Restveengebied

Restveengebied
Het zogeheten Restveengebied komt ten zuiden van de A20, tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar is ruimte voor een relatief groot natuurgebied met een gevarieerde inrichting. Volgens de Stuurgroep zijn hier mogelijkheden voor waterberging, moerasoevers en particulier natuurbeheer.

Verstedelijking van veengebieden is niet duurzaam; riolen en wegen verzakken en vragen voortdurend onderhoud, herstel en vervanging.
Ook de tuinen moeten regelmatig opgehoogd worden vooral als het veen opgehoogd wordt. In overeenstemming met Europees en rijksbeleid dienen veengebieden bestemd te worden voor natuur en waterberging.
Eerder provinciaal onderzoek voor het RZG-project, waarbij gezocht is naar geschikte bouwlocaties in de Zuidplaspolder, toonde aan dat het gebied ten zuiden van de A20 ongeschikt is voor stedelijke ontwikkeling. Het hoogheemraadschap heeft het gebied tussen de A20 en de Ringvaart aangemerkt als risicogebied wateroverlast en overstroming, vanwege de lage ligging (6 meter beneden gemiddelde zeespiegel) en de waterbergende functie.

Daarbij kan een deel van het gebied worden omgevormd tot recreatie- en natuurgebied.
Het Restveengebied is nu vooral agrarisch gebied. Waarom kan het gebied niet blijven zoals we het nu kennen? Omdat, zo heeft het hoogheemraadschap Schieland uitgelegd, het veengebied zal blijven zakken. Dit komt doordat het veen oxydeert (verbrandt) zodra het boven het grondwater uitkomt, dus elke keer als het polderpeil wordt verlaagd gaat het veen opnieuw zakken. Schieland heeft aangegeven dat verdere verlagingen van het polderpeil rond Moordrecht eigenlijk niet meer kunnen, omdat een grotere opvoerhoogte steeds meer pompcapaciteit gaat vragen. Ook wordt de druk van het diepere grondwater naar boven steeds groter, waardoor er steeds meer kwelwater moet worden afgevoerd. Door het niet verder verlagen van het polderpeil zal het veengebied uiteindelijk zo laag komen te liggen, dat het niet meer als weidegebied te gebruiken valt. Wanneer het op termijn dan toch niet meer agrarisch te bewerken valt, zo redeneert men, kan het beter nu al als natuurgebied worden ingericht, omdat dat dan in het RZG (Rotterdam-Zoetermeer-Gouda) -project kan worden ingepast.
EA�n van de werkgroepen die in RZG -verband zijn opgericht, heeft als opdracht plannen te maken voor het omvormen van het huidige agrarische veenweidegebied tot Restveengebied en een verbinding te maken met de zogeheten Waterparel. De MMVZ heeft zitting genomen in deze werkgroep, waarvan Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap van Schieland de trekkers zijn. In de werkgroep hebben wij gevraagd om uit te laten rekenen hoe lang het duurt voordat het laagst gelegen weidegebied onbruikbaar wordt en hoe het gebied er dan uiteindelijk zou gaan uitzien. Daarop zou een model ontwikkeld kunnen worden waarbij weidegebied geleidelijk wordt getransformeerd in natuurgebied, terwijl de hoger gelegen weiden nog jarenlang agrarisch kunnen worden gebruikt. Hierdoor hoeven agrariA�rs en weidevogels niet van het ene op het andere moment het veld te ruimen. Bovendien staan wij op het standpunt dat de huidige bedrijven ten zuiden van de A20 tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel (o.a. Van Vliet autobedrijf en het kassengebied) daar zouden moeten verdwijnen, waardoor het Restveengebied daadwerkelijk een omvang van formaat krijgt.

Daarnaast is Zuidplas uniek, niet alleen door het laagste punt van Nederland, maar ook door de mooiste kattenklei. Deze klei, vooral te vinden bij de Middelweg (te Moordrecht ?) bevat sulfaat, is heel zuur en draagt bij aan een prachtige voedselarme vegetatie.