Jaarvergadering 2009 notulen

Moordrecht, 27 april 2010
Notulen van de Ledenvergadering van MMVZ op 18 maart 2009

Over de notulen van de Ledenvergadering op 27 november 2008
Nogmaals wordt gewezen op de opmerking dat het Rigo onderzoek niet genoemd wordt.
De notulen van de jaarvergadering op 27 november 2008 worden goedgekeurd.
Opmerking ter verduidelijking: Rigo Research en Advies te Amsterdam heeft de locatiekeuze voor de bouw van 3800 woningen in Westergouwe door Gouda en het alternatief van MMVZ deze woningen te bouwen in Ringvaartdorp voorgelegd aan 400 bewoners van Gouda en 100 bewoners van Moordrecht. Met dit onafhankelijk onderzoek is bewezen dat er geen draagvlak is bij de Goudse bevolking voor Westergouwe, omdat 80% van de Gouwenaren voor het wonen in Ringvaartdorp is. (Zie notulen 27-11-2008)

Financieel Jaarverslag 2008 en kaskommissie
De financiA´┐Żle afrekening en het verslag over 2008 zijn akkoord bevonden door de Kascommissie, bestaande uit de heer A. Stam en mevrouw G. Verhoef-Swager. De boekhouding is in orde bevonden en de ledenvergadering wordt verzocht om de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2008.
De heer A. Stam treedt af als lid van de Kascommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door mevrouw P. Zwueste.

Tussenbalans bestemmingsplannen Zuidplaspolder
Het bestuur vraagt naar de mening van de leden omtrent de plannen voor de polder.
Het werkgebied van MMVZ omvat het gebied om Moordrecht, zonder in detail te treden in de gebieden die ontwikkeld worden door de overige fusiegemeenten.

– Westergouwe: bestemmingsplan
De zienswijzen (bezwaren) van MMVZ tegen het bestemmingsplan ( ingediend door onze milieuadvocaat mr J.E. Dijk) zijn in oktober 2008 door de gemeenteraden van Gouda en Moordrecht verworpen. (Hierbij heeft Moordrecht alleen over de Groen-Blauwe-Zone gestemd).
De bedenkingen (bezwaren) van MMVZ tegen het vastgestelde bestemmingsplan (bedenkingen) zijn in december 2008 door onze milieuadvocaat ingediend bij de provincie (20 bladzijden). Gouda verwerpt onze bedenkingen in haar reactie op onze bedenkingen naar de provincie in februari 2009.
Op 5 maart 2009 organiseerde de provincie een hoorzitting, waar onze advocaat een pleitnota met onze bezwaren voordraagt.
Na een provinciaal besluit kan MMVZ een beroepschrift indienen bij de Raad van State.
Het bestuur van MMVZ verwacht dat de provincie het bestemmingsplan zal goedkeuren en stelt voor beroep in te stellen bij de Raad van State, waarmee de leden akkoord gaan.

– Vijfakkers-Noord (350 woningen en een school voor geheel Moordrecht)
Het bestuur van MMVZ heeft bezwaar tegen de bouw van 350 woningen in veengebied (waarvan 250 woningen in de periode tot 2020), ondermeer omdat elders in de Zuidplaspolder geschikte gebieden beschikbaar zijn. Bovendien heeft voormalig minister Dekker in september 2004 geeist dat geen verdere stedelijke ontwikkeling beneden de snelweg A20 plaatsvindt (tussen de A20 en de Ringvaart).

Voorontwerp Restveen en Groene Waterparel (natuur; deel Restveen blijft 30 jaar agrarisch)
De zienswijzen van het bestuur van MMVZ tegen het ontwerpbestemmingsplan (ingediend bij gemeente Moordrecht in juli 2008) bevatten geen belangrijke bezwaren, wel voorstellen (historische wegen, type natuurontwikkeling, fietspaden). Het bestuur heeft in november 2008 ingesproken bij de gemeenteraad van Moordrecht. In december 2008 is het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan is een globaal plan. Onze bezwaren komen pas bij het inrichtingsplan aan de orde.
MMVZ is uitgenodigd deel te nemen aan een klankbordgroep Groene Waterparel.

Rode Waterparel: bestemmingsplan (dure woningbouw in natuur)
Het bestuur van MMVZ heeft in maart 2009 haar zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediend bij de gemeente Moordrecht. Dit bestemmingsplan moet de verplaatsing van kassen en de aanleg van de Moordrechtboog mede financieren.

De Gouweknoop
Het bestuur van MMVZ heeft in december 2009 gereageerd op het voorontwerp (bezwaren: woontorens bij ’t Weegje, hoogstedelijke bebouwing tussen autowegen en spoorlijnen; voorstel: stel alleen Moordrechtboog en Boogpark vast), maar de bezwaren tegen het voorontwerp worden afgewezen.
Het bestuur zal in maart 2009 haar zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen, waarmee de vergadering het eens is.

De vergadering is tegen verstedelijking van de Gouweknoop (woontorens zijn onverteerbaar). Het bestuur wordt geadviseerd geen interne meningsverschillen naar buiten te brengen. Het bestuur dient een aantal belangrijke bezwaren naar voren te brengen, waaronder: lelijke bouw langs snelwegen, geen open ruimte langs snelwegen (eis minister Cramer), financiA´┐Żle haalbaarheid, mislukking Blauwe Stad. Bovendien is de woningbehoefte niet behoorlijk onderzocht: Rotterdam trekt zich terug, maar de Zuidplasgemeenten gaan gewoon door met hun aantallen.

Acties: campagne voeren
MMVZ participeerde met de Verenigingenactie bij Super de Boer, januari maart 2009.
Bij een toekomstige actie willen enkele leden meedoen met een kraampje.

De voorzitter sloot de vergadering en nodigde de leden uit voor een drankje.