Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

januari 2009 april 2010

Tijdens de ledenvergaderingen en door middel van persberichten trachten wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. Inmiddels is de informatiestroom zo ingewikkeld geworden, dat we u een jaarverslag niet kunnen onthouden.

RZG-project (het provinciale project voor de stedelijke ontwikkeling van de Zuidplaspolder)
Binnen de gemeente Zuidplas is ruimte voor 30000 woningen. Daarnaast is binnen de bestaande bebouwingscontouren ook nog ruimte voor duizenden woningen.
De gemeente Gouda is evenals Moordrecht (thans Zuidplas) partner van het RZG-project waarin sinds 2002 ruimte is gevonden voor 30.000 woningen en circa 450 hectare glastuinbouw en bedrijventerreinen. Het RZG-project heeft vastgesteld dat het gebied tussen de A20 en de Ringvaart (dat is dus inclusief Westergouwe) ongeschikt is voor stedelijke ontwikkeling vanwege de diepe ligging en een plaatselijk onstabiel veenpakket. Het RZG-project heeft het gebied om Moordrecht bestemd voor natuur, waarbij agrarisch gebruik nog 25 – 30 jaar wordt toegestaan.

Bestemmingsplan Westergouwe (aan provinciale wegen N456 en N207 naar Julianasluis)
Er is voldoende ruimte in Ringvaartdorp van het RZG-project voor woningbouw voor Gouda
De gemeente Gouda is evenals Moordrecht (thans Zuidplas) partner van het RZG-project. Met een deel van de 30.000 woningen kan Gouda gemakkelijk in haar woningbehoefte voorzien, omdat slechts 7000 woningen voor 2020 gerealiseerd zullen worden. Er is dus geen enkele reden voor Gouda de natuurwaarden in Westergouwe te vernietigen.
Echter met een besluit van B&W Gouda in 2003 heeft Gouda de ontwikkeling van Westergouwe tot een woonwijk met 3800 woningen ter hand genomen ondanks het feit dat de locatie ongeschikt is voor grootschalige woningbouw terwijl de waterproblemen worden afgewenteld op Moordrecht.
Een voorstel van ons de woningbouw te realiseren in Ringvaartdorp, in het RZG-project een toekomstige locatie voor woningbouw aan de Zuidelijke Dwarsweg, waarvoor tussen Nesselande (Rotterdam) en Gouda een snelle OV-verbinding aangelegd zou worden, is door Gouda afgewezen.

Onze bezwaren
Onze bezwaren betreffen onder meer: de mer-procedure, het afwentelen van waterproblemen van Westergouwe naar Moordrecht, het niet meenemen van de Zuidplasontwikkelingen voor de verkeersontsluiting van Westergouwe naar Gouda en een schamele compensatie (10 hectare) voor het verlies van weidegebied van Westergouwe (143 hectare).

Voor het bestemmingsplan Westergouwe is geen draagvlak bij de bevolking
Rigo Research en Advies te Amsterdam heeft in opdracht van de milieuvereniging de locatiekeuze van de alternatieven Westergouwe versus Ringvaarttdorp door middel van een telefonische enquA?te voorgelegd aan inwoners van Gouda en Moordrecht. Uit de enquA?te is wetenschappelijk vastgesteld dat er voor de locatie Westergouwe geen draagvlak is bij de bevolking van Gouda.

Provincie, hoorzitting van de provincie op 5 maart 2009
Aangezien onze zienswijzen (bezwaren) tegen het bestemmingsplan Westergouwe door Gouda zijn afgewezen, heeft onze advocaat J. Dijk onze bedenkingen (bezwaren) in december 2008 ingediend bij de provincie. Gouda heeft in januari 2009 een verweerschrift tegen onze bedenkingen opgesteld. Tijdens de hoorzitting heeft onze advocaat met een pleitnota onze bezwaren toegelicht.
De Provincie Zuid-Holland heeft het bestemmingsplan Westergouwe op 2 juni 2009 echter goedgekeurd en de bezwaren van de Milieuvereniging verworpen. Derhalve heeft de Milieuvereniging in juli 2009 beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het goedkeuringsbesluit van de provincie.

