1/T1/A3, par 2.6.1 van 15-02-2012, St. Baanstee-Noord tegen ELI, Stichting Behoud Waterland tegen ELI.

2.2 Bestemmingsplanherziening Westergouwe (500 woningen in 2016-2019, bij Julianasluis)
In januari is een omgevingsvergunning verleend om zand te storten in de geplande wijk Bolwerk op een locatie bestemd voor water met het doel om de eilanden in de wijk te vergroten. In plaats van dure woningen en hoogbouw met woontorens tot maximaal 40 meter hoog, kiest Gouda nu blijkbaar voor laagbouw en goedkope(re) woningen in kleinere aantallen per jaar. Dat is gunstig voor het behoud van het landschappelijk karakter van onze omgeving.
RABOBANK Gouwestad: Rekeningnr 343024500
KvK, Rotterdam, verenigingenregister: nr 340465681

In de 2e helft van dit jaar zal een bestemmingsplanherziening opgesteld worden (par. 1.1, vergunning). Volgens de omgevingsvergunning worden de eerste 500 woningen in de periode 2016-2019 opgeleverd.

De omgevingsvergunning vermeldt dat een robuuste ontheffing van de Flora- en faunawet verkregen is. De ontheffing is echter flinterdun. Ons beroep is nimmer behandeld en de opdracht van Rechtbank Den Haag aan het ministerie ELI onze zienswijze te behandelen is door staatssecretaris Bleker nimmer uitgevoerd.

2.3 Raam(water)vergunning voor Westergouwe
De Raad van State heeft in haar zitting op 7 maart vragen gesteld over wateroverlast veroorzaakt door hevige neerslag in de Zuidplaspolder. Het overtollig water in de polder wordt door het Zuidplasgemaal (op de grens van Waddinxveen en Moordrecht) en door het Abraham Kroesgemaal (bij Moordrecht) uit de polder gemalen. Al het overtollig water wordt dus richting Moordrecht afgevoerd. Door de beperkte capaciteit van de gemalen wordt het merendeel van het aangevoerde water in het landelijk gebied om Moordrecht geborgen. Bij zeer hevige neerslag wordt water niet alleen in de sloten, maar ook in de weilanden geborgen. De waterberging op weilanden voorkomt dat bij zeer hevige neerslag vloeren van woningen onder water komen.

Volgens de raamvergunning wordt de gehele woonwijk opgehoogd. De Milieuvereniging maakt bezwaar tegen ophoging van het gebied, omdat door ophoging de waterberging op de weilanden in Westergouwe met een oppervlak van 125 hectare verloren gaat, die niet gecompenseerd wordt. Hierbij gaat het niet om de neerslag in Westergouwe of Moordrecht, maar om het aangevoerde water van de gehele polder dat niet direct verwerkt kan worden door de gemalen, maar in het landelijk gebied van Moordrecht tijdelijk geborgen wordt. Weliswaar wordt het slootoppervlak, dat door verhoging van het slootpeil in de stedelijke wijken van Westergouwe voor de waterberging van de gemalen verloren gaat, gecompenseerd in de Groen-Blauwe-Zone, maar niet het weilandoppervlak.

3. Groen-Blauwe-Zone
Volgens de uitspraak van de Raad van State moet het bestemmingsplan van de Groen-Blauwe-Zone aangepast worden om de bedrijfsactiviteiten van paardenhoudenrij/-fokkerij op het perceel (bouwblok) Oostringdijk 3 mogelijk te maken. Gemeente Zuidplas heeft hiervoor een nieuw bestemmingsplan Oostringdijk 3 ter inzage gelegd, waarbij circa 7 hectare natuur bestemd wordt voor weidegebied en de Ecologische Hoofdverbinding langs de Vijfde Tocht om de hoeve geleid wordt. Hierdoor eindigt de Hoofdverbinding op de Ringvaart bij de bungalows. De Milieuvereniging heeft voorgesteld de hoofdverbinding te continueren langs de taluds van de Ringvaartdijk om de omweg te voltooien. De gemeente vond dit helaas niet nodig op grond van een rapport van de ecoloog van Gouda. Een onbegrijpelijk advies, omdat afgezien van een kruising met een weg of pad, de Ecologische Hoofdverbinding ontoegankelijk moet zijn voor mensen en honden.

4. RZG-project
Van de oorspronkelijk 30.000 woningen zullen er nu circa 2000 gebouwd worden in de komende 10 jaar, hoofdzakelijk in Moerkapelle. De financiering hiervoor is nog onduidelijk. Een provinciale, evenals een lokale woonvisie, ontbreken nog. De bestemmingsplannen voor glastuinbouw zijn wel goedgekeurd, maar financiA�le middelen voor de verplaatsing van kassen zijn niet meer beschikbaar.

Bert van Duijl
secretaris