Jaarverslag en notulen jaarvergadering 2014

 

Milieuvereniging Zuidplas LOGO

Jaarverslag 2014
Algemeen
De Moordrechtse Milieuvereniging de Zuidplaspolder (MMVZ) wil zich meer gaan profileren als Natuur- en Milieuvereniging. Tijdens de jaarvergadering is de werknaam Milieuvereniging Zuidplas positief ontvangen. Een foto van de Zuidplaspolder is met ons logo het nieuwe briefhoofd. Er moet nog een nieuw logo ontwikkeld worden. De website www.milieuvereniging.nl geeft veel informatie en kan worden gebruikt als online-archief. Ook is een Facebook-account aangemaakt onder de naam van de Milieuvereniging, waarop nieuwsfeiten kunnen worden geplaatst om zo voldoende aandacht te kunnen krijgen voor activiteiten. Direct contact kan worden gezocht via het mailadres : milieuvereniging@gmail.com

Natuuractiviteiten :
-Geslaagde Vogel- en Natuurexcursie op zaterdag 11 oktober 2014 onder leiding van dhr. Modderkolk. Twaalf enthousiaste vogelaars namen de pont naar de Krimpenerwaard om na een fietstocht met veel tussenstops een wandeling te maken in de Berkenwoudse Driehoek.
-De landelijke Natuurwerkdag op zaterdag 1 november 2014 werd voor de tweede keer helemaal door MMVZ georganiseerd. Onder leiding van Maarten Box en tuinontwerpster Suze Peters hebben een tiental vrijwilligers aan het Spoorweglaantje gewerkt. Zaad en jonge planten werden beschikbaar gesteld door de Gemeente Zuidplas. Ook werd geleerd hoe bestaande bomen effectief kunnen worden gesnoeid, tevens werden een aantal wilgen gesnoeid.
-Zaterdag 28 maart 2015 is de volgende Natuurwerkdag, ditmaal in de tuin van Oude Gemeentehuis. Het voorstel is om hiervoor een aparte werkgroep te maken o.l.v Suze Peters : Werkgroep Stinzentuin Moordrecht. Dit geeft meteen het uiteindelijke doel weer, onder de bomen een verbetering van het aanzicht door het planten van daarvoor geschikte planten en bollen. Traject : werving, bewonersavond voor omwonenden, een opschoningsdag op 28 maart, met regelmatige activiteiten (elke paar maanden), voor onderhoud en overige activiteiten. Hierover is positief overleg met Gert-Jan Rozendaal van Gemeente Zuidplas, groenbeheer. Gerda neemt deel aan deze werkgroep.
-Er wordt mogelijk o.l.v. Suze Peters gewerkt aan een werkgroep die zich bezig zal houden met het opzetten van groente- en bloementuintjes met kinderen/ouders en bewoners van de zorg/ kinderboerderij de Krom. I.v.m de vogelgriep is er nog weinig contact geweest met de belanghebbenden.
-De ransuilen op de recreatieparken in Moordrecht worden mogelijk bedreigd als de dijkverzwaring op de IJssel aangepakt gaat worden. Als broedende uilen last krijgen, nemen we contact op met hoogheemraadschap.

Biodiversiteit en Duurzaamheid :
-De werkgroep Groenstructuur komt regelmatig bij elkaar. Deelnemers zijn Maarten, Gerda, Suze Peters en Gert-Jan Rozendaal, groenbeheerder Gemeente Zuidplas. In 2015 moet er een nieuw structuurplan voor de gehele gemeente worden opgesteld, voor Moordrecht betekent dit overleg een manier om mee te kunnen denken over invulling van verbeterpunten zoals de huidige inrichting van de Middelweg, verbetering verbinding tussen scholen en Kinderboerderij. Net als het verbeteren van natuurwaarden in straten met weinig groen, zo mogelijk in samenwerking met woningbouw corporaties.
-Zelfbeheertuin Prinsessenkwartier : Kinderen vanuit de wijk beginnen de tuin te ontdekken, Maarten probeert hier een educatief tintje aan te geven.
-Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) gaat bomen en struiken kappen langs de Ringvaart, in 2015 vanaf de manege tot aan de Kerklaanbrug. I.v.m. het onderzoek van HHSK is er contact geweest met de bewoners van de woonboten. De grote bomen in het talud vanaf de weg tot de Ringvaartsloot zullen alleen waar nodig worden gekapt, nodige heraanplant zal plaatsvinden na overleg met Groenbeheer Gemeente Zuidplas.

Planologische activiteiten :
-Bestemmingsplan De Brinkhorst, Moordrecht : 350 Woningen en brede school
De zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan, die de milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas gezamenlijk in 2013 bij de gemeenteraad hebben ingediend, omvatten de bezwaren: hoogbouw tot 17 en 14 meter op 4 gereserveerde rechthoekige blokken, dichte bebouwing; plan is in strijd met provinciale en gemeentelijke regelgeving; niet de gemeente maar de projectontwikkelaar bepaalt de invulling van het plan (de anterieure overeenkomst, het beeldkwaliteitsplan, etc. hebben geen juridische waarde, omdat ze geen deel zijn van het vastgestelde bestemmingsplan); hoge en belangrijke natuurwaarde voor weidevogels en de meer vleermuis gaat verloren en wordt niet gecompenseerd; waterhuishouding (zie Watervergunning).
De Brede School voor Moordrecht ligt in het plangebied van De Brinkhorst. De bouw van de brede school heeft de procedures al doorlopen. De bouw wordt uitgevoerd in het schooljaar 2014-2015.
Op 22 januari 2015 hebben de milieuvereniging en met name Dorpsbelangen Zuidplas ingesproken voor de Programmacommissie Ruimte van de Gemeenteraad en de bezwaren toegelicht.
Op 8 juli zijn 3 technische presentaties gehouden, helaas met onjuiste informatie voor raadsleden. Onjuist is onder meer de bewering van de gemeente dat de anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar en het beeldkwaliteitsplan leidraad zijn voor het globale bestemmingsplan. Deze bewering is juridisch onjuist, omdat deze producten geen deel zijn van het bestemmingsplan. Schriftelijke vragen van raadsleden zijn beantwoord. De (nieuwe) programma commissie heeft het ontwerpbestemmingsplan op 17 september 2015 besproken, zonder tot een advies te komen voor de gemeenteraad.
Op 15 oktober 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente heeft ervoor gekozen geen inspraak tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad toe te laten. De gemeente heeft ook het voortraject van een voorontwerpbestemmingsplan, waarbij gemeente en haar burgers vrij praten over de plannen, weggelaten (juridisch is deze onvriendelijke gang naar de burger mogelijk). De milieuvereniging en Dorpsbelangen Zuidplas hebben gezamenlijk beroep tegen het bestemmingsplan ingesteld. Het beroepschrift is op 22 december 2014 door de advocaat van beide organisaties bij de Raad van State ingediend.
-Watervergunning voor het bestemmingsplan De Brinkhorst
De milieuvereniging heeft op 31 maart 2014 via haar advocaat een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-watervergunning voor de projectontwikkelaar van De Brinkhorst. De voornaamste bezwaren zijn: verlaging van het waterpeil van de sloot langs de Weidezoom met 10 cm; ophoging van weilanden voor de bouw van woningen; variA�rend waterpeil in plaats van een vast waterpeil in de nieuwe wijk.
Toch heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op 28 mei de watervergunning verleend, waarop de milieuvereniging via haar advocaat op 1 augustus een beroepschrift met nadere gronden tegen vergunning heeft ingediend bij de Rechtbank Rotterdam . Het hoogheemraadschap heeft een verweerschrift tegen het beroepschrift naar de Rechtbank gestuurd, waarop de milieuvereniging via haar advocaat een nadere memorie in beroep heeft ingediend op 31 januari 2015.
De Rechtbankzitting vindt plaats op 10 februari 2015. De bezwaren:
Door verlaging van het waterpeil van NAP 6,15 naar -6,27) zakt het maaiveld (grondoppervlak), waardoor schade ontstaat aan tuinen, wegen, paden, pleinen en riolen; een belangrijke schadepost voor de bewoners en de gemeente. Peilverlaging is waterbouwkundig onjuist, omdat de overige watergangen om Vijfakkers hoger zijn (NAP 6,05 m).
Bij een rampscenario stroomt al het overtollig water van de Zuidplaspolder naar Moordrecht. Het water, dat niet door de twee gemalen aan beide zijden van Moordrecht (Abraham Kroesgemaal en Zuidplasgemaal) uit de polder gepompt wordt, wordt op de weilanden geborgen. Het veenweidegebied tussen Nieuwerkerk en Westergouwe is aangemerkt als risicogebied wateroverlast en overstroming, dat niet opgehoogd mag worden.
Het watersysteem van de nieuwe wijk wordt één geheel met het landelijk gebied. Een woongebied eist een vast waterpeil voor efficiA�nt beheer. Het landelijk gebied is nu agrarisch, waarbij het polderpeil zakt om de daling van het maaiveld te volgen. Zo is het zomerpeil in 2012 met 5 cm verlaagd. Doordat de bestaande Zuidplaswijken een vast waterpeil hebben, ontstaat in deze wijken geen schade door verlaging van het polderpeil. In de toekomst (na 30 jaar) wordt het landelijk gebied natuur, waar om een hoger waterpeil gevraagd wordt. Bij een hoger waterpeil voor natuur gaat in de nieuwe wijk waterberging verloren.
-Veenweidegebieden Moordrecht : Het is steeds kostbaarder de huidige gebieden rondom Moordrecht (tussen dijk en Ringvaart, vanaf Gouda tot aan Waterzuiveringsinstallaties Nieuwerkerk a/d IJssel.) voldoende droog te houden. Waterbeheerders geven deze gebieden de naam knikpuntgebieden. Het ontwikkelen van een visie is een eerste stap om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden van deze gebieden. Maarten zal zich hiermee bezig houden.

Politiek en Duurzaamheid :
-Diverse politieke bijeenkomsten met als thema Duurzaamheid in de Regio. Maarten is naar een bijeenkomst geweest waar St. Duurzame Samenleving toelichting gaf over het gebruik van gegevens voor de Gemeentelijke Duurzaamheid Index. Deze GDI is gericht op kansen om samen in de regio tot meer duurzaamheid te komen. Er komt nog voor de zomer een bijeenkomst in Capelle a/d IJssel. De deelnemende wethouders zullen tot die tijd verder overleggen en de initiatiefnemers werken aan meer gedetailleerde informatie over de besproken onderwerpen.
-Hollandse IJsselproject : Dit samenwerkingsverband van het nieuwe dijkversterkingsproject, de hernieuwde Stuurgroep Hollandse IJssel heeft dit jaar nog weinig bijeenkomsten gehad. Arjan van der Mark zal dit proces voor MMVZ volgen. Samen met Lex Boere controleert hij maandelijks de oever van de IJssel.

Platform Mooi Zuidplas. www.mooizuidplas.nl
Contactpersoon Leo Loch. Dit samenwerkingsverband van o.a. historische verenigingen, Wandeloverleg Te Voet, St Groene Hart en MMVZ, houdt jaarlijks 5 keer bijeenkomsten. Er is een i.s.m. de gemeente een mooie recreatiekaart samengesteld, op basis hiervan worden regelmatig wandeltochten georganiseerd door het Platform.

FinanciA�n :
De kosten van de rechtszaken rond De Brinkhorst zijn kostbaar voor de Milieuvereniging, de reserves moeten flink worden aangesproken. Naar aanleiding van de voorgaande jaarvergadering met tevens verzoeken tot betalen van contributie over 2014 en/of voorgaande jaren, zijn er opzeggingen geweest. In november is er door enkele bestuursleden een actie geweest in wijk Vijf Akkers, vanaf Stevensstraat tot aan Weidezoom, om nog niet betaalde contributies alsnog te innen. Tevens werd gevraagd een email-adres op te geven zodat er snel gecommuniceerd kan worden met onze leden. Naar aanleiding van deze (extra) verzoeken is er beduidend meer achterstallige contributie binnen gekomen.

Tot zover het jaarverslag 2014.

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 2 oktober 2014.
Aanwezig: 5 bestuursleden, 1 adviseur, 12 leden
-Opening door voorzitter Leo Loch.
-De Moordrechtse auteur (het Onkruidboek) en tuinontwerper Suze Peters vertelt over natuurbeleving in en rond Moordrecht. Zij maakt nu deel uit van de schoolpleincommissie van de Jozefschool en mede hierdoor is zij geA?nteresseerd geraakt in natuureducatie in en nabij Kinderboerderij De Krom.
De Krom zou een spilfunctie kunnen gaan vervullen en veel meer dan nu als ontmoetingsplaats kunnen gaan fungeren. Hierbij wordt gedacht aan een natuurspeelplaats, natuureducatie en workshops, een landwinkel voor streek- en/of biologische producten, afhalen van groentepakketten, samenwerking met volkstuinvereniging De Knollentuin, schooltuinen.
Er is contact geweest met de beheerder van Gemiva en dhr. K. Slingerland van Drost IJzerman Stichting, zij reageerden positief; plannen moeten nu op papier gezet gaan worden, zodat ook deze instanties overleg kunnen voeren binnen hun eigen stichtingen. Vanaf november komt er een nieuwe beheerder bij Gemiva.
Tijdens de bijeenkomst zijn de reacties positief : fijn dat er enthousiaste mensen zijn, waardoor ons dorp en de Kinderboerderij weer een nieuwe impuls kunnen krijgen.
Suze Peters werkt ook mee aan de landelijke, mede door MMVZ georganiseerde, Natuurwerkdag op 1 november 2014. De Oude Spoorbaan zal door het zaaien van inheemse bloemen meer bijen en vlinders te trekken. Ook zullen struiken o.a. meidoorns worden geplant; bestaande struiken zullen verantwoord worden gesnoeid en van het materiaal zullen wallen worden gemaakt voor kleine dieren en insecten. De bedoeling is dat de natuurwaarde van de Oude Spoorbaan behoorlijk verbetert.
-Financieel verslag van penningmeester Huib van Dam over 2013 :
-Er is een negatief saldo over 2013 van 389 Euro. Vooral de kosten voor het indienen van zienswijzen t.b.v. VijfAkkers/De Brinkhorst hebben een negatief saldo tot gevolg.
-Mutaties worden niet of nauwelijks door leden doorgegeven en contributies over afgelopen jaren niet altijd betaald.
-Bij het jaarverslag 2013-2014, dat bij alle leden is bezorgd is een sticker geplakt waarop vermeld welke contributie nog verschuldigd is. Hier is goed op gereageerd, de penningmeester heeft meerdere contributies ontvangen. De vastgestelde contributie voor 2013/2014 was 5 Euro gebleven, sommige leden vinden dit weinig. Toch wordt ook dit jaar gekozen de contributie niet te verhogen, maar wel wederom te vragen het bedrag eventueel te verhogen met een gift.
-MMVZ heeft veel oudere leden en iedereen moet in de gelegenheid blijven lid te zijn. Er wordt een voorstel gedaan om na enkele maanden een betalingsherinnering te sturen, daarna eventueel aan de deur een betalingsverzoek te doen. Een goed idee!
-De kascommissie van de heren Meijers en van Duijl heeft de verslagen goedgekeurd. Dhr. Meijers blijft lid, nieuw kascommissielid wordt mevr. Joke Verdoold.
www.milieuvereniging.nl : De website van de Milieuvereniging is vernieuwd onder leiding van Leo Loch. Het is een mooie, overzichtelijke website geworden : veel informatie kan alsnog worden opgezocht; recente informatie wordt zo spoedig mogelijk vermeld.
-Het Jaarverslag 2013-2014 wordt besproken door de voorzitter :
-Ecozone Westergouwe De buitenrand van de bebouwing van industrieterrein Het Ambacht is heel lelijk bekeken vanuit de Ecozone. Misschien is het een idee om met via een Boomplantdag de contouren te verbeteren.
-Hollandse IJsselproject: bestuurslid/adviseur Arjan van der Mark geeft uitleg. Hij meent dat er kansen zijn bij een volgende dijkverbetering voor projecten die zijn blijven liggen. De vergadering geeft hierop het voorbeeld van terugbrengen van cultuur-historische elementen en ook van natuurwaarden. Een van de leden laat weten dat een kaart beschikbaar komt, waarop vermeld is waar dijkverzwaring wordt gepland. Tevens geeft hij het idee meer te communiceren met de Moordrechtse bevolking als gerichte informatie beschikbaar komt. Ook worden de overblijfselen van de oude verffabriek De IJssel voor sanering genoemd, bepaald geen sieraad bij het binnenkomen of verlaten van ons dorp. Tussen oktober en april mag nooit aan de dijk worden gewerkt.
-Brinkhorst/VijfAkkers : Adviseur Bert van Duijl heeft een samenvatting gemaakt en geeft een korte uitleg met betrekking tot de belangrijkste bezwaren tegen het Bestemmingsplan Brinkhorst. Deze samenvatting wordt uitgedeeld, maar kan ook via de mail worden aangevraagd.
-Bestuursaangelegenheden : Arjan van der Mark treed af als bestuurslid, maar blijft nog wel beschikbaar als adviseur. Hij zal voor MMVZ de voortgang van het Hollandse IJsselproject blijven volgen. Veel werkzaamheden worden komend jaar verwacht.
-Het bestuur is niet voltallig, aanvulling blijft gewenst. Het zou wijs zijn om leden te vragen om te helpen bij projecten zoals De Krom.
-MMVZ wil samenwerking gaan zoeken met andere milieuverenigingen in de regio. Er is reeds goed contact met Rotta (Zevenhuizen) net als met Platform Mooi Zuidplas.
-Het veranderen van de naam Moordrechtse Milieuvereniging De Zuidplaspolder (MMVZ) in de werknaam Milieuvereniging Zuidplas wordt positief ontvangen. Bij de Kamer van Koophandel kunnen extra (werk)namen worden geregistreerd. Zo nodig kan worden overwogen bij een volgende jaarvergadering een voorstel te maken om de statuten aan te passen aan de nieuwe werknaam en aan de uitbreiding van werkzaamheden. De suggestie wordt gedaan eventueel de afkorting te veranderen in NMVZ : Natuur- en Milieuvereniging Zuidplas. Tevens wordt nagedacht over een nieuw, passend logo.
-Rondvraag, Sluiting : een snelle afsluiting door de voorzitter in verband met het late tijdstip.
Voor degenen die van de bestuursleden meer informatie wilden is er daarna tijdens de informele borrel voldoende gelegenheid.