Jaarverslag 2013

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 3 oktober 2013
+jaarverslag 2012-13

Opening door de voorzitter met de herdenking van oud-bestuurslid Piet van Montfort
Aanwezig bestuursleden,6 leden en er zijn een aantal afmeldingen.

Notulen van de Ledenvergadering op 26 april 2012
De notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

Jaarverslag van de secretaris over 2012-2013
Stuurgroep Hollandse IJssel :
De sanering van de Hollandse IJssel is afgelopen. MMVZ had een waakhondfunctie bij dit project.

Zuidplaspolderproject zal op termijn worden gerealiseerd, hoewel de economische crisis een rem gezet heeft op de ontwikkelingen.

Platform Mooi Zuidplas : www.mooizuidplas.nl ; platform@mooizuidplas.nl

Onder leiding van St.Groene Hart is Platform Mooi Zuidplas opgericht. Doel : nieuwe wandelroutes, conservering historisch erfgoed, onderzoek naar ontwikkeling van voor natuur aangekochte gronden.

Grondbank (regionale Grondbank) :

Onbekend is hoe de lastenverzwaring voor de burgers van gemeente Zuidplas zal uitpakken. MMVZ en St. Groene Hart hebben bezwaar gemaakt tegen het enorm grote aanbod van bouwterreinen. Boek Krimp, het Nieuwe Denken is aangeboden aan ROZ (Reg. Ontwikkelingsorg. Zuidplas). Tijdens een radioconferentie is de dialoog aangegaan door leden van het Platform en raadsleden van Zuidplas.

Natuuractiviteiten : excursies en natuurbehoud
-Er waren 2 fietsexcursies met als thema trek- en broedvogels. Tevens participatie aan de Natuurwerkdag in november 2012.
-MMVZ heeft meegedaan aan een wedstrijd van WNF (WereldNatuurFonds) over biodiversiteit.
-Planologische activiteiten :
-Westergouwe : Raad van State heeft hoger beroep van MMVZ ongegrond verklaard.

Groen-Baluwe-Zone : 51 hectare toekomstige natuur tussen Vijfde Tocht(water) en Westergouwe.

Smalle strook voor ecologische hoofdverbinding en regionaal fietspad. Polderlandschap gaat verdwijnen, maar overheid heeft anders besloten.

Wijzigingsplan Oostpoldererf : Zienswijze van omwonenden is door de gemeente verworpen; naar mening MMVZ met ongeoorloofd gebruik van wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Oosteinde.

Klankbordgroep Hollandse IJssel :
Nieuw project in kader van dijkverhoging behoudt structuur; wellicht doorstart van klankbordgroep. Bestuurslid Arjan van de Mark wil zich sterk maken voor behoud van overleg.

MacDonalda��s mast :
Zienswijze was ingediend door MMVZ. Voor restaurant Pleisterplaats was vestiging + mast van MacDonalds nodig voor voortbestaan; dit was voor MMVZ voldoende reden om bezwaar in te trekken.

Toelichting watersysteem buitengebied Moordrecht m.b.t. Westergouwe door bestuurslid Bert van Duijl.Het waterpeil wordt geregeld door 2 gemalen:Abraham Kroes en bij Waddinxveen. Er is sprake van badkuipeffect (Moordrecht ligt middenin) omdat water niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Zienswijzen met verkeerde aannames van consultant gemeente Gouda en waterschap zijnklakkeloos overgenomen door Raadvan State. Conclusies van consultant van MMVZ, een tophydroloog, zijn niet meegenomen.

Bestemmingsplan Vijfakkers-Noord.:
Bestuur is tegen woningbouw vanwege huizencrisis en bouwen op private ipv gemeentegrond.
Bestemmingsplan ligt ter inzage tot eind okt. 2013 en is kennelijk enigszins aangepast wat betreft de flatgebouwen, nu evenwijdig met Weidezoom en mogelijk iets lager dan eerst gepland. Hr. Bos laat een vernieuwde plattegrond zien en laat weten ernstig bezorgd te zijn over teruggang van weidevogels in het gebied. MMVZ zal een zienswijze indienen tegen het bestemmingsplan.

Financieel verslag 2012 en kascommissie

De financiA�le afrekening en het verslag over 2012 zijn in orde bevonden door de Kascommissie bestaande uit de heren Willem Jan Tettelaar (afw. met kennisgeving) en Maarten Box. Penningmeester Huib van Dam krijgt decharge over het boekjaar 2012/2013.Nieuwe kascommissie : Bert van Duijl en Henk Meijers. De contributie voor 2014 wordt wederom vastgesteld op 5,-.

Bestuursaangelegenheden

Arjan van der Mark treedt af als voorzitter en is nog een jaar beschikbaar als bestuurslid vanwege continuA?teit en historievan bestuurswerk van MMVZ. Bestuurslid Leo Loch stelt zich beschikbaar als voorzitter. Bert van Duijl treedt af als bestuurslid/secretaris, maar wil wel bezig blijven voor MMVZ op planologiegebied. Bert heeft gedurende 6 jaar zeer intensief gewerkt voor MMVZ, Arjan bedankt Bert en geeft aan blij te zijn dat Bert wel zijn input blijft geven.A�Arjan van der Mark wordt door nieuwe voorzitter Leo Loch bedankt voor het vele en langdurige werk (bijna 20 jaar) tbv MMVZ.

Twee kandidaat-bestuursleden treden toe: Maarten Box en Gerda Verhoef.
Er worden nog nieuwe bestuursleden gezocht, met name een nieuwe secretaris.

Nieuw bestuurslid Maarten Box geeft een inleiding over Hoe knollen en bollen uw tuin verrijken.Iedere zaterdagochtend wordt er gewerkt in de zelfbeheertuin in het Prinsessenkwartier; op 26 oktober zullen daar bloembollen en knollen worden gepland welke aantrekkelijk zijn voor vlinders en bijen. Inwoners van gemeente Zuidplas zijn hiervoor uitgenodigd.

De nieuwe voorzitter sluit de vergadering na een korte rondvraag en nodigt de leden uit voor een drankje.