Jaarvergadering 2010 notulen

Moordrecht, 6 mei 2011

Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 27 april 2010

Notulen van de Ledenvergadering op 18 maart 2009 en jaarverslag over 2009
De notulen van de jaarvergadering op 18 maart 2009 worden goedgekeurd.
In antwoord op opmerkingen en vragen van leden naar aanleiding van de notulen en het jaarverslag meldt de voorzitter:
i�� MMVZ participeert met de Klankbordgroep voor het Project Sanering Hollandse IJssel dat nu op z’n eind loopt. De Klankbordgroep adviseert de Stuurgroep. De vraag is of de Stuurgroep blijft bestaan voor een gebiedsgerichte aanpak.
i�� Met de verenigingen-actie van Super de Boer in januari maart 2009 is 280 opgehaald.
i�� Alle bezwaren die we hebben tegen Westergouwe zijn aan de Raad van State gemeld.
i�� Het is nog niet bekend hoe Gemeente Zuidplas met Vijf-akkers-Noord omgaat.
Het bestuur wordt geadviseerd contact te onderhouden met de wethouder Ruimtelijke Ordening.

Financieel Jaarverslag 2009 en kaskommissie
Een grote kostenpost was de contra-expertise van de luchtkwaliteit (2000 + BTW), geadviseerd door onze advocaat. MMVZ krijgt geen financiA�le steun meer van de Zuid-Hollandse Milieufederatie.

De contributie voor 2011 wordt vastgesteld op 5,-. Voorgesteld wordt om in plaats van acceptgiro’s een andere betaalwijze te overwegen voor het innen van de contributie. Hiermee kan circa 160 bespaard worden.

De financiA�le afrekening en het verslag over 2009 zijn akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de dames P.Zwueste en G. Verhoef-Swager. De boekhouding is in orde bevonden en de ledenvergadering wordt verzocht om de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2009.
Mevrouw G.Verhoef-Swager treedt af als lid van de Kascommissie. Haar plaats wordt ingenomen door de heer M. Bergwerff.

Bestemmingsplan Boslocatie
De projectontwikkelaar/grondeigenaren willen 65 woningen bouwen op het perceel Julianastraat 99. Julianastraat ligt in de Ambonwijk, maar het perceel is deel van het van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Moordrecht van 1996 (thans het Restveengebied).
Met een gedoogbeleid ten aanzien van illegaal gebouwde loodsen kreeg een gedeelte van het perceel in 1996 een bedrijfsbestemming. Met een vrijstellingsbesluit, genomen in december 2009, wilde de voormalige gemeente Moordrecht nog net voor de fusie het project realiseren. De omwonenden protesteerden fel, dienden hun zienswijze in bij Gemeente Zuidplas en hebben een belangengroep gevormd. Juridisch wordt met het beleid van het voormalig ministerie VROM geen rekening gehouden (minister Dekker, 2004: geen woningbouw buiten de bebouwde kom).
Technische bezwaren (vervuilde grond) en ecologische bezwaren (behoud van natuur) worden weggewuifd. Inmiddels worden bomen gekapt en gebouwen gesloopt zonder rekening te houden met de Flora- en faunawet en met de wet op geluidhinder.
MMVZ ondersteunt de bezwaren van de Belangengroep Boslocatie. Intensieve bebouwing op de rand van de bebouwde kom, zoals voorgesteld door de projectontwikkelaar en bijvoorbeeld gerealiseerd in de sportwijk van Moordrecht, is voor de burger van Zuidplas ongewenst.

Bestemmingsplan Westergouwe, bodemprocedure
Een voorlopige voorziening is bij de Raad van State aangevraagd (en gewonnen) om te voorkomen dat er al opgehoogd wordt voordat de bodemprocedure (de eigenlijke rechtszitting) afgehandeld is. Dit om de bestaande natuur te beschermen. Toch worden er al ongeoorloofde werkzaamheden uitgevoerd (slopen van gebouwen zonder ontheffing van de Flora- en faunawet; aanleg van aarden bezinkbassins nabij de boerderij op het perceel Oostringdijk 1). De technische bezwaren tegen het bestemmingsplan worden niet behandeld tijdens de zitting. Een uitzondering maakte de rechter voor de gebrekkige ontsluiting van Westergouwe.

Andere belangrijke bezwaren voor de bodemprocedure zijn de uitvoering van de mer-procedure, afwentelen van de waterproblemen van Westergouwe naar Moordrecht, geluidsbezwaar van een bestaand bedrijf (Schoonewoerd) en de afwikkeling van het verkeer over de provinciale wegen en de Julianasluis.

De groeibehoefte in het Groene Hart scoort slecht; er is geen werk voor jongelui. Ook met Gouda gaat het niet goed. MMVZ beschikt niet over een lijst van inbreilocaties. Overigens is er een ambtelijke overeenkomst dat Gouwenaars ook in Waddinxveen (met enorme groeimogelijkheden) kunnen wonen.

Het Hoogheemraadschap moet Gouda faciliteren. MMVZ heeft gereageerd op het Waterplan van Schieland met betrekking tot de afwentelingsproblemen van Westergouwe. Voorts heeft MMVZ schriftelijke bezwaren (zienswijzen) ingediend tegen de Raamvergunning voor Westergouwe (verleend door het Hoogheemraadschap). Het bestuur vindt de Raamvergunning te algemeen en geeft Gouda de vrijheid haar plannen te realiseren buiten het gezichtsveld van belanghebbenden.

Het project schoner en mooier Hollandse IJssel
zie agendapunt notulen

Toekomst MMVZ, bestuursaangelegenheden
Welke koers gaat de milieuvereniging varen nadat de Raad van State beslist heeft? Gaan we de ontwikkeling van de Groene Waterparel, Groen-Blauwe-Zone, Restveengebied, etc. begeleiden? Doen we dit als Moordrechtse vereniging of zijn we een paraplu voor projecten in onze gefuseerde gemeente! Dan zijn er wel meer mensen nodig.

De meeste bestuursleden willen na de uitspraak van de bodemprocedure aftreden (na 10 tot 20 jaar bestuurslidmaatschap). Het nieuwe bestuur zal dan met de leden een geheel nieuwe koers kunnen varen.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.