Flora en faunawet, sloopvergunning
Het Ecologisch Adviesbureau Mulder heeft in opdracht van de Milieuvereniging in 2004 een milieuonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat voor de gevonden beschermde fauna een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk is. Gouda liet na een ontheffing aan te vragen, maar de provincie heeft in 2009 een ontheffing aangevraagd bij het ministerie LNV.
B&W Gouda verleende in juli 2009 een sloopvergunning voor bestaande gebouwen in Westergouwe, waartegen de milieuvereniging bezwaar maakte, omdat Gouda geen ontheffing had van de Flora- en faunawet. Volgens de jurist van Gouda, kan Gouda een onterechte sloop afkopen met een boete (betaald door de belastingbetaler).

Raad van State, hoorzitting inzake voorlopige voorziening op 16 februari
Aangezien Gouda vA?A?r de afwikkeling van de bodemprocedure (gewone rechtszitting) door de Raad van State wil beginnen met het slopen van gebouwen en het bouwrijp maken van een deel van het gebied (fase 1, zie website westergouwe.nl), heeft de Milieuvereniging de Raad van State verzocht om een voorlopige voorziening, die behandeld is tijdens de (hoor)zitting op 16 februari. Het doel van dit kort geding is Gouda te stoppen met het vernietigen van natuur in Westergouwe.
De voorzitter vroeg naar het lot van de grutto, waarop de provincie de indruk gaf alle grutto’s te willen transporteren naar een compensatiegebied bij het Hollands Diep.
Op 1 maart 2010 heeft de Raad van State de goedkeuring van het bestemmingsplan Westergouwe geschorst, met uitzondering van een gebied van 4 hectare bij de rotonde voor het industrieterrein Gouwestroom. Voor dit gebied dat ongeveer 3% van het bestemmingsplangebied beslaat dienen wel de nodige vergunningen verkregen te worden. Met de schorsing is de natuur voorlopig gered. Door de schorsing mag Gouda geen kabels en leidingen dwars door Westergouwe verleggen en de eerste fase van het bestemmingsplan bouwrijp maken.

De voorzitter vroeg tijdens de hoorzitting naar de ontsluiting van Westergouwe, ofschoon dit probleem meer een zaak is voor de bodemprocedure. Gouda en de provincie hadden in een briefwisseling met elkaar afgesproken de Zuidplasontwikkelingen niet mee te nemen. Op een vraag van de voorzitter hoe het toekomstige verkeer te verwerken zei Gouda: dat zien we later wel. De milieuvereniging had namelijk gesteld dat een vierbaansweg in de toekomst noodzakelijk is, waarvoor geen ruimte gereserveerd is.
De rechter stelde duidelijk dat de ontwikkelingen van alle vastgestelde bestemmingsplannen meegenomen moeten worden. Het onjuiste verkeersonderzoek van Gouda heeft een geweldige impact op de luchtverontreiniging en geluidhinder.
De voorzitter verwacht echter niet dat in de bodemprocedure de goedkeuring van het gehele bestemmingsplan vernietigd zal worden. Het blijft spannend.

Restveen en Groene Waterparel (natuurgebied om Moordrecht)
De Groene Waterparel (gelegen aan de A20) wordt , na aankoop van de gronden, ontwikkeld tot een natuurgebied. Van het restveengebied (tussen de A20, Moordrecht, Tweede en Vijfde Tocht) blijft het grootste deel circa 25 jaar nog agrarisch. Het bestemmingsplan is in december 2008 vastgesteld. Voor onze zienswijzen met betrekking tot het aanschouwelijk maken van historische wegen uit de 16e en 17e eeuw worden we verwezen naar het in de toekomst nog vast te stellen inrichtingsplan. Afspraken voor de start van een werkgroep zijn uitgesteld.

De Rode Waterparel, Zuidplas-West, Zuidplas-Midden, Zuidplas-Noord
De vier bestemmingsplannen voor deze gebieden in het grondgebied van respectievelijk
Moordrecht, Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Moerkapelle zijn in 2009 vastgesteld voor de realisatie van 7000 woningen, 125 hectare bedrijventerreinen en 200 hectare extra glastuinbouw. Voor de woningbouw eist het ministerie VROM een vloerpeil boven overstromingsrisico, dat in het algemeen een meter boven grondhoogte ligt. De woongebieden zullen worden opgehoogd om aan het door het Rijk vereiste vloerpeil te voldoen. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen maaiveldverhoging, omdat dit het overstromingsrisico voor Moordrecht vergroot en wij hebben voorgesteld i.p.v. maaiveldverhoging paal- en/of waterwoningen toe te passen.
De Rode Waterparel moet een bebouwd natuurgebied met zeer geringe dichtheid worden, een soort tweede Wassenaar. Door de rijzende woontorens in Nesselande zal de grondwaarde van de parel aanzienlijk verminderen. Door de woontorens wordt ook het landschappelijk karakter van de Zuidplas aangetast. Niettemin hebben de voormalige Zuidplasgemeenten nagelaten te protesteren tegen de bouw. Gesteund door de Milieuvereniging heeft Stichting Rotte-Verband bezwaar gemaakt tegen de woontorens in Nesselande. De gemeenten Gouda, Rotterdam en Capelle a/d IJssel en de provincie Zuid-Holland hebben een beleid woontorens aan de rand van natuurgebieden te plaatsen.

De Gouweknoop
Gemeente Moordrecht heeft MMVZ gevraagd te reageren op het voorontwerp de Gouweknoop. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen woontorens (tot 60 meter hoog) bij ’t Weegje en voorgesteld het bestemmingsplan de Gouweknoop te beperken tot de Moordrechtboog (autoweg tussen A12 en A20) en het ecologisch park naast de Boog. Niettemin wordt toch een bestemmingsplan met woontorens bij ’t Weegje ter inzage gelegd, waartegen wij in maart met hulp van onze advocaat bezwaren hebben ingediend. Bovendien hebben wij met 5 milieu-organisaties1 met een scherpe brief bezwaar gemaakt tegen de 60 meter hoge woontorens bij ’t Weegje. B&W hebben het plan in juni ingetrokken, niet voorgelegd aan de gemeenteraad en beloofd een aangepast voorstel voor het bestemmingsplan te maken voor november 2009; dat plan is blijkbaar doorgeschoven naar Gemeente Zuidplas.

Vijfakkers-Noord
Gemeente Moordrecht heeft in 2009 geen plan ter inzage gelegd of rondgestuurd voor de bouw van 350 woningen (250 voor 2020) in Vijfakkers-Noord. Hopelijk zal Gemeente Zuidplas de richtlijnen van het Rijk volgen, dat er geen verdere vestedelijking ten zuiden van A20 mag plaats vinden (omdat veengebied (met name in Moordrecht) ongeschikt is voor stedelijke ontwikkeling).

Klankbordgroep Hollandse IJssel
MMVZ is lid van de Klankbordgroep die de Stuurgroep adviseert. De Stuurgroep, waarin ook de aanliggende gemeenten vertegenwoordigd zijn, bepaalt de te nemen maatregelen voor het schoner maken van de rivier en zellingen (uiterwaarden). De Rijkswaterstaat zal dit project in 2011 voltooien, maar ook de provincie en gemeenten leveren een bijdrage.
De Rijkswaterstaat heeft op 4 november een inspectievaartocht over de rivier georganiseerd voor leden van de stuurgroep en klankbordgroep. Op 9 oktober hebben vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties van de klankbordgroep een vaartocht ondernomen om vast te stellen welke maatregelen nog nodig zijn om de Hollandse IJssel schoner en mooier te maken; voorts om ten behoeve van de bevolking en toeristen te voorzien in ligweides (met parkeerterreinen), wandelpaden, strandjes, trappetjes naar het water, visstijgers, wandelpaden en publieke ruimten (boulevards en pleinen) aan de rivier. De voorstellen zijn in een flyer beschreven, die tijdens de inspectietocht uitgedeeld en toegelicht werden.

Verenigingenactie van Super de Boer januari maart 2009
MMVZ heeft deelgenomen aan de actie, waarmee een bedrag van 280 opgehaald is. Gedurende één dag mocht MMVZ zich presenteren waarbij voorbijgangers geA?nformeerd werden en een beperkt aantal moordrechtenaren lid werden van onze vereniging.

Bert van Duijl,
Secretaris