Jaarvergadering 2011 notulen

Moordrecht, 21 april 2012

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 12 mei 2011

Notulen van de Ledenvergadering op 27 april 2010
De notulen van de jaarvergadering op 27 april 2010 worden goedgekeurd.

Financieel Jaarverslag 2010 en kaskommissie
De financiA´┐Żle afrekening en het verslag over 2010 zijn op 7 mei 2011 akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de heren Martin Bergwerff en Huib van Dam. De Kascommissie stelt voor om leden met een aanmerkelijke contributieschuld af te voeren van de ledenlijst.
De boekhouding is in orde bevonden en de ledenvergadering wordt verzocht om de penning-meester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2010/11.

De heer van Dam treedt af als lid van de Kascommissie en wordt vervangen door de heer Maarten Box. De heer van Dam stelt zich beschikbaar als reservelid.

De contributie voor 2012 wordt vastgesteld op 5,-

Bestemmingsplan Westergouwe procedures
Bodemprocedure: De zitting van de RvS was op 31 januari 2011. Technische problemen: ontsluiting, afwenteling waterproblemen, luchtkwaliteit.
Ofschoon Gouda nog niet mag bouwen (slopen van gebouwen, kappen van bomen mag wel) worden toch werkzaamheden uitgevoerd die niet mogen.

Raam(water)vergunning van waterschap voor Westergouwe: De zitting van Rechtbank Rotterdam over de zal op 7 juli gehouden worden.

Flora- en faunawet: MMVZ is door de Raad van State niet-ontvankelijk verklaard (Uitspraak van Rechtbank Den Haag iz onze ontvankelijkheid werd vernietigd). Reden is dat onze statuten niet verklaren dat wij opkomen voor de bescherming van dieren en deze dieren niet bij naam noemen (vergeet niet de snotneusslak). Een aanpassing van de statuten van MMVZ wordt meegenomen met de koersbepaling van de vereniging.

Project schoner en mooier Hollandse IJssel
Het beleid is gaandeweg veranderd van verontreinigingen weggraven naar ter plaatse isolatie. MMVZ heeft gepleit om gezamenlijk de ruimtelijke ordening en kwaliteit te blijven bewaken.

Toekomstige activiteiten van MMVZ Inleiding Platform Reeuwijk-Bodegraven
Samenwerking met lokale organisaties in de omgeving schept mogelijkheden breder te werken, terwijl meer expertise beschikbaar is.
Rick Verheul van het Platform Reeuwijk-Bodegraven geeft een toelichting op het ontstaan en opereren van het Platform. Inspraak wordt door gemeente van groter belang geacht. Vroeger was het in Reeuwijk onmogelijk invloed uit te oefenen. Nu is er meer toegang. Nu heeft het Platform meer invloed op structuurvisie. Bij alle kleine groepjes samen in het Platform kunnen ervaren mensen zijn. Werkzaamheden van het Platform betreffen Ruimtelijke ordening, dorpsbelang, natuur, maar ook bijvoorbeeld waterkwaliteit van Reeuwijkse Plassen. Platform heeft geen statuten en is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.