Jaarvergadering 2012 notulen

Moordrecht, 3 oktober 2012

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 26 april 2012

Notulen van de Ledenvergadering op 12 mei 2011
De notulen van de jaarvergadering worden goedgekeurd.

Jaarverslagen van MMVZ 2010-2011 en 2011-2012
Het jaarverslag 2010-2011 is verstuurd in december 2011 met de brief Hoe nu verder.
a. Stuurgroep Hollandse IJssel
Het afronden van het Project schoner en mooier Hollandse IJssel is met een jaar uitgesteld tot
1 januari 2013. MMVZ hoopt dat de gemeenten het gezamenlijk overleg continueren.
b. Bestemmingsplan Westergouwe bodemprocedure
De Raad van State vernietigt het goedkeuringsbesluit van de provincie, maar de rechtsgevolgen van het besluit blijven in stand. Dit betekent dat Gouda het bestemmingsplan technisch moet aanpassen en dat de provincie de juridische kosten van MMVZ moet betalen.
Als gevolg van de huizencrisis is het bestemmingsplan herzien (geen woontorens, etc.)
c. Flora- en faunawet t.a.v. bestemmingsplan Westergouwe
MMVZ maakt bezwaar tegen de ontheffing van de Flora- en faunawet iz Westergouwe. Het voormalige ministerie LNV verklaart MMVZ niet ontvankelijk, maar de rechtbank in Den Haag vernietigt de uitspraak van LNV. De Raad van State vernietigt de uitspraak van de rechtbank.
Op 15 februari 2012 neemt de RvS afstand van haar eigen uitspraak dat MMVZ niet ontvankelijk is.
Overwogen wordt de statuten van MMVZ aan te passen.
d. Raam(water)vergunning voor Westergouwe
Het hoogheemraadschap heeft de bezwaren van MMVZ tegen de watervergunning voor Westergouwe afgewezen, zonder in te gaan op de bezwaren van MMVZ.

Landschapsbeheer Zuid-Holland: Landschapsonderhoudsprojecten
De heer Johan Bezemer geeft een inleiding over de activiteiten van Landschapsbeheer Zuid-Holland en landschapsonderhoud uitgevoerd door vrijwilligers. Landschapsbeheer zorgt voor gereedschap, organiseert cursussen, coA�rdineert vrijwilligers, houdt database van bedreigde soorten bij, coA�rdineert provinciale natuurwerkdag, excursies en jeugdactiviteiten.

Platform Mooi Zuidplas
Een discussie over het mooier maken van Zuidplas, uitzetten van wandelpaden; ontwikkelen van kaart met kansen en bedreigingen.

Financieel Jaarverslag 2011 en kascommissie
De financiA�le afrekening en het verslag over 2011 zijn in orde bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de heren Huib van Dam en Maarten Box.
De boekhouding is in orde bevonden en de ledenvergadering wordt verzocht om de penning-meester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2011/2012.
De heer Huib van Dam treedt af als lid van de Kascommissie en wordt vervangen door de heer W.J. Tettelaar. De heer W.J. de Haan stelt zich beschikbaar als reserve lid..
De contributie voor 2013 wordt vastgesteld op 5,-

Bestuursaangelegenheden
De heren Dirk Oudijk, Bram Kouwenberg, Piet van Montfort en Willem Jan Tettelaar treden uit het bestuur. De voorzitter dankt hen voor hun geweldige inzet en memoreert historische gebeurtenissen. De voorzitter installeert de heren Leo Loch en Huib van Dam als bestuursleden.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